Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pendekatan Konstruktivisme dalam Pengajaran Seni Bahasa

  • Muhammad Affan Ahamad Pusat Bahasa, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Erda Wati Bakar Pusat Bahasa, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Jowati binti Juhary Pusat Bahasa, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, 57000, Kuala Lumpur, Malaysia.
Keywords: Seni bahasa, Konstruktivisme, Pengajaran, Kompetensi, Kemahiran berfikir aras

Abstract

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) merupakan salah satu elemen dalam pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini memerlukan murid untuk mencipta pengetahuan baharu berdasarkan pengetahuan sedia ada yang dimiliki. Maka dengan itu, kajian ini ingin mengenal pasti ciri-ciri pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran aspek seni bahasa dan menjelaskan kompetensi guru bagi pelaksanaan KBAT melalui pendekatan konstruktivisme dalam aspek seni bahasa. Artikel ini merupakan kertas konsep yang diterjemahkan berdasarkan sorotan kajian, analisis dokumen daripada artikel penyelidikan yang dilakukan oleh kajian-kajian lepas. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pengimplementasian KBAT dalam aspek seni bahasa adalah melibatkan daripada gabungan melalui teori kompetensi McBer (1996) dengan teori pendekatan konstruktivisme Vygotsky (1978). Hasilnya, kertas konseptual ini memberi panduan kepada para guru untuk mempraktikkan amalan KBAT dalam aspek seni bahasa di sekolah rendah. Berdasarkan daripada gambar rajah konseptual yang telah dibentuk, dapatlah disimpulkan bahawa perkaitan kompetensi guru dengan pendekatan kontruktivisme bagi penerapan KBAT dalam seni bahasa mempunyai impak yang positif dalam pengajaran guru.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Jalil Othman & Bahtiar Omar. (2005). Aplikasi pembelajaran secara konstruktivisme dalam pengajaran karangan berpandu. Makalah Pendidikan, 4, 6- 8.

Adenan Ayob & Nazri Abu Bakar. (2018). Interpretasi hubungan pembelajaran terarah kendiri dengan kebolehcapaian kognitif berasaskan fahaman konstruktivis. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(10), 75-87.

Ali, R., & Katz, I. R. (2010). Information and Communication Technology Literacy: What Do Businesses Expect and What Do Business Schools Teach?. Princeton: Educational Testing Service.

Aliza Ali & Zamri Mahmood. (2016). Pembangunan dan kebolehgunaan modul berasaskan bermain bagi pembelajaran kemahiran bahasa Melayu kanak-kanak prasekolah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(1), 16-29.

Ani Omar. (2012). Nukilan sajak merdeka dalam membangunkan bahasa, sastera dan budaya bangsa melalui pengajian kesusasteraan Melayu. Jurnal Bahasa dan Sastera Melayu, 3, 194-213.

Al Zboun, M. S., Ghammaz, S. A. D. Al & Al Zboon, M. S. (2018). The impact of the use of youtube and facebook on students’ academic achievement in geography course at the university of Jordan for the bachelor’s degree. Modern Applied Science, 12(3), 164.

Arniza Mokhtar & Zamri Mahamod (2018). Jenis-jenis penyerapan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran guru bahasa Melayu berdasarkan tajuk pengajaran. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(1), 22-32.

Agustini, N.W.W., Artini, L.P. & Padmadewi, N.N. (2019). English teachers’ perceptions and classroom practices on constructivism values in primary schools in badung regency. Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, 7(2)

Abdul Rasid Jamian, Martini Misdon & Azhar Md. Sabil. (2017). Penggunaan peta pemikiran i-think dalam pemahaman komsas bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(1), 51-59.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2011). Teknologi maklumat dan komunikasi merentasi kurikulum. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2014). Kemahiran berfikir aras tinggi. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Byerly, G., & Brodie, C. (1999). Information literacy skills models: Defining the choices learning and Libraries in an Information Age: Principles and Practice. Stripling, BK Englewood.

