Pencegahan Jenayah Pecah Rumah Bagi Menjamin Keselamatan Masyarakat: Suatu Pemerhatian Awal

  • Nur Farhana Abd Malek Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
  • Hezzrin Mohd Pauzi Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
  • Normah Awang Noh Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
Keywords: jenayah pecah rumah, pencegahan jenayah, keselamatan masyarakat

Abstract

Permasalahan jenayah pecah rumah merupakan suatu permasalahan sosial yang memberikan kesan kepada keselamatan masyarakat. Jenayah pecah rumah ini merupakan suatu jenayah harta benda yang sering terjadi dan jenayah ini kerap dilaporkan berbanding jenayah kekerasan di Malaysia. Amalan pencegahan jenayah perlu dilaksanakan dalam mengawal permasalahan jenayah pecah rumah supaya dapat menjamin keselamatan masyarakat Malaysia. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan mengenai langkah-langkah pencegahan jenayah pecah rumah bagi menjamin keselamatan masyarakat. Kaedah kajian yang digunakan adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap kajian-kajian lepas. Oleh itu, penelitian kajian lepas bagi langkah-langkah pencegahan jenayah pecah rumah akan dibincangkan. Langkah pencegahan seperti pemantauan pihak berkuasa PDRM, pengawasan komuniti, meningkatkan ciri-ciri keselamatan dan pemilihan komuniti berpagar merupakan amalan pencegahan yang dapat mengurangkan risiko jenayah pecah rumah berlaku. Kesimpulannya, langkah-langkah pencegahan berkenaan haruslah dititikberatkan supaya dapat mencegah daripada berlakunya jenayah pecah rumah. Artikel ini juga diharapkan dapat membantu pihak bertanggungjawab dalam melaksanakan pencegahan jenayah pecah rumah bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Statistics
Abstract views: 27 , PDF downloads: 24

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Rahman, A. T., Kanyo, N.-I., Mohd Nor, N., Salleh, N., Jubit, N., Lajimin, S. A.-N. A., & Samuni, N. (2017). Pelakuan Jenayah Harta Benda Di Kawasan Hotspot Di Sabah: Satu Penemuan. Jurnal Komunikasi Borneo Edisi Khas (Konvokesyen Ke-19 UMS), 104–119.

Abdul Manap, N. H., Tahir, Z., & Abd Malek, J. (2020). Faktor Pemilihan Perumahan Komuniti Berpagar Dan Kepentingan Rukun Tetangga Dalam Pencegahan Jenayah. Journal of Social Sciences and Humanities, 17(8), 234–245.

Abdullah, M. S., Marzuki, M., Abdul Rahim, M. M., Kamarul Zaman, M. A., & Kaspin, K. G. (2020). Penubuhan Rukun Tetangga (RT) Di Malaysia Daripada Perspektif Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 6(1), 99–111.

Ahmad Sabri, A. Z. S., & Mohd Rashidi, N. S. H. (2016). Penerimaan Masyarakat Terhadap Rukun Tetangga Mengikut Jantina. Al-Hikmah, 8(2), 110–127.

Ahmad, Z., Md Darit, S., Sabar, R., & Anuar, N. K. (2017). Mencegah jenayah dalam aspek titik spektrum jenayah. Conference on Corrections & Criminal Justice 2017, 1–14.

ANNA MALAI, S. (2010). Tahap Keberkesanan Langkah Pencegahan Jenayah Melalui Program Bandar Selamat Kajian Kes : Pusat Bandar Kajang (Issue Januari).

Azman, Z. (2016). Pendekatan ruang boleh dipertahankan dalam program komuniti untuk kanak-kanak tidak terkawal di projek perumahan awam Desa Rejang, Setapak, Kuala Lumpur. Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Azman, Z. (2020). Pengawasan Komuniti Dan Pencegahan Jenayah Di Malaysia: Sejarah Perkembangannya. The Malaysian Journal of Social Administration, 14(2), 39–61. https://ejournal.um.edu.my/index.php/MJSA/article/view/26993

Che Leh, F. (2016). Pelancongan bandar dan isu keselamatan : Kajian kes pelancong antarabangsa Kuala Lumpur. Geografia : Malaysian Journal of Society and Space, 12(8), 110–122.

