Kompetensi Guru Pendidikan Islam Menggunakan Google Meet Untuk Pengajaran al-Quran

  • Siti Nurfitri Moyang Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Khadijah Abdul Razak Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Aplikasi Google Meet, Pengetahuan guru, Kesediaan guru, Pengajaran dalam talian

Abstract

Penggunaan aplikasi Google Meet dalam PdPc al-Quran secara talian merupakan satu kaedah yang disarankan oleh KPM. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan kesediaan guru Pendidikan Islam terhadap aplikasi Google Meet dalam pengajaran al-Quran. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang menggunakan kaedah kuantitatif telah dijalankan di daerah Padawan, Sarawak. Kajian ini melibatkan 87 orang guru Pendidikan Islam yang mengajar di sekolah rendah. Instrumen soal selidik digunakan untuk mengumpul data daripada responden. Data yang dikumpulkan melalui Google Form telah dianalisis dengan menggunakan perisian The Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 26.0. Hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan dan kesediaan guru Pendidikan Islam terhadap aplikasi Google Meet dalam pengajaran al-Quran adalah tinggi. Analisis mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan tahap pengetahuan dan kesediaan guru Pendidikan Islam terhadap aplikasi Google Meet berdasarkan jantina. Justeru, kajian ini diharap dapat membantu guru serta pihak KPM dalam menambah baik usaha ke arah menjadikan guru yang berpengetahuan, berkemahiran serta bersedia untuk melaksanakan tugas dengan cemerlang. Pengkaji mencadangkan agar kajian lanjutan berkaitan pengintegrasian PdPc al-Quran secara dalam talian dapat dijalankan pada masa hadapan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Abdullah. (2020, Mac 28). COVID-19 buka mata warga pendidik dan pelajar. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/03/670374/covid-19-buka-mata-warga-pendidik-pelajar

Abukhattala, I. (2016). The Use of Technology in Language Classrooms in Libya. International Journal of Social Science and Humanity, 6(4), 262-267.

Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, Wan Norina Wan Hamat & Nor Khayati Basir. (2019). Penggunaan Aplikasi Web 2.0 dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Mata Pelajaran UMUM (MPU) di Politeknik. E-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 16(5), 1-13.

Alnazy, S.M. (2018). Factors affecting faculty attitude for adopting online learning at Aljouf University, Saudi Arabia. Journal of Education and Learning, 7(1), 154-162. http://doi.org/10.5539/jel.v7n1p154

Asbah Razali, Fauziah Ani & Siti Nor Azhani Mohd Tohar. (2020). Cabaran Masyrakat Hari Ini: Malaysia Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Revolusi Industri 4.0. Pusat Pengajian Teras, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Bani Hidayat Mohd Shafie. (2020). Pelaksanaan PdP dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 dan 2 COVID-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 213-221.

Emily Angelina Charles Terry, Nurfaradilla Mohamad Nazri & Ahmad Zamri Mansor. (2021). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru-Guru Bahasa Iban Sekolah Rendah Derah Sri Amin Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran Bahasa Iban. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 683-695.

Fadzliyah, Farah Farhana, Fatahiyah, Mohd Radzi & Che Nazrah. (2020). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian dan Impaknya Terhadap Guru Novis Pendidikan Islam. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 3(4): 151-162.

Goliong, L., Kasin, A., Johnny, M & Yulip, N.G. (2020). Cabaran Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh (PDPCJJ) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Sabah 1-15.

Hassan Omar. (2019, November 14). Lebih 700 Murid Tak Boleh Mengaji al-Quran. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/11/517173/lebih-700-murid-tak-boleh-mengaji-al-quran

Irfan Fauzi & Iman Hermawan Sastra Khusuma. (2020). Teachers’ Elementary School In Online Learning Of COVID-19 Pandemic Conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70. https://doi.org/10.25217/ji.v5i1.914

Ketut Sudarsana, Ida Bagus, M.A.P., Nyoman, T.A. & Wayan, L.Y. (2019). The Use Of Google Classroom In The Learning Process. 1st International Conference On Advance And Scientific Innovation (ICASI). IOP Conf. Series: Journal of Physics, 1175, 1-5.