Chew, F. P. (2007). Isu-isu perkembangan sastera siber di Malaysia. Jurnal Peradaban Melayu, 1-21.

Chew, F. P., & Shashipriya Nadaraja. (2014). Pelaksanaan kemahiran berfikir kreatif dan kritis dalam pengajaran dan pembelajaran komsas di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 10-24.

Choi, C. H., Martinus Tukiran, Laksmi Mayesti Wijayanti, Masduki Asbari, Agus Purwanto, & Priyono Budi Santoso. (2020). Piaget versus vygotsky: Implikasi pendidikan antara persamaan dan perbedaan. Journal Of Industrial Engineering & Management Research, 1(2).

Chung, M. H. C., & Jamaludin Badusah. (2010). Sikap guru bahasa Melayu terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ict) dalam pengajaran di sekolah-sekolah rendah di Bintulu, Sarawak. Jurnal Pendidikan Malaysia, 35(1), 59-65.

Feralys Novauli. M. (2015). Kompetensi guru dalam peningkatan prestasi belajar pada smp negeri dalam kota banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 3(1), 45-67.

Hasnah Isnon & Jamaludin Badusah. (2017). Kompetensi guru bahasa melayu dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran). Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 56-65.

Henderson, P. (2017). Computer science, problem solving, and discrete mathematics, (January), 333342. https://doi.org/10.1090/dimacs/036/28

Hendri Purbo Waseso. (2018). Kurikulum 2013 dalam prespektif, teori pembelajaran dan konstruktivisme. Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1(10).

Horton, Jr. F. (2004). Comments on International Guidelines on Information Literacy. Washington, DC. 4

Intan Nur Syuhada Hamzah & Zamri Mahamod. (2021). Strategi pengajaran dalam talian yang digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam meningkatkan kemahiran membaca murid sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(2), 54-67.

Isniarni. (2018). Peningkatan keterampilan menulis pantun dan syair dengan model contextual teaching and learning siswa kelas v mi ma’arif candran godean. Jurnal Al-Bidayah, 10(1), 102-118.

Kauchak, D. P., & Eggen, P. D. (1998). Learning and teaching: Research-based methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001a). Pembelajaran secara konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum (2001b). Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi. Lembaga Peperiksaan Malaysia. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khaliza A. Wahid & Norazrena Abu Samah. (2020). Pembelajaran teradun berbantukan streaming video bagi meningkatkan pencapaian, minat dan persepsi pelajar dalam pembelajaran tajuk ruang. Innovative Teaching and Learning Journal, 3(2), 61– 79.

Khairudin Mohamad, Wan Zaliha Wan Othman & Amanah Mohd. Nor. (2014). Genre kesusasteraan Melayu dalam bahasa Melayu. Penerbitan Multimedia

Lau, F. Y. F., Kee, G. F., Khoo, P. L., & Lee H. S. (2021). Kaedah pengajaran dalam talian guru bahasa Melayu dan motivasi murid sekolah jenis kebangsaan cina sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(11). 57-74.

Manjot Kaur. (2013). Blended learning - its challenges and future. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 612 – 617

Marzni Mohamed Mokhtar, Marni Jamil, Muhd Khaizer Omar & Roshafiza Hassan. (2021). Digitalisasi pedagogi bakal guru bahasa Melayu sebagai suatu anjakan pelaksanaan lmi dalam talian: pertimbangan terhadap aspek fizikal dan psikososial. Jurnal Sains Insani, 6(1), 210-216

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press. Second Edition.

Mat Isa, N. S., & Mahamod, Z. (2021). Tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru bahasa Melayu terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran komsas. Asian People Journal, 4(1), 93-107. https://doi.org/10.37231/apj.2021.4.1.255

McBer, H. (1996). Scaled Competency Dictionary. Boston: Hay/McBer

Mohamad Nurul Azmi Mat Nor, Nurzatulshima Kamarudin, Umi Kalthom Abdul Manaf & Mohd Hazwan Mohd Puad. (2017). Penerapan kemahiran berfikir aras tinggi (kbat) dalam kurikulum reka bentuk dan teknologi sekolah rendah. International Journal of Education and Training, 3(2), 1-7.

