Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dengan Komitmen Guru Sekolah Rendah di Daerah Kapit

  • Aking Anak Unyit Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Mohd Izham Mohd Hamzah Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Amalan, Kepimpinan instruksional, Guru besar

Abstract

Kepimpinan dalam pendidikan khususnya di sekolah merujuk kepada amalan guru besar yang bertanggungjawab bagi memastikan kejayaan pelaksanaan dasar dan matlamat yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Amalan kepimpinan guru besar dapat mempengaruhi komitmen guru di sekolah. Tujuan kajian untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dengan komitmen guru sekolah rendah di daerah Kapit. Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan dengan menggunakan kaedah kuantitatif menggunakan soal selidik yang telah diubahsuai diedarkan ke sekolah secara rawak mudah untuk mengumpul data. Responden terdiri daripada 256 orang guru sekolah rendah kerajaan yang bertugas di daerah Kapit, Sarawak. Analisis deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS Versi 26 untuk menjawab persoalan kajian. Dapatan kajian telah membuktikan tahap amalan kepimpinan instruksional pentadbir secara keseluruhannya berada pada tahap tinggi (min = 4.57, s.p = 0.452) manakala tahap komitmen guru berada pada tahap sederhana (min = 3.67, s.p = 0.691). Analisis melalui ujian Korelasi Pearson juga membuktikan terdapat hubungan signifikan positif lemah di antara amalan kepimpinan instruksional guru besar dengan komitmen guru (r = 0.113). Dapatan telah memberi implikasi terhadap model, dasar, latihan serta guru dan pemimpin sekolah dalam mendasari amalan kepimpinan di sekolah. Kesimpulannya, amalan kepimpinan pentadbir di sekolah sangat mempengaruhi komitmen guru.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aidawati, A. R. (2021). Amalan kepimpinan instruksional dalam menjana pengetahuan teknologi pedagogi kandungan (ptpk) di kalangan guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(11), 148-158.

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18. doi:10.1111/j.2044- 8325.1990.tb00506.x

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1996). Affective, continuance and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of Vocational Behaviour, 49, 252-276.

Allen, N. J. & Meyer, J. P. (1997). Commitment in the work place-theory, research and application. Sage Publications, Thousand Oaks.

Ang, J. J. E., & Ramiah, B. (2009). Kepimpinan instruksional: Satu panduan praktikal. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Asariah Mior, S. (2009). Ucap utama kolokium kebangsaan kepimpinan instruksional. Institut Aminuddin Baki.

Awamleh, N.A.H.K. (1996). Organizational commitment of civil service managers in Jordan: A field study. Journal of Management Development, 15(5), 65–74.

Azlin, N. M. (2006). Amalan bidang pengetua: satu kajian kes. Tesis Sarjana Falsafah, Jabatan Asas Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bada, H. A., Tengku Ariffin, T.F., & Nordin, H. (2020). The effectiveness of teachers in Nigerian secondary schools: The role of instructional leadership of principals. International Journal of Leadership in Education, 1-28. https://doi.org/10.1080/13603124.2020.1811899.

Bond, T.G. & Fox, C.M. (2007). Applying the rasch model: Fundamental measurement in the human sciences. (2nd ed.). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). Applying the rasch model fundamental measurement in the human sciences. Routledge & T. & F.

Calik, T., & Kilinc, A.C., (2012). Examination of relationships between instructional leadership of school principals and selfefficacy of teachers and collective teacher efficacy. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2498-2504.

Cammellia, O., & Abdul Halim, B. (2021). Tahap kepimpinan instruksional guru besar di sekolah rendah daerah Sri Aman, Sarawak. KOLPEN 2021: Prosiding, 38-46.

Carter, H. (2007). Approaches to leadership: The application of theory to the development of a fire service-specific leadership style. International Fire Service Journal of Leadership and Management, 1(1), 27-37.

Chong, C.K., A. Ghani, M.F., & Abdullah, Z. (2019). Cabaran amalan komuniti pembelajaran dalam kalangan guru sekolah rendah berprestasi tinggi Malaysia. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(3), 35-48.

Chua, Y. P. (2011). Kaedah penyelidikan. Mc Graw Hill Education.

Cleland, D.I. (2004). Field guide to project management. 2nd. Ed. New Jersey: John Wiley.

Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Edisi ke-2. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

Danielle, F.C.Y., & Mohd Khairuddin, A. (2017). Analisis perbandingan kepimpinan instruksional pengetua dan kepuasan kerja guru. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(5), 318-339.

