Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19

  • Miriani Paidal Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
  • Roslee Talip Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS), Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
Keywords: Bahasa Melayu, Pembelajaran Teradun, Murid Gen-z, e-pembelajaran

Abstract

Krisis Pandemik COVID-19 telah mencetuskan suatu norma baharu terhadap gaya pembelajaran konvensional. Keadaan ini telah mendesak suatu gaya pembelajaran yang dirasakan sesuai iaitu Pembelajaran Teradun. Pembelajaran Teradun merupakan penerapan gabungan teknologi e-pembelajaran dengan pembelajaran bersemuka yang dikenali sebagai Pembelajaran Teradun. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan murid Generasi-Z (Gen-Z) SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun bahasa Melayu. Kaedah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini melalui edaran instrumen soal selidik atas talian dengan lima Skala Likert. Kebolehpercayaan soal selidik pada nilai Alfa Cronbach (α) 0.795. Seramai 126 orang responden yang terdiri daripada murid Tingkatan 4 SMK Badin Tuaran, Sabah terlibat sebagai responden kajian. Data dianalisis menggunakan program SPSS 27.0 dengan menumpukan kepada analisis statistik deskriptif. Dapatan kajian mendapati bahawa tahap kesediaan murid dalam pembelajaran bahasa Melayu di Internet berada pada tahap sederhana dengan skor min 3.46. Manakala tahap kesediaan murid bagi Pembelajaran Teradun bahasa Melayu pula berada pada tahap tinggi (M=3.82). Keadaan ini menjelaskan bahawa kajian berkaitan Pembelajaran Teradun perlu lebih giat dijalankan pada masa akan datang kerana gaya pembelajaran ini dapat mengisi ruang kelompangan dalam kekangan pembelajaran bersemuka semasa krisis dan juga bencana.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Mazalah, Badusah Jamaludin, Ahmad Zamr Mansor, Karim Aidah Abdul, Fariza Khalid, Mohd Yusof Daud, & Din, R. (2015). Aplikasi Model Literasi ICT Abad Ke-21 Dalam Kalangan Guru Pelatih. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Kali Ke-5, 5(June 2016), 321–328.

Ahmad Zaki Amirudddin, Zulazhan Ab. Halim, & Nurkhamimi Zainuddin. (2020). kesediaan Pelajar Generazi Z Di Universiti Malaysia Kelantan Dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Arab Dalam Era IR4.0. 22(1), 86–95.

Barnes & Noble. (2019). New Barnes & Noble Education Report Finds Gen Z Will Have Strong Influence on 2020 Presidential Election | Business Wire. https://www.businesswire.com/news/home/20190620005133/en/New-Barnes-Noble-Education-Report-Finds-Gen-Z-Will-Have-Strong-Influence-on-2020-Presidential-Election

Bouilheres, F., Le, L. T. V. H., McDonald, S., Nkhoma, C., & Jandug-Montera, L. (2020). Defining student learning experience through blended learning. Education and Information Technologies, 25(4), 3049–3069. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10100-y

Bram Bruggeman, Jo Tondeur, Katrien Struyven, Bram Pynoo, Anja Garone, & Silke Vanslambrouck. (2021). Experts Speaking: Crucial teacher attributes for implementing blended learning in higher education. Experts Speaking: Crucial Teacher Attributes for Implementing Blended Learning in Higher Education, 48(February 2020), 100772. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100772

Broughton, J. P., Deng, X., Yu, G., Fasching, C. L., Servellita, V., Singh, J., Miao, X., Streithorst, J. A., Granados, A., Sotomayor-Gonzalez, A., Zorn, K., Gopez, A., Hsu, E., Gu, W., Miller, S., Pan, C. Y., Guevara, H., Wadford, D. A., Chen, J. S., & Chiu, C. Y. (2020). CRISPR–Cas12-based detection of SARS-CoV-2. Nature Biotechnology, 38(7), 870–874. https://doi.org/10.1038/s41587-020-0513-4