Mohd Rashid Md. Idris & Mahzir Ibrahim. (2014). Teori falsafah bahasa dalam standard kurikulum bahasa malaysia sekolah rendah. Jurnal Peradaban Melayu, 9, 63-83.

Nor Amalina Ab Hakim & Zanaton Iksan. (2018). Pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pembelajaran berasaskan masalah (PBM) dalam mata pelajaran Sains. Seminar Antarabangsa Isu-Isu Pendidikan (ISPEN 2018), pp, 72-82. 5 Julai. Kuala Lumpur: Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Norehan Mohd Nasir & Mahaliza Mansor. (2021). Cabaran guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (pdpr): suatu pemerhatian awal. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(7), 416 – 421.

Nor Shahila Ishak & Fariza Khalid. (2021). Penggunaan video youtube bagi meningkatkan minat dan pencapaian murid dalam pembelajaran geografi fizikal di sekolah menengah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(3), 228-240

Norfariza Mohd Radzi & Nur Fadhillah Muzammil. (2018). Tahap kompetensi guru dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi di sekolah kebangsaan daerah sepang, selangor. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(4), 12-28.

Neo, M., & Neo, T.K. (2004). Classroom innovation: Engaging students in interactive multimedia learning. Campus Wide Information System, 21(3), 118 -124. Diakses pada 15 Februari 2022 daripada laman sesawang http: // www. emeraldinsight.com

Noor Aini Ahmad. (2014). Mengintergrasi teknologi komunikasi dan maklumat sebagai media pengajaran bahasa dalam kalangan kanak-kanak awal umur. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 4(2), 36-43.

Nurfatimah Sugrah. (2019). Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran sains. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 19(2), 121-138.

Nur Farahkhanna Mohd Rusli, Nur Fatin Shamimi Che Ibrahim, Mohd Ra’in Shaari & Kesavan Nallaluthan. (2021). Persepsi pelajar terhadap aplikasi multimedia interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Online Journal for TVET Practitioners, 6(1), 15-24.

Nur Rifiatul Azisah & Muhammad Syukur. (2020). Strategi guru dalam penerapan pembelajaran kontekstul abad 21 di ma ddi takkalasi. Jurnal Sosialisasi, 7(3), 58- 65.

Nur Shahirah Mat Isa & Zamri Mahamod. (2021). Tahap pengetahuan, sikap dan masalah guru bahasa melayu terhadap penerapan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran komsas. Asian People Journal, 4(1), 93-107.

Othman, S., & Jamian, A. (2013). Pelaksanaan elemen sastera dalam pengajaran dan pembelajaran seni bahasa kurikulum standard sekolah rendah. Jurnal Bahasa, 13(2), 292-312.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. (2013). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Purnamasari, I. & Hafnita, S. D. (2019). The utilization of youtube media in learning antropology in higher education. Journal of Physics: Conference Series, 1387(1). doi:10.1088/1742-6596/1387/1/012120

Rafiza Abdul Razak. (2013). Pembelajaran berasaskan penghasilan penceritaan digital multimedia bagi menganalisis novel bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 54-64

Rahamat, R. (2013). Pembangunan dan penilaian pakej pembelajaran mudah alih komsas dalam bahasa inggeris tingkatan empat. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rajendran Nagappan. (2000) Kesasteraan sebagai wahana mengajar kemahiran berfikir aras tinggi. Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Pembangunan dalam Pendidikan 2000, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rohani Arbaa, Hazri Jamil & Mohammad Zohir Ahmad. (2017). Model bersepadu penerapan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal Pendidikan Malaysia, 42(1), 1-11.

Roosevelt, F. D. (2008). Zone of proximal development. In N. J Salkind (Ed.), Encyclopedia of Educational Psychology (1017-1022). Thousands, Oaks, CA: SAGE, https://sk.sagepub.com/reference/educationalpsychology/n282.xml.

