Kesan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Terhadap Komitmen Pelajar di Negeri Sabah

  • Khairun Nisa Abdul Mumen Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Mohd Mahzan Awang Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: COVID-19, Pembelajaran atas talian, PdPR, Komitmen, Sejarah, PKP

Abstract

Sektor pendidikan masih berusaha untuk membudayakan pembelajaran atas talian bagi menggantikan kaedah konvensional bersemuka yang terpaksa dihentikan seketika bagi mengekang penularan wabak koronavirus. Kajian lepas menunjukkan komitmen pelajar adalah antara salah satu faktor yang penting dalam menilai keberkesanan pembelajaran atas talian semasa PKP. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap komitmen pelajar semasa perlaksanaan PKP dan hubungannya terhadap tahap prestasi pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Analisis deskriptif, inferensi dan analisis ANOVA telah digunakan untuk menguji, menjawab hipotesis dan juga untuk mencapai objektif dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan skor tahap komitmen pelajar dalam pembelajaran Sejarah semasa PKP dari segi aspek persekitaran pembelajaran, interaksi pelajar – guru dan komitmen belajar adalah berada pada tahap yang sederhana. Secara keseluruhannya, kajian menunjukkan komitmen pelajar mempunyai hubungan yang signifikan (r = 0.619, p < 0.01) dengan prestasi pelajar dalam pembelajaran Sejarah semasa PKP. Oleh itu, diharapkan agar kajian ini memberi manfaat kepada semua pihak dalam mendepani isu dan cabaran yang timbul agar pembelajaran atas talian dapat dilaksanakan dengan lebih efektif pada masa akan datang.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Latib, N., Edrusi, M. N., & Muhamad, J. (2021). Pembelajaran matematik secara atas talian semasa perintah kawalan pergerakan. International Journal of Modern Education (IJMOE), 3(8), 91-103. https://doi.org/10.35631/Ijmoe.38008

Abdullah, N. A., & Amran, M. S. (2021). Perspektif guru terhadap penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran secara atas talian semasa pandemik covid-19 di Malaysia. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 1(4), 32-39.

Abdul Mumen, K. N. (2022). Kesan perintah kawalan pergerakan (PKP) terhadap komitmen belajar dalam kalangan pelajar pascasiswazah fakulti pendidikan, UKM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH),7(1), 15-30. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i1.1254

Abdul Rahman, N. F., & Rosli, N. J. (2021). Cabaran dan impak pembelajaran dalam talian kepada mahasiswa pengajian islam UKM semasa pandemik Covid-19. Proceeding The 3rd ICDIS 2021 “Islam and Southeast Asian Communities Welfare in The Covid-19 Era”, 2(1), 48-497.

Abd Rahman, I., & Ramli, A. A. (2021). Isu dan cabaran dalam pelaksanaan pendidikan peringkat rendah dan menengah: pendekatan Malaysia semasa pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), 1–13. 10.47405/mjssh.v6i9.1043

Adnan, A. F. (2021, Dec 5). 21,316 murid berhenti sekolah: Segera lakukan Pelan Pemulihan Pendidikan Utusan. https://www.utusan.com.my/terkini/2021/12/21316-murid-berhenti-sekolah-segera-lakukan-pelan-pemulihan-pendidikan/ (Diakses pada 19/12/2021).

Adhanom Ghebreyesus, T. (2020, March 11). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. World Health Organization. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Adzhar, H., Abdul Karim, A., & Sahrin, M. U. (2017). Pembangunan instrumen penerimaan e-pembelajaran pelajar pascasiswazah menggunakan analisis rasch. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2), 147-155. http: //dx.doi.org/10.17576/JPEn-2017-42.02-08

Ahmad Mokhtar, Z., & Lakman, N. A. (2021). Peralihan dari pembelajaran bersemuka ke pembelajaran secara atas talian untuk subjek mechanics of civil engineering structures semasa pandemik COVID-19. ANP Journal of Social Science and Humanities, 2(2), 11-18. https://doi.org/10.53797/anpjssh.v2i2.2.2021

Ahmid, M. H., Abdullah, M. K., & Johari, K. (2018). Pengajaran guru dan kepercayaan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa arab di sekolah menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), 136–147.

