Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

  • Norsariha Cholleng Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Aliza Binti Alias Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Pengajaran Dalam Talian Halangan, Guru Pendidikan Khas (GPK), Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Abstract

Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti halangan utama yang dihadapi dalam kalangan Guru Pendidikan Khas (GPK) sepanjang menjalankan pengajaran dalam talian sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Daerah Lahad Datu. Seramai 54 orang GPK yang mengajar di sekolah yang mempunyai Program Pendidikan Khas Integrasi di Lahad Datu telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian iaitu soal selidik telah disebarkan secara atas talian dalam bentuk “Google Form” dan data dianalisis secara statistik deskriptif dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 26.0. Dapatan kajian mendapati halangan utama yang dihadapi oleh guru adalah sikap pelajar ketika mengikuti sesi pembelajaran dalam talian dengan perolehan data sebanyak 37 peratus bersamaan dengan 20 orang guru (37%), diikuti oleh ketiadaan rangkaian telefon sebanyak (33.3%) 18 orang guru. Kesimpulannya pihak yang berkaitan haruslah meneliti halangan yang dihadapi dalam kalangan Guru Pendidikan Khas di Lahad Datu dan mencari jalan penyelesaian untuk mengurangkan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi agar sistem pendidikan pada masa PKP dapat di ditambah baik selaras dengan konsep pendidikan sepanjang hayat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Che Azizan, S. N., & Mohamad Nasri, N. (2020). Pandangan Guru Terhadap Pembelajaran dalam Talian melalui pendekatan Home Based Learning (HBL) semasa tempoh Pandemik Covid-19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature,11, 46-57. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.4.2020

Choo, K. H. (2005). Tahap kemahiran ict dalam kalangan guru pelatih maktab perguruan Sabah dan hubungannya dengan gaya pembelajaran. Tesis Sarjana Muda, Fakulti Pendidikan UTM: Tidak diterbitkan.

Fabito, B. S., Trillanes, A. O., & Sarmiento, J. R. (2021). Barriers and challenges of computing students in an online learning environment: Insights from one private university in the Philippines. International Journal of Computing Sciences Research, 5(1), 441-458. https://doi.10.25147/ijcsr.2017.001.1.51

Faizatul Hafilah Abdul Halim & Nor Syahilia Aris (2017). Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Teradun (Blended Learning). Journal of Technical and Vocational Education, 1(2), 53-63. http://upikpolimas.edu.my/ojs/index.php/JTVE/article/view/66

Goliong, L., Kasin, A., Johnny, M. & Yulip, N.G. (2020). Cabaran Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh (PDPCJJ) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)1–15. https://www.academia.edu/43147586/Cabaran_Pelaksanaan_Pengajaran_dan_Pembelajaran_Jarak_Jauh_PDPCJJ_Semasa_Perintah_Kawalan_Pergerakan_PKP_

https://www.academia.edu/44924354/CABARAN_PENSYARAH_KOLEJ_KOMUNITI_DALAM_MELAKSANAKAN_PROSES_PENGAJARAN_DAN_PEMBELAJARAN_DALAM_TALIAN

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/689322/covid-19-pendidikan-menerusi-dunia-maya-cabaran-baharu-buat-guru .

Kathie, G. & Lynnae, R. (2009). Identifying The Characteristics Of E-Learning Environments Used To Support Large Units. Proceeding Ascilite Auckland. University Of Western Sydney. https://www.researchgate.net/publication/229019815_Identifying_the_characteristics_of_e-learning_environments_used_to_support_large_units

Kleiman, G. M. (2000). Myths And Realities About Technology In K-12 Schools, Leadership And The New Technologies. http://www.edc.org/LNT/news/Issue14/feature.htm

Langford, M. (2020). Atas talian Teaching in the Time of COVID-19: Academic teachers’ experiences in Norway. Center of Experiental Legal Learning (CELL), 2(April), 1–35.

Mahathir Yahaya & Wardatul Hayat Adnan (2021). Cabaran Pelajar Melalui Kaedah Pembelajaran Atas Talian: Kajian Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Journal Of Media And Information Warfare, 14(1), 11-20. https://jmiw.uitm.edu.my/images/Journal/Volume14/2.pdf

Mohamed Amin Embi, Norazah Mohd Nordin, Supyan Hussin & Afendi Hamat (2010). Rumusan Amalan, Trend dan Cabaran Pelaksanaan e-Pembelajaran di IPT Malaysia. Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. https://www.researchgate.net/publication/282503796_Rumusan_Amalan_Trend_dan_Cabaran_Pelaksanaan_e-Pembelajaran_di_IPT_Malaysia

Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (2020). Kesediaan pembelajaran dalam talian semasa pandemik Covid-19. Prosiding Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan, 404-410. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16675

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (Covid-19): Pembelajaran dan pengajaran secara atas talian suatu keperluan di Malaysia. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/342886967

Nor Halina, Norlizawati, & Norhafinas. (2020). Cabaran Pensyarah Kolej Komuniti Dalam Melaksanakan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian. E-Proceedings of The Green Technology & Engineering 2020 Virtual Conference. GREEN’TECH 20.193-202. Kolej Komuniti Gerik.

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin. (2020). Pengajaran Dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 18–28 https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPAK/article/view/4534

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran dan Pembelajaran Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Berita Harian.

Siti Nor Lailiyah Ibrahim,Yusmaria Mohd Yusoff, & Zulkurnain Hassan. (2021). Covid-19: Sikap, Motivasi dan Halangan Dalam Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian (PdPDT) Pelajar Kolej Komuniti Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 77-91. https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/16673

Suzlina Hilwani Baharudin & Jamaludin Badusah. (2015). Tahap penggunaan web 2.0 dalam pengajaran guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (2), 38-48. https://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/96

Thulasimani Munohsamy. 2014. Integrasi Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. Journal IPA, 7(23), 219–232. https://www.researchgate.net/profile/Thulasimani-Munohsamy/publication/279197893_Integrasi_Teknologi_Maklumat_dan_Komunikasi_dalam_Pendidikan/links/558ebca408aed6ec4bf51a5c/Integrasi-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-dalam-Pendidikan.pdf

Yeboah, K. A., Dogbey, J., Yuan, G., & Smith, P. (2020). Cultural Diversity in Online Education: An Exploration of Instructors’ Perceptions and Challenges. Teachers College Record, 122(7). https://10.1177/016146812012200708

Zahiah Kassim & Abdul Razaq Ahmad. (2005). E-Pembelajaran: Evolusi Internet Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Zaidatun Tasir, Jamalludin Harun, & Lim, S. Y. (2006). Faktor Penggunaan Komputer Dan Kaitannya Dengan Kesediaan Mengikuti Pembelajaran Dalam Talian Di Kalangan Pelajar Sarjana. Sains Humanika, 44(1). Https://Doi.Org/10.11113/Sh.V44n1.339

Zalika, A., Faridah, K., & Mohamad Johari, S. 2009. Memperkasakan pendidikan luar bandar,3–5. Prosiding “Persidangan Kebangsaan Pendidikan Luar Bandar 2009”, 3 – 5 Februari 2009, Hotel Baverly, Kota Kinabalu. Sabah. Anjuran: Sekolah Pembangunan Dan Pendidikan Sosial, University Malaysia Sabah. http://irep.iium.edu.my/11670/1/Procedng_-_Memperkasakan_Pend_Luar_Bandar.pdf

Published
2022-05-25
How to Cite
Cholleng, N. and Alias, A. (2022) “Halangan Utama Guru Pendidikan Khas Menjalankan Pengajaran Dalam Talian Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001530. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1530.
Section
Articles