Analisis Teori Relevans: Perwatakan, Nilai dan Pengajaran dalam Novel Jalan Ke Puncak Karya Juri Durabi

  • Norulwidad Zakaria Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia.
  • Abdul Rasid Jamian Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia.
  • Ariff Mohamad Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia.
Keywords: KOMSAS, Novel Jalan ke Puncak, Teori Relevans, Eksplikatur, Implikatur

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perwatakan, nilai, dan pengajaran dalam teks novel tingkatan 2 iaitu Jalan ke Puncak karya Juri Durabi (2015). Perwatakan, nilai, dan pengajaran merupakan elemen dalam aspek seni bahasa yang terkandung dalam standard pembelajaran Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Bahasa Melayu tingkatan 2. Kajian ini berbentuk kualitatif iaitu analisis dokumen. Teori Relevans (TR) oleh Sperber dan Wilson (1986) digunakan untuk menganalisis perwatakan, nilai dan pengajaran bagi watak Laiman. TR melalui analisis eksplikatur memaparkan maklumat tersurat manakala melalui analisis implikatur memaparkan maklumat secara tersirat. Dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan perwatakan dan nilai yang positif (amanah, bertanggungjawab, kesabaran, setia kawan, ketaatan, ketabahan, kegigihan, baik hati dan bantu membantu); watak utama novel iaitu Laiman. Kesimpulannya, elemen perwatakan, nilai, dan pengajaran dapat memberikan pelbagai kesan positif dan kesedaran kepada murid dalam realiti kehidupan. Implikasinya, pengajaran yang diperoleh dapat memotivasikan murid dalam menjalani kehidupan yang penuh pancaroba. Kajian ini boleh dijadikan rujukan guru dalam pengajaran dan pemudahcaraan KOMSAS (aspek seni bahasa) bagi teks novel serta mampu mencungkil kemahiran berfikir murid.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran Sekolah Menengah (DSKP) Bahasa Melayu Tingkatan 2. KPM: Putrajaya.

Chomsky, N. (1980). Rules and Representations. Columbia Universiti Press.

Juri Durabi (2015). Jalan ke puncak. Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur.

Kamus Dewan. (2005). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairun Dzuria Azniza Mat Yazid, Nur Farahkhanna Mohd Rusli, Nordiana Hamzah, Farra Humairah Mohd, Hasrina Baharum & Norfaizah Abdul Jobar. (2020). Penggunaan bahasa rojak dalam aplikasi whatsapp: Analisis teori relevans. Prosiding Seminar Antarabangsa Komunikasi dan Budaya 2020, hl. 127-132. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Lembaga Peperiksaan. (2018). Penataran PT3. KPM:Putrajaya.

Lembaga Peperiksaan. (2019). Penataran PT3. KPM:Putrajaya.

Marriane Tang Nguik Hong, Nur Farahkhanna Mohd Rusli, Noor Syamshida Masa, & Norfaizah Abdul Jobar. (2021). Analisis kefahaman makna peribahasa dalam kalangan murid berdasarkan teori relevans. Jurnal Linguistik, 25(1).

Mary Fatimah Subet & Asyraff Jamin. (2019). Wacana kemasyarakatan dalam karya-karya Indie di Malaysia: Social Discourse In Malaysia’s Indie Masterpieces. Sains Humanika, 12 (1), 1-10. https://doi.org/10.11113/sh.v12n1.1621/

Mohd Khairul Adenan, Florence Gilliam Kayad & Muhammad Zaid Daud. (2018). Analisis stilistik melalui penggunaan bahasa dalam novel sastera indie: Karya Anwar Kamaruzaman. Jurnal Kesidang, 3(1), 106 -121.

Nurul Fauziyah. (2022). Implikatur dan eksplikatur dalam video tayangan narasi TV- Muda bersuara: Kajian Pragmatik. REFEREN, 1(2), 250-272. https://doi.org/10.22236/referen.v1i2.9150

Putu Weddha Savithri. (2021) Implikatur dan Eksplikatur dalam Konten Youtube Puja Astawa: Kajian Sosiopragmatik. International Seminar on Austronesian Languages and Literature, 9(1), 409-415.

Siti Farida Salleh, Yazid Yahya, Mary Fatimah Subet & Muhammad Zaid Daud. (2020). Analisis semantik leksikal dalam novel Sangkar karya Samsiah Mohd Nor. Asian People Jurnal (APJ), 3(1), 45 – 63. https://doi.org/10.37231/apj.2020.3.1.144

Sperber, D. & Wilson, D. (1986). A Relevance: Communication and cognition. Oxford:Blackwell.

Srikandi Saemah Samaon & Mary Fatimah Subet. (2020a). Perwatakan dalam novel KOMSAS “Di Sebalik Dinara”: Analisis Teori Relevan. Asian People Jurnal (APJ), 3(1), 84 – 100.

Srikandi Saemah Samaon & Mary Fatimah Subet. (2020b). Teori relevans dalam pengajaran KOMSAS. Borneo International Journal, 2(4), 47 – 54.

Suriati Zakaria & Nor Hashimah Jalaludin. (2016). Konsep ruang dalam anggun cik tunggal: analisis semantik inkuisitif. GEMA online ® Journal of Language Studies, 16(3), 187 – 804.

Published
2023-04-30
How to Cite
Zakaria, N., Jamian, A. and Mohamad, A. (2023) “Analisis Teori Relevans: Perwatakan, Nilai dan Pengajaran dalam Novel Jalan Ke Puncak Karya Juri Durabi”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(4), p. e002258. doi: 10.47405/mjssh.v8i4.2258.
Section
Articles