Kemahiran Abad ke-21 Murid Sekolah Menengah

  • Lisah Sapudin Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Norasmah Othman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600, Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Kemahiran Abad ke-21, Murid, Sekolah Menengah, Program Pendidikan Latihan Teknik dan Vokasional (TVET)

Abstract

Cabaran dunia pendidikan hari ini ialah untuk melahirkan murid yang menyeluruh dan seimbang daripada aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Cabaran ini menjadi semakin hebat apabila isu-isu berkaitan globalisasi, pengantarabangsaan, Revolusi Industri 4.0 dan impaknya terhadap perubahan gaya hidup masyarakat menuntut perubahan besar terhadap kurikulum pendidikan. Keperluan terhadap pekerja mahir dalam pasaran kebolehkerjaan menuntut masyarakat untuk memiliki kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Rentetan itu, maklumat untuk mengenal pasti tahap kemahiran abad ke-21 yang dimiliki murid sekolah menengah adalah satu keperluan. Maka, satu kajian berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik telah dilaksanakan. Seramai 422 murid sekolah menengah yang mengambil subjek Perniagaan telah dilibatkan dalam kajian. Data dari soal selidik yang diterima dianalisis dengan berbantukan Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 28. Dapatan analisis kajian menunjukkan bahawa tahap kemahiran abad ke-21 murid sekolah menengah yang mengambil subjek perniagaan berada pada tahap sederhana tinggi. Ini bermakna kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid masih belum memuaskan. Hatta diharap hasil dari kajian ini, pihak perancang kurikulum perlu memberi perhatian kepada cara bagaimana ingin menerapkan kemahiran abad ke-21 dengan lebih efektif. Strategi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dalam menerapkan kemahiran abad ke-21 kepada murid sekolah perlu dikenal pasti agar tuntutan masyarakat berjaya dicapai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alismail, H. A., & McGuire, P. (2015). 21st Century Standards and Curriculum: Current Research and Practice. Journal of Education and Practice, 6(6), 150-154.

Azizah, M. A. (2015). Analisis Penguasaan Kemahiran Penaakulan Saintifik, Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Abad ke-21 dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah di Jajahan Bachok, Kelantan (Doctoral dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Chua, Y.P. (2014). Kaedah dan Statistik Penyelidikan Kaedah Penyelidikan (Edisi Ketiga). Malaysia: McGraw-Hill.

Chu, S. K. W., Reynolds, R. B., Tavares, N. J., Notari, M., & Lee, C. W. Y. (2021). 21st Century Skills Development Through Inquiry-Based Learning from Theory to Practice. Springer International Publishing.

Ghafar, A. (2020). Convergence Between 21st Century Skills and Entrepreneurship Education in Higher Education Institutes. International Journal of Higher Education, 9(1), 218-229.

Ghazali, D., & Sufean, H. (2016). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan: Amalan dan Analisis Kajian. Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur

González-Pérez, L. I., & Ramírez-Montoya, M. S. (2022). Components of Education 4.0 in 21st century skills frameworks: systematic review. Sustainability, 14(3), 1493, 1-31.

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. (2022a). Enrolmen Murid Perniagaan Mengikut Daerah di Negeri Sembilan. Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. (2022b). Analisis keputusan SPM 2018-2020. Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025. Putrajaya, KPM.

Klaus, S. (2021). The Fourth Industrial Revolution. https://www.britannica.com/topic/The-Fourth-Industrial-Revolution-2119734 [18 April 2022].

Koçak, Ö., & Göksu, İ. (2020). Examining 21st Century Skill Levels of Students and The Relationship between Skills. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 21(2). 772-784.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational And Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Lemke, C. (2002). enGauge 21st Century Skills: Digital Literacies for a Digital Age. North Central Regional Educational Laboratory, 3(1), 1–32.

Lima, E., Lopes, R. M., Nassif, V., & Silva, D. (2015). Opportunities to Improve Entrepreneurship Education: Contributions Considering Brazilian Challenges. Journal of Small Business Management, 53(4), 1033-1051.

Mastura, M., & Azi Azeyanty, J. (2021). Analysis of Interest Towards Science Subject and its Relation With 21st Century Skills. Journal of Science and Mathematics Letters , 9(2), 103–116.

McGunagle & Zizka. 2020. Employability Skills for 21st-Century STEM Students: the Employers’ Perspective. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 10(3), 591–606.

Mohd Azilan, R., Ramlee, M., & Roszelina, A. R. (2018). Hubungan Kemahiran Kebolehkerjaan Pelajar Kolej Vokasional Pertanian Dengan Kesediaan Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 2(1), 1-15.

Muhammad Rafii, I., Cong, L. W., Dickson, L., & Muhammad Izuan, I. (2020). Kesedaran Pelajar Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Tentang Pengangguran di Malaysia Akibat Daripada Revolusi Industri 4.0. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(8), 13-21.

