Hubungan antara Tahap Kesediaan dan Motivasi Pelajar Sarjana Pendidikan Semasa Pembelajaran Atas Talian

  • Zakira Roslan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Shahlan Surat Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Kesediaan pelajar, Motivasi pelajar, Pembelajaran atas talian

Abstract

Sesi pembelajaran atas talian telah dikuatkuasakan secara menyeluruh apabila wabak COVID-19 tular dalam kalangan masyarakat dan menyebabkan perintah kawalan pergerakan (PKP) dikuatkuasakan. Namun, masih lagi terdapat pelajar yang kurang mahir dengan teknologi maklumat yang tersedia kini tetapi mereka perlu segera memahirkan diri dan belajar dalam masa yang singkat supaya tidak mengganggu aktiviti pembelajaran. Oleh itu, kesediaan pelajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam memastikan manfaat kecanggihan teknologi dan keberkesanan perlaksanaan pembelajaran atas talian boleh diterima oleh pelajar secara optimum untuk meningkatkan tahap motivasi mereka. Disebabkan tahap kesediaan dan motivasi adalah berkaitan antara satu sama lain, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tahap kesediaan dan tahap motivasi serta pengalaman pembelajaran atas talian pelajar Sarjana Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kaedah persampelan rawak berkelompok telah digunakan untuk mendapatkan seramai 164 orang responden kajian sebelum pautan soal selidik diedarkan melalui e-mel. Hasil analisis data mendapati bahawa tahap kesediaan dan motivasi pelajar Sarjana Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berada pada tahap yang tinggi dan tahap kesediaan pelajar juga mempunyai hubungan yang kuat dan positif dengan tahap motivasi serta pengalaman pembelajaran atas talian pelajar-pelajar. Pengkaji menyarankan penglibatan sampel kajian yang lebih besar seperti pelajar-pelajar di universiti-universiti awam Malaysia supaya data yang bakal diperoleh boleh digeneralisasikan dengan lebih meluas dan boleh mempengaruhi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang boleh diguna pakai oleh semua Institusi Pengajian Tinggi pada masa hadapan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Ishak & Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat. (2020). Pembelajaran atas Talian: Tinjauan Terhadap Kesediaan dan Motivasi dalam Kalangan Pelajar Diploma Logistik dan Pengurusan Rantaian Bekalan, Politeknik Seberang Prai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 66-82.

Aguilera-Hermida, A. P. (2020). College Students’ Use dan Acceptance of Emergency Online Learning Due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 1, 100011.

Asrul Amin Masiron. (2010). Hubungan Antara Personaliti dan Penghargaan Kendiri Pelajar Cemerlang Akademik [Unpublished Manuscript]. MRSM Pontian.

Berita Harian Online. (2020, March 16). Kerajaan umum Perintah Kawalan Pergerakan mulai Rabu. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/amp/berita/nasional/2020/03/665949/covid-19-kerajaan-umum-perintah-kawalan-pergerakan-mulai-rabu

Bond, T. G. & Fox, C. M. (2015). Applying the Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences (3rd ed.). Eribaum.

Brown, L. V. (2007). Psychology and Motivation. Nova Science Publishers.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Eribaum.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education (5th ed.). London: Routledge Falmer.

Creswell, J. W. (2008). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2012). Educational Research: Competence for Analysis and Applications (10th ed.). Pearson.

Haizvanie Muhamed Ganasan & Norzaini Azman. (2021). Kesihatan Mental dan Motivasi Pelajar Semasa Pembelajaran Dalam Talian Sepanjang Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(10), 25-40.

Hazwani Mohd Najib, Noor Raudhah Abu Bakar & Norziah Othman. (2016). E-Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar di Insititusi Pengajian Tinggi. Proceedings of the 3rd International Conference on Management & Muamalah 2016.

Kaviza, M. (2020). Kesediaan Murid Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Sebagai Platform Pembelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(4), 108-115.

Khairiah Afifah. (2019). Pengaplikasian Kaedah Kuantitatif Dalam Kajian Sains Sosial Pada Era Transformasi Teknologi [Unpublished manuscript]. Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan, Universiti Malaya Sabah.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Reasearch Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Mahathir Yahaya & Wardatul Hayat Adnan. (2021). Cabaran Pelajar Melalui Kaedah Pembelajaran Atas Talian: Kajian Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Journal of Media and Information Warfare, 14(1), 11-20.

Mohd Uzir Zubir, Rohaidah Kamaruddin & Sharil Nizam Sha’ri. (2018). Motivasi dan Sikap Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Tingkatan Satu (Junior One Loyalty), Sekolah Menengah Pesendirian Kwang Hua. Jurnal Kesidang, 3(2018), 82-91.

Mohd Zulhasnan, M., Fadli, B., & Sharifuddin, R. (2019). Kesediaan Pelajar dalam M- Pembelajaran bagi Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Komuniti Tawau, Sabah. Journal of Life Long Learning, 103-111.

