Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah

  • Loh Ming Wen Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Abdul Razaq Ahmad Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Flipped classroom, Keberkesanan, Murid, Sejarah, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Abstract

Pada abad ke-21 ini, teknologi telah memainkan peranan yang sangat penting dalam semua bidang termasuklah bidang pendidikan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjadikan kaedah pengajaran konvensional yang berpusatkan guru sudah menjadi tidak relevan dengan peredaran semasa. Lantaran itu, pendekatan flipped classroom yang merupakan kaedah pengajaran “membalik” kaedah pengajaran tradisional telah diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam fasa pertama PPPM 2015-2025. Kajian kuasi eksperimen ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan kaedah pengajaran flipped classroom dalam meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) murid bagi mata pelajaran Sejarah. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah set soal selidik. Seramai 72 orang murid dari sebuah sekolah rendah di daerah Bintulu, Sarawak telah dipilih sebagai sampel kajian. Data telah dianalisis secara deskriptif dan ujian t juga dijalankan. Analisis data dijalankan dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 26. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Dengan kata lain, kaedah pengajaran flipped classroom telah berjaya meningkatkan KBAT dalam kalangan murid. Selain itu, keputusan ujian t juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap KBAT dalam kalangan murid dari segi jantina. Secara umumnya, kajian ini telah memberi kesedaran kepada guru-guru Sejarah sekolah rendah tentang keberkesanan kaedah pengajaran flipped classroom.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad N. A., Ahmat, N., Zainuddin, M. Z. & Yusof, S. N. W. N. (2017). Pembaharuan Teknik Pengajaran & Pembelajaran (P&P) Subjek Sejarah dan Tamadun Melalui Aplikasi Teknologi Kreatif Keperluan Masa Hadapan. Proceeding of International Conference of Empowering Islamic Civilization, hlm 176-182.

Ahmad, A. & Jinggan, N. (2015). Pengaruh Kompetensi Kemahiran Guru Dalam Pengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(2), 1-11.

Aidinopoulou, V. & Sampson, D.G. (2017). An Action Research Study from Implementing the Flipped ClassroomEducational Technology & Societ Model in Primary School History Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 20(1), 237-240.

Anderson, L.W. & Krathwohl, D.R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing; A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives. Addison Wesley Lonman Inc.

Ashmad, T. B. A. (2018). Pengaruh Pengajaran Guru dan Sikap Akademik Pelajar Terhadap KBAT dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 161-169.

Baba, M. & Mohamad, A. R. (2018). Pengaruh Kepimpinan Distributif Terhadap Efikasi Kolektif Guru Dan Komuniti Pembelajaran Profesional (KPP). Proceeding of 3rd International Conference on Education, Islamic Studies and Social Science Research, hlm 570-580.

Bahador, Z., Kasri, M. & Ibrahim, I. (2019). Penggunaan Kaedah Pengajaran Flipped Classroom dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Matematik Tingkatan 4. Proceeding of The ICECRS 3, hlm 1-8.

Bursa S. & Kose T.C. (2020). The effect of flipped classroom practices on students' academic achievement and responsibility levels in social studies course. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(4), 143-159.

Chua, Y.P. (2011). Kaedah dan statistik penyelidikan: kaedah penyelidikan. Mcgraw-Hill Education.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2017). Research Methods in Education. Routledge.

Dahalan, S. C. (2020). Keberkesanan Moduk KPSA-21 terhadap Pengetahuan dan Amalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Serta Empati Sejarah. [Tesis Dr. Fal yang tidak diterbitkan]

Emparan, E., Radhiah, R. & Baki, R. (2019). Meneroka Penggunaan Teknik Flipped Classroom dalam Pengajaran Kemahiran Menulis. International Journal of Education and Training, 5(1), 1-8.

Erdogan, E. & Akbaba, B. (2018). Should We Flip the Social Studies Classrooms? The Opinions of Social Studies Teacher Candidates on Flipped Classroom. Journal of Education and Learning, 7(1), 116-124.

Erol, S. A. N. (2019). Using the Flipped Classroom Model in the History Course: A Learning Experience. International Journal of Educational Methodology, 6(1), 113 - 121.

Hanif, M. (2020). Komunikasi synchronous dan asynchronous dalam e-learning pada masa pandemic Covid-19. Jurnal NOMOSLECA, 6(2), 146-158.

Isaias P. (2018). Flipping your classroom: A methodology for successful flipped classrooms. Journal CELDA, 12(2), 134-144.

Jaafar, S. A. & Noor, M. A. (2016). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah di Sekolah-Sekolah di Malaysia, 1957-1989. Jurnal Sejarah, 25(2), 40-57.

Kaviza, M. (2019). Kesan Kaedah Flipped Classroom dengan Teknik Peer Instruction Terhadap Kemahiran Berfikir Kritis. Journal of Social Sciences and Humanities, 16(5) 1-12.

