Keciciran Murid Sekolah di Malaysia: Suatu Pemerhatian Awal

  • Norfarahzatul Asikin Zakari Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Mohamad Zuber Abd. Majid Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Muhammad Hussin Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Keciciran, Pendidikan, Faktor, Langkah pencegahan

Abstract

Hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan rakyat Malaysia adalah melalui Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menyediakan pendidikan kepada semua warganegara tanpa mengira latar belakang. Namun begitu, masalah dalam pendidikan khususnya keciciran pelajar kerap berlaku dan semakin membimbangkan di semua peringkat pengajian. Sehubungan dengan itu, kertas konsep ini bertujuan memperincikan beberapa faktor yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang berlakunya keciciran dalam pendidikan. Faktor disebabkan oleh sosioekonomi keluarga, personaliti pelajar dan faktor luaran seperti budaya dan persekitaran, pengaruh rakan sebaya serta cara pengajaran guru telah dikenal pasti sebagai antara punca keciciran pelajar. Oleh itu, langkah- langkah mengatasi berlakunya keciciran turut diperincikan berdasarkan kajian lepas. Justeru, pelbagai langkah telah diambil oleh semua pihak terutamanya guru, sekolah, kementerian mahupun kerajaan dalam membendung penularan masalah ini. Antaranya adalah tingkatkan kesedaran ibu bapa, motivasi dan minat pelajar serta mempelbagaikan gaya pengajaran untuk menarik minat pelajar supaya tidak tercicir.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alia Nordina Nordin & Norwaliza Abdul Wahab. (2021). Kertas Konsep Pembangunan Modul Sekolah Rimba Berasaskan Pengetahuan Peribumi Bagi Mengekalkan Kelestarian Masyarakat Orang Asli. Asian Pendidikan, 1(1), 10–21.

Ganesan Kamoo. (2013), Pengaruh keluarga terhadap pencapaian akademik murid India di sekolah Menegah Rendah. Ph.D thesis, University of Malaya. https://studentsrepo.um.edu.my

Ghandi M. S. D., & R. Sivaperagasam, P. R. (2019). Implikasi status sosioekonomi keluarga dan persekitaran terhadap keciciran murid India : Kajian kes di Puchong. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(33), 284-297.

Hamzah Uno. (2011). Teori Motivasi Dan Pengukurannya: Analisis Di Bidang Pendidikan (Cet. 14). Jakarta: Bumi Aksara.

Institut Hal Ehwal Ekonomi dan Demokrasi Malaysia (IDEAS). (2017). Laporan keciciran pelajar. Kuala Lumpur. Percetakan Nasional Berhad (PNB).

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2016). Laporan penyiasatan pendapatan isi rumah dan kemudahan asas mengikut negeri dan daerah pentadbiran. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Jerie, P. L., & Zamri Mahamod. (2011). Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 13-25.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Percetakan Nasional Berhad (PNB).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Perangkaan Tahunan Pendidikan Pelbagai Tahun. Kuala Lumpur. Percetakan Nasional Berhad (PNB).

Khalid, M. A., Siti Nur Fatimahtul Maryam, A., Zouhair, R., & Endie Shazlie, A. (2018). Children Without: A study or urban child poverty and deprivation in low-cost flats in Kuala Lumpur. Malaysia: United Nations Childrens’ Fund.

Kitha Anjali. (2021). Keciciran dalam pendidikan di Malaysia. https://www.academia.edu/23788053/Keciciran_Dalam_Pendidikan_Malaysia

Mohammad Aziz & Shah Mohamed Arip. (2014). Faktor, kesan dan strategi menangani permasalahan kurang tumpuan pelajar sekolah menengah di dalam kelas : Satu Kajian Kualitatif. In : International Counseling Conference and Work, 13-15 Sept 2014, Medan.

Nik Nur Azizah Nik Halman, Ramle Abdullah & Norizan Mamat, (2018). Keciciran Pendidikan di peringkat sekolah rendah dalam kalangan murid Orang Asli Hulu Terengganu. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam.

Nor Azrul Mohd Zin & Noordeyana Tambi. (2018). Faktor Kemiskinan Bandar terhadap Pembangunan Pendidikan Golongan Lewat Kembang. Jurnal Psikologi Malaysia, 32(3), 119-130.

Norkhatijah Murni Othman @ Ismail, Poo Bee Tin, & Zaimah Darawi. (2012). Analisis Perubahan Komposisi Guna Tenaga dalam Industri Perkhidmatan di Malaysia. Prosiding PERKEM VII. Jilid 2 (2012), 959 – 966.

Nuradibah Asbullah & Hazlina Abdul Halim (2016). Motivasi Pelajar Mobiliti Dalam Pembelajaran Bahasa Perancis. Jurnal Kesidang, 1(1), 86 - 101.

Perlembagaan Malaysia 2013 (Malaysia)

Pertubuhan Sains dan Kesihatan (SWO). (2019). The Malaysian Indian Community.

Rusmiati. (2017). Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bidang Studi Ekonomi Siswa Ma Al Fattah Sumbermulyo. Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi, 1(1), 21-36.

Sateesh Gouda M. & T. V. Sekher. (2014). Factors leading to school dropouts in India: An analysis of national family health survey-3 data. International Journal of Research & Method in Education, 4(6), 75-83.

Simon, C. (2011, August 24). BBC News. United Kingdom.

Subra, TH., Abdullah, M. A. I. L., & Devi, K. (2019). Ketahanan Diri dalam Mempengaruhi Aspek Keciciran Pelajar India di Daerah Kuala Muda, Kedah: Satu Kajian Kes. International Journal of Modern Education, 1(3), 10-23.

White, S., & Kelly, D. (2010). The school counselor’s role in school dropout prevention. Journal of Counseling and Development, 88(2), 227-235.

Zaenol Fajri, Hasan Bahrun, Chusnul Muali, Shofiatun, Lilik Farida & Yulis Wahyuningtiyas. (2021). Student’s Learning Motivation and Interest; The Effectiveness of Online Learning during COVID-19 Pandemic. Journal of Physics: conference series.

Published
2022-02-10
How to Cite
Zakari, N. A., Abd. Majid, M. Z. and Hussin, M. (2022) “Keciciran Murid Sekolah di Malaysia: Suatu Pemerhatian Awal”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(2), p. e001288. doi: 10.47405/mjssh.v7i2.1288.
Section
Articles