Faktor Penglibatan, Ciri Personaliti dan Cabaran Usahawan Siswazah dalam Bidang Keusahawanan

  • Mazdan Ali Amaran Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
  • Mohd Sharizam Hamzah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia
Keywords: usahawan siswazah, bekerja sendiri, keusahawanan, siswazah

Abstract

Pasaran pekerjaan negara yang terhad masa kini tidak mampu menampung ribuan jumlah graduan yang keluar setiap tahun dan seterusnya akan menyebabkan pengangguran dalam kalangan graduan. Oleh itu bekerja sendiri merupakan kerjaya yang harus diberi perhatian sebagai kerjaya alternatif oleh para graduan di sebalik makan gaji. Kajian ini mengkaji dan mengenal pasti kompetensi ciri-ciri usahawan yang berjaya serta faktor pendorong dan cabaran penglibatan lepasan siswazah dalam bidang keusahawanan ini. Seramai 20 orang usahawan siswazah telah ditemu bual secara bersemuka dan perisian N.Vivo versi 12.0 digunakan bagi menganalisis hasil temu bual tersebut secara kualitatif. Hasil temu bual mendapati simpanan sendiri dan ahli keluarga adalah merupakan sumber utama modal perniagaan. Minat dengan sikap, motivasi dan kemahiran diri adalah yang mendorong mereka untuk menjadi usahawan. Agresif, berwawasan dan berani mengambil risiko merupakan faktor kejayaan mereka. Modal, persaingan dan pemasaran merupakan cabaran utama yang perlu dihadapi.

Statistics
Abstract views: 34 , PDF downloads: 26

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berita Harian, (2010). Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menyasarkan, sekurang-kurangnya lima peratus lepasan IPTA menceburi bidang keusahawanan. Diperolehi pada 5 Oktober 2 010. Dari www.bharian.com.my.

Hanim Sulaiman, Mohd Hassan Mohd Osman & Khairul Nisak Othman. (2009). Perlaksanaan Program Tunas Bistari Dalam Pembangunan Budaya Keusahawanan Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Johor Bharu. Johor. Fakulti pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Hanim Sulaiman, Mohd Hassan Mohd Osman & Mohd Lutfi Mohd Raffi. (2010). Perbandingan Ciri-Ciri Kompetensi Keusahawanan di antara Pelajar yang Mendapat Pendedahan Formal Dengan Pelajar yang Tidak Mendapat Pendedahan Formal di dalam Bidang Keusahawanan di University Teknologi Malaysia. Fakulti pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Kementerian Pengajian Tinggi. (2008). Laporan Kajian Pengesanan Graduan 2008. Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala lumpur.

Kementerian Pengajian Tinggi. (2007). Mentransformasikan Pengajian Tinggi melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN): Projek Agenda Kritikal (CAP). Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala lumpur.

Kent, C. E. (1990). Predictable books for preliterate peoples. SIL International.

Khaairuddin Khalil. (1996). Keusahawanan Sebagai Kerjaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mazdan Ali Amaran. (2011). Pembudayaan Keusahawanan dalam Kalangan Graduan (Tesis tidak diterbitkan). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Hassan Mohd Osman. (2007). Faktor-Faktor yang telah Mendorong Graduan dan Alumni University Teknologi Malaysia Menceburi Bidang Keusahawanan. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Universiti Teknologi Malaysia.

Ronstadt, R. (1985). The Educational Entrepreneurs: A New Era of Entrepreneurship Education is Beginning. American Journal of Small Business, 10(1).

Shahrin Hashim & Hemalatha. (2010). Persepsi Pelajar Tahun 4 SPH (Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan)(Kemahiran Hidup) terhadap Bidang Usahawan Siswa. Fakulti Pendidikan . Universiti Teknologi Malaysia.

Wang, C. K. & Wong, P. K. (2004). Entrepreneurial interest of university students in Singapore. Singapore Journal of Technovation, 24, 163-172.

Yep Putih. (1985). Keusahawanan Edisi Pertama. Kuala Lumpur. Dewan bahasa dan Pustaka.

Zafir Mohd Makhbul & Fazilah Mohamad Hasun (2003). Menjadi Usahawan. PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.
Published
2021-10-10
How to Cite
Ali Amaran, M. and Hamzah, M. S. (2021) “Faktor Penglibatan, Ciri Personaliti dan Cabaran Usahawan Siswazah dalam Bidang Keusahawanan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(10), pp. 207 - 216. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1091.
Section
Articles