Pendidikan Sebagai Faktor Pemilihan Pekerjaan dalam kalangan Remaja Orang Asli

  • Zulkefli Aini Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, 43600 Selangor, Malaysia.
  • Abdul Ghafar Don Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi, 43600 Selangor, Malaysia.
  • Muhamad Yusuf Marlon Abdullah Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam, Universiti Islam Selangor, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia.
Keywords: Remaja Orang Asli, Pendidikan, Kecenderungan, Pekerjaan

Abstract

Masyarakat orang asli tidak terkecuali dalam agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan termasuklah dalam sektor pendidikan. Sesungguhnya pendidikan penting dalam meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan komuniti marginal tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran untuk merealisasikannya, antaranya ialah, ada kalangan anak-anak orang asli gagal untuk memajukan diri dari sudut pendidikan yang menjadikan mereka sukar mendapatkan pekerjaan.  Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor pemilihan pekerjaan dalam kalangan remaja orang asli daripada sudut pendidikan. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan reka bentuk kajian tinjauan. Data kajian diperoleh melalui instrument soal selidik yang diedarkan kepada 281 responden yang dipilih secara rawak dalam kalangan remaja Orang Asli di negeri Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga faktor utama yang menyumbang kepada kecenderungan remaja Orang Asli memilih pekerjaan, iaitu bekerja mengikut kelulusan, bekerja kerana mencari wang untuk menyambung pelajaran dan bekerja kerana pengajian sudah tamat. Implikasi kajian ini adalah menjadi gambaran awal bahawa faktor kesedaran pendidikan menjadi pemangkin kepada kebolehpasaran kerja remaja Orang Asli dalam bidang yang diminati.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim Abdullah (2022). A Systematic Review of What Malaysia Can Learn to Improve Orang Asli Students’ Mathematics Learning from Other Countries. Sustainability, 14(20), 13201, 1-17.

Abdul Ghafar Don, Razaleigh Muhamat@Kawangit, Salasiah Hanin Hamjah, Fariza Md. Shah, Badlihisham Mohd. Nasir, Muhammad Faisal Asha’ari, Siti Rugayah Tibek, Zainab Ismail, Idris Endot, Anuar Puteh, A’dawiyah Ismail & Mohd Zulkifli Abd Ghani. (2012). Da’wah through Social Servises Method: The Experience of the Department of Da’wah and Leadership Studies, National University of Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(4), 545-548.

Abdullah, N., Karim, A. K. A., Alias, A., Shaban, S. H., & Mamat, S. (2021). Pendorong Minat Belajar Kanak-Kanak Orang Asli. Jurnal 'Ulwan, 6(1), 54-64.

Azlina Mohd Khir, Ma'rof Redzuan, Hanina H. Hamsan & Mohd Ibrani Shahrimin. (2016). Nilai Pencapaian dan Orientasi Masa Hadapan Remaja Orang Asli di Negeri Pahang dan Perak, Malaysia. Jurnal AL-Hikmah, 8(20), 97-109.

Carey Iskandar. (1976). Orang Asli: The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Oxford University Press.

Desmod Daniel. (2017). Isu Pendidikan di Malaysia (Pendidikan Orang Asli). Penulisan Ilmiah: Isu-Isu Pendidikan di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Doris Padmini Selvaratnam, Abdul Hamid Jaafar, Norlida Salleh, Redzuan Othman, & Siti Hajar Idris. (2012). Transformasi modal insan melalui peningkatan pendidikan: Kajian kes komuniti Orang Asli di Cameron Highlands, Pahang. Prosiding Perkem VII, Jilid 2, (pp. 1215-1224).

Endicott, K. (2016). Introdution. Dalam Endicott, K. (ed), Malaysia’s Original People: Past, Present and Future of the Orang Asli. 1-38. Singapore: NUS Press.

Er Ah Choy, Zalina Che Mat Ariffin, & Joy JaPetercqueline Pereira, (2010). Sosioekonomi Masyarakat Orang Asli: Kajian Kes di Hutan Simpan Bukit Lagong, Selangor, Malaysia. Jurnal Melayu, 5, 295-314.

Hasmiza Desa & Er Ah Choy (2022) Faktor Pemilihan Kerjaya dalam kalangan Belia di Sektor Perladangan Kelapa Sawit. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 7(6), 1-13.

Hamid Mohd Isa. (2014). Asal Usul Orang Asli Antara Fakta dan Fiktif. Jurnal Arkeologi Malaysia, 27, 49-61.

Hamidah Yusof, Norasibah Abdul Jalil, Khoo Yin Yin, Mahaliza Mansor, & Maryam Mahdinezhad. (2017), Parental Commitment in Leading Learning of the Orang Asli Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(4), 816-827.

