Minat Guru Perniagaan dan Ciri Keusahawanan Murid Jurusan Perniagaan

  • Kalaivany Mageswaran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Norasmah Othman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Penerapan Ciri Keusahawanan, Minat Guru, Ciri Keusahawanan Murid

Abstract

Pendidikan keusahawanan yang berkesan di sekolah berupaya mengenal pasti, membentuk dan mempengaruhi murid yang mempunyai potensi atau ciri keusahawanan untuk menjadi usahawan. Penerapan ciri keusahawanan dalam kalangan murid dipengaruhi oleh pengajaran guru yang berkesan. Namun kini, guru mata pelajaran perniagaan menunjukkan sikap sederhana positif dalam pengajaran. Komitmen guru dalam pengajaran komponen perniagaan dan keusahawanan juga masih kurang. Komitmen yang rendah berpunca daripada kekurangan pengetahuan serta latihan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap minat guru serta tahap ciri keusahawanan murid jurusan perniagaan. Minat guru dalam mata pelajaran perniagaan secara tidak langsungnya mempengaruhi penerapan ciri keusahawanan murid. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen dan melibatkan seramai 63 guru mata pelajaran perniagaan di daerah Seremban sebagai responden kajian. Hasil data yang dianalisis mendapati keseluruhan tahap minat guru dalam mengajar mata pelajaran perniagaan adalah tinggi dan tahap ciri keusahawanan murid jurusan perniagaan juga tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa guru mata pelajaran perniagaan mempunyai minat yang tinggi dalam pengajaran mata pelajaran tersebut. Data juga menunjukkan ciri keusahawanan murid jurusan perniagaan juga tinggi. Kesimpulan data ini menggambarkan bahawa minat guru terhadap mata pelajaran perniagaan adalah tinggi serta tahap ciri keusahawanan murid juga tinggi. Ini bermakna proses pengajaran pembelajaran mata pelajaran telah berjaya dilaksanakan. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Yusof & Zakaria Yusof. (2004). Prinsip keusahawanan. Edisi kedua. Petaling Jaya: Prentice hall

Adam, A., Abd Razak, S., & Ahmad, N. (2014). Kecendurungan Usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana di Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Terhadap E-Dagang, Persidangan Penyelidikan dan Inovasi Kali Ketiga. https://www.academia.edu/10016898/KECENDERUNGAN_USAHAWAN_PERUSAHAAN_KECIL_DAN_SEDERHANA_DI_BAWAH_AMANAH_IKHTIAR_MALAYSIA_AIM_TERHADAP_E-DAGANG

Anandan Muniandy. (2016). Hubungan di Antara Kemahiran Keusahawanan Guru di Daerah Dengan Efikasi Larut, Matang dan Selama, Perak. Tesis Sarjana. Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Universiti Pendidikan Sultan Idris

Armanurah Mohamad. (2014). Penilaian Pelaksanaan Program Siswa Niaga Universiti Utara Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Putra Malaysia

Azwan Ahmad, Abdul Ghani Abdullah, Mohammad Zohir Ahmad, & Abd. Rahman Hj Abd. Aziz. (2005). Kesan Efikasi Guru Sejarah Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 7, 15-24. https://www.moe.gov.my/muat-turun/penerbitan-dan-jurnal/penyelidikan/1360-jurnal7/file

Bahri, S. (2018). Pengaruh Risk Tolerance, Risk Perception dan Kecerdasan Spritual Terhadap Keputusan Invertasi. Artikel Ilmiah, 1-11. http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/3595

Baker, C. N., Tichovolsky, M. H., Kupersmidt, J. B., Voegler-Lee, M. E., & Arnold, D. H. (2015). Teacher (Mis) Perceptions of Preschoolers’ Academic Skills: Predictors and Associations With Longitudinal Outcomes. Journal of Educational Psycholoy, 107(3). 805.

Bakri, H. M. Hatta, & Muhammad. (2007). Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Rendah Daerah Besut, Terengganu. Seminar Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang, 57(2), 1-16.

Chimezie Comfort Okolocha, Euphemia N., & Onyeneke. (2013). Secondary School Principal’s Perception of Business Studies Teachers Teaching Effectiveness in Anambia State, Nigeria. Journal Of Education, 4(2), 171-180. https://core.ac.uk/download/pdf/234633945.pdf

Dam, K. Van, Schipper, M., & Runhaar, P. (2010). Developing a competency-based framework for teachers ’ entrepreneurial behaviour. Teaching and Teacher Education, 26(4), 965– 971.

