Meningkatkan Kemahiran Membaca dan Motivasi Murid Bukan Penutur Natif dalam Bahasa Melayu Melalui Kaedah Ekspres-I

  • Ngiik Ting Lee Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Faridah Mydin Kutty Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Murid bukan penutur natif, Kaedah Ekspres-I, Motivasi, Kemahiran membaca

Abstract

Kemahiran membaca merupakan salah satu kemahiran yang asas dan harus dikuasai oleh murid sekolah rendah. Namun, penguasaan kemahiran membaca bahasa Melayu sebagai bahasa kedua menjadi lebih mencabar bagi murid yang bukan penutur natif. Kajian ini bertujuan menguji keberkesanan kaedah Ekspres-I meningkatkan kemahiran membaca dan motivasi murid bukan penutur natif dalam bahasa Melayu. Kaedah Ekspres-I ini merupakan integrasi antara Kaedah Gabungan Bunyi Kata dan kaedah didik hibur. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tindakan yang melibatkan dua orang murid tahun empat yang mengalami masalah dalam kemahiran membaca perkataan bahasa Melayu dan kurang bermotivasi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kajian ini melibatkan ujian pra dan ujian pos, analisis dokumen latihan membaca, pemerhatian dan juga temu bual sebagai instrumen kajian. Data ujian pra dan pos serta analisis dokumen latihan membaca dianalisis secara perbandingan peningkatan peratus markah, manakala data pemerhatian dan temu bual dianalisis secara tematik. Analisis data menunjukkan bahawa kaedah Ekspres-I ini berkesan membantu responden meningkatkan pencapaian markah dalam kemahiran membaca dan memotivasikan responden dalam pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Kesimpulannya, kaedah Ekspres-I ini berkesan dan dapat membantu murid yang bukan penutur natif dalam menguasai kemahiran membaca dan meningkatkan motivasi belajar bahasa Melayu. Peranan guru penting dalam mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid dan sesuai dengan tahap murid supaya menjamin berlakunya proses pembelajaran yang berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian, Nurul Nadiah Razali & Shamsudin Othman. (2016). Pengaplikasian teknik didik hibur meningkatkan pencapaian penulisan karangan Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education), 41(1), 39-45.

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan kemahiran membaca dan menulis Bahasa Melayu murid-murid sekolah rendah di luar bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

Abdul Said Ambotang. (2018, 4 Oktober). Kepentingan kemahiran membaca dalam kalangan murid. Utusan Borneo. https://www.pressreader.com/malaysia/utusan-borneo-sabah/20181004/28183575 9642340

Ahmad Jaswadi Mohamed & Norli Madlan. (2015). Belajar membaca kaedah Ekspres-I: Cara mudah mengajar kanak-kanak cepat membaca. PTS Professional Sdn Bhd.

Ahmad Kamal Ramtan. (2013). Keperluan didik hibur dalam pengajaran. https://www.scribd.com/document/130664028/Keperluan-Didik-Hibur-Dalam-Pengajaran.

Alcivar, C. M. M., Quimi, T. L. I. & Barberan, M. F. Z. (2020). The motivation and its importance in the teaching-learning process. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 7(1), 138-144.

Aminuddin Khalit. (2015). Kesan Kaedah Gabung Bunyi Kata terhadap literasi awal Al-Quran dalam kalangan murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran [Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris]. UPSI Digital Repository. https://ir.upsi.edu.my/files/docs/2020/1257_1257.pdf

Artley, A. S. (1966). Influence of specific factors of growth in interpretation. In Robinson, H. A. (Eds.), Reading: seventy-five years of progress (pp. 79). University of Chicago Press.

Barry, B. E., Bodenhamer, J. & O'Brien Jr, J. J. (2011). Student nonverbal communication in the classroom. In American Society for Engineering Education, 1-14.

Bodden, V. (2010). Poetry basics: Nursery rhymes. Mankato, MN: Creative Education.

Chew Fong Peng. (2016). Masalah pembelajaran bahasa Melayu dalam kalangan murid Cina sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(2), 10-22.

Dechant, E. V. (1964). Improving the teaching of reading. Prentice-Hall.

Hanifah Sabin, Pang, V. & Muhammad Idris Bullare @ Bahari. (2019). Modul membaca awal prasekolah menggunakan nyanyian berasaskan teori psikolinguistik kognitif dan aplikasi kaedah belajar melalui bermain. Jurnal Pendidikan Malaysia, 44(1), 45-58.

Ira Miranti, Engliana & Fitri Senny Hapsari. (2015). Penggunaan media lagu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan kosa kata bahasa Inggeris Siswa di PAUD. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2(2), 167-173.

Isahak Haron. (2004). Awal membaca bahasa Melayu: keberkesanan Kaedah Gabungan Bunyi Kata untuk untuk prasekolah dan untuk pemulihan [Unpublished monograph]. UPSI.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planner. Geelong, Victoria, Australia: Deakin University Press.

Khairul Nizam Mohamed Zuki. (2017). Penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dalam kalangan murid berbangsa Bajau. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 6(10), 1-11.

Lau, S. C. & Mohd Mokhtar Tahar. (2021). Penggunaan peralatan multisensori buku audio dalam meningkatkan minat murid-murid masalah pembelajaran terhadap membaca. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 530-536.

Lau, S. Y. W., Alizah Lambri & Rosliah Kiting. (2020). Penguasaan kemahiran membaca Bahasa Melayu murid bukan penutur jati di Bintulu, Sarawak. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 6(1), 33-42.

Lily Hanefarezan Asbulah, Maimun Aqsha Lubis, Ashinida Aladdin & Musab Sahrim. (2018). Tahap motivasi holistik, intrinsik dan ekstrinsik terhadap pembelajaran kosa kata bahasa Arab dalam kalangan graduan universiti awam. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 33, 75-93.

