Kaedah Fuzzy Delphi: Reka Bentuk Pembangunan Model Pedagogi Terbeza Berasaskan Elemen Proses Pengajaran Dalam Mata Pelajaran Tilawah Al-Quran

  • Zurina Mustaffa Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Zaharah Hussin Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Abdul Muhsien Sulaiman Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.
Keywords: Kaedah Fuzzy Delphi, Reka Bentuk Pembangunan Pedagogi Terbeza, Tilawah al-Quran

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan konsensus pakar terhadap keperluan elemen utama dan turutan kedudukan (ranking) keutamaan bagi setiap item dalam reka bentuk pembangunan Model Pedagogi Terbeza berasaskan elemen proses pengajaran bagi mata pelajaran tilawah al-Quran. Dalam kajian ini, kaedah Fuzzy Delphi digunakan dengan menggunakan tujuh skala likert. Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mereka bentuk Model Pedagogi Terbeza berasaskan elemen proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran tilawah al-Quran mengikut konsensus pakar. Oleh itu, pengkaji mendapatkan konsensus pakar seramai 16 orang pakar dari pelbagai bidang terutamanya bidang pedagogi dan tilawah al-Quran. Borang soal selidik kajian mengandungi 39 item yang melibatkan lima elemen utama iaitu (i) pengetahuan pedagogi kandungan, (ii) perancangan guru berasaskan Teori Kecerdasan Pelbagai dengan, (iii) keadilan kepada murid, (iv) pelaksanaan kaedah pengajaran dan (v) amalan guru dalam mengubah suai proses pengajaran dan pembelajaran. Data dianalisis dengan menggunakan penomboran segi tiga Fuzzy. Kedudukan (ranking) setiap item ditentukan dengan menggunakan Defuzzification Process. Dapatan kajian menunjukkan konsensus pakar terhadap semua item dalam elemen utama. Dapatan menunjukkan kesemua item diterima dan melepasi tiga syarat Fuzzy iaitu nilai threshold (d) tidak melebihi atau sama dengan 0.2, peratus kesepakatan pakar melebihi atau sama dengan 75% dan nilai Defuzzification (alpha cut) melebihi atau sama dengan 0.5. Model Pedagogi Terbeza berasaskan elemen proses pengajaran di harap dapat memberi idea baharu kepada sektor pendidikan khususnya guru Pendidikan Islam dalam mempelbagaikan metodologi pengajaran kepada murid yang pelbagai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Khahar Saprani, Hapsah Majid, Zanariah Ibrahim, & Lokman Abd Wahid. (2018). Pedagogi terbeza : Keadilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 11, 1–17.

Ain Nur Atika Agus. (2021). Tahap pengetahuan dan kesediaan guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaan di rumah semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 75–87.

Akbari, R., & Yazdanmehr, E. (2014). A critical analysis of the selection criteria of xxpert teachers in ELT. Theory and Practice in Language Studies, 4(8), 1653–1658. https://doi.org/10.4304/tpls.4.8.1653-1658

Bodjanova, S. (2006). Median alpha-levels of a fuzzy number. Fuzzy Sets and Systems, 157(7), 879–891. https://doi.org/10.1016/j.fss.2005.10.015

Bondie, R. S., Dahnke, C., & Zusho, A. (2019). How Does Changing “One-Size-Fits-All” to differentiated instruction affect teaching? Review of Research in Education, 43(1), 336–362. https://doi.org/10.3102/0091732X18821130

Chang, P. T., Huang, L. C., & Lin, H. J. (2000). The fuzzy Delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and an application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems, 112(3), 511–520. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(98)00067-0

Chen, C.-T. (2000). Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. Fuzzy Sets and Systems, 114, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2014.10.013

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kamus dewan (Hajah Noresah Baharom & Md. Nor Hj.Ab Ghani (eds.); Edisi keem). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Eka Putri Azrai, Ernawati, & Gita Sulistianingrum. (2018). Ragam Gaya Belajar Siswa SMA Menurut David Kolb dalam Pembelajaran Biologi. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4(4), 251. https://doi.org/10.36722/sh.v4i4.302

Ghazali Darusalam, & Sufean Hussin. (2018). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan: Amalan dan analisis kajian (Edisi kedu). Universiti Malaya.