De Dreu, C. K. W., Nijstad, B. A., Bechtoldt, M. N., & Baas, M. (2011). Group creativity and inno-vation: A motivated information processing perspective. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5, 81–89. https://doi.apa.org/doi/10.1037/a0017986

Esah Sulaiman. (2003). Amalan Profesionalisme Perguruan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.

Farizah, A., Asmiza, O., & Rashdan, R. (2006). Memupuk budaya usahawan dalam kalangan pelajar di politeknik tuank syed sirajuddin: Satu kajian deskriptif. Politekni Tuanku Syed Sirajuddin, Malaysia, 1(1), 1-10.

Hamat, M. F., & Che Nordin, M. K. N. (2012). Tinjauan Kepentingan Pembangunan Modal Insan Di Malaysia (Review on the Importance of Human Capital Development in Malaysia). Journal of Al-Tamaddun, 7(1), 75–89. Retrieved from https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/8556

Hamzah, M, R., Ismail, N., Nordin, N., & Daud, K, A, K. (2009). Tahap Pengetahuan dan Minat Pelajar Universiti Terhadap Bidang Keusahawanan: Satu Tinjauan Ke arah Pembentukkan Teknousahawan. Akademika. https://www.researchgate.net/publication/287277641_Tahap_Pengetahuan_dan_Minat_Pelajar_Universiti_Malaysia_Perlis_Terhadap_Bidang_Keusahawanan_Satu_Tinjauan_ke_Arah_Pembentukan_Teknousahawan

Hashim, S., & Abdul Rahman, N. (2012). Kecendurungan Guru PKPG 4SPH Terhadap Bidang Keusahawanan. Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Pendidikan

Hassan, C, S., Hassan, N, C., & Buang, N, A. (2010). Penguasaan Kemahiran Insaniah Kemahiran Keusahawanan dalam Kalangan Guru Sekolah di Malaysia. Proceedings of The 4th International Conferences on Teacher Education. Bandung Indonesia, 8-10 November

Ishak, S., & Omar, A. R. C. (2015). Keusahawanan Sosial Sebagai Satu Pendekatan Inovatif ke Arah Transformasi Sosial Masyarakat: Kajian kes di Malaysia. Journal of Society and Space, 11(8), 38-51

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi), 2025, 1–12. Diakses pada 22 Oct 2021, diperolehi daripada http://doi. org/10.1016

Mahendran, A. M., Djatmika, E. T., & Hermawan, A. (2017). The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention Mediated by Motivation and Attitude Among Management Students State of Malang Indonesia. International Education Studies, 10(9), 61-69. https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/67155

Mohd Azhar Abdul Hamid. (2003). Kreativiti Konsep Teori & Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rosli, F. (2013). Pembudayaan Keusahawanan Ke Arah Mempengaruhi Kecenderungan Menceburi Bidang Keusahawanan Dalam Kalangan Bakal Graduan Di Uthm. Tesis Ijazah Sarjana. Jabatan ikthisas pendidikan. Fakulti pendidikan teknikal dan vokasional. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. http://eprints.uthm.edu.my/1901/1/24p%20FARHANA%20MOHD%20ROSLI.pdf

Mohd Yasin. (2011). Pengaruh Pendekatan Pengajaran Terhadap Ciri-ciri Keusahawanan dan Minat Pelajar Menjadi Usahawan. ICOFEA 2011 Conference Proceeding

Mohd. Ishak, N., Ariffin, S. R., Din, R., & Abd Karim, A. (2002). Expanding the Traditional Classroom Through Computer Technology: Collaborative Learning in Graduate Social Science Courses. Jurnal Teknologi, 37(1), 17-28. https://doi.org/10.11113/jt.v37.553

Mohd. Najib Abdul Ghafar. (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia Skudai.

Nadzri, S., Shamsudin, S., & Muhammad Sabri, M, F. (2014). Faktor Faktor Penyumbang Kepada Kejayaan dan Kegagalan Perusahaan Kecil Sederhana Bumiputera di Malaysia. E-Proceeding of The Conference on Management, 26-27 May

Nagarathanam, R. (2015). Hubungan Sikap, Pemikiran dan Tingkah Laku Terhadap Keinginan Dalam Pemilihan Kerjaya Keusahawanan Dalam Kalangan Prasiswazah India Di Institut Pengajian Tinggi Sekitar Bangi [Tesis Ijazah Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi]. ResearchGate. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4003.6563

