Pendekatan Kelas Berbalik bagi Subjek Matematik Awal dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

  • Nor Hazirah Othman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Suziyani Mohamed Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Pendekatan kelas berbalik, Matematik Awal, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), Guru pendidikan awal kanak-kanak

Abstract

Pengaplikasian dan pengintegrasian TMK dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di Malaysia mula di tekankan. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap penerimaan guru pendidikan awal kanak-kanak dalam mengaplikasikan pendekatan kelas berbalik bagi subjek Matematik Awal dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta mengetahui tahap pengintegrasian teknologi guru. Kajian ini juga mengkaji adakah terdapat hubungan antara tahap penerimaan guru dalam mengaplikasikan pendekatan kelas berbalik bagi subjek Matematik Awal dengan tahap pengintegrasian teknologi guru dalam proses PdP. Kajian dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Responden kajian terdiri daripada 130 orang guru pendidikan awal kanak-kanak dari di negeri Selangor. Dapatan kajian menunjukkan penerimaan yang positif oleh guru pendidikan awal kanak-kanak dalam mengaplikasikan pendekatan kelas berbalik bagi subjek Matematik Awal dan tahap pengaplikasian teknologi guru berada pada tahap sederhana. Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penerimaan guru dalam mengaplikasikan pendekatan kelas berbalik bagi subjek Matematik Awal dengan tahap pengaplikasian teknologi guru dalam proses PdP. Dapatan kajian ini dapat digunakan sebagai rujukan kepada pembangunan pendidikan awal kanak-kanak yang menjurus ke arah pengintegrasian teknologi dalam proses pendidikan serta membantu menjelaskan tahap pengintegrasian teknologi dalam kalangan guru prasekolah.   

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakar (2013). Kurikulum Kearah Penghasilan Kemahiran Berfikiran Kritis, Kreatif dan Inovatif. Juku, 10-18. Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (2002). Introduction to research in education (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.

Awidi, I. T., & Paynter, M. (2019). The impact of a flipped classroom approach on student learning experience. Computers and Education, 128, 269–283. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.013

Azura Ishak, Z. K., & Samah, M. H. S. & B. A. (2009). Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat dan Multimedia, 6, 79-89.

Bond, T. G., & Fox, C. M. (2015). Applying the rasch model: Fundamental measurement in the human sciences (3rd ed). Mahwah, NJ: L. Erlbaum.

Burnett, K., & Farkas, G. (2009). Poverty and family structure effects on children's mathematic achievement: Estimates from random and fixed effects models. Social Science Journal, 46, 297-318.

Cabero-Almenara, J., Romero-Tena, R., Llorente-Cejudo, C., & Palacios-Rodríguez, A. (2021). Academic Performance and Technology Acceptance Model (TAM) Through a Flipped Classroom Experience: Training of Future Teachers of Primary Education. Contemporary Educational Technology, 13(3), ep305. https://doi.org/10.30935/cedtech/10874

Cevikbas, M., & Kaiser, G. (2020). Flipped classroom as a reform-oriented approach to teaching mathematics. ZDM - Mathematics Education, 52(7), 1291–1305. https://doi.org/10.1007/s11858-020-01191-5

Çevikbaş, M., & Argün, Z. (2017). An Innovative Learning Model in Digital Age: Flipped Classroom. Journal of Education and Training Studies, 5(11), 189. https://doi.org/10.11114/jets.v5i11.2322

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 35(8), 319-339.

Driscoll, T. (2012). Flipped learning and democratic education. Retrieved from http://www.flipped-history.com/2012/12/flipped-learning-democratic-education.html.

Halili, S. H., & Razak, R. A. (2018). Flipped classroom approach for preschool students in learning english language. International Journal of Learning Technology, 13(3), 203–219. https://doi.org/10.1504/IJLT.2018.095962

Hajis, A., Rosli, N. A., Mahmud, R., Halim, M. S., & Karim, L. (2022). Technology Integration Among Mathematics Teachers During Home-Based Teaching and Learning. Jurnal Pendidikan Sains Dan Matematik Malaysia, 12(1), 39–53.

