Kesihatan Mental dan Prestasi Akademik Pelajar International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Sewaktu Pandemik Covid-19

  • Mohd Ghazalie Mally Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, Seksyen 13, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia.
  • Nurul Haniza Samsudin Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, Seksyen 13, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia.
Keywords: kesihatan mental, International Baccalaureate, prestasi akademik, pandemik Covid-19

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara tahap kesihatan mental dan tahap prestasi akademik dalam kalangan pelajar diploma International Baccalaureate (IB) di The Malay College Kuala Kangsar (MCKK), Tunku Kurshiah College (TKC) dan Kolej MARA Banting (KMB) sewaktu pandemik Covid-19. Isu tentang kesihatan mental bukanlah isu yang baharu bahkan telah lama dibincangkan oleh ramai pengkaji. Disebabkan oleh penularan pandemik Covid-19, pelbagai konflik serta masalah yang wujud dalam pelbagai aspek kehidupan sehingga menyebabkan tahap kesihatan mental masyarakat semakin membimbangkan khususnya dalam kalangan pelajar. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif melalui soal selidik yang diedarkan menggunakan Google Form. Kaedah persampelan rawak bersistematik telah digunakan untuk mendapatkan 115 orang pelajar diploma International Baccalaureate sebagai sampel kajian. Bagi mengukur tahap kesihatan mental pelajar, analisis item General Health Questionnaire (GHQ-12) telah digunakan manakala keputusan prestasi akademik pelajar pula berdasarkan poin keseluruhan peperiksaan semester satu bagi pelajar tahun pertama dan keputusan semester ketiga bagi pelajar tahun kedua. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar diploma International Baccalaureate mengalami tahap kesihatan mental yang sederhana sewaktu pandemik Covid-19. Hasil kajian juga membuktikan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesihatan mental dan prestasi pelajar. Kajian ini diharapkan dapat membantu pelbagai pihak untuk mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar khususnya pelajar prauniversiti yang bakal berhadapan dengan suasana pembelajaran yang mencabar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aina Razlin Mohammad Roose. (2014). Kenali REBT semudah ABC: Teori dan konsep asas terapi Rasional Emotif Tingkah Laku. Penerbit UNIMAS.

Abdul Aziz Ishak & Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat. (2020). Pembelajaran atas talian: Tinjauan terhadap kesediaan dan motivasi dalam kalangan pelajar diploma logistik dan pengurusan rantaian bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 68- 82.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Amin Al Haadi Shafie, Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee & Raja Nur Syafiqah Raja Ashaar. (2020). Strategi pembangunan aspek kesejahteraan kendiri bagi mendepani tekanan akademik semasa wabak Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(12), 16-30.

Azman, N., & Abdullah, D. (2021). A critical analysis of Malaysian Higher Education Institutions’ response towards Covid-19: Sustaining academic program delivery. Journal of Sustainability Science and Management, 16(1), 70-96.

Bao, Y., Sun Y., Meng, S., Shi J., & Lu, L. (2020). 2019-nCoV epidemic: Address mental health care to empower society. The Lancet. 395. 10024, e37–e38.

Buheji, M., Cunha, K. D. C., Beka, G., Mavrić, B., Souza, Y. L. D. C. D., Silva, S. S. D. C., Hanafi, M., Yein, T. C. (2020). The extent of COVID-19 pandemic socio-economic impact on global poverty. A global integrative multidisciplinary review. American Journal of Economics. 10(4): 213-224. DOI: 10.5923/j.economics.20201004.02

Cohen, L., & Holliday, M. (1982). Statistics for Social Sciences. Harper & Row.

Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new definition of mental health. World Psychiatry, 14(2), 231–233.

Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford University Press.

Handel, M., Stephan, M,. Zikuda, M, G,. Kopp, B,. Bedenlier, S,. & Ziegler, A,. (2020). Digital readiness and its effects on higher education students’ socio- emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of Research on Technology in Education, 1-14. DOI: 10.1080/15391523.2020.1846147

Hickey, M. (2019). REBT and anxiety disorders. In: Dryden W., & Bernard, M. (eds). REBT with Diverse Client Problems and Populations. Springer.