Kaviza, M. (2020). Hubungan Penerapan Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Mata Pelajaran Sejarah dalam Kalangan Murid. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 30-38.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2014). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Kurikulum standard sekolah menengah Sejarah: Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran tingkatan 4 dan 5. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Lage, M.J., Platt, G. J. & Tregila, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education 31(1), 30-43.

Latif, S. A. W., Matzin, R., Jawawi, R., Mahadi, M. A., Jaidin, J. H., Mundia, L. & Shahrill, M. (2017). Implementing the Flipped Classroom Model in the Teaching History. Journal of Education and Learning 11(4), 373-380.

Mahzan, M., Razaq, A. & Syazwani, N. (2019). Penggunaan Multimedia Dalam Pendidikan Sejarah Pada Abad Ke-21 Dan Hubungannya Dengan Minat Belajar Sejarah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 55-66 .

Masri, M. F & Mohamod, Z. (2020). Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengolah Isi Karangan Murid-Murid Sekolah Rendah. Journal of Borneo Social Transformation Studies, 6(1), 189-203.

Missildine, A, Fountain, C. Summer, D., & Gosselin, W. (2013). Flipping the Classroom to Improve Student Performance and Satisfaction. Journal of Nursing Education, 52(10), 597-599.

Mupin, M., Awang, M. M., Ahmad, A. R., Ahmad, A. & Dahalan, S. C. (2019). The Mastery of HOTS of History Learning Amongst Pupils in Rural Area. Social Sciences, Education and Humanities, (2), 114-119.

Nanang, J., Rahman, S. & Surat, S. (2021). Motivasi Menggunakan E Pembelajaran dan Pencapaian Sejarah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 454-464.

Ofianto & Ningsih, T. Z. (2021). Development of Students' Historical Thinking Skills Through the Project-Based Learning Model. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 10(2), 615-624.

Olufemi, O.T., Adediran, A.A. & Oyediran, W.O. (2018). Factors Affecting Students’ Academic Performance In Colleges Of Education In Southwest, Nigeria. British Journal of Education, 6(10), 43-56.

Parimaladevi, P & Ahmad, A. (2019). The implementation of Higher-Level Thinking Skills (HOTS) in History Education. Social Science Education and Humanities 2, 216-220.

Puteh, S. N., & Meerah, S. M. (2011). Cabaran dan Isu dalam Perancangan dan Pembangunan Kurikulum Persekolahan di Malaysia: Satu Analisis Refleksi. Jurnal Pendidikan, 1-15.

Rahmelina, L., Firdian, F., Maulana, I. T. & Aisyah, H. (2019). The Effectiveness of the Flipped Classroom Model Usinf E-learning Media in Introducction to Information Technology Course. iJET, 14(21), 148-162.

Rifin, F., Ahmad, A. & Othman, N. (2021). Kompetensi Guru dalam Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pengajaran Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(1), 194-205.

Salleh, M. P. (2016). Model Pengajaran M-Pembelajaran Berasaskan Kaedah Inkuiri Mata Pelajaran Sejarah Peringkat Menengah [Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya].

Schraw, G., McCrudden, M. T., Lehman, S., & Hoffman, B. (2011). An overview of thinking skills. Information Age.

Talib, N. S. A., Awang, M. M., Ghani, K. A. & Yusuff, N. A. (2019). Penggunaan multimedia dalam mata pelajaran sejarah. INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities, 2(2), 76-88.

Tamdjis, M. F. & Ahmad, A. (2017). Penggunaan Peta Pemikiran I-think terhadap Pencapaian dan Minat Pelajar dalam Pendidikan Sejarah. Internatioonal Coference on Global Education, 2774-2788.

Usha, N. & Vijayaletchumy, S. (2019). Strategi Kemahiran Membaca Dalam Kalangan Murid Sjk(T). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 36-52.

Wiersma, L. D. (2008). The schedule has been tough but we think it's worth it": The joys, challenges, and recommendations of youth sport parents. Journal of Leisure Research 40(4), 505-530.

Wijayasari, E., Kurniawati & Winarsih, M. . (2020). Challenge of history teacher in teaching and learning Higher Order thinking Skills (HOTS). Paramita: Historical Studies Journal, 30(1), 36-45.

Yusof, K. & Halim, N. D. A. (2019). Penggunaan Aplikasi Web 2.0 dan Pelaksanaan Model “Flipped Classroom” Dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 1, 17-26.

Published
2022-03-10
How to Cite
Wen, L. and Ahmad, A. R. (2022) “Keberkesanan Kaedah Flipped Classroom Terhadap Amalan Pemikiran Aras Tinggi Murid Bagi Mata Pelajaran Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001322. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1322.
Section
Articles