Hassan, M. N., Abdullah, A. H., Ismail, N., Suhud, S. N. A., & Hamzah, M. H. (2018). Mathematics Curriculum Framework for Early Childhood Education Based on Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). International Electronic Journal of Mathematics Education, 14(1), 15–31. https://doi.org/10.12973/iejme/3960

Hatlevik, I. K. R., & Hatlevik, O. E. (2018). Examining the relationship between teachers’ ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology, 9(JUN), 1–8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00935

Husaini, R., Ikhsan, Z., & Toran, H. (2019). A Comprehensive 21st Century Child Development through Scientific Process in Early Science. Creative Education, 10(12), 2784–2795. https://doi.org/10.4236/ce.2019.1012205

Intan Syuhada, & Zamri Mahamod. (2021). Strategi Pengajaran Dalam Talian Yang Digunakan Oleh Guru Bahasa Melayu Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Murid Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu-JPBM (Malay Language Education Journal-MyLEJ, 11(2), 54–67.

Jain, C., Mariani, M. N., Abdul Jalil, O., & Mohd Nazri, A. R. (2018). Isu pengetahuan, pedagogi, dan teknologi dalam kalangan guru Prasekolah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 6(1), 7–21.

Jimoyiannis, A., & Komis, V. (2007). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: Implications of a teacher preparation programme. Teacher Development, 11(2), 149–173. https://doi.org/10.1080/13664530701414779

Johary, J. (2015) Flipped Classroom at the Defence University: a Pilot Study [online] http://eli.elc.edu.sa/2015/sites/default/files/(51)%20Jawati%20Juhary.pdf (accessed 21 January 2016).

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2015). Buletin Anjakan Bil 2/2015. Retrieved from Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025: http://www.padu.edu.my/files/Buletin_Anjakan_Bil_5-2015_(Final).pdf

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Lee, J. (2014). Is children's informal knowledge of mathematics important? Rethinking assesment of children's knowledge of mathematics. Contemporary Issues in Early Childhood, 15(3), 293-294.

Macale, A., Lacsamana, M., Quimbo, M. A., & Centeno, E. (2021). Enhancing the performance of students in chemistry through flipped classroom with peer instruction teaching strategy. Lumat, 9(1), 717–747. https://doi.org/10.31129/LUMAT.9.1.1598

McManis, M. H., & McManis, L. D. (2016). Using a touch-based, computer-assisted learning system to promote literacy and math skills for low-income preschoolers. Journal of Information Technology Education: Research, 15(2016), 409–429. https://doi.org/10.28945/3550

Mohd. Hamzah, M. I., & Attan, N. (2012). Tahap Kesediaan Guru Sains Dalam Penggunaan Teknologi Maklumat Berasaskan Komputer Dalam Proses Pengajaran Dan Pembelajaran. Jurnal Teknologi, June. https://doi.org/10.11113/jt.v46.307

Muhammad Haziq, M. S. (2019). Amalan Bersesuaian Perkembangan sebagai Kompetensi Profesional Guru dalam Pendidikan Prasekolah. Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 2(1).

Murphy, K., DePasquale, R., & McNamara, E. (2003). Meaningful connections: Using technology in primary classrooms. Young Children, 58(6), 12-18

National Association for the Education of Young Children (NAEYC). (2018). NAEYC early learning program accreditation standards and assessment items approved by the NAEYC Council on the Accreditation of Early Learning Programs. July, 128.

Nguyen, M.T.T. (2011) ‘Learning to communicate in a globalized world: to what extent do school textbooks facilitate the development of intercultural pragmatic competence?’, RELC Journal: A Journal of Language Teaching and Research, 42(1), 17–30.