Muhamad Suhaimi Taat. (2012, October 17). Motivasi Perspektif Pendidikan. Utusan Malaysia.

Muhammad Ikmal Rezal Othman, Nurazwa Ahmad & Nor Kamariah Kamaruddin. (2020). Hubungan Antara Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik dengan Pencapaian Akademi Pelajar UTHM. Kajian Kes di Malaysia, 45-52.

Muhammad Izzat, Zuriani Hanim & Nur Hafizaliyana. (2020). Persepsi Pelajar Kolej Universiti Islam Melaka Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Secara Atas Talian Dalam Era Pandemik COVID-19. Jurnal Kesidang, 5(2020), 88-99.

Muzafar Mat Yusof & Hasmadi Hj Hassan. (2021). Tahap Kesediaan Pelajar Diploma dalam Mengimplimentasikan Kaedah E-Pembelajaran di Politeknik Malaysia. International Journal of Humanities Technology and Civilization, 10(1), 53-63.

Nor Aidawati Abdillah & Mazidah Musa. (2021). Kesediaan Pelajar Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Norma Baru di Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK), Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). International Journal of Modern Education (IJMOE), 3(8), 114-124.

Nor Sahara Mesman & Zulkarnain Abd. Majid. (2021). Kajian Kesediaan Pelajar MEngikuti Pembelajaran dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Membendung Covid-19 Fasa 2. International Journal of Education and Pedagogy, 3(1), 195-202.

Norasyikin Osman & Mohd Isa Hamzah. (2016). Hubungan Kesediaan Pelajar Mengikuti Pembelajaran Berasaskan Blended Learning Berdasarkan Jantina dan Program. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 4(2).

Norlaila Che Murat, Rosseni Din & Mohammed Huzaimi Alias. (2020). Kesediaan Pelajar Tingkatan 6 Menggunakan Aplikasi Mudah Alih Pendidikan. Journal of Personalized Learning, 3(1),79-86.

Nur Fatin Ashikin Mohamed Aziz, Eta Wahab, Alina Shamsuddin, Nor Hazana Abdullah, & Wan Nurul Karimah Wan Ahmad. (2020). Hubungan antara Sikap dan Penerimaan Pelajar Terhadap Amalan Pembelajaran atas Talian. Research Management of Technology and Business, 1(1),104-113.

Nurul Husna Hanafi. (2020, December 5). 4 Cabaran Pembelajaran Atas Talian di Malaysia. Webpendidikan.my. https://webpendidikan.my/4-cabaran-pembelajaran-atas-talian-di-malaysia/

Nurulhuda Salim, Norfadzilah Mohamad Yatim, & Haslan Azis. (2017). M-Pembelajaran: Kesediaan Pelajar KKBBM Terhadap Era Baru Medium Pembelajaran. National Innovation and Invention Competition Through Exhibition.

Othman, M. S. & Ismail, M. F. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam pengajaran & pembelajaran bahasa Arab: satu tinjauan di SMAP Kajang. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab 2012, 173-189.

Ria Wadhawan. (2017). Kelebihan & Kekurangan Pendidikan Dalam Talian. The University Network. https://ms.tun.com/blog/pro-kontra-online-pendidikan/

Rosmilawati AB Rahman, Raja Ahmad Syawal Raja Musa, & Mohd Sahril Mohd Fouzi. (2020). Kesediaan dan Motivasi Pelajar Kolej Komuniti Negeri Perak untuk Menghadapi Norma Baharu Sewaktu Pandemik Coronavirsu Disease (COVID-19): Pembelajaran Secara atas Talian. Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1).

Rozeila Haizah Abd Razak & Nur Farahkhanna Mohd Rusli. (2022). Pembelajaran Secara dalam Talian: Tahap Kesediaan dan Keberkesanan Pelaksanaannya kepada Pelajar. LSP International Journal, 9(1), 31-43.

Sim, Y. H. (2020, April 29). Lebih Ramai Suka ke Sekolah dan Bekerja di Pejabat. Media Permata. https://mediapermata.com.bn/lebih-ramai-suka-ke-sekolah-dan-bekerja-di-pejabat/

Siti Khadijah Mohd Razali & Norzaini Azman. (2021). Pembelajaran dalam Talian Sepanjang Pandemik Covid-19: Faktor Akses Internet dan Sosioekonomi terhadap Motivasi pelajar Kolej Komuniti. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(11), 1-14.

Zahiah Kassim & Abdul Razaq Ahmad. (2010). E-Pembelajaran: Evolusi Internet Dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat. Proceedings of Regional Conference on Knowledge Integration in ICT 2010, 209-218.

Published
2022-08-27
How to Cite
Roslan, Z. and Surat, S. (2022) “Hubungan antara Tahap Kesediaan dan Motivasi Pelajar Sarjana Pendidikan Semasa Pembelajaran Atas Talian”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(8), p. e001652. doi: 10.47405/mjssh.v7i8.1652.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)