Rozani Ahmad. (2017). Keupayaan menggunakan komsas sebagai kompetensi pengajaran guru bahasa melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 65-76.

Sofiana Hassan. (2020). Tahap pengetahun dan sikap guru bahasa Melayu daerah Sibu dalam mengaplikasikan kemahiran abad ke-21. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 10(2), 74-81.

Suhardianingsih. (2016). Peningkatan pemahaman menulis pantun melalui metode kontekstual berbasis masalah. Jurnal Praktik Penelitian Tindakan Kelas Pendidikan Dasar & Menengah, 6(4), 31-28.

Syahida Nadia Zakaria. (2015). Kesan pendekatan konstruktivisme dan pendekatan tradisional dalam pengajaran dan pembelajaran komponen sastera bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5(2), 12-21.

Tamilmullai Thannimalai & Salini Baloh. (2021). Cabaran pdpr bahasa tamil di sekolah luar bandar. Muallim Journal Social Science and Humanities, 5(2), 183-190.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Fatimah Sahida Abdurajak, Yusmini Md Yusoff & Madiha Baharuddin Akademi. (2017). Pendekatan konstruktivisme di Malaysia dan brunei darussalam: satu tinjauan awal terhadap pengalaman guru pendidikan islam. Journal of Islamic Educational Research, 2(1), 23-35.

Thulasimani Munohsamy. (2014). Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Journal IPA, 23.

Tri Era Khoiriyah, Hakiman & Aminudin. (2021). Pembelajaran pendidikan agama Islam kontekstual di sekolah dasar alam. Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 4(1). 62-71.

Ugartini Magesvaran. (2021). Tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu ketika menggunakan aplikasi google meet dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(2). 39-53.

Unit Perancang Ekonomi (n.d.). Rangka Tindakan (blueprint) Ekonomi Digital Malaysia. MDEC Diperoleh daripada https://mdec.my/wp-content/uploads/Rangka-Tindakan-Blueprint-Ekonomi-Digital-Malaysia.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Woodall, D. (2010). Blended learning strategies: Selecting the best. SSWP.;1; 1610.0810

Williams, K. & Williams, C. (2011). Five key ingredients for improving student motivation. Research in Higher Education Journal, 104-122.

Zaharah Hussin, Nurul Hasna Hassan, Saedah Siraj, Ahmad Arifin Sapar & Zawawi Ismail. (2019). Kemahiran berfikir kritis dalam buku teks bahasa Melayu kurikulum standard sekolah rendah tahap ii. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 18-29

Zulkifli Osman, Norziana Mat Rabi, Anida Sarudin, Husna Faredza Mohamed Redzwan & Norfishah Mat Rabi2. (2020). Penerapan elemen kemahiran berfikir aras tinggi dalam buku teks bahasa Melayu tahun enam sekolah rendah. International Journal Of Language Education And Applied Linguistics, 10(2), 57 – 67.

Zamri Mahamod. (2012). Inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan bahasa Melayu. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris

Zarina Abu Baker & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2021). Effectiveness of methods of use map i-think among senior english teacher in the national school district Seremban. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(2), 32-43.

Zurainu Mat Jasin & Abdull Sukor Shaari. (2012). Keberkesanan model konstruktivisme lima fasa needham dalam pengajaran komsas bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 2(1), 79-92.

Zurakintan Abdul Razak & Che Ibrahim Salleh. (2015). Pemikiran melayu tentang ilmu dan adab dalam puisi Melayu tradisional. International Journal of the Malay World and Civilisation, 3(2), 121 – 129.

Published
2022-07-29
How to Cite
Ahamad, M., Bakar, E. and Juhary, J. (2022) “Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pendekatan Konstruktivisme dalam Pengajaran Seni Bahasa”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(7), p. e001597. doi: 10.47405/mjssh.v7i7.1597.
Section
Articles