Khodijah Abdul Rahman, Siti Zaharah Mohid & Roslinda Romli. (2018). Kesediaan Guru Menggunakan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Rendah Agama di Selangor. 4th International Conference on Information Technology and Society, 1-9.

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Lapada Aris Alea, Miguel Frosyl Fabrea, Robledo Dave Arthur Roldan & Alam Zeba Farooqi. (2020). Teachers’ Covid-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6), 127-144. https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8

Maimun Aqsha Lubis, Wan Nurul Syuhada’ Wan Hassan & Mohd Isa Hamzah. (2017). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Selangor Terhadap Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran Pendidikan Islam. ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J). 1(1), 1-13.

Marni Izzati Kamaruddin. (2020). Perbezaan Tahap Pengetahuan, Penggunaan dan Penerimaan Guru Bahasa Melayu Berdasarkan Faktor Umur dan Pengalaman Mengajar Ketika Mengaplikasikan Persekitaran Pembelajaran Maya. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 15-28.

Md. Fadzil Masri. (2020). Keberkesanan Kaedah Kelas Berbalik dalam Meningkatkan Kemahiran Mengolah Karangan. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Azmir Mohd Nizah & Mohd Azrani Asran. (2009). Isu Dan Cabaran J-QAF Dalam Memperkasakan Pelajar Islam: Kajian Di Sekolah Kebangsaan Datuk Hj. Baginda, Melaka. Seminar Pengajian Islam Menjana Keintelektualan Ummah (PIMKU). Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai, 23-24 Jun

Muhaamad Hafiz Hawawi. (2020, Julai 1). Belajar dalam talian kurang berkesan berbanding bersemuka. MyMetro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/07/595525/belajar-dalam-talian-kurang-berkesan-berbanding-bersemuka-metrotv

Mohd Rohiman Subri, Rohizani Yaakub & Azlinda Boheran Nudin. (2021). Pelaksanaan Pengajaran Guru Cemerlang dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu ketika Pandemik COVID-19: Satu Kajian Kes. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 12, 21-32. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.edisikhas.3.2021

Mohd Qhairil Anwar Azhar & Zamri Mahamod. (2018). Tahap Perbezaan Pengetahuan, Sikap dan Amalan Menggunakan Enam Topi Pemikiran Berdasarkan Jantina dan Pengkhususan dalam Kalangan Guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(2), 13-24.

Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. SIG : e-Learning@CS, 23-30.

Nalini Munusamy & Norazah Mohd Nordin. (2021). Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru Bahasa Tamil Terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 666-682.

Namiha Yahaya & Suziyani Mohamed. (2019). Tahap Pengetahuan dan Kemahiran Guru Prasekolah dalam Mengintegrasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) di Bilik Darjah. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 24 -25 April.

Noor Desiro Saidin & Hazrati Husnin. (2021). Google Classroom Sebagai Pelantar M_Pembelajaran: Tahap Pengetahuan dan Tahap Kesediaan Guru-Guru Sekolah Menengah Luar Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 278-292.

Nor Aidawati Abdillah & Mazidah Musa. (2021). Kesediaan Pelajar Terhadap Proses PengajaranDan Pembelajaran (PdP) Norma Baru Di Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK), Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). International Journal of Modern Education (IJMOE), 3(8), 114-124.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (Covid-19): Pembelajaran dan Pengajaran Secara Atas Talian Suatu Keperluan di Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/342886967_PANDEMIK_CORONAVIRUS_COVID-19_PEMBELAJARAN_DAN_PENGAJARAN_SECARA_ATAS_TALIAN_SUATU_KEPERLUAN_DI_MALAYSIA

Noriyani Binti Doman. (2017). Implikasi Google Apps dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar Pesisir UTHM. Tesis Sarjana. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Kuala Lumpur.

Norizan Abdul Razak, Hussien Alakrash & Yasmin Sahboun. (2018). English Language Teachers’ Readiness for the Application of Technology towards Fourth Industrial Revolution Demands. Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia Asia-Pasifik, 7(2), 89-98.

