Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal

  • Parthiban S Gopal Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
  • Nor Emyzura Ahmad Tamizi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
  • Maslina Mohammed Shaed Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
  • Nor Malina Malek Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
  • Mohd Haizzan Yahaya Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
Keywords: Program Perumahan Rakyat (PPR), kesejahteraan, kualiti hidup, pembangunan manusia, penyertaan komuniti

Abstract

Program Perumahan Rakyat (PPR) merupakan satu dasar kerajaan dalam menyeimbangkan keperluan asas tempat tinggal kepada rakyat yang tergolong dalam kategori B40 untuk memelihara hak kemanusiaan rakyat Malaysia agar menjalani kelangsungan kehidupan yang sejahtera. PPR sebagai Key Performance Indicator (KPI) oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) untuk diberi fokus terhadap keberkesanan tahap kesejahteraan PPR. PPR menitikberatkan elemen kualiti kehidupan dan kesejahteraan sosial kepada penghuninya. Namun, wujud permasalahan mengaitkan isu kesejahteraan pembangunan komuniti PPR apabila ketidakcapaian kesejahteraan berlaku. Kajian tentang kesejahteraan ini dilakukan melalui sorotan literatur bagi memastikan tahap kesejahteraan dapat dicapai secara holistik.

Statistics
Abstract views: 33 , PDF downloads: 23

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman Embong, (2004). Memikir Semula Persoalan Pembangunan Manusia: Antara Teori Dengan Realiti. Akademika, 64(1), 15-26

Adriaansens, H. (1994). Citizenship,Work and Welfare. In Steenbergen, B.V. (ed.). The Condition of Citizenship. London: Sage Publication.

Ahmad, A., & Rose, R. A. C. (2017). Peralihan Demografi Dan Keseajhteraan Sosial Masyarakat Melayu: Suatu Perbandingan antara Malaysia dan Kemboja (Demographic Transition and Social Well-being of the Malay Community: A Comparative Study of Malaysia and Cambodia). e-BANGI, 8(1).

Alias, N. J. (2014). Penempatan semula penduduk setinggan: kesan sosiobudaya dan ekonomi di PPR Kampung Limau dan PPR Pekan Batu, Kuala Lumpur (Doctoral dissertation, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya).

Alkire, S. dan Foster, J. (2007). Counting and Multidimensional Poverty Measures, Oxford Poverty & Human Development initiative OPHI Working paper 7.

Azizan Bahari. (2010). Permasalahan sosial dalam kalangan pelajar: Keperluan kepada kerja sosial dalam pendidikan. Prosiding Seminar Kerja Sosial dalam Pendidikan. 10 – 11 Mei 2010, Sintok, Universiti Utara Malaysia.

Azizan Bahari. (2011). Belia dan Kesukarelawanan. [Versi Elektronik]. Di muat turun 11 November 2013 daripada http://www.sukarelawanmalaysia.com/v1/artikel-teks pembentangan/122-Belia-dan-Kesukarelawanan.html

Babu, S., Gajanan, S. N., & Sanyal, P. (2014). Food security, poverty and nutrition policy analysis: statistical methods and applications. Academic Press.

Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. Economics Development Analysis Journal, 2(3).

Bakar, D. A. A., & Jusoh, H. (2017). Kesejahteraan Komuniti Dalam Skop Perumahan Mampu Milik Mampan (Community Wellbeing in the Sustainable Affordable Housing Scope). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 13(2).

Barker, D. J. (2004). The developmental origins of well–being. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 359(1449), 1359-1366.

Besar, J. A., Fauzi, R., & Ghazali, A. S. (2012). Penilaian awal impak perlaksanaan Dasar Perumahan Negara terhadap sektor perumahan di Kuala Lumpur. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 8(6), 90-108.

Bin Abdullah, M. S., Nor, M. M., Yusof, A. R. B. M., & Husain, F. B. C. (2017). Konsep Komuniti dan Perkembangannya : Suatu Tinjauan Kritikal Terhadap Penggunaanya. e-Bangi, 12(3), 1-15.

Blaikie, N. (2000). Designing social research: The logic of anticipation: Cambridge, United Kingdom: Polity Press.

Chua Yan Piaw. (2013). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Buku 1, Edisi Ketiga,

Denise Roberts Boyd; Helen L Bee. (2015). Publisher: Harlow, Essex: Lifespan Development. Pearson Education Limited. Stanford University: Canada

Economic Planning Unit. (2006). Tenth Malaysia Plan. Retrieved 5th October, 2020, from http://www.epu.gov.my/ninth.

Economic Planning Unit. (2011). Eleventh Malaysia Plan. Retrieved 5th October, 2020 from http://www.epu.gov.my/ninth.

Economic Planning Unit. (2011). Tenth Malaysia Plan. Diakses daripada http://www.epu.gov.my/ninth

Fattah, R. A. B. H. A. (2010). Peranan, Strategi dan Pola Pengembangan Pendidikan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil yang Berwawasan Maju dan Gemilang 2025. Telah Dibentangkan dalam Seminar Nasional" Wujudkan Tembilahan Kota Pendidikan Menuju Indragiri Berjaya dan Gemilang (Vol. 2025).

