Tahap Pengetahuan, Penerimaan, Kesediaan dan Amalan Pengajaran Guru Pemulihan Khas Terhadap Pengajaran Terbeza

  • Rathaneswaary Derbala Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Ruhizan M. Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Guru Pemulihan Khas, Pengajaran Terbeza, Kesediaan, Pengetahuan

Abstract

Pengajaran terbeza merupakan pendekatan pedagogi yang diamalkan dalam institusi pendidikan dalam menggalas masalah keterbezaan murid dari segi kognitif, kecerdasan pelbagai, minat dan gaya pembelajaran murid. Pengajaran terbeza memberi impak positif kepada tahap pencapaian murid yang berkeperluan khas dan guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaanya secara berkesan. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bertujuan mengenalpasti tahap pengetahuan, penerimaan, kesediaan dan amalan pengajaran Guru Pemulihan Khas (GPK) terhadap pelaksanaan pengajaran terbeza di kelas pemulihan. Kajian kuantitatif deskriptif ini melibatkan seramai 190 orang GPK sekolah rendah dari tujuh buah daerah di Negeri Sembilan. Satu kajian rintis juga dijalankan terhadap 30 orang guru yang tidak terlibat dalam kajian sebenar bagi menilai kesahan dan kebolehpercayaan instrument kajian. Nilai pekali kebolehpercayaan bagi keseluruhan 40 item soal selidik menunjukkan nilai yang tinggi iatu Alpha Cronbach= α= .960. Data min, kekerapan dan peratusan juga diukur berdasarkan pengukuran skala likert dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 26.0. Data kajian menunjukkan keempat empat aspek yang diukur terhadap GPK masing-masing mencatatkan nilai skor min keseluruhan yang sangat tinggi iaitu tahap pengetahuan (M=4.32, SP =0 .406), tahap penerimaan guru (M=4.56, SP= 0.414), tahap kesediaan guru (M=4.09, SP= 0.511) dan amalan pengajaran guru (M=4.14, SP= 0.470). Walaupun keempat empat aspek yang dikaji min keseluruhannya tinggi, namun GPK masih menujukkan minat dan kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan dengan menghadiri kursus, bengkel jika diberi peluang. Tambahan pula, GPK juga menghadapi pelbagai kekangan dalam melaksanakan pengajaran terbeza di kelas pemulihan seperti kekurangan sumber dan bahan mengajar serta masalah pengurusan masa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Avgousti, M. (2017). One Size Does Not Fit All: Understanding Deffrentiated Instruction in Elementary Mixed-Ability Classroom. Department of Curriculum, Teaching and Learning. Toronto: Ontorio Institute of Studies in Education of the University of Toronto.

Akar, I. (2020). Consensus on the competencies for a classroom teacher to support gifted students in the regular classroom: A delphi study, International Journal of Progressive Education, 16(1), 67-83.

Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran dirumah semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 75-87.

Brown, D.L. (2004). Differentiated instruction: Inclusive strategies for standard based learning that benefit the whole class. American Secondary Education, 32(3), 462.

Donnell, L. A., & Gettinger, M. (2015). Elementary school teachers’ acceptability of school reform: Contribution of belief congruence, self-efficacy and professional development. Teaching and Teacher Education, 51, 47-57.

Danial Arif Abdul Muttalip & Zamri Mahamod. (2020). Pelaksanaan pendekatan terbeza pengajaran terbeza dalam kalangan guru bahasa Melayu yang mengajar di sekolah rendah pedalaman kategori 3. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10 (2), 29-42.

Fairuz Adlidna Badrul Hissam, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Nurul Suzaina Joli & Noriah Mohd Ishak. (2017). Impak pengajaran terbeza ke atas motivasi murid pintar dan berbakat didalam pengajaran dan pembelajaran subjek Biologi. E-Prosiding of the Global Summit on Education. Bangi: Penerbitan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ivy, Jain & Norasmah Othman. (2019). Reading Problems among Primary School Remedial Pupils in One of Miri, Sarawak. Social and Management Research Journal, 16(1), 73-84.

Joseph S. Renzulli & Sally M. Reis. (2014). The schoolwide enrichment model, a how-to guide for talent development. New York: Prufrock Press Inc.

Jamil Ahmad. (2002). Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru di sekolah: Satu penilaian. Ph. D Dissertation. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Kama Shaffeei, Abdul Rahim Razalli, Shamsul Rizal Khalil. (2019). Tahap Amalan Pengajaran Guru Pendidikan Khas di Malaysia. Seminar Amalan Terbaik PdPc Pendidikan Khas Peringkat Negeri Selangor. Universiti Pendidikan Selangor (UNISEL), 20-21 Ogos.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Kajian pelaksanaan Program Pemulihan Khas di Sekolah Rendah. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Khas Kebangsaan ke 2: Program Pemulihan Khas. Jabatan Pendidikan Khas.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia: LaporanTahunan 2018. Putrajaya: KementerianPendidikan Malaysia.

Kutlu Abu, N., Akkanat, C. and Gokdere, M. (2017). Teachers’ views about the education of gifted students in regular classrooms, Turkish Journal of Giftedness and Education, 7(2), 87-109.

Launder, B. (2011). Supporting gifted students in the regular education elementary classroom through differentiated instruction, Master thesis, Bowling Green State University, US.