Kalaiselvi Karunamurthi & Lai, W. S. (2018). Pilihan Sektor Pekerjaan Dan Faktor Mempengaruhi Pilihan Pekerjaan Dalam Kalangan Pelajar Universiti. Jurnal Personalia Pelajar, 21(2), 5-11.

M Puspanathan Mayan, Abiramy Krishna, Ahmad Najmudin Abdullah, Manimegalai Kandasuamy & Rosminah Hasan. (2017). Kemudahan pendidikan murid-murid Orang Asli dan hubungkaitnya dengan motivasi murid-murid di sebuah Sekolah Kebangsaan asli Selangor. Diakses daripada https://www.researchgate.net/publication/315829844_Kemudahan_pendidikan_murid-murid_Orang_Asli_dan_hubungkaitnya_dengan_motivasi_murid-murid_di_sebuah_Sekolah_Kebangsaan_Asli_Selangor.

Maziah Che Yusoff. (2005). Kajian Kecenderungan Pemilihan Kerjaya Di Kalangan Siswazah. Jurnal Pengurusan Awam, 4(1), 36-45.

Mazdi Marzuki, Jabil Mapjabil, & Rosmiza Mohd Zainol. (2014). Mengupas keciciran pelajar Orang Asli di Malaysia: Suatu tinjauan ke dalam isu aksesibiliti sekolah. Malaysian Journal of Society and Space, 10 (2), 189-198.

Mazzlida Mat Deli & Ruhizan Mohamad Yasin. (2016). Quality Education of Orang Asli in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(11), 233-240.

Mohd Zairul Ridzuan Abd Rahman & Abdul Ghafar Don. (2018). Pendekatan Dakwah bi al-Hal Terhadap Masyarakat Orang Asli di Malaysia. Jurnal At-Tahkim, 8(15), 1-7.

Muhammad Fuad Abdullah, Azmah Othman, Juli Edo, Rohana Jani, Mohd Tajuddin Abdullah& Mohamad Hafis Amat Simin. (2016). Parent’s Perception on Formal Education Among Indigenous in Malaysia. International Conference on Education and Regional Development (ICERD) “Cross Cultural Education for Sustainable Regional Development” Bandung, Indonesia.

Mohd Hasril Amiruddin dan Norasmah Othman. (2010). Meninjau Keperluan Pendidikan Keusahawanan Berdasarkan. https://www.semanticscholar.org/paper/Meninjau-keperluan-pendidikan-keusahawanan-kepada-Hasril-Norasmah/4788e69f8f86ace59faa486c72ffe8f3a36c4044 Kepada Perspektif Belia Orang Asli Di Selatan Malaysia.

Mohd Izzuddin Ramli. (2010). Orang Asli di Malaysia: Konflik dan Masa Depan. Persidangan Mahasiswa Malaysia-Indonesia di Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia pada 20 Mei.

Mohd Muizzuddin Mohd Nor, Mohamad Fauzi Sukimi, & Mohd Nasaruddin Mohd Nor (2018). Kesedaran pendidikan dan minat kerja pelajar Orang Asli suku kaum Jakun di Rompin, Pahang. GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space, 14(1), 72-86.

Mohd. Nizam Sahad. (2001). Pemikiran Orang Asli tentang Agama: Suatu Kajian Khusus di Perkampungan Orang Asli Broga, Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan. Tesis Sarjana Universiti Malaya.

Nor Izzatul Husna Burhan. (2022). Pembangunan Elemen Pendakwah Orang AslimDi Kelantan. Disertasi Ijazah Sarjana Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norlizawati Hashim & Norhafinas Abd Latib. (2020). Persepsi Pelajar Kolej Komuniti Gerik Terhadap Faktor Pemilihan Kerjaya. International Conference on Multidisciplinary Approaches in Social Sciences, Islamic and Technology 2020 (ICMASIT 2020) 13th – 14th December 2020, 611-619.

Nurul Farhana Yahya & Mohd Izwan Mahmud (2021) Pengaruh Hubungan Ibu Bapa Terhadap Minat Kerjaya Anak. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(4), 210-216.

Omar, A.H & Yahaya, S.R. 2018. Malayic Aborigines of Malaysia: A Study in Subgrouping. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(3), 452-465.

Peter, Williams-Hunt. (1952). An Introduction to the Malayan Aborigines. Kuala Lumpur: Government Press.

Ramle Abdullah, Hafis Amat Simin, Amran Ahmed, Lua Pei Lin, Sahar Sa’di Hashim, Asmawi Ibrahim and Asmariah Mahammed. 2016. Empowerment of Education on Orang Asli Community in Terengganu through Knowledge Transfer. Man In India, 96 (12), 5391-5403.