Mcdonough, S. H. (1981). Psychology in foreign language teaching (2nd ed.). London: Unwin Hyman Ltd.

McNiff, J. (1988). Action Research: Principles and Practice. London: Routledge.

Mohd Helmi Pangat & Puteri Roslina Abdul Wahid. (2016). Strategi komunikasi lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 7(1), 123-141.

Mohd Razak Mohd Nordin & Masitah Ahmad. (2015). Pendekatan didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu: Tinjauan terhadap sikap dan minat murid orang asli di negeri Perak. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 9, 77-90.

Muhammad Ariff Ahmad. (1992). Tentang kekata tuntas, matek-aji dan unik. [Manuscript submitted for publication]. National Institute of Education Singapore.

Muhammad Ikmal Rezal Othman, Nurazwa Ahmad & Nor Kamariah Kamaruddin. (2018). Hubungan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dengan pencapaian akademik pelajar UTHM. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(2), 57-64.

Muhammad Saiful Hussin, Nik Hafizah Rahman & Agus Syahrani. (2012). Pembelajaran membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Tamil: Kaedah Gabung Bunyi Kata. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, 12(1).

Nadera, B. (2015). Promoting student motivation in EFL classroom: Through extended music education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 199, 368-371.

Ngui, C. C. & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2021). Penggunaan kaedah visualisasi dalam pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata bahasa Inggeris. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 444-449.

Niles, O. S. (1969). Reading skills common to the content areas. In Robinson, H. A., & Thomas, E. L. (Eds.), Fusing reading skills and content (pp. 1-16). International Reading Association.

Nor Qadariah Ishak & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2020). Keberkesanan VAKT dalam meningkatkan penguasaan membaca perkataan digraf dan konsonan bergabung bahasa Melayu murid Melanau di kelas pemulihan khas. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 24-31.

Nora'Azian Nahar. (2020). Penguasaan kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu dalam kalangan murid bukan penutur natif di sekolah jenis kebangsaan (SJK). Issues in Language Studies, 9(1), 107-123.

Norlela Ahmad & Shamsudin Othman. (2020). Penggunaan kaedah didik hibur dalam pengajaran kemahiran membaca guru bahasa Melayu sekolah rendah. International Journal of Education and Training (InjET), 6(2), 1-11.

Norlela Ahmad, Shamsudin Othman, Azhar Md Sabil, Marzni Mohamed Mokhtar, Mohd Azuan Mohd Nawawi & Zullaili Hason. (2021). Pengaruh didik hibur dalam meningkatkan kesediaan belajar kemahiran membaca bahasa Melayu murid belum menguasai tahap pencapaian minimum. Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS), 3(1), 45-57.

Norli Madlan. (2008). Belajar membaca kaedah Ekspres-I: Cara mudah mengajar kanak-kanak cepat membaca. PTS Professional Sdn Bhd.

Nur Aliah Izzaty Hisamudin. (2019). Penggunaan kaedah didik hibur untuk pembelajaran matematik dalam kalangan murid Sekolah Rendah Taman Sri Rampa. [Master’s thesis, Universiti Malaya, Malaysia] University of Malaya Student Repository. http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/10984

Nur Shahirah Mat Isa & Zamri Mahamod. (2021). Tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru bahasa Melayu terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran komsas. Asian People Journal (APJ), 4(1), 93-107.

Omid Pourkalhor & Mina Akhavan Tavakoli. (2017). Nursery rhymes and language learning: Issues and pedagogical implications. International Journal of English Language & Translation Studies, 5(1), 111-116.

Patricia Antai Robin, Mahizer Hamzah & Madeline Pandang. (2020). Penguasaan kosa kata Bahasa Melayu kanak-kanak Iban melalui lagu Didi & Friends. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 41-51.

Pratolo, B. W. (2019). Integrating body language into classroom interaction: The key to achieving effective English language teaching. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(3), 121-129.

Ramayanti, R. (2019). Improving students'vocabulary mastery through word family games and picture (A classroom action research of the eighth grade at SMPN 7 Salatiga in the academic Year 2019/2020) [Doctoral dissertation, IAIN Salatiga]. IAIN Salatiga Repository. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6092

Razif Amir Abzol & lsahak Haron. (2017). The effectiveness of the integrated sound-word method to improve the skills in reading, writing and the reading interest of bahasa Melayu among the pupils with dyslexia. Advanced Science Letters, 23(3), 2048-2051.

Russell, D. H. (1972). Contributions of reading to personal development. In Duggins, J. (Eds.), Teaching reading for human values in high school (pp. 132-141). Merrill.

Smith, F. (1975). The role of prediction in reading. Elementary English, 52(3), 305-311.

Thorndike, E. (1911). Animal intelligence. Macmillan.

Wong, L. S. C & Nurfaradilla Mohamad Nasri. (2021). Hubungan antara tahap kebolehan pengajaran dengan pengalaman mengajar guru bahasa Melayu dalam mengaplikasikan pedagogi responsif budaya. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 468-483.

Yong, I. S. F. & Isahak Haron. (2016). Using Integrate sound word method in improving literacy for students with learning disabilities in elementary school. Advanced Science Letters, 22(8), 1897-1900.

York, J. (2011). Music and MEXT: How songs can help primary school English teachers teach and their students learn. The Language Teacher, 6, 250-261.

Published
2022-05-25
How to Cite
Lee, N. T. and Mydin Kutty, F. (2022) “Meningkatkan Kemahiran Membaca dan Motivasi Murid Bukan Penutur Natif dalam Bahasa Melayu Melalui Kaedah Ekspres-I”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001520. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1520.
Section
Articles