M. Fullan & M. Longworthy. (2013). Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning. Washington, USA: Collaborative Impact Seattle.

Manda, D.A. (2006). Comments on Micheal Fullan’s the future of education change: System thinker in action. Jurnal of Educational Change, 7, 113-122.

Mazura Sulaiman & Wak Chu Wok. (2018). Tinjauan tentang pengetahuan dan penerimaan terhadap pengajaran berbeza dalam kalangan siswa pendidik Program Ijazah Sarjana Muda Peguruan. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 283-294. Kuala Terengganu, Penerbitan Universiti Sultan Zainal Abdin.

Munro, J. (2012). Effective Strategies for Implementing Differentiated Instruction. Victoria: University of Melbourne Press.

Muhamad Nanang Suprayogi, Martin Valke & Raymond Godwin. (2017). Teachers and their implementation of differentiated instruction in the classroom. Jurnal of Teaching and Teacher Education, 67, 291- 301.

Mohammed Sani Ibrahim & Jamalul Lail Abdul Wahab. (2012). Kepimpinan Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Morgan, H. (2013). Maximizing student success with differentiated learning. The Clearing House: A Journal of Education Strategies, Issue and Idea, 87 (1), 34-38.

Mohd Asnorhisham Adam. (2014). Kompetensi GPK terhadap pengajaran secara berkumpulan dalam program pemulihan khas di sekolah kebangsaan, Johor. Kertas Kerja dibentang dalam Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2014.

Mohd Asnorhisham Adam & Abdul Rahim Bin Hamdan. (2017). Pendekatan pengajaran secara berkumpulan dalam Program Pemulihan Khas Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 66-73.

Norliza Mat Ali. (2016). Tahap kesediaan guru bahasa Melayu terhadap pelaksanaan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran di Selangor, Malaysia. Master Dissertation: Universiti Putra Malaysia. Retreived Januari 12, 2021, from http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/65641/1/FPP%202016%2034%20upm%20ir.pdf.

Nuraishahtun Md Akhir, Zamri Mahamod, Siti Faraziah Md Akib & Norshiha Hj Sailon. (2019). Pelaksanaan modul pedagogi terbeza Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara (SKEPEN) Ke-6. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 21-22 September.

Ober, J. (2006). Research on differentiated instruction. Conference College Reading and Learning Association 49th Annual Conference, November 2016.

Polyxeni, M. (2017). Practical implementation of differentiated teaching during school age. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 19(3), 1-8.

Penprase, B. E. (2018). The fourth industrial revolution and higher education. In N. W. Gleason (Eds.). Higher Education in The Era of The Fourth Industrial Revalution. (pp.207- 238). Singapore: Springer Nature Singapore Pte. Ltd.

Pramono. C. A (2021). The influence of teachers’ knowledge and self-efficacy on elementary school teachers’ acceptability of differentiated instruction in Indonesia. Master Dissertation, University of Twente, Enshede. Retreived 12 Januari 2021, from http://purl.utwente.nl/essays/85601.

Rasul, M.S., Ismail, M.Y., Ismail, N., Rajuddin, R. & Rauf, R.A. (2009). Aspek kemahiran ‘employability’ yang dikehendaki majikan industri pembuatan masa kini. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2), 67-79.

Roslan Chin. (2016). Amalan pengajaran guru, masalah penguasaan kemahiran Bahasa dan strategi pembelajaran Bahasa dalam kalangan murid pemulihan. Phd Dissertation. Universiti Utara Malaysia.

Sally Wai-Yan Wan. (2016). Differentiated instruction: Hong Kong prospective teacher’s teaching efficacy and beliefs. Teacher and Teaching, 22(2), 148-176. https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1055435.

Tomlinson, C.A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Need of A Learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Tomlinson, C.A. & Imbeau. (2010). Leading and Managing a Differentiated Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Whipple, K. A. (2012). Differentiated instruction: A survey study of teacher understanding and implementation in a southeast Massachusetts school district. Ph. D. Dissertation. North Eastern University, Boston.

Wong Weng Siong & Kamisah Osman. (2018). Pembelajaran Berasaskan Permainan dalam Pendidikan Stem dan Pengusaan Kemahiran Abad ke 21 di Politeknik & Kolej Komuniti. Journal of Social Sciences and Humanities, 3.

Yussof, I., Ismail, R. & Sidin, R. (2008). Graduan dan alam pekerjaan: Kes siswazah UKM. Akademika 72 (Januari), 3-24.

Zainuddin Abu Bakar & Nor Hisham Muhamad Nor. (2011). Pendekatan pengajaran guru dan kesannya terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di sekolah menengah kebangsaan Senai, Johor. Journal of Technical, Vocational & Engineering Education, 2, 106-118.

Zamri Mahamod. (2014). Inovasi P&P dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zamri Mahamod, Ruslin Amir & Mohamed Amin Embi. (2015). Kepelbagaian Murid dan Perbezaan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published
2022-04-10
How to Cite
Derbala, R. and M. Yasin, R. (2022) “Tahap Pengetahuan, Penerimaan, Kesediaan dan Amalan Pengajaran Guru Pemulihan Khas Terhadap Pengajaran Terbeza”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(4), p. e001445. doi: 10.47405/mjssh.v7i4.1445.
Section
Articles