Fraser, N., dan Gordon, L. (1994). Civil Citizenship Againts Social Citizenship. In Steenbergen, B.V. (ed). The Condition of Citizenship. London: Sage Publication

Hadi, A. S., Idrus, S., & Shah, A. H. H. (2004). Persekitaran bandar lestari untuk kesejahteraan komuniti. Malaysian Journal of Environmental Management, 5, 3-29.

Hamat, M. F., & Nordin, M. K. N. C. (2012). Tinjauan Kepentingan Pembangunan Modal Insan Di Malaysia (Review on the Importance of Human Capital Development in Malaysia). Jurnal Al-Tamaddun Bil, 7(1), 75-89.

Haq, Mahbub ul. 1995. Reflections on Human Development. New York: Oxford University Press.

Haris Abd. Wahab (2015). Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Komuniti: Pendekatan dan Indikator. Diambil pada 20 Ogos 2015 daripada eprints.um.edu.my/3124/1/A11.pdf

Hassan N. Khalid. 2012. Satu analisis mengenai dikotomi antara kemiskinan bandar dan luar bandar di Malaysia. PERSPEKTIF 4 (1): 1-21

Hassan, A., Yusooff, F., & Alavi, K. (2017). Keluarga sihat melahirkan komuniti sejahtera: Satu ulasan (A healty family generates prosperous community: An overview). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 8(5).

Hoe, K. C., & Abd.Wahab, H. (2013). Tahap penglibatan masyarakat rumah panjang dalam program pembasmian kemiskinan di Sarawak. Journal of Social Science and Humanities, 8(1), 73–84.

Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jurnal Al-Bayan: Media

Ibrahim, F., Sheau, T. C., Koh, C. L. D., & Jaafar, J. R. (2016). Perbandingan tingkah laku sosial berdasarkan kumpulan etnik dalam kalangan generasi muda terpinggir di Malaysia (A Comparison of Social Behaviour Based on Ethnicities Amongst Marginalized Youths in Malaysia). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(13).

Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Dasar Perumahan Mampu Milik Negara (2018-2025): “Perumahan Untuk Semua”. Putrajaya: Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia.

Kail, R. V., & Cavanaugh, J. C. (2018). Human development: A life-span view. Cengage Learning.

Kayat, K., & Nor, N. A. M. (2006). Penglibatan ahli komuniti dalam program pembangunan komuniti: satu kajian ke atas program homestay di Kedah (Community Members Involvement in Community Development Programme: Homestay Programme in Kedah). Akademika, 67(1).

Khir, A. M., Hamsan, H. H., & Shahrimin, M. I. (2016). Nilai Pencapaian dan Orientasi Masa Hadapan Remaja Orang Asli di Negeri Pahang dan Perak, Malaysia. Al-Hikmah, 8(2), 97-109.

Kualiti Hidup Malaysia 1999, (1999). Usaha Ke Arah Peningkatan Kualiti Hidup. Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur.

Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia. (2013). Kesejahteraan Sosial. Putrajaya: Malaysia.

Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. (2019). Pulau Pinang: Malaysia

Lee, Y., Lim, S., & Kim, G. (2010). Improvement characteristics shown in holistic regeneration of Ballymun toward sustainable community. Building and Environment, 45(2), 279-286.

Lyndon, N., Ragam, H. R., & Rahim, M. H. A. (2018). Peranan Pendidikan Terhadap Mobiliti Sosial Komuniti Iban Luar Bandar Di Daerah Kecil Spaoh, Sarawak: Satu Kajian Fenomenologi (The Role of Education on Rural Iban Community Social Mobility in Spaoh, Sarawak: A Phenomenological Study). e-Bangi, 14(3).

Malek, J. A., & Ibrahim, M. A. (2015). Bandar Selamat dan Keselamatan Komuniti Bandar Selamat (Safe City and Community Safety of Safe City). e-Bangi, 12(1).

Midgley, J. (1995). Social Development: The Development Perspective in Social Welfare. London: Sage Publication.

Mohd Ghani Awang. (2014). Social Science Research for Undergrated (survey, case study and Action Research). Pahang: Universiti Malaysia Pahang

Mutiara, D., Tebrau, J. B., & Yusof, M. B. (2012). Kepuasan Penduduk Program Perumahan Rakyat Terhadap Kualiti Perumahan Kajian Kes: Projek Perumahan Rakyat Sri Iskandar, Pasir Pelangi, Johor Bahru dan Projek Perumahan Rakyat.

Neuman, W. Lawrence. (2014). Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education, Inc.