Natrah, M. S., Ezat WP, S., Syed, M. A., Rizal, M. A. M., Saperi, S., Ismail, S., Fuad, I., & Azrif, M. M. A. (2012). Economic evaluation of monoclonal antibody in the management of colorectal cancer in Malaysia. BMC Health Services Research, 12(S1). https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-s1-p3

Noorizda, & Noraman. (2018). Potensi Keusahawanan Dan Ciri-Ciri Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah. Proceedings of The 2nd. International Conference On Arts, Social Sciences & Technology Penang, Malaysia, 3rd: 1-8

Nor Aishah Buang. (2012). Konsep Kesediaan Keusahawanan Berdasarkan Kajian Kes Usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(1), 187-203

Norasmah Othman. (2002). Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja Di Sekolah Menengah. [Tesis Doktor Falsafah]. Fakulti Pengajian Pendidikan. Universiti Putra Malaysia.

Othman, N., Lope Pihie, Z. A., Nazri, M. I., & Ahmad Tarmizi, R. (2003). Aplikasi Model Kolb Dalam Program Keusahawanan Remaja, Jurnal Teknologi, 38(1). https://doi.org/10.11113/jt.v38.514

Portal PPD Seremban. (2021). http://www.moe.gov.my/ppdseremban/

Qian, Y., Deng, X., Ye, Q., Ma, B., & Yuan, H. (2019). On detecting business event from the headlines and leads of massive online news articles. Information Processing & Management, 56(6), 102086. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102086

Santrock, J. (2008). Educational Psychology. New York, NY: MCGraw-Hill

Shahrin Hashim, & Mohammad, S. H., (2013). Faktor Penghalang Penerapan Ciri Keusahawanan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Sekolah Mengikut Persepsi Guru. https://core.ac.uk/download/pdf/11786495.pdf

Sharifah Nor Puteh, & Subahan Mohd. Meerah. (2014). Cabaran Dan Isu Dalam Perancangan Dan Pembangunan kurikulum persekolahan di Malaysia: Satu Analisis Refleksi. Academia.edu, 1-12. Diperolehi daripada https://www.academia.edu/5132795/CABARAN_DAN_ISU_DALAM_PERANCANGAN_DAN_PEMBANGUNAN_KURIKULUM_PERSEKOLAHAN_DI_MALAYSIA_SATU_ANALISIS_REFLEKSI

Siti Noor Shamilah Misnan, & Abdul Manaf, H. (2021). The Influence of Entrepreneurship Program Content of The Business Viability of Youth Entrepreneurs. International Journal of Multidisplinary Research (IJMR), 7(4). Diperolehi daripada https://eprajournals.com/IJMR/article/4689/abstract

Sumadi, A, R. & Sulistyawati, E. (2017). Pengaruh, Sikap, Motivasi dan Lingkungan Terhadap Niat Berwirausaha. E-Jurnal Manajemen, 6(2), 1007-1029. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/27472

Wan Nawang, W, M, Z., Sa’at, N, H., Ahmad, S., & Mamat, I. (2016). Kecendurungan Keusahawana Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Negeri Terengganu. Jurnal Pendidikan Malaysia, 41(1), 87-98.

Warman, S., Roddin, R., Esa, A., Awang, H., Mohamed, M., & Rahman, A. (2010). Penerapan Kemahiran Keusahawanan Dalam Kalangan Pelajar di Politeknik. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan keusahawanan. 25 – 26 September.

Yap, P. M. (2002). Kesediaan Guru guru Perdagangan di Wilayah Persekutuan dari Aspek Pengetahuan Kaedah Pengajaran dan Sikap Terhadap Pengajaran Subjek Pengajian Keusahawanan. Jurnal Teknologi, 37(1). https://doi.org/10.11113/jt.v37.552

Yatim, R., & Idris, M, S. (2016). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Perniagaan dan Keusahawanan Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Daerah Batu Pahat Dari Persepsi Pelajar. Tesis Sarjana Muda. UTHM. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4755

Zaidatol, A., & Bagheri, A. (2010). Entrepreneurial attitude and entrepreneurial efficacy of technical secondary school students. Journal of Vocational Education and Training, 62(3), 351–366. doi:10.1080/13636820.2010.509806

Published
2022-05-25
How to Cite
Mageswaran, K. and Othman, N. (2022) “Minat Guru Perniagaan dan Ciri Keusahawanan Murid Jurusan Perniagaan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(5), p. e001606. doi: 10.47405/mjssh.v7i5.1606.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)