Holmes, E. A., O'Connor, R. C., Perry, V. H., Tracey, I., Wessely, S., Arseneault, L., Ballard, C., Christensen, H., Cohen Silver, R., Everall, I., Ford, T., John, A., Kabir, T., King, K., Madan, I., Michie, S., Przybylski, A. K., Shafran, R., Sweeney, A., Worthman, C. M., Bullmore, E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. The lancet Psychiatry, 7(6), 547–560.

Izyan Izzati Kamsani & Aishah Mahat. (2021). Covid 19: Impak e-pembelajaran terhadap kesihatan pelajar universiti. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(3), 53-60. DOI:

http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd

Krejcie, R. V., Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities: Educational and psychological measurement. SAGE Journals. 30(3), 607-610. DOI: https://doi.org/10.1177/001316447003000308

Kugbey, N., Osei-Boadi, S., & Atefoe, E. A. (2015). The influence of social support on the levels of depression, anxiety and stress among students in Ghana. Journal of Education and Practice, 6(25), 135-140.

Manwell, L. A., Barbic, S. P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., & McKenzie, K. (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey. BMJ Journal, 5,1-11.

Muhamad Saiful Bahri Yusoff, Ahmad Fuad Abdul Rahim & Mohd Jamil Yaacob. (2010). The sensitivity, specificity, and reliability of the malay version 12-items General Health Questionnaire (GHQ-12) in detecting distressed medical students. ASEAN Journal of Psychiatry, 11(21), 36-43.

Muhammad Irfan, Faizah Shahudin, Vincent James Hooper, Waqar Akram & Rosmaiza Abdul Ghani. (2020). The psychological impact of coronavirus on university students and its socio-economic determinants in Malaysia. SAGE Journals. DOI: https://doi.org/10.1101/2020.10.27.20220723

Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. (2004). Kemahiran mendengar bahasa Arab: Satu kajian di Sekolah Menengah Kerajaan Negeri. Unpublished Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norazila Mat, Noridayu Idris, Nur Atiqah Abdullah, Zaleha Yazid & Jamsari Alias. (2018). Hubungan antara beban kerja, faktor peribadi dan pembelajaran-e terhadap tahap tekanandi kalangan Gen-Y. Jurnal Personalia Pelajar, 21(2), 23-35.

Norhazirah Mustaffa. (2020). Mengatasi kebimbangan semasa pandemik covid-19 dengan pendekatan Teori Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(11), 10-16.

Peng, S. M., Shahlan Surat. (2021). Kajian tinjauan sistematik: Pandemik Covid-19: Impak terhadap kesihatan mental pelajar. International Journal of Advance Research in Islamic Studies and Education (RISE), 1(2).

Shamzaeffa Samsudin & Hong, K. T. C. (2016). Hubungan antara tahap kesihatan mental dan prestasi pelajar sarjana muda: Satu kajian di Universiti Utara Malaysia. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia, 14(1), 11-16.

Sundarasen, S., Chinna, K., Kamaludin, K., Nurunnabi, M., Baloch, G. M., Hossain, S. F. A., & Sukayt, A. (2020). Psychological impact of covid-19 and lockdown among university students in malaysia: implications and policy recommendations. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17, 6206, 1-13. DOI: 10.3390/ijerph17176206

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. [UNESCO]. (n.d.). UNESCO’s education response to Covid-19. https://en.unesco.org/Covid19/educationresponse

Wang, C., Riyu Pan, R., Wan X., Tan, Y. (2020). Mental health in the COVID-19 pandemic. QJM : Monthly Journal of the Association of Physicians, 113(5), 311–312.

WHO. (2004). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice (Summary Report). WHO. DOI: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42940/9241591595.pdf

Published
2022-10-31
How to Cite
Mally, M. G. and Samsudin, N. H. (2022) “Kesihatan Mental dan Prestasi Akademik Pelajar International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) Sewaktu Pandemik Covid-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(10), p. e001812. doi: 10.47405/mjssh.v7i10.1812.
Section
Articles