Tahap Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Guru Pendidikan Islam (GPI) Terhadap Kesediaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Mod Atas Talian

  • Nurul Farhana Bt Rerah Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM), Malaysia
  • Mohd Faisal Mohamed Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM), Malaysia
Keywords: pengetahuan, kemahiran, sikap, PdP mod atas talian

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meninjau kesediaan GPI dalam PdP mod atas talian. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk menentukan tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap GPI terhadap kesediaan PdP mod atas talian. Seramai 236 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah kebangsaan daerah Kota Setar telah dipilih sebagai sampel kajian. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dengan instrumen borang soal selidik. Analisis deskriptif menggunakan kekerapan, peratus dan min. Secara keseluruhan, dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru Pendidikan Islam mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi, tahap kemahiran yang sederhana dan tahap sikap yang sederhana terhadap kesediaan PdP mod atas talian ini. Dalam konteks PdP atas talian pula, ia diklasifikasikan kepada dua bahagian iaitu sikronis dan asikronis. Menjadi keperluan untuk guru-guru menambahkan ilmu perkakasan aplikasi digital semasa supaya seiring dengan arus pembangunan pendidikan moden masa kini.

Statistics
Abstract views: 79 , PDF downloads: 48

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ammah. E. S. (2017). Pengembangan ICT (Information Communication Technology) sebagai solusi inovatif pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Tsunami Digital. Tarbiyuna, 1(1): 48-57

Astro Awani 15 APRIL 2020. https://www.astroawani.com-15-april-2020

BHonline 18 APRIL 2020. https://www.bharian.com.my/berita/nasional

Chua, Y. P. (2006). Kaedah Penyelidikan. 2nd Edition.

Janet B. A., Mishack T. G., & Eunice, E, O. (2017). In-Service Secondary School Teachers’ Technology Integration Needs in an ICT Enhanced Classroom. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 16(3), 79-87.

Emily Angelina Charles Terry. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru-guru Bahasa Iban sekolah rendah daerah Sri Aman terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran Bahasa Iban. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 342-354 (2021). http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd

Fenny, L. Y. F. (2020). Kaedah pengajaran dalam talian guru Bahasa Melayu dan motivasi murid sekolah jenis kebangsaan Cina sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 57-74.

Juhaidah Abd Halim. (2020). Teori Kompetensi; Ulasan dari perspektif kemahiran digital. Center for Software Technology and Management (SOFTAM), UKM

Marni Izzati Kamaruddin. (2020). Perbezaan tahap pengetahuan, penggunaan dan penerimaan guru Bahasa Melayu berdasarkan faktor umur dan pengalaman mengajar ketika mengaplikasikan persekitaran pembelajaran. http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/issue/view/57, UKM

Mohd Anuar B Abd. Rahman. (2017). Pengetahuan, kemahiran dan sikap guru penyelaras ICT di sekolah-sekolah rendah zon Paloh, Kluang. Journal of Science & Mathematics Education, 1-9.

Mohd Awang Idris, Haslina Muhamad, R. Zirwatul Aida R Ibrahim. (2018). Metodologi Penyelidikan Sains Sosial.

Mohd Faiz Mohd Baharan. (2021). Interctive learning in Islamic education using Frog VLE: readiness and proficiency of teachers. Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), UiTM Cawangan Kelantan. (Unpublished)

Mohd Majid Konting. (1994). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Zulazizi Mohd Nawi. (2020). Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Multimedia dalam Pendidikan Islam: Satu Perbincangan. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JICTIE/issue/view/315

Muniroh Hamat. (2020). Adaptasi pengajaran dan pembelajaran secara maya dalam kebiasaan baharu semasa pandemik covid-19.

MySumber.com 14 JULAI 2020. https://www.mysumber.com/tarikh-sekolah.html

Nor Zaira Razali. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan VLE Frog dalam kalangan guru di sekolah menengah. Proceeding of ICECRS, 1 (2016): 1023- 1032

Rasmitadila. (2020). The perception of primary school teachers of online learning during the covid-19 period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-0-109. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/388

Siti Nurbaizura Che Azizan. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning (HBL) semasa tempoh pandemik covid-19. Pendeta Journal of Malay Language, Education and Literature (KHAS COVID-19), 11.

Suzlina Hilwani Baharuddin. (2016). Tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru sekolah menengah terhadap penggunaan Web 2.0 dalam pengajaran Bahasa Melayu. http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/issue/view/33, UKM

Thanh Thi Ngoc Phan. (2017). Teacher readiness for online teaching: A critical review. IJODeL, 3(1).
Published
2021-10-10
How to Cite
Rerah, N. F. and Mohamed, M. F. (2021) “Tahap Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap Guru Pendidikan Islam (GPI) Terhadap Kesediaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Mod Atas Talian”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), pp. 82 - 89. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1076.
Section
Articles