Gaya Keibubapaan dan Tahap Ketagihan dalam kalangan Remaja di Daerah Mersing

  • Mohammad Fadzil Hanafi Umar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Shahlan Surat Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Saemah Rahman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Remaja, Ketagihan, Gaya keibubapaan, Gajet

Abstract

Dalam dunia serba moden pada hari ini, pelbagai kemajuan dan ciptaan teknologi telah berjaya dihasilkan. Peralatan teknologi canggih seperti telefon bimbit, komputer, tablet, dan capaian internet banyak membantu proses kehidupan manusia. Namun begitu, jika manusia menyalahgunakan kemudahan teknologi ini pasti akan membawa kepada kemudaratan. Kesan negatif penggunaan gajet yang berlebihan adalah boleh menyebabkan seseorang individu terlibat dengan masalah ketagihan gajet. Lantaran itu, peranan dan corak keibubapaan sangat memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak tidak terlibat dengan gejala ketagihan gajet. Kajian ini dilaksanakan adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap ketagihan gajet dalam kalangan remaja dan juga bagi mengenal pasti tahap ketagihan gajet berdasarkan gaya keibubapaan yang diamalkan. Reka bentuk bagi kajian ini ialah kajian tinjauan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Manakala bagi instrumen kajian pula, kajian ini menggunakan borang soal selidik. Kajian ini telah melibatkan seramai 444 remaja sekolah menengah di daerah Mersing yang dipilih menggunakan kaedah kluster sampling. Data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif menggunakan perisian SPSS. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa remaja di daerah Mersing mempunyai tahap ketagihan gajet pada tahap berat. Selain itu, hasil kajian ini juga mendapati gaya keibubapaan yang di amalkan oleh ibu bapa mempunyai kaitan dalam menentukan tahap ketagihan gajet dalam kalangan remaja. Berdasarkan hasil dapatan ini, jelas menunjukkan bahawa gaya keibubapaan memainkan peranan penting membimbing golongan remaja agar tidak terlibat dengan masalah ketagihan gajet.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Gafoor, K. & Abidha Kurukkan. (2014). Construction and validation of scale of parenting style. Journal Of Behavioral and Social Sciences, 2(4), 315-323.

Ahmad Rahmadhan Asif. (2017). Hubungan tingkat kecanduan gadget dengan gangguan emosi dan perilaku remaja usia 11-12 tahun (Doctoral dissertation, Faculty Of Medicine) http://eprints.undip.ac.id/54097/

Aina’ Rasyidah Samsuddin & Hapsah Md Yusof. (2020). Penggunaan gajet terhadap perkembangan kanak kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak Kanak Kebangsaan, 9(20), 113-126.

Aisyah Hanum Abu Bakar, Noor Azlinda Zainal Abidin, Zuraina Ali, Nursyaheedah Muhammad Isa, & Nor Suhardiliana Sahar. (2018). Teachers’ perceptions of the use of flipped learning approach in learning grammar. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 4(13), 66-73.

Akhouri, D. & Kehksha. (2016). Acomparative study of addiction of simple phone and its effect on mental health: the dark side of technology. Journal of Multidisciplinary, 3(6), 140-143.

Ayu Permata Sari, Asmidir Ilyas & Ifdil Ifdil. (2018). Tingkat kecanduan internet pada remaja awal. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 3(2), 110-117.

Dwi Wulandari & Dilferra Hermiati. (2019). Deteksi dini gangguan mental dan emosional pada anak yang mengalami kecanduan gajet. Jurnal Keperawatan Silampari, 3(1), 382-392.

Evelyn Anak Banu & Ruslin Amir. (2020) Gaya asuhan paling dominan di kalangan murid Bidayuh Padawan berpencapaian akademik rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(1)137-147.

Hoffman, L. W. (1996). Progress and problems in the study of adolescence. Developmental Psychology, 32, 777-780.

Hussain Alkharusi, Said Aldhafri, Ali Kazem, Abdulqawi Alzubiadi. & Muna Al-Bahrani. (2011). Development and validation of a short version of the parental authority questionnai Social Behavior And Personality, 39(9), 1193-1208.

Joan Danil & Suzyani Mohamed. (2021). Perubahan tingkah laku kanak-kanak disebabkan penggunaan gajet. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 200-209.

Kwon M, Kim D-J, Cho H, Yang S. (2013). The smartphone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. Plos One, 8(12), e83558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0083558.

Loy, A. H. & Faridah Mydin Kutty. (2021). Pengaruh gaya keibubapaan terhadap perkembangan kecerdasan emosi murid Iban di sekolah menegah. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 183-192.

Marcone, R., Affuso, G., & Borrone, A. (2017). Parenting syles and children‘s internalizing –externalizing behavior: The mediating role of behavioral regulation. Current Psychology, 39(1), 13-24.

Moltafet, G., Sadati Firoozabadi, S. S., & Pour-Raisi, A. (2018). Parenting style, basic psychological needs, and emotional creativity: A path analysis. Creativity Research Journal, 30(2), 187-194.