Hassan, N., Mohd Razali, S., & Mohamad, M. S. (2021). Cabaran Polis dan Tentera Mendepani Pandemik COVID-19. Journal of Social Sciences and Humanities, 18(3), 241–252.

Islam, S. (2019). Role of Police in the Criminal Justice System of Bangladesh: Need for Reformation. International Journal of Management, Technology, and Social Sciences, 4(1), 46–51. https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0059

Jalilian, F., Mirzaei Alavijeh, M., Changizi, M., Ahmadpanah, M., Reza Amoei, M., & Mostafavi, F. (2014). Factors Related to Burglary From the Perspective of Burglars: A Qualitative Study. Avicenna Journal of Neuro Psych Physiology, 1(2), 1–7. https://doi.org/10.17795/ajnpp-24260

Jubit, N., Masron, T., & Marzuki, A. (2020). Spatial pattern of residential burglary. The case study: Kuching, Sarawak. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 18(3), 190–201. https://doi.org/10.21837/PM.V18I13.785

Jubit, N., Masron, T., Nordin, M. N., & Chabo, D. (2019). Aplikasi GIS dalam mengenal pasti kawasan hot spot jenayah harta benda di Kuching, Sarawak. Malaysian Journal of Society and Space, 15(4), 30–49. https://doi.org/10.17576/geo-2019-1504-03

Kamarulzaman, F. (2020). The effects of crime on Malaysia. https://www.emirresearch.com/the-effects-of-crime-on-malaysians/

Kanyo, N., Md Nor, N., Rainis, R., Abdul Rahman, A. T., & Jubit, N. (2015). Jenayah dan agenda pembangunan di Malaysia: Satu tinjauan. Geografia - Malaysian Journal of Society and Space, 11(1), 124–134.

Kanyo, N., Rainis, R., Abdul Rahman, A. T., Mohd. Nor, N., Samuni, N., & Lajimin, A.-N. A. (2019). Kesesuaian Pelaksanaan Langkah-Langkah Dalam Program Bandar Selamat Mengikut Perspektif Keruangan Di Sabah : Tinjauan Lokal. Journal of Social Sciences and Humanities, 16(8), 1–15.

Kementerian Dalam Negeri. (2021). Program Transformasi Kerajaan (GTP). Portal Rasmi Kementerian Dalam Negeri,.

M, M., CR, R. A., & S, Z. (2019). Dilema masalah jenayah pecah rumah impak pembangunan Lebuhraya Baru Pantai (NPE). Malaysian Journal of Society and Space, 15(4), 80–91. https://doi.org/https://doi.org/10.17576/geo-2019-1504-06

Majid, R., & Samat, N. (2017). Pemetaan Hot Spot Gis Dalam Kejadian Jenayah Kecurian Motosikal Di Bandaraya Alor Setar, Kedah Darul Aman. Buletin GIS & Geomatik, 1, 9–19.

Marzukhi, M. A., Afiq, M. A., Leh, O. L. H., & Abdullah, Y. A. (2018). the Defensible Space Concept in Neighbourhood Park. Journal of the Malaysian Institute of Planners, 16(3), 274–284. https://www.planningmalaysia.org/index.php/pmj/article/view/517/421

Matsukawa, A., & Tatsuki, S. (2018). Crime prevention through community empowerment: An empirical study of social capital in Kyoto, Japan. International Journal of Law, Crime and Justice, 54(March), 89–101. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.03.007

Md Latif, F. (2015). Ke arah pengurangan indeks jenayah jalanan di Pusat Bandar Kuala Lumpur. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 11(4), 97–107.

Md Latif, F., Nordin, N. A., & Au Yong, C. P. (2015). Rekabentuk bagi keselamatan bandar di Kuala Lumpur : Satu ulasan kritis. Malaysian Journal of Society and Space, 11(9), 40–53.

Md Latif, F., Nordin, N. A., & Au-yong, C. P. (2015). Rekabentuk bagi keselamatan bandar di Kuala Lumpur: Satu ulasan kritis. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 11(9), 40–53.

Mohd Nasaruddin, S. F., & Osman, W. N. (2017). Perkembangan perumahan komuniti berpagar dan berpengawal dalam trend peningkatan kualiti hidup. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies, 7(1), 60–66.