Rahayu Roddin, Yusmarwati Yusof & Noor Sharipah Sultan Sidi. (2015). Factors that Influence the Success of Mah Meri Tribe in Tourism Sectors. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 204, 335-342.

Rahayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Anizam Mohamed Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar & Nurfirdawati Muhamad Hanafi. (2017). Kemahiran Keusahawanan Orang Asli Suku Kaum Kuala di Rengit Johor dalam Perniagaan Barang Terpakai. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 3(6), 92-100.

Rahayu Roddin, Yusmarwati Yusof, Marina Ibrahim Mukhtar, Mimi Mohaffiyza Mohamad, Abdul Rasid Abdul Razzaq, Siti ‘Afiat Jalil & Tun Ili Ayuni Ahmad Hariri. (2019). Keupayaan Komuniti Orang Asli Seletar di Johor Bahru Melalui Keusahawanan Berasaskan Pelancongan. International Journal of Social Science Research, 1(2), 9-22.

Rosnah Ishak (2015), Penglibatan Remaja dalam Pekerjaan. South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education, 1(2), 219-228.

Salleh, M. J., & Ahmad, A. R. (2009). Kesedaran pendidikan dalam kalangan masyarakat Orang Asli. Dalam Abdul Razaq Ahmad, Zalizan Mohd Jelas. Masyarakat Orang Asli: Perspektif pendidikan dan sosiobudaya. Penerbit UKM, Bangi.

Sara Shakilla Mohd Salim & Asnarulkhadi Abu Samah. (2011) Tahap penglibatan komuniti Orang Asli dalam pembangunan komuniti di Semenanjung Malaysia. Journal of Human Capital Development, 4(1), 125-139.

Seow Ta Wee, Maryati Mohamed, Mohd Nur Syufaat Jamiran, Zainal Zulhilmi Zainal Abidin & Siti Aminah Mohd Sam. (2013). Pembangunan Sosioekonomi Komuniti Orang Asli di Malaysia. Persidangan Kebangsaan Goegrafi dan Alam Sekitar kali ke 4, anjuran Jabatan Geografi dan Alam Sekitar Fakulti Sains Kemanusiaan, Unversiti Pendidikan Sultan Idris.

Skeat, W. W. & Blagden, C. O. (1906). The Pagan Races of the Malay Peninsula. London: Macmillan & Co., Ltd.

Subramaniam, Yogeswaran. (2015). Ethnicity, Indigeneity and Indigenous Right the Orang Asli Experience. QUT Law Review, 15(1), 71-91.

Suhaila Abdul Latiff @ Setra. (2010). Potensi Keusahawanan Di Kalangan Orang Asli. Prosiding PERKIM V, 2, 80-87.

Syahida Sidek & Mohd Hazwan Mohd Puad (2018). Eksplorasi Minat Dan Faktor Dalam Pemilihan Kerjaya Pertanian Dalam Kalangan Belia. Prosiding Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, 7-8 November 2018

Temple, R. (1907). The Pagan Races of the Malay Peninsula. By Walter William Skeat and Charles Otto Blagden. Two vols. (London: Macmillan & Co., Ltd., 1906). Journal of the Royal Asiatic Society, 39(4), 1099-1103.

Vivien W.C. Yew, Saiful Farisin Md Ramlan & Mohd Rusydi Ahmad. (2019). Pendekatan kualitatif untuk memahami kualiti hidup masyarakat Orang Asli di Pahang. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 15(4), 191-205.

Wan Afizi Wan Hanafi, Shaharuddin Ahmad, & Noraziah Ali. (2014). Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan. Malaysian Journal of Society and Space, 10(5), 107-122.

Yew, W. C., Saiful Farisin Md Ramlan, Mohd Rusydi Ahmad, Norhayati Ab Manaf, Novel Lyndon & Lim Jie Wei. (2021). Persepsi Ibu Bapa Orang Asli Terhadap Pengalaman Pendidikan Anak-anak Orang Asli di Sekolah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(12), 24 – 39.

Zulkefli Aini, Abdul Ghafar Don & Nurul Islam. (2019). Education Development Program to Orang Asli by the Ministry of Education Malaysia (MOE). Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor, 4(1), 1-11.

Published
2023-04-30
How to Cite
Aini, Z., Don, A. G. and Marlon Abdullah, M. Y. (2023) “Pendidikan Sebagai Faktor Pemilihan Pekerjaan dalam kalangan Remaja Orang Asli”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), p. e002225. doi: 10.47405/mjssh.v8i4.2225.
Section
Articles