Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah

  • Emilda Balkis Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Anuar Ahmad Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Kesediaan Murid, Web 2.0, Mata pelajaran Sejarah, PdPc

Abstract

Penggunaan Web 2.0 mempunyai keupayaan yang tinggi dalam mengubah teknik atau kaedah pembelajaran murid termasuk cara memperoleh maklumat berkaitan pembelajaran serta berinteraksi. Kajian ini bertujuan adalah untuk mengenal pasti kesediaan murid dalam mengaplikasikan penggunaan Web 2.0 sebagai platform pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) mata pelajaran Sejarah. Teknik persampelan yang digunakan untuk mewakili populasi kajian ini adalah teknik persampelan rawak mudah. Seramai 285 orang murid sekolah menengah Tingkatan Satu dan Tingkatan Dua merupakan sampel kajian ini. Instrumen kajian ini yang digunakan adalah soal selidik skala likert empat mata yang mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid dalam penggunaan aplikasi Web 2.0 berada pada tahap yang tinggi dalam kalangan murid sekolah menengah. Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tiada perbezaan min tahap pengetahuan dan sikap murid terhadap penggunaan Web 2.0 dalam mata pelajaran Sejarah berdasarkan jantina dan umur. Implikasi kajian ini mencadangkan kepada guru-guru untuk mempelbagaikan kaedah PdPc supaya proses pembelajaran Sejarah lebih menarik dan berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman, H., Zainal, N., & Ab Karim, N. A. (2015). Keberkesanan Penggunaan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam bagi Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur. International Conference on Information Technology & Society, Kuala Lumpur, Malaysia

Ahmad Fakrudin Mohamed Yussof, Wan Norina Wan Hamat dan Nor Khayati Basir. (2019). Penggunaan Aplikasi Web 2.0 dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Mata Pelajaran UMUM (MPU) di Politeknik. E-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 16(5), 1-13.

Collins, A., & Halverson, R. (2009). Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and Schooling in America. Teachers College. Columbia University. New York, NY.

Chen, Y. L. (2014). A Study on Student Selfefficacy and Technology Acceptance Model within an Online Taskbased Learning Environment. Journal of Computers, 9(1), 34-43.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information technology. Mis Quartertly, 13(3), 319-339.

Fadzil, A. (2015). Penggunaan Aplikasi Multimedia Interaktif dalam Kemahiran Melukis,Mewarna dan Menganimasi Secara Digital. (Ijazah Doktor Falsafah).

Hamdan, A., Din, R., Abdul-Manaf, S.Z., Mat-Salleh, N.S, Kamsin, I.F., Norman, H., Ismail, N.M., dan Mohamad-Zaid, A.S. (2013). Kelebihan dan Kekurangan Teknologi Web 2.0 dalam Model Integrasi E-Latihan Bermakna (I-MeT) dalam Kalangan Pelajar. 4th International Conference of Asean Studies on Integrated Education and Islamic Civilization UKM- UNIMED 9 – 10 December 2013, pp.1-10

Haggag, M. H. (2019). Using Google Classroom in enhancing communicative grammar use and attitudes of non-english specialized post graduates. European Scientific Journal, 15(1), 261-281.

Hamimah Salleh, & Marlina Abdul Manaf. (2017). Pengintegrasian pembelajaran teradun dalam Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work Based Learning). Jurnal Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial, 1, 16-23.

Hazlina Halim, Normaliza Abd Rahim & Nor Shahila Mansor. (2017). Motivation and Strategies in Acquiring the French Language among Undergraduates in Universiti Putra Malaysia. Jurnal Linguistik, 21(2), 69-80.

Lee, H., & Park, H.J. (2013). Testing the Impact of Message Interactivity on Relationship Management and Organizational Reputation. Journal of Public Relations Research, 25(2), 188-206.

Johan@Eddy Luaran. (2013). Pengintegrasian Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran subjek Sejarah dan Geografi. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi (UMS, 29-30 Ogos 2013).

Jeya, A. K., & Brandford, B. (2019). Google Classroom for mobile learning in higher education: modeling the initial peceptions of students. Education and Information Technologies, 1-25.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia2013-2025. Putrajaya.