Dayangku Rodzianah, A. A., & Mohd Izham, M. H. (2021). Tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar dan hubungannya dengan komitmen guru. Malaysia Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(2), 135-151.

Day, C., Gu & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: how successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly, 52, 221-258. https://doi.org/10.1177/0013161X15616863.

Davarajoo, E. (2012). Perkaitan Antara Kepimpinan Pengajaran Guru Besar dengan Komitmen Kerja dan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah di Zon Tanjung Karang. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-19.

Dzulfida, A. R., Muhammad Nasri, Md. H., & Abdullah A. G. (2020). Amalan kepimpinan instruksional pengetua dan hubungannya dengan komitmen organisasi di sekolah menengah Agawa Swasta. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 5(28), 8–24.

Elliott, B., & Crosswell, L. (2001). Commitment to teaching: Australian perspectives on the interplays of the professional and the personal in teachers’ lives. Educational Research.

Fahrudin, A., Paijo, A. S. B., & Yunus, A. R. (2002). Tingkah laku kepemimpinan pengajaran pengetua: satu kajian terhadap persepsi guru-guru kanan di beberapa buah sekolah menengah di Kota Kinabalu, sabah. Prosiding seminar kebangsaan profesionperguruan 2002 (pp. 198-207).

Faridah, M. N., & Khadijah D. (2018). Hubungan antara kepimpinan transformasi guru besar mengikut persektif guru dengan komitmen guru terhadap sekolah. Jabatan Pendidikan Asas dan Sains Sosial Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Fikiran Masyarakat, 6(2).

Fatimah, A. (2014). Tahap kepuasan kerja dan komitmen organisasi dalam kalangan guru kolej vokasional: pendekatan structural equation model. UTHM.

Frost, L. A., & Kersten, T. (2011). The role of the elementary principal in the instructional leadership of special education. International Journal of Educational Leadership Preparation, 6(2), 1-21.

Hallinger, P. (2000). A review of two decades of research on the principalship using the Principal Instructional Management Rating Scale. Annual meeting of the American Educational Research Association, Seattle, Washington.

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-352. doi:10.1080/0305764032000122005

Hallinger, P. (2005). Methodologies for studying school leadership: A review of 25 years of research using the principal instructional management rating scale. Paper prepared for presentation at Annual Meeting of the Maerican Educational research Association.

Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. Journal of Educational Administration, 49(2), 125–142.

Hallinger, P., & Murphy, J. (1985). Assessing the instructional management behavior of principals. The Elementary School Journal, 86(2), 217-247. https://doi.org/10.1086/46/1445.

Hassenpflug, A. (2013). How to improve instructional leadership: High school prinsipal selection process versus evaluation process. Journal of Education Strategies, Issues and Ideas, 86(3), 90-92.

Hazriyanto, & Ibrahim B. (2019). The factor analysis of organizational commitment, job satisfaction and performance and among lectures in Batam. Journal of Technical Education and Training, 11(1), 151-158.

Herzberg, & Frederik. (1959). The Motivation to Work. John Wiley & Sons, Inc.

Hussein, M. (2016). Kepimpinan dan keberkesanan sekolah (edisi kedua). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Ilhaamie, A. G., Azmi, & Nor Raudal, S. (2018). Job satisfaction level of non goverment Islamic religious school teacher. Akademika, 88(2), 35-58.

Irma Suryani. (2018). Factors affecting organizational commitment. Jurnal Manajemen dan Inovasi, 9(1), 26-34.

Jaggil, A., & Muhammad, S.T. (2018). Pengaruh kesediaan guru terhadap pengurusan bilik darjah abad ke-21. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(4), 6-22.

Jamelaa Bibi, A., & Jainabee, M. K. (2011). amalan kepimpinan instruksional dalam kalangan pengetua sekolah menengah di negeri Pahang: satu kajian kualitatif. Journal of Edupres, 1, 323-335. Retrieved from http://eprints.utm.my/17080/1/JOE-1-2011-039.pdf

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khalip, M., & Rofidah, M. N. (2018). Amalan kepimpinan guru dalam kalangan guru-guru sekolah rendah daerah Bagan Datuk, Perak. Management Research Journal, 7(1), 100-116.

Krejcie, R., & Morgan, D. W. (1970). Determining sampel size for research activities. Educational and Physchological Measurement, 30(3), 607–610.

