Aplikasi Kaedah Usul Fiqh dalam Memahami Hadith-Hadith Berkaitan Wabak dan Penetapan Langkah Keselamatan

  • Helimy Aris Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Amran Abdul Halim Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Nazri Muslim Pusat Pengajian Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Aplikasi Kaedah Usul Fiqh, Hadith-hadith wabak, Prosidur keselamatan

Abstract

Artikel ini membahaskan tentang aplikasi beberapa Kaedah Usul Fiqh dalam memahami hadith-hadith wabak dan sejauh mana ia sesuai dijadikan sebagai asas dalam penetapan hukum dan prosidur keselamatan dalam usaha memutuskan rantaian sesuatu wabak melalui kaedah analisis teks. Hadith wabak adalah salah satu daripada teks nabawi yang perlu difahami melalui kerangka ilmu usul fiqh agar prinsip-prinsip Islam yang tersirat di sebaliknya dapat dihayati oleh masyarakat. Para sarjana Islam dilihat telah memainkan peranan dalam mengeluarkan ‘illah yang boleh dijadikan sandaran hukum ke atas situasi semasa yang perlu kepada pandangan dan penyelesaian Islam. Selain kaedah istinbatiyyah, kaedah istidlaliyyah seperti maslahah mursalah yang menjadi sebahagian perbahasan ilmu Usul Fiqh juga dilihat amat signifikan dalam menentukan keharusan atau sebaliknya tindakan pihak berwajib dalam membendung penularan penyakit berjangkit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Iyāḍ, B. (1998). Ikmāl al-Mu’lim bi Fawā`id Muslim. Egypt: Dār al-Wafā`.

Abu Dāwūd, S. (2009). Sunan Abī Dāwūd. Beirut:Dār al-Risālat al-‘Ālamīyah.

Al-‘Aynī, B. (2001). ‘Umdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-‘Arabī.

Al-Bukhari, M. (2001). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭauq al-Najāḥ.

Al-Būṭī, M.S. (2005). Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sḥarī’at al-Islāmīyah. Dimashq: Dār al-Fikr.

Al-Fanjari, A.S. (1991). Al-Ṭibb al-Wiqā`ī fi al-Islām. Egypt: Hay`at al-Miṣrīyat al-‘Āmmah li al-Kitāb.

Al-Jawharī, A. (1987). Al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabīyah. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn.

Al-Khaṭṭābī, A.A. (1932). Ma’ālim al-Sunan. Ḥalab: al-Maṭba’at al-‘Ilmīyah.

Al-Khaṭṭābī, A.A. (1988). A’lām al-Ḥadīth. RSA: Markaz al-Buḥūth al-Islāmīyah wa Iḥyā` al-Turāth al-Islāmī.

Al-Nawawī, A. M. (1972). Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā` al-Turāth al-Islāmī.

Al-Qurṭubī, A. (1996). Al-Mufhim lima Ashkala min Talkhīṣ Kitāb Muslim. Dimashq: Dār Ibn Kathīr.

Al-Sayūṭī, J. (1983). Al-Ashbāh wa al-Naẓā`ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’īyah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Al-Tirmidhī, M. (1998). Sunan al-Tirmidhī. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Fatan Hamamah, Y. (2005). Laporan Penyelidikan: Kemunculan Penyakit Berjangkit dan Kesannya Terhadap Manusia di Malaysia: sari 23 (2005), 153-168.

Hasan Mindīl, H. (2021). Iṣṭilāḥ al-Jā`iḥah bayn al-Lughah wa al-Fiqh wa Munaẓẓamat al-Ṣiḥḥat al-Ālamīyah. Majallat al-Kalim, 6(1), 17-47.

Husayn Bashīr, N. (2015). Taṭbīq al-Qawa’id al-Usūlīyah ‘alā al-Ḥukm al-Qaḍā`I. Majallat Usūl al-Sharī’ah,1(1), 95-126.

Ibn al-Athīr, J. (1979). Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar. Beirut: al-Maktabat al-‘Ilmīyah.

Ibn al-Jawzī, A. (t.t). Kashf al-Mushkil min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn. Riyadh: Dār al-Waṭan.

Ibn Baṭṭāl, A.A. (2003). Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Riyadh: Maktabat al-Rushd.

Ibn Ḥajar, A. (1960). Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Ibn Majah, Q. (2009). Sunan Ibn Majah. Beirut: Dār al-Risālat al-‘Ālamīyah.

Ibn Manẓūr, A. (1994). Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār Ṣādir.

Kamus Dewan. (2007). Kamus Dewan, Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamed Ghazi, K. (2020). Taṭbīq al-Qawā’id al-Usūlīyah ‘Inda al-Shāfi’īyah ‘alā Masā`il al-Rahn. Majallat al-‘Ulūm al-Islāmīyah, 2(3), 14-39.

Muslim, A. (1955). Ṣaḥīḥ Muslim. Cairo: Maṭba’at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī.

Sa’īd, M. (1997). Sunan Sa’īd ibn Mansūr. RSA: Dār al-Ṣumay’ī.

Published
2022-05-25
How to Cite
Aris, H., Abdul Halim, A. and Muslim, N. (2022) “Aplikasi Kaedah Usul Fiqh dalam Memahami Hadith-Hadith Berkaitan Wabak dan Penetapan Langkah Keselamatan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001527. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1527.
Section
Articles