Andin, C., Zainol R. M., Wong H. C., & Hamzah, R. (2019). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid Ke-20, 2019. In V. Vasudevan, N. S. R. Zamzam Amin & S. Mohamad (Eds.), Minat murid berpencapaian rendah terhadap pembelajaran (156-170). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Arbaa, R., Jamil, H., & Abd Razak, N. (2010). Hubungan guru-pelajar dan kaitannya dengan komitmen belajar pelajar: adakah guru berkualiti menghasilkan perbezaan? Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(2), 61-69.

Bahrom, Z. (2020). Pedagogi norma baharu: Cabaran dan hikmah. Jurnal Refleksi Kepemimpinan Jilid III.

Baharin, N. (2019). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid Ke-20, 2019. In V. Vasudevan, N. S. R. Zamzam Amin & S. Mohamad (Eds.), Penggunaan Ipad untuk meningkatkan pembelajaran dan penglibatan murid dalam bilik darjah (12-24). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bernama. (2021, Dec 6). Pelajar berhenti sekolah pada 2018 lebih tinggi berbanding tempoh Mac 2020-Julai 2021 Thesundaily https://www.thesundaily.my/home/pelajar-berhenti-sekolah-pada-2018-lebih-tinggi-berbanding-tempoh-mac-2020-julai-2021-EL8629420 (Diakses pada 19/12/2021).

Briliannur, D. C., Aisyah, A., Uswatun, R., Abdy, M. P., & Hidayatur, R. (2020). Analisis keefektifan pembelajaran online di masa pandemik covid-19. Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Dasar, 28-37.

Che Azizan, S. N., & Mohamad Nasri, N. (2020). Pandangan guru terhadap pembelajaran dalam talian melalui pendekatan Home Based Learning (HBL) semasa tempoh pandemik COVID-19. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature,11, 46-57. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.4.2020

Che Ahmad, C. N., Shaharim, S. A., & Yahaya, A. (2016). Kesesuaian persekitaran pembelajaran, interaksi guru-pelajar, komitmen belajar dan keselesaan pembelajaran dalam kalangan pelajar biologi. Jurnal Pendidikan Sains & Matematik Malaysia, 6(1).

Goliong, L., Kasin, A., Johnny, M., & Yulip, N., G. (2020). Cabaran pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh (PDPCJJ) semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Sabah, 1–15.

Haron, H., Hussin, S., & Yusof, A. R. (2020). Penerimaan teknologi Massive Open Online Course ( MOOC ) di kalangan pelajar di UKM : Satu kajian rintis. Sains Insan, 05(1), 142-147.

Ishak, A. A., & Mir Ahmad Talaat, A. Z. (2020). Pembelajaran atas talian: Tinjauan terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam kalangan pelajar diploma logistik dan pengurusan rantaian bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 68-82.

Jasni, A. H., & Hussin, M. (2020). Kebolehlaksanaan pengajaran secara atas talian di SMKA Dato Haji Abu Hassan Haji Sail, Negeri Sembilan. ICOFEA 2020 Conference Proceeding. 191-196.

Koay, A. H., Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2021). Sokongan sosial terhadap pembelajaran dalam kalangan murid luar bandar pada masa pandemik. Putrajaya-KL International Conference on Innovative Technology, Education & Humanities. (PICTECH) Malaysia, 29th, 1(19), 186-193.

Kok, B. S., & Perumale, S. R. (2016). Sistem pembelajaran atas talian untuk pelajar dalam perkhidmatan. Jurnal Penyelidikan Kent, 1.

Lapammu, S. & Mahamod, Z. (2018). Tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajar tingkatan 4 terhadap penggunaan pembelajaran persekitaran maya Vle Frog dalam pembelajaran bahasa melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (JPBM), 8(1), 53-62.

Mahad, I., Magesvaran, U. & Hamza, I., N., S. (2021). Sikap dan motivasi murid sekolah rendah terhadap pembelajaran bahasa melayu dalam talian sepanjang perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (JPBM), 11(1), 16-28.