Nuraimi Kamis, & Fariza Khalid. (2017). Kekangan Penggunaan Teknologi Dan Maklumat (TMK) Dalam pengajaran Dan pembelajaran Guru Prasekolah. Simposium Pendidikan DiPeribadikan: Perspektif Risalah An-Nur, 212–217.

Nihuka, K. A., & Bussu, B. (2015). ICT Integration in Science and Mathematics Lessons: Teachers Experiences about Professional Development Programme. Huria - Journal of the Open University of Tanzania, 19(1), 116–131.

Rahman, Siti Fatimah Abdul, Yunus, Melor Md Hashim & Harwati. (2020). The uniqueness of flipped learning approach. International Journal of Education and Practice, 8(3), 394–404. https://doi.org/10.18488/journal.61.2020.83.394.404

Rahman, M. N. A., & Wan Nurul Baizura Wan Muhammad Noor. (2018). Pelaksanaan KSPK Semakan 2017: retrospeksi guru. Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 5(3), 59–71.

Sandra. R., Abu Bakar. N, & Norlidah, A. (2013). Penggunaan ICT merentas kurikulum standard prasekolah kebangsaan (KSPK): tinjauan di prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jurnal Kurikulum dan Pengajaran Asia Pasifik, 1(4), 12-20.

Salihah Sauti, & Siti Hajar Halili. (2020). Penerimaan murid prasekolah luar bandar terhadap pendekatan pembelajaran flip. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 8(3), 15–26.

Siti Hajar Halili, & Suguneswary. (2016). Penerimaan guru terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi berasaskan Model Tam dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Tamil. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, April, 31–41.

Simon, F., Nemeth, K., & McManis, D. (2013). Technology in ECE Classrooms. Results of a New Survey and Implications for the Field. https://www.scribd.com/document/178210414/Technology-in-ECE-Classrooms-Results-of-a-New-Survey-and-Implications-for-the-Field

Siti Zaleha Hamid & Siti Mistima Maat. (2017). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajarann dalam kalangan guru Matematik di zon Kajang, Selangor. Jurnal Teknologi, 677-684.

Syed Chear, S. L., & Md Yunus, M. (2019). Strategi penerapan kemahiran abad ke-21 dalam latihan guru prasekolah. Southeast Asia Early Childhood Journal, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.37134/saecj.vol8.no1.1.2019

Tshabalala, M., & Ndeya-Ndereya, C. (2015). How far are we with the implementation of blended learning? Implementation guidelines on offer. South Africa International Conference on Educational Technologies. http://aa-rf.org/wp-content/uploads/2015/05/SAICET-2015-Proceedings.pdf page=58

Wenli, Z. (2019). The Application of Reversal Classroom in the Teaching of Preschool Education Specialty in Colleges and Universities. Ietrc, 752–756. https://doi.org/10.25236/ietrc.2019.161

Yasin, M., Abdullah, A., & Shah, M. (2009). Penggunaan ICT Dalam Kalangan Guru Pelatih Kemahiran Hidup Fakulti Pendidikan, UTM. http://eprints.utm.my/10142/

Yildirim, G. (2017). A New Learning Approach: Flipped Classroom and. Acta Diractica Napocensia, 31-44.

Yilmaz, C., Altun, S. A., & Olkun, S. (2010). Procedia Social and Behavioral Sciences 2. Factors affecting students’ attidude towards Math: ABC theory and its reflection on practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4502-4506

Zainuddin, Z., & Halili, S. H. (2016). Flipped classroom research and trends from different fields of study. International Review of Research in Open and Distance Learning, 17(3), 313–340. https://doi.org/10.19173/irrodl.v17i3.2274

Published
2023-04-30
How to Cite
Othman, N. and Mohamed, S. (2023) “Pendekatan Kelas Berbalik bagi Subjek Matematik Awal dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), p. e002202. doi: 10.47405/mjssh.v8i4.2202.
Section
Articles