Ginja, T. G., & Chen, X. (2020). Teacher educators’ perspectives and experiences towards differentiated instruction. International Journal of Instruction, 13(4), 781–798. https://doi.org/10.29333/iji.2020.13448a

Kartika Eka Pertiwi. (2021). bagaimana menerapkan Differentiated Instruction. Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 7(2), 100–105.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2002). Konsep dan manual sekolah selamat (Cetakan Pe). Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018a). Info media, menjana maklumat pendidikan (Issue 06).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018b). Laporan tahunan 2018: Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1–96.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2018c). Surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 14 tahun 2018.

Mahendran, K., Adenan, N. H., Suriya, N., Karim, A., Adawiyah, R., Jenis, S., Tamil, K., Bernam, J. S., Melintang, H., Matematik, J., Pendidikan, U., Idris, S., Malim, T., & Karim, A. (2021). Analisis tahap pengetahuan pedagogi kandungan ( PCK ) guru abstrak. Jurnal Pendidkan Bitara Upsi, 14((2021)), 72–81.

Merawi, T. M. (2020). Differentiated instruction: Analysis of primary school teachers’ experiences in Amhara Region, Ethiopia. Bahir Dar j Educ, 20(1), 91–113.

Mohd Abdul Nasir Abd Latif, Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi, Muhammad Hasbi Abdul Rahman, Muhammad Nadzir Ibrahim, Muhammad Akramin Kamarul Zaman, Muhammad Nadzir, Ibrahim, & Muhammad Akramin Kamarul Zaman. (2017). Implimentasi Talaqqi Dan Mushafahah Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Qira’at Warsh “An Nafi.” The Online Journal of Islamic Education, 5(1), 28–38.

Mohd Nahi Abdullah. (2018). Amalan pengajaran tilawah al-Quran berkesan dalam kalangan guru pendidikan Islam.Tesis Doktor Falsafah. Fakulti Tamadun Islam.Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Saedah Siraj, Farazila Yusof, Nurulrabihah Mat Noh, Zaharah Hussin, & Ahmad Arifin Sapar. (2015). Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi terhadap keperluan elemen keusahawanan bagi pensyarah Kejuruteraan Politeknik Malaysia. International Journal of Business and Technopreneurship, 5(1), 135–150.

Murry, J. W., & Hammons, J. O. (1995). Delphi: A versatile methodology for conducting qualitative research. The Review of Higher Education, 18(4), 423–436. https://doi.org/10.1353/rhe.1995.0008

Nur Fuadi Rahman. (2018). Motivasi belajar Bahasa Arab. Jurnal Al Bayan 10(1), 22–35.

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub, Mohd.Zohir Ahmad, & Ahmad, M. Z. (2007). Pedagogi : Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Tomlinson, C. A. (t.t). Reconcilable differences? Standards-based teaching and diffrentiaton. Association for Supervision and Curriculum Development. 7-12

Twiss, B. C., & Harry, J. (1978). Forecasting technology for planning decisions. Macmillan.

Wan, S. W.-Y. (2020). Unpacking the relationship between teachers’ perceptions of professional learning communities and differentiated instruction practice. ECNU Review of Education, 3(4), 694–714. https://doi.org/10.1177/2096531120969988

Zurina Mustaffa, Zaharah Hussin, & Abdul Muhsien Sulaiman. (2021). Kaedah Pengajaran Pedagogi Terbeza dalam konteks gaya belajar dan keadilan kepada murid : Pemikiran Imam Ibn Sahnun. GJAT, 11(2), 86–96.

Published
2022-05-23
How to Cite
Mustaffa, Z., Hussin, Z. and Sulaiman, A. M. (2022) “Kaedah Fuzzy Delphi: Reka Bentuk Pembangunan Model Pedagogi Terbeza Berasaskan Elemen Proses Pengajaran Dalam Mata Pelajaran Tilawah Al-Quran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001525. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1525.
Section
Articles