Nozina Yahaya. (2020, Disember 03). Pandemik Covid-19 Ubah Sistem Pendidikan. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/113155/KHAS/

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin. (2020). Pengajaran dan pemudahcaraan dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 18- 28.

Nurul Farahin Ab Aziz & Siti Mistima Maat. (2021). Kesediaan dan Efikasi Guru Matematik Sekolah Rendah dalam Pengintegrasian Teknologi Semasa Pandemik COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(8), 93-108. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i8.949

Ramadan, A., Chen, X., & Hudson, L. L. (2018). Teachers’ Skills and ICT Integration in Technical and Vocational Education and Training TVET: A Case of Khartoum State-Sudan. World Journal of Education, 8(3), 31. https://doi.org/10.5430/wje.v8n3p31

Rasmitadila, Rusi Rusmiati Aliyyah, Reza Rachmadtullah, Achmad Samsudin, Ernawulan Syaodih, Muhammad Nurtanto & Anna Riana Suryanti Tambunan. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning During the COVID-19 Pandemic Period: A Case Study In Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Rusdiana, A., Abdul Muin, Ara Hidayat & Yaya Suryana. (2020). POE2WE Learning Management Based on Google Classroom Blended Learning. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(8), 1475-7192.

Semerci, A., & Aydın, M. K. (2018). Examining High School Teachers’ Attitudes towards ICT Use in Education. International Journal of Progressive Education, 14(2), 93–105.

Shahzad, A., Rohail H., Adejare Yusuff A., Hussain A. & Nawaz R.L. (2020). Effects of COVID‑19 In E‑Learning on Higher Education Institution Students: The Group Between Male And Female. Quality & Quantity. Springer Nature B.V. 55:805-826.

Siti Nurbaizura Che Azizan & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2020). Pandangan Guru Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Melalui Pendekatan Home Based Learning (HBL) Semasa Tempoh Pandemik COVID-19. PENDETA Journal Of Malay Language, Education And Literature, 11(1), 46-57. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.4.2020

Sukma & Ellisa. (2020). Perbedaan Hasil Belajar Biologi Siswa Menggunakan Platform Whatsapp Group Dan Google Meeting Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemik Covid-19. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. http://eprints.umm.ac.id/71595/

Sumarni Lapammu & Zamri Mahamod. (2018). Tahap Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Penggunaan Pembelajaran Persekitaran Maya VLE Frog dalam Pembelajaran Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1), 53-62.

Sylviano Abu Bakar & Hasmadi Hassan. (2019). Tahap Kepengetahuan Guru-Guru Pendidikan Islam Terhadap Penggunaan Teknologi Mudah Alih Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 6(1), 82-89.

Tas, Y. & Balgalmis, E. (2016). Turkish Mathematics and Science Teachers’ Technology Use in Their Classroom Instruction: Findings from TIMSS 2011. Journal of Education in Science, Environment and Health, 2(2), 166-175.

Ugartini Magesvaran. (2021). Tahap Pengetahuan dan Kekangan Yang Dihadapi Oleh Guru Bahasa Melayu Ketika Menggunakan Aplikasi Google Meet Dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(2), 39-53.

Wahyudin Darmalaksana, R. Yuli Ahmad Hambali, Ali Masrur & Muhlas. (2020). Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020, 1-12.

Zakaria Saad, Baskaran Subramaniam, Malar Muthiah, Abdul Malek Yaakub, Chin Soo Fong & Othayakumaran a/l Kandasamy. (2020). Kesediaan Penggunaan Google Meet Sebagai Platform Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Bagi Siswa Guru di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim. Proceedings of International Conference on The Futuree of Education IconFEd, Penang: Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus. 17-18 November.

Published
2022-03-10
How to Cite
Moyang, S. N. and Abdul Razak, K. (2022) “Kompetensi Guru Pendidikan Islam Menggunakan Google Meet Untuk Pengajaran al-Quran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001329. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1329.
Section
Articles