Mohd Tamring, B. A., Esa, M. S., & Ibrahim, M. A. (2020). Hubungan Kaum dalam Kawasan Rukun Tetangga (KRT) di Pantai Barat Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(11), 147–158. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.542

Mohd Zahir, M. Z., Tengku Zainudin, T. N. A., Rajamanickam, R., Mohd Shariff, A. A., Abd Rahman, Z., & Hatta, M. (2017). Pendidikan Undang-Undang Sebagai Mekanisme Pencegahan Jenayah Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Di Malaysia. In R. Ara Begum, F. Jalil, R. Md Khalid, M. A. Zahid, S. Harun, H. Janor, & R. Markom (Eds.), Proceedings of The Tuanku Ja’afar Conference (TJC) 2017 Governance Towards Sustainable Development Goals (Issue November, pp. 379–391). Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia,.

Musa, N. (2015). Ilman Dan Kesannya Terhadap Pencegahan Jenayah. Jurnal Keputeraan Jilid 5 Tahun 1437H / 2016M, 5(November 2015), 1–18.

Polis Diraja Malaysia. (2016a). Dasar Utama Polis Diraja Malaysia. Urus Setia KPN (Komunikasi Korporat) Dengan Kerjasama Bahagian Telekomunikasi Dan Sistem Maklumat Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia,.

Polis Diraja Malaysia. (2016b). Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti (JPJKK). Urus Setia KPN (Komunikasi Korporat) Dengan Kerjasama Bahagian Telekomunikasi Dan Sistem Maklumat Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia,.

Polis Diraja Malaysia. (2020). Statistik Jenayah Indeks di Malaysia bagi tahun 2015 sehingga 2020.

Samuni, N., Kanyo, N., & Mapjabil, J. (2021). Kesesuaian Langkah Memperkasakan Domain Bandar Berdaya Huni di Zon Black Spot Jenayah di Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(8), 150–161. https://doi.org/https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.960

Sidal, A., & Kang, O. S. (2016). Kesejahteraan Sosial Dalam Kehidupan Bandar: Perspektif Penghuni Kejiranan Berpengawal. Sarjana, 31(1), 55–69.

Tahir, Z., & Abdul Malek, J. (2018). Kesesuaian lokasi pembangunan perumahan komuniti berpagar di Johor Bharu. Malaysian Journal of Society and Space, 14(2), 125–135. https://doi.org/10.17576/geo-2018-1402-10

Wen, T. P., & Yaacob, M. T. (2021). Kesan Pembangunan Komuniti Berpagar dan Berpengawal (GACOS ) dari Aspek Sosial : Perspektif Penghuni dan Bukan Penghuni. Research in Management of Technology and Business, 2(1), 1305–1318.

Zahari, M. Z. F. (2019). Kriteria Utama Pencegahan Jenayah Menurut Perspektif Golongan Profesional Alam Bina Di Malaysia [Universiti Sains Malaysia]. https://ethesis.usm.my/jspui/handle/123456789/11367

Zainal Abidin, N., Lyndon, N., & Abdul Rahim, M. H. (2016). Impak projek inovasi pencegahan jenayah kawasan perumahan: analisa daripada pandangan komuniti lokal. E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities, 11(2), 427–449. https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/viewFile/16076/5007

Zainudin, A. Z., & Abdul Malek, J. (2010). Keberkesanan Program Bandar Selamat Dari Persepsi Penduduk Kajian Kes: Bandaraya Shah Alam. Jurnal Teknologi, 53, 13–34.

Zinalibdin, N., & Lydon, N. (2016). Makna rasa selamat komuniti Malaysia dalam Program Skim Rondaan Sukarela: Kajian kes KRT Taman Putera Jaya, Kota Kinabalu, Sabah. Malaysian Journal of Society and Space, 12(5), 22–32.
Published
2021-09-10
How to Cite
Abd Malek, N. F., Mohd Pauzi, H. and Awang Noh, N. (2021) “Pencegahan Jenayah Pecah Rumah Bagi Menjamin Keselamatan Masyarakat: Suatu Pemerhatian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), pp. 310 - 320. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i9.1042.
Section
Articles