Martha, A. S. D., Junus, K., Santoso, H. B., & Suhartanto, H. (2021). Assessing undergraduate students’ e-learning competencies: a case study of higher education context in Indonesia. Education Sciences, 11(4). https://doi.org/10.3390/educsci11040189

Ministry of Education (MOE). (2021, Feb 2). Garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0. https://www.moe.gov.my/pekeliling/4109-garis-panduan-pengurusan-dan-pengoperasian-sekolah-dalam-norma-baharu-2-0/file

Moos, R. H. (1979). Evaluating educational environments: procedures, measures, findings and policy implications. San Francisco: Jossey-Bass.

Mustafa, N. & Zahoor, H. (2020). Impact of the 2019–20 coronavirus pandemic on education. International Journal of Health Preference Research, 5(20).

Nawi, A., & Hamidaton, U. (2020). Penerimaan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) terhadap penggunaan Microsoft teams sebagai platform pembelajaran – Satu tinjauan. E-Proceeding: Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains (SAIS), 315–330.

Jabatan Perdana Menteri (JPM). (2020, Mac 16). Perutusan khas YAB perdana menteri mengenai Covid-19. https://www.pmo.gov.my

Quah, W. B. (2020). Pandemik Covid-19 : Mempercepatkan pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian ( PDPDT ) di kolej : Isu & cabaran yang dihadapi oleh pensyarah dan pelajar. TVET Think Big, 4, 199-209.

Rabindarang, S., & Arjunan, V. (2021). Paradigma baharu PdPR: Satu sorotan kajian. Asian Pendidikan, 2(1), 19– 24. https://doi.org/10.53797/aspen.v2i1.3.2021

Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 12(4). doi:10.7759/cureus.7541

Safri, S.N.W., Mohi, Z., & Hanafiah, M.H. (2020). Massive Open Online Course (MOOC): Our saviour during Covid-19 pandemic? Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA), 12(3), 120-128.

Syed Idrus, S. K., Yaakob, M. N., Shuib, A. S., Ahmad, S. A. S., & Hassan, K. N. @ M. K. N. (2020). Mendepani impak pelaksanaan pembelajaran atas talian di Institut Pendidikan Guru (IPG) semasa sekatan pergerakan. Jurnal IPDA, 27.

Syed Chear, S. L. (2017). Pengajaran dan pembelajaran melalui aplikasi Whatsapp dan Telegram di universiti swasta. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(2), 87-97. http: //dx.doi.org/10.17576/JPEN-2017-42.02-02

Ting, K. S. (2007). Kajian mengenai penggunaan e-pembelajaran (E-Learning) di kalangan pelajar jurusan pendidikan teknik dan vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor [Master’s thesis, Universiti Teknologi Malaysia].

Toland, M. D., & Ayala, R. J. D. (2005). A Multilevel Factor Analysis of Students’ Evaluations of Teaching. Educational and Psychological Measurement, 65(2), 272–296. https://doi.org/10.1177/0013164404268667

Vinathan, T. A. P. (2016). Hubungan motivasi guru dengan penggunaan ICT dalam pengajaran di SJK (T) Daerah Kuala Muda Yan. Proceeding Of Icecrs, International Seminar on Generating Knowledge Through Research UUM-UMSIDA, 1(2016), 1043-1054. http://dx.doi.org/10.21070/picecrs.v1i1.647

Wahono, Z., Mahamod, Z., & Mohamad Nasir, M. K. (2021). Kertas konsep tematik sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ketika pandemik bagi murid sekolah rendah. In S. N. D. Mahmud, H. Hanim & H. Hashim (Eds.), Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam. (1st ed., 422-437). Fakulti Pendidikan, UKM.

Yahaya, N., & Ling, N. N. (2011). Kesediaan penggunaan e-learning di kalangan pelajar tahun kedua kursus sarjana muda sains, komputer serta pendidikan, fakulti pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia - Satu tinjauan. Jurnal of Educational Social Science, 1, 121-140.

Zulkifli, N., Hamzah, M. I., & Abdul Razak, K. (2020). Isu dan cabaran penggunaan MOOC dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers and Teacher Education, 10(1), 78-95. https://doi.org/10.37134/jrpptte.vol10.1.6.2020

Published
2022-03-10
How to Cite
Abdul Mumen, K. N. and Awang, M. M. (2022) “Kesan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Terhadap Komitmen Pelajar di Negeri Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001349. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1349.
Section
Articles