Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Kaedah Bermain Sambil Belajar Bagi Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran

  • Norazizah Binti Mohamed Norok Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
  • Khairul Farhah Khairuddin Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia
Keywords: kaedah bermain sambil belajar, cabaran kaedah bermain sambil belajar, murid berkeperluan khas pembelajaran, tahap kesediaan guru, tahap pengetahuan guru, latihan guru

Abstract

Pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran amat penting dan perlu diambil perhatian oleh warga pendidik bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ketepatan dan kesesuaian dalam pemilihan kaedah pengajaran dan pembelajaran memberi impak terhadap pencapaian murid terutamanya murid berkeperluan khas. Namun yang demikian, sejauh manakah tahap kesediaan dan tahap pengetahuan guru terhadap penggunaan kaedah bermain sambil belajar bagi murid berkeperluan khas pembelajaran. Justeru, kajian ini dijalankan dengan objektif untuk mengenal pasti tahap kesediaan dan tahap pengetahuan guru serta mengkaji hubungan antara tahap pengetahuan dan tahap kesediaan guru terhadap penggunaan kaedah bermain sambil belajar bagi murid berkeperluan khas pembelajaran. Metodologi kajian yang dijalankan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk kajian tinjauan. Borang soal selidik yang telah diadaptasi dibina bagi tujuan pengumpulan data. Instrumen ini diedarkan kepada 63 orang responden yang terdiri daripada guru-guru pendidikan khas di daerah Tampin, Negeri Sembilan. Data dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23.0. Dapatan kajian mendapati tahap pengetahuan dan kesediaan guru berada pada skala sangat tinggi. Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap kesediaan guru terhadap penggunaan kaedah bermain sambil belajar bagi murid berkeperluan khas pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa apabila pengetahuan guru tinggi, maka kesediaan guru dalam melaksanakan kaedah bermain sambil belajar juga adalah tinggi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aliza Ali, Sharifah Nor Puteh & Zamri Mahamod. (2018). Isu dan kekangan melaksanakan pendekatan belajar melalui bermain dalam pengajaran bahasa bagi kanak-kanak prasekolah. Seminar Internasional Pendidikan Serantau ke-6. Riau: Penerbitan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication

Amalina Razali & Azita Ali. (2016). Faktor –faktor yang mempengaruhi tahap stres guru pendidikan khas. Online Journal for TVET Practitioners, 1(1). Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php

Arzizul Antin & Dg Norizah Dzulkifli. (2018). Pengaruh beban tugas dan motivasi terhadap keefisienan kerja guru sekolah menengah di Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2): 77-84. Retrieved from https://msocialsciences.com/index.php

Badrul Hisham Alang Osman & Mohd Nasruddin Basar. (2016). Amalan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 10: 1-25. Retrieved from https://sme6044.files.wordpress.com/2017/03/abad-21-ipg-ipoh.pdf

Cresswell, J. W.(2012). Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Edisi Keempat. Boston: Pearson Sdn Bhd.

Ayoe Sutomo. (2018). Sekolah untuk Anakku. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo. Retrieved from https://books.google.com.my/books

Azizi Yahaya, Peter Voo, Ismail Maakip & Mohd Dahlan A. Malek. (2018). Kaedah Penyelidikan dalam Pendidikan. Cetakan Ketiga. Perak : Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Bahagian Pendidikan Khas. (2015). Buku Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi. Putrajaya : Bahagian Pendidikan Khas, KPM.

Carson, P. & and Sorin, R. (2016). Not just playing with clay: Symbol mastery for spelling and word comprehension. International Journal of Learner Diversities and Identities, 24(1):17-27. Retrieved from https://researchonline.jcu.edu.au

Erica,D. & Angela, P. (2018). Defining Play-based Learning. Encyclopedia on Early Chilhood Development, 1-5. Retrieved from https://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/4978/ defining-play-based-learning.pdf

Erah Ali, Kaitlyn M. C, Azhar Hussain & Zaiba Akhtar. (2018). The effects of play-based learning on early childhood education and development. J. Evolution Med. Dent. Sci,7(43): 6808-6811. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Azhar-Hussain-6/publication/328350125

Fromberg, D. P. & Berge, D. (2015). Play From Birth to Twelve: Context, Perspectives and Meanings.Edisi Ke-3. USA: Routledge. Retrieved from https://books.google.com.my/books

Holt, D. T., Armenakis, A. A., Field, H. S. & Harris, S. G. (2013). Readiness for organizational change. Journal of Applied Behavioral Science, 43(2):232-255. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/211381460_Creating_Readiness_for_Organizational_Change

Jamila K. A. Mohamed. (2005). Pendidikan Khas untuk Kanak-Kanak Istimewa. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Retrieved from https://books.google.com.my/books

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1996). Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013, Akta Pendidikan 1996.

Mahfuzah Zainol. (2017). Strategi Pengurusan Tingkah Laku Murid Berkeperluan Khas. Putajaya: Mahfuzah Zainol.