Krejcie, V. R., & Morgan, W. D. (1970). Determining Sampel Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement. Duluth: University of Minnesota.

Lu, J., Yu, C., Liu, C., & Yao, J. E. (2003). Technology acceptance model for wireless Internet. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13, 206-222.

Muna Ishak & Farrah Wahida Abdullah (2017). Kesediaan pelajar semester satu jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), Politeknik Seberang Perai (PSP) mengikuti pembelajaran berasaskan Blended Learning. Journal Kejuruteraan, Teknologi dan Sains Sosial, 1(1), 273-282.

Md Sahir, A., & Mohd Ayub, A. F. (2015). Keberkesanan Penggunaan Video dalam Amali Masakan. International Journal of Education and Training, 1(2), 1-8.

Mohamed Amin Embi. (2013). Web 2.0 Interactive Tools : A Quick Guide. Bangi: UKM

Mohd Sukki Othman, Muhd Zulkifli Ismail & Wan Nordin Wan Abdullah. (2013). Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Bahasa Arab. Jurnal Linguistik, 17(2), 120-127.

Mohd Zulhasnan Mat, Fadli Bacha & Sharifuddin Rapin. (2019). Kesediaan pelajar dalam MPembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran di Kolej Komuniti Tawau, Sabah. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 3(1), 103-111.

Norasmah, H. O., & Salmah, I. (2011). Kecenderungan terhadap pemilihan kerjaya usahawan mengikut persepsi peserta skim usahawan siswa. Jurnal Teknologi, 56, 47-63.

Nor Azma, L. (2018). Pendidikan Tinggi 4.0. Retrieved April 15, 2018, from https://www.pressreader.com/malaysia/berita-harian malaysia/20180118/281947428261673

NorZanira Abdul Manan & Hafizul Fahri Hanafi (2019). Google Classroom: Students acceptance using UTAUT model. JAPPA Journal: Journal of Applied Art, 1(1), 64-74.

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Everyteacher Should Know. New York, NY: Newburg House/ Harper &Row.

Raja Abdullah Raja Ismail & Daud Ismail (2018) Aplikasi Konsep 4C Pembelajaran abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian agama Institut Pendidikan Guru Kampus Dato' Razali Ismail. Asian People Journal, 1(1), 45-65.

Rana Hamzah & Zamri Mahamod (2017). Aplikasi Google Plus dalam pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Bahasa Melayu murid sekolah rendah. Prosiding Seminar Serantau, 651- 660.

Suzlina Hilwani Baharuddin & Jamaludin Badusah (2016) Tahap pengetahuan, kemahiran dan sikap guru sekolah menengah terhadap penggunaan Web 2.0 dalam pengajaran bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu; Malay Language Education (MyLEJ), 6(2), 33-43.

Shah Rulbani Zakaria, Mohd Isa Hamzah, & Khadijah Abdul Razak. (2017). Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Pendidikan Islam di Politeknik Zon Selatan. Tinta Artikulasi Membina Ummah (TAMU), 3(1), 29-41.

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.

Thorndike, E. L. (1913). Education Psychology : Vol. 1: The Original Nature of Man. New York: Teachers College Press.

Zainul, A., Abdul Malek, A., & Basharudin, N. A. (2017, 21-23 March 2017). Keberkesanan Penggunaan Video Pembelajaran Interaktif untuk Kursus Embedded System Application. Paper presented at the National Innovation and Invention Competition Through Exhibition (iCompEx’17), Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah.

Zamri Mahamod & Nur Aishah Mohamad Noor. (2011). Persepsi Guru Tentang Penggunaan Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran Komponen Sastera Bahasa Melayu. GEMA OnlineTM Journal of Language Studies, 11(3), 163-177.

Zamri Mahamod. (2014). Kemahiran Bahasa Melayu untuk pelajar warganegara asing di IPTA dan IPTS Malaysia. Prosiding Seminar Pascasiswazah Pendidikan Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu Kali Ke-3, 1-6. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published
2022-02-10
How to Cite
Ismail, E. and Ahmad, A. (2022) “Kesediaan Murid Mengaplikasikan Penggunaan Web 2.0 dalam Mata Pelajaran Sejarah di Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001285. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1285.
Section
Articles