Creswell, J. W. (n.d.). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. - Bing. Retrieved December 20, 2020, from https://www.bing.com/search?q=Creswell%2C+J.+W.+%282014%29.+Research+Design%3A+Qualitative%2C+Quantitative+and+Mixed+Methods+Approaches+%284th+ed.%29.+Thousand+Oaks%2C+CA%3A+Sage.&form=ANSPH1&refig=f79fd28ffe59463ea76d68d7fef3697a&pc=U531&sp=-1&pq=creswel

Faizatul Hafilah. (2017). Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Teradun (Blended Learning). Journal on Technical and Vocational Education, 1(2), 53–63. http://upikpolimas.edu.my/ojs/index.php/JTVE/article/view/66

Hrastinski, S. (2019). What Do We Mean by Blended Learning? TechTrends, 63(5), 564–569. https://doi.org/10.1007/s11528-019-00375-5

Jamal Nordin Yunus, Marinah Awang, & Mahaliza Mansor. (2019). Tingkahlaku kepimpinan transformasi di Sekolah Rendah Luar Bandar. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 5(1), 9. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol5no1.3

Johari Hassan, & Siti Norazlina Kamisan. (2011). Halangan Terhadap Penggunaan Komputer Dan ICT Di Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Kalangan Guru sekolah Menengah Kebangsaan Luar Bandar Di Daerah Kulai Jaya, Johor. Universiti Teknologi Malaysia, 15(3), 262–267. https://doi.org/10.1002/eji.1830150310

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. https://www.moh.gov.my/

Kementerian Pendididkan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah). In Education (Vol. 27, Issue 1). https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Garis Panduan Pengurusan Dan Pengoperasian Sekolah Dalam Norma Baharu 2.0. Kementerian Pendidikan Malaysia, 123. https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling-dan-garis-panduan/4109-garis-panduan-pengurusan-dan-pengoperasian-sekolah-dalam-norma-baharu-2-0/file

Kok, K. H. (2020). Interaksi Tidak Bersemuka Dan Perintah Kawalan Pergerakan Wabak Covid-19 ( Non Face-To-Face Interaction And Movement Control Order For Covid-19 Outbreak ). 2(3), 202–211.

Krejcie, R. V, & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample size for research activities. Education and Phychological Measurement, 30: 607-610). Educational And Psychological Measurement, 30.

Lalima, D., & Lata Dangwal, K. (2017). Blended Learning: An Innovative Approach. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 129–136. https://doi.org/10.13189/ujer.2017.050116

Majlis Keselamatan Negara. (2020). Home | COVID-19 MALAYSIA. Retrieved December 31, 2020, from http://covid-19.moh.gov.my/

Mohamed Nazul Ismail. (2020). Cabaran Kepimpinan Dalam Pengurusan Pembelajaran Digital. Journal of Chemical Information and Modeling, 21(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o

Mohd. Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Mohd. Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

New York Times. (2020). Schools Can Reopen, Germany Finds, but Expect a ʻRoller Coasterʼ. 1–11.

Nor Asmawati Ismail, Najihah Abd Wahid, & Norsuhada Mat Hasan. (2019). Meningkatkan Efikasi Kendiri Guru di Malaysia Terhadap Kecenderungan Pembelajaran Generasi Z dan Alpha. Journal of Management and Operation Research, 1(13), 1.

Nur Shafinaz Ahmad Shakir, & Nor Hafizah Binti Adnan. (2020). Kebolehgunaan Massive Open Online Course (MOOC) Sebagai E-Pembelajaran dalam Pengajaran Pengaturcaraan di Sekolah Menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), 33–41. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i6.429

Nurul Nadirah Mohd Kasim, & Fariza Khalid. (2016). Kesesuaian Kaedah Pembelajaran Teradun dari Sudut Pandangan Pelajar Pascasiswazah. International Conference on Education and Regional Development 2016 (ICERD 2016) “Cross-Cultural Education for Sustainable Regional Development,” 2016(November), 5.

Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using IBM SPSS. In Routledge (7th ed.). https://doi.org/10.1111/1753-6405.12166

Rahayu Ahamad Bahtiar, Sham Ibrahim, Halijah Ariffin, Nor Hazimah Ismail, & Wan Mohd Khairul Wan Isa. (2020). Matlamat Dan Agenda Pendidikan Dilestari Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Covid-19. April 2020, 1–23. http://iab.moe.edu.my/bahanportal/pemberitahuan/2020/2. PERANAN DAN CABARAN PEMIMPIN PENDIDIKAN.pdf

Reid, J. M. (1987). The Learning Style Preferences of ESL Students. TESOL Quarterly, 21(1), 87. https://doi.org/10.2307/3586356

Roslee, T., & Tisebio, A. T. (2020). Kesan Komitmen Organisasi Pendidikan Sebagai Moderator ke atas Hubungan Kepimpinan Teknologi Pengetua dalam Pengurusan Kurikulum dengan Efikasi Kendiri Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(3), 30–46. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i3.373

Rosninawati Hussin, Rosidayu Sabran, & Fauziah Hassan. (2017). Blessing Knowledge By the usege of communication technology, ipad and its effectivness. BMC Public Health, 5(1), 1–8. https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahttp://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/58%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P

Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business A Skill-Building Approach. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1–450. http://www.wiley.com/college

Shahfiezul Shahaimi & Fariza Khalid. (2015). Persekitaran Pembelajaran Maya Frog (VLE-FROG) Di Sekolah-Sekolah Di Malaysia: Pelaksanaan Dan Cabaran. http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf

Siti Salwa Atan, & Jamaludin Badush. (2013). Aplikasi rangkaian sosial google plus dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM (Malay Language Education Journal – MyLEJ) APLIKASI, 3(Mei), 31–41.

Sumarni Lapammu, & Zamri Mahamod. (2018). Tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan pelajarn tingkatan 4 terhadap penggunaan pembelajaran persekitaran Maya VLE FROG dalam pembelajaran bahasa Melayu. In Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (Vol. 8, Issue 2). http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/166

Syed Azwan Syed Ali. (2020). 1.7 juta pelajar hadapi “miskin digital”? Malaysia Kini. https://www.malaysiakini.com/news/552078?fbclid=IwAR2ypme_ffvxATCs3kmndr5mcXbLE6x7e7e1lKhO_NUm_nLOBJw3lfHli_U

Syed Lamsah Syed Chear, & Muhamad Yusoff Mohd Nor. (2020). Intervensi Pembelajaran di Portal e-Pembelajaran Melalui Aplikasi Whatsapp dan Telegram Berdasarkan Model Lima Fasa Needham Learning Intervention in e-Learning Portal Through WhatsApp and Telegram Based on Needham Five Phase Model. 9, 11–27.

UNICEF. (2020). COVID-19 : Laporan baharu UNICEF mendedahkan sekurang-kurangnya satu pertiga pelajar sekolah di seluruh dunia tidak dapat mengakses pembelajaran jarak jauh manakala sekolah ditutup. COVID-19 : Laporan Baharu UNICEF Mendedahkan Sekurang-Kurangnya Satu Pertiga Pelajar Sekolah Di Seluruh Dunia Tidak Dapat Mengakses Pembelajaran Jarak Jauh Manakala Sekolah Ditutup, 1–10.

Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, G. F. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet, 395(10223), 470–473. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9

World Health Organization. (2021). WHO | World Health Organization. https://www.who.int/

Zanariah Hamid, Chew, F. P., Mohd Shahril Nizam Shaharom, Rosli Hamid, & Mohd Aizat Omar. (2019). Faktor peramal penerimagunaan persekitaran pembelajaran maya dalam kalangan guru bahasa Melayu. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(3), 64–79.

Published
2022-03-10
How to Cite
Paidal, M. and Talip, R. (2022) “Kesediaan Murid Generasi-Z di SMK Badin Tuaran dalam Pembelajaran Teradun Bahasa Melayu dalam Era Covid-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(3), p. e001352. doi: 10.47405/mjssh.v7i3.1352.
Section
Articles