Machado, J. M. (2016). Early Childhood Experiences in Language Arts. Cengage Learning.

Manisah Mohd Ali & Norizza Sahal. (2016). Intervensi meningkatkan tumpuan dalam pembelajaran murid bermasalah pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41(1):1-6. Retrieved from http://ejournal.ukm.my/jpend

Mohd Hasril Amiruddin, Nurhayati Shahril & Noorazman Abd Samad. (2017). Kebolehgunaan IQ Stick Game’ terhadap pelajar masalah pembelajaran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Online Journal for TVET Practitioners, 2(2):1-15. Retrieved from https://publisher.uthm.edu.my/ojs

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Hasnah Toran, Mohd Mokhtar Tahar, Safani Bari, Siti Nur Nadirah Ibrahim & Rozniza Zaharudin. (2013). Bilik darjah pendidikan khas pada masa kini dan kekangannya terhadap proses pengajaran. The Asia Pacific Journal of Educators and Education, 28(1):1-9. Retrieved from http://apjee.usm.my/APJEE_28_2013

M. Fadlillah. (2017). Bermain dan Permainan Anak Usia Dini. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved from https://books.google.com.my/books

Noor Aini Ahmad & Nur Liyana Abd Latiff. (2015). Belajar kemahiran mengenal huruf menggunakan aktiviti membentuk doh. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5(1):71-80. Retrieved from http://journalarticle.ukm.my

Norliah Mohd. Amina & Mohd Hanafi Mohd Yasin. (2016). Pelaksanaan program pendidikan inklusif murid berkeperluan khas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2015. Seminar Antarabangsa Pendidikan Khas Rantau Asia Tenggara Siri Ke-6. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/299447306

Permainan Mengikut Tahap Perkembangan Kanak-Kanak. (2017). Retrieved from http://www.myhealth.gov.my

Pendaftaran Orang Kurang Upaya. (2020). Retrieved from http://www.jkm.gov.my

Rathika S. Velaytham & Sahlan Surat. (2019). Hubungan stres dengan konflik kerja-keluarga di kalangan guru di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Convent, Seremban. Jurnal Dunia Pendidikan, 1(1):1-8. Retrieved from http://103.8.145.246/index.php/jdpd/article/view/5921/2266

Roshan Thiran & Sandy Clarke. (2018). Belajar dengan bermain. Utusan Borneo Online. 29 Oktober 2018. Retrieved from https://www.utusanborneo.com.my

Rowen Tingang Musa, Nor Suriya Abd Karim, Nur Hamiza Adenan, Rawdah Adawiyah Tarmizi, Noor Wahida Md Junus, Vicky Ezekiel Anak Kelong. (2021). Tahap kesediaan guru pelatih matematik upsi dalam melaksanakan PAK 21. Jurnal Pendidkan Bitara Upsi, 14(2021): 82-91

Sang, M, S. (2008). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Puchong, Malaysia:Penerbitan Multimedia.

Siti Nur Aishah Ab Rashid & Suziyani Mohamed. (2021). Pelaksanaan aktiviti terapi bermain di prasekolah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1): 213-221. Retrieved from http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd

Suppiah Nachiappan, Rachel Mildred Edward Munovah, Norazilawati Abdullah & Sandra Suffian. (2017). Perkembangan kognisi dalam kanak-kanak prasekolah melalui teknik bermain. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 6 (1): 34 - 44. Retrieved from http://ojs.upsi.edu.my

UNICEF. (2018). Learning Through Play. New York: United Nations Children’s Fund

Yudesta Erfayliana. (2016). Aktivitas bermain dan perkembangan jasmani anak. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 3(1):145-158. Retrieved from http://www.ejournal.radenintan.ac.id

Zachary & Agnes. (2018). Teachers’ perceptions of inclusion in a pilot inclusive education program: implications for instructional leadership. Hindawi Education Research International, 2018 : 1-13.

Retrieved from https://downloads.hindawi.com/journals/edri/2018/3524879.pdf

Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustapha, Iylia Dayana Shamsudin, Juppri Bacotang & Grace Annammal Gnana Piragasam. (2021). Aktiviti sokongan bagi perkembangan bahasa dan komunikasi kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 10(2):27-34. Retrieved from https://ojs.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4095

Zaleha Damanhuri. (2017). Perkembangan main dalam kalangan kanak-kanak awal. Jurnal Sosial Sains, 2: 144-155. Retrieved from http://www.kuim.edu.my/journal

Published
2022-01-10
How to Cite
Mohamed Norok, N. and Khairuddin, K. F. (2022) “Tahap Kesediaan Guru Terhadap Penggunaan Kaedah Bermain Sambil Belajar Bagi Murid Berkeperluan Khas Pembelajaran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(1), pp. 132 - 144. doi: 10.47405/mjssh.v7i1.1246.
Section
Articles