Krug, S. (1992). Instructional leadership: A constructivist perspective. Educational Administration Quarterly, 28(3), 430-443.

Mat Rahimi, Y., & Mohd Yusri, I. (2014). Model konsep kepimpinan instruksional maya, pola komunikasi dan kompetensi pengajaran guru. Seminar Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke- 21. Genting Highlands.

McEwan, E. K. (1998). The Principal's Guide to Raising Reading Achievement. Corwin Press.

Mohd Yusri, I., & Aziz, A. (2015). Model Kepimpinan Maya dan Kesejahteraan Kerja Pemimpin Sekolah Malaysia: Perantaraan oleh Komunikasi Dalam Kumpulan. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 2(1), 1–10.

Mowday, R.T. (1982), Employee-Organization Linkages. New York, Academic Press.

Mowday, R.T., Porter, L.W., & Steers, R.M. (1992). Employee-organizational linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover. In P.War(Ed.) Organizational and Occupational Psychology, (pp 219-229). New York. Academic Press, Inc.

Nantai, S., & Azlin, N. M. (2018). Amalan kepimpinan instruksional guru besar di sekolah kurang murid daerah Kapit, Sarawak. Proceeding ICOFEA 2018, 112-117

Nik Mustafa, M. A., Mohd Radzi, T., Hazlina, J., Wan Aida Rohana, M. S., & Mohd Nawawi, O. (2015). Principals’ instructional leadership and teachers’ commitment in three MARA Junior Science Colleges (MJSC) in Pahang, Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Science, 191(2010), 1848-1853.

Nor Azni, A. A., Foo, S. F., Asimiran, S., & Hassan, A. (2014). Kepimpinan instruksional pengetua dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). Prosiding Global summit on Education GSE Kuala Lumpur.

Noraini, I. (2013). Penyelidikan dalam pendidikan (edisi ke-2). McGraw Hill Education (Malaysia).

Othman, C., & Kesuma, J. (2017). Relationship of school climate dimensions and teachers commitment. International Jorunal of Advanced And Aplied Sciences, 4(3), 94-100.

Pamela, H., & Aida, H. A. H. (2020). Hubungan kepimpinan instruksional guru besar dengan tahap kepuasan kerja guru daerah Sri Aman, Sarawak. ICOFEA 2020 Conference Proceeding, 370-377.

Porter. L. W., R. M. Steers, R. T. Mowday, & P. V. Boulian. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turn Over Among Psyatric Tehnicians. Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.

Premavathy, P. (2010). The relationship of instructional leadership, teachers’ organizational commitment and students’ achievement in small schools. Universiti Sains Malaysia.

Prytula, M., Noonan, B., & Hellsten, L. (2013). Toward instructional leadership: principals’ perceptions of large-scale assessment in schools. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 140(12), 1-30.

Rafferty, A. E., Jimmieson, N. L, & Armenakis, A. A. (2013). Change readiness: A multilevel review. Journal of Management, 39(1), 110-135.

Respatiningsih, I., & Sudirjo, F. (2016). Pengaruh komitmen organisasi, motivasi, kapabilitas dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai (Studi Empirik Pada Inspektorat Kabupaten Pemalang). Serat Acitya, 4(3), 56.

Sahin, S. (2011). Instructional leadership in Turkey and the United States: Teachers’ perspectives. Problems of Education in the 21st century, 34(2011), 122–137.

Samsiah, S. R., & Khalip, M. (2019). Tahap amalan kepimpinan instruksional pengetua sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia. Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan, 32(1), 1-14.

Sathiyabama, S. S. (2017). Model hubungan bakat kepimpinan dengan kepimpinan dan hala tuju sekolah graduan program kelayakan profesional kebangsaan bagi pemimpin pendidikan (NPQEL). Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Tarakol, M., & Rennick, R. (2011). Making sense of cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55.

Wulandari, F., Febriansyah, D., Salwa, S., & Sulaiman, R. M. (2019). Kepemimpinan kepala sekolah di era revolusi industri 4.0 dalam meningkatkan akreditasi sekolah. In prosiding seminar nasional program pascasarjana universitas PGRI Palembang.

Published
2023-04-30
How to Cite
Unyit, A. and Mohd Hamzah, M. I. (2023) “Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dengan Komitmen Guru Sekolah Rendah di Daerah Kapit”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), p. e002161. doi: 10.47405/mjssh.v8i4.2161.
Section
Articles