Muhammad Sabri, S., Nurulhuda, O., & Ilyani Syiham, M. (2020). Aplikasi ‘Konsep 4C’ Pembelajaran Abad Ke-21 dalam Kalangan Guru Pelajar Sarjana Mod Pengajian Pendidikan Bahasa Arab cuti sekolah UIAM. e-Jurnal Bahasa dan LInguistik, 2(1), 12-22.

Mutohhari, F., Sutiman, S., Nurtanto, M., Kholifah, N., & Samsudin, A. (2021). Difficulties in Implementing 21st Century Skills Competence in Vocational Education Learning. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 10(4), 1229-1236.

Noor Lela, A., Sho, S. L., Hariyaty, W., & Rohaila, Y. (2019). Kepentingan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Abad Ke-21 Terhadap Pembangunan Pelajar. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(28), 28-51.

Norasmah, O.T., & Nor Hafiza, O. (2015). Relationship between entrepreneurial intentions and entrepreneurial career choice behavior among university students. Journal of Business and Economics, 6(1), 179-186.

Norasmah, O. (2002). Keberkesanan Program Keusahawanan Remaja di Sekolah Menengah. Unpublished Ph. D. Thesis. Serdang, Selangor DE: UPM [Universiti Putra Malaysia].

Norazlin, M. R., & Siti Rahaimah, A. (2019, November). Amalan dan Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management (87-105).

Nuratiqah Aziemah, R., & Muhammad Nor Syafiq, M.S. (2020). Analysis of Mastery of Science Process Skills and 21st Century Skills among Secondary School Students. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematik Malaysia, 10(1), 16-20.

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual a Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS. 6th edition. Mc Graw Hill Education.

Pribac, L., Ardelean, D., Dudaș, L., Haiduc, C., & Anghelina, A. (2017). Aspects of Youth Competencies in the 21st Century in the European Union. Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad, Seria Științe Economice, 27(4), 12-25.

Rosmani, A. & Nor Aishah, B. (2018). Kompetensi Keusahawanan Sebagai Mediator Kesediaan Penerapan Elemen Keusahawanan Dalam Kalangan Pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG). Jurnal Pendidikan Malaysia, 43, 123-130.

Rusliana, R., Nazatul Azura, M., & Wan Azimas, W. M. (2018). Kompetensi Revolusi Perindustrian 4.0 dalam Kalangan Staf Kolej Komuniti. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 1(2), 89-97.

Saliza, A. R. (2018). Sains dan kemahiran abad ke-21: Perspektif murid. Selangor Humaniora Review(December), 29–37.

Tuan Mastura, T. S., Kamisah, O., & Nurazidawati, M. A. (2012). M-21CSI: A Validated 21st Century Skills Instrument for Secondary Science Students. Asian Social Science, 8(16), 38.

Unit Perancang Ekonomi (2022). Pembangunan Modal Insan. Dimuat turun pada 07 Mei 2022, dari https://www.epu.gov.my/ms/pembangunan-ekonomi/dasar/dasar-dasar-utama/pembangunan-modal-insan.

van Laar, E., van Deursen, A. J., van Dijk, J. A., & de Haan, J. (2020). Determinants of 21st-Century Skills and 21st-Century Digital Skills for Workers: A Systematic Literature Review. Sage Open, 10(1), 2158244019900176.

Wan Mohd Zaifurin, W. N, Nor Hayati, S., & Ibrahim, M. (2022). Pembangunan Modal Insan: Kajian kes Program Tunas Niaga Terengganu. Akademika, 92(1), 17-30.

Wan Nor Fadzilah, W.H., Nurazidawati, M. A., Oziah, O., Lilia, H., Mohamad Sattar, R., Kamisah, O., & Zanaton, I. (2016, June). Fostering Students' 21st Century Skills Through Project Oriented Problem Based Learning (POPBL) in integrated STEM education program. Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching, 17(1), 1-19.

World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020 | World Economic Forum. The Future of Jobs Report(October): 1163.

Wrahatnolo, T. (2018). 21st Centuries Skill Implication on Educational System. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 296(1), 1-7.

Yufiza, M. Y., Azizah, S., & Siti Saleha, A. A. (2018). Tahap Kompetensi Kemahiran Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar-pelajar Kolej Komuniti Perak di Abad 21. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 2(1), 88-105.

Zafir Khan, M. M., & Mohd Nazmy, A. L. (2020). Mengurus Modal Insan dalam Industri 4.0 Ke Arah Kecemerlangan Negara. e-BANGI Journal of Social Sciences and Humanities, 16(6), 1-13.

Published
2022-12-31
How to Cite
Sapudin, L. and Othman, N. (2022) “Kemahiran Abad ke-21 Murid Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(12), p. e001999. doi: 10.47405/mjssh.v7i12.1999.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)