Nik Juliana Alias, Mariney Mohd Yusoff & Fauza Abd. Ghaffar. (2014). Penempatan semula setinggan di bandar dan implikasinya terhadap komuniti. In Jabil Mapjabil, Mazdi Marzuki & Zikri Muhammad. Isu-isu petempatan bandar di Malaysia. Batu Pahat, Penerbit UTHM.

Omar, M. O. (2017). Perbandingan indeks kelestarian hidup dan kemudahancaman komuniti minoriti Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 12(8).

Osman, S. (2018). Impak insentif ekonomi terhadap golongan berpendapatan rendah Program Perumahan Rakyat, Kuala Lumpur (The implications of economic incentives toward low income peoples at People Housing Project, Kuala Lumpur). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 14(1).

Othman Lebar. (2017). Penyelidikan kualitatif: Pengenalan kepada teori dan metode. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Projek Perumahan Rakyat. (2015). Diakses pada 21hb Jun 2020 daripada: http://pembangunan

162. blogspot.com/2011/06projek-perumahan-rakyat-ppr.html

Purwana, A. E. (2014). Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Justicia Islamica, 11(1), 21-42.

Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10). (2010). Rancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan. (2010-2015). Putrajaya: Malaysia.

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11). (2015). Pertumbuhan Berpaksiakan Rakyat. (2016-2020). Putrajaya: Malaysia.

Rohana Yusof. (2004). Penyelidikan Sain Sosial. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Roslan bin Mohamed dan Siti Aishah binti Abu Bakar (2015). Pembangunan Masyarakat Ke Arah Kesejahteraan Berteraskan Pembangunan Insan. Diambil pada 20 Ogos 2015 daripada eprints.um.edu.my/3123/1/S4_ RoslanMohamad.pdf

Renwick, R., (2006), The quality life model, http://www.utoronto.ca/qol/concepts. htm, pada 25/1/2006.

Rowley S, Ong R & Haffner M (2015) Bridging the Gap between Housing Stress and Financial Stress: The Case of Australia. Housing Studies, 30(3). doi:10.1080/02673037.2014.977851.

Sabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Prentice Hall/ Pearson Malaysia.

Sabran, M. S. (2003). Model pembangunan komuniti. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 11(2), 135-145.

Samian, A. L. (2005). Satu ulasan tentang definisi manusia. Jurnal Pengajian Umum, 6, 153-160.

Samir Muhazzab Amin dan Sara Shakila Mohd Salim (2012). Pembasmian Kemiskinan di Malaysia: Keperluan Kemahiran Pekerja Komuniti. Akademika 82(1)2012: 81-89. Diambil pada 22 Ogos 2015 daripada ejournal.ukm.my/akademika/article/view/842.

Sekaran, U. (2012). Research method for business, a skill building approach. New York: John Willey and Sons.

Selamat, M. N., Ibrahim, F., Nen, S., Sarnon, N., Subhi, N., Shaari, A. H., ... & Ab Rahman, Z. (2018). Keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR)(Security of housing environment among adolescence living in low cost housing area). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 14(4).

Shafie, M. K., & Othman, M. K. B. H. (2017). Kefahaman Dan Pengalaman Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Proceedings of the ICECRS, 1(1).

Shafii, H., Shareh Musa, S. M., & Abd Rahman, Z. (2009). Pembangunan modal insan ke arah meningkatkan kualiti hidup masyarakat.

Talib, A., Jusoh, H., Ibrahim, Y., & Ahmad, H. (2012). Penyertaan komuniti dalam bidang yang keusahawanan luar bandar. Kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah, Prosiding PERKEM VII, JILID, 2, 738-749.

Todaro, Michael P, & Smith Stephen C. (2015). Economic Development. Twelfth ed. Harlow, U.K.: Pearson.

Wahab, M. A. A., Ghani, N. A., & Yusof, H. (2018). Initial Discussion on the Past Studies of Well-Being. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(5), 74-86.

World Health Organization, World Report on Violence and Health 93 (2002), www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/

Worley, C. (2005). It’s not about race. It’s about the community’: New Labour and ‘community cohesion. Critical social policy, 25(4), 483-496.

Yusoff, N., Talib, A., & Othman, Y. (2011). Impak pembangunan infrastruktur ke atas pembangunan komuniti penduduk di Daerah Pendang dan Kubang Pasu, Kedah Darul Aman, Malaysia. Journal of Governance and Development, 7, 16-36.

Zaheruddin & Yusof Pon, (2005). Pembangunan dan Masyarakat Di Malasia. Diambil pada 30 Ogos 2015 daripada pembangunan162.blogspot.com/.../apa-itu-pembangunan.

Zamaliah Mahmud. (2009). Handbook of research methodology: A simplified version. Shah Alam: UPENA Universiti Teknologi Mara.
Published
2021-10-10
How to Cite
S Gopal, P., Ahmad Tamizi, N. E., Mohammed Shaed, M., Malek, N. M. and Yahaya, M. H. (2021) “Kesejahteraan dalam Pembangunan Komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR): Suatu Pemerhatian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), pp. 292 - 302. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1065.
Section
Articles