Muhamad Faisal Ashaari, Nor Faizah Ismail, Rosmawati Mohamad Rasit, Hasanah Khafidz & Khazri Osman. (2021). Pola penggunaan media sosial dalam kalangan remaja Malaysia. Buku Prosiding Simposium Dunia Dakwah Digital 2021, (pp 131-152) Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah.

Nor Baidurah Ithnain, Shazli Ezzat Ghazali & Norrafizah Jaafar. (2018). Ketagihan telefon pintar dalam kalangan mahasiswa. Malaysia Journal Of Youth Studies, 18, 131-143.

Normala Mohamad. (2006). Gajet atau alat? Berita Harian, 23 Januari:12.

Norzila Zakaria. (2018). 12 Tip Mengelakkan Ketagihan Gajet. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Nur Amnani Mohd Adnan & Nellie Ismail. (2021). Hubungan antara cara gaya keibubapaan ibu dan temperamen dengan masalah penyesuaian tingkah laku kanak-kanak pra sekolah. Jurnal Psikologi Malaysia, 35(1), 63-73.

Nurhamizah Hashim & Asbah Razali. (2019). Teknologi dan media sosial dalam komunikasi ibu bapa dan anak anak. Jurnal Komunikasi, 35(4), 337-352.

Nurul Izzati Asyiqin Bahtiar & Manisah Mohd Ali. (2021). Pengaruh gaya keibubapaan terhadap penggunaan peranti teknologi dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 500-514.

Nur Qamarina Rahman & Hilwa Abdullah @ Mohd. Nor (2021). Ketagihan telefon pintar dan ketagihan pornografi terhadap kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 5(1), 1-9.

Pempek, T. A., & Lauricella, A. R. (2017). The effects of parent-child interaction and media use on cognitive development in infants, toddlers, and preschoolers. In Cognitive development in digital contexts (pp. 53-74). Academic Press.

Rafiee Jamian, Nurul Hafizah Zainal Abidin, & Roslah Arsad (2020). Analisis deskriptif bagi penggunaan aplikasi quizizz ke atas guru dalam penilaian prestasi murid bagi subjek matematik. Mathematical Sciences and Informatics Journal, 1(2), 89-97.

Shima Dyana Mohd Fazree & Siti Marziah Zakaria. (2018). Kesan penggunaan gajet kepada perkembangan kognitif dan sosial kanak kanak pra sekolah. Jurnal Wacana Sarjana, 2(4), 1-6.

Siti Jamiaah Abdul Jalil, Nurfarahain Abu Bakar, Juwairiah Hassan. (2020). Pengawalan ibu bapa berkerjaya terhadap penggunaan gajet dalam kalangan kanak-kanak: satu kajian kes. Kertas kerja bicara dakwah kali ke 21: Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik. Live Webinar: Facebook PKDK. 27 Oktober.

Siti Marhamah Kamarul Arifain, Farrah Wahida Mustafar, Faudziah Yusof & Atini Alias. (2016). Cara gaya keibubapaan dan remaja hamil tanpa nikah. Jurnal Sains Sosial, 1(1), 63-73.

Siti Qorrotu Aini. (2016). Perilaku mengakses pornografi elektronik pada remaja (studi di SMP N di Kabupaten Pati). Jurnal Litbang,13(2), 125-135.

Shin.T.L. & Manisah Mohd Ali. (2020). Penggunaan telefon pintar dan tahap nomofobia dalam kalangan murid berkeperluan khas di sekolah menengah. Malaysia Journal Of Society Anda Space, 16(4), 164-178.

Straus, M. A., Kinard, E. M., & Williams, L. M. (1995). The multidimensional neglectful behavior scale, Form A: Adolescent and adult-recall version. Durham, NH: University of New Hampshire: Family Research Laboratory. Available in: http://pubpages. unh. edu/~ mas2.

Suhaniya Kalaisilven & Mohamad Fauzi Sukimi. (2019). Kawalan ibu bapa terhadap anak anak dalam penggunaan media sosial. Journal of Southeast Asia Social And Humanities, 89(1), 111-124.

Sundus, M. (2018). The impact of using gadgets on children. Journal of depression and anxiety, 7(1), 1-3.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. (2020). IUS Infographic 201229.

Tuty Rosyati, Muhammad Roy Purwanto, Gumgum Gumelar, Rahmani Timorita Yulianti & Tamyiz Mukharrom. (2020). Effects of games and how parents overcome addiction to children. Journal of Critical Riviews, 7(1), 65-67.

Wan Anita Wan Abas. (2016). Hubungan antara gaya keibubapaan dengan penggunaan internet kanak-kanak. Global Media Journal, 6(1), 15-30.

Zohar, A. H., Ari, L. L., & Bachner-Melman, R. (2018). A model for the formation of maternal authority styles starting from attachment, and mediated by temperament and character. International Journal of Psychology & Behavior Analysis, 4(145), 1-6.

Published
2022-07-27
How to Cite
Umar, M. F. H., Surat, S. and Rahman, S. (2022) “Gaya Keibubapaan dan Tahap Ketagihan dalam kalangan Remaja di Daerah Mersing”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), p. e001590. doi: 10.47405/mjssh.v7i7.1590.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)