Penggunaan Kaedah Permainan ‘Maze’ Bagi Mengatasi Masalah Menulis Huruf Besar Berbentuk Lengkok C, O, S dan U

  • Divaasini Ganesan Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Kamariah Abu Bakar Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Pendidikan awal kanak-kanak, Kaedah permainan, Maze, Prasekolah

Abstract

Kemahiran menulis memainkan peranan yang penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Kajian ini bertujuan untuk membantu peserta kajian dalam menguasai kemahiran menulis huruf besar berbentuk lengkok C, O, S dan U dengan bentuk yang betul serta meningkatkan minat dan penglibatan dalam kemahiran tersebut. Peserta kajian terdiri daripada kalangan murid prasekolah yang berpencapaian rendah dan lemah dalam perkembangan kemahiran menulis. Model Tindakan Kajian digunakan sebagai rujukan kajian. Kajian ini menggunakan instrumen analisis dokumen seperti nota lapangan dan gambar, pemerhatian seperti soal selidik, senarai semak dan rekod anekdot, ujian pra dan ujian pasca serta temu bual. Hasil dapatan kajian mencapai objektif dan membuktikan kaedah permainan ‘Maze’ berkesan dalam meningkatkan penguasaan kemahiran menulis huruf besar berbentuk lengkok C, O, S dan U dan minat peserta kajian mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rasid Jamian. (2011). Permasalahan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid-Murid Sekolah Rendah Di Luar Bandar. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 1(1), 1-12.

Abdul Rasid Jamian & Zulkafli Abu Zarin. (2008) Keupayaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah Kebangsaan Luar Bandar. Kertas Kerja Di Konvensyen Pendidikan Nasional pada 2-4 Jun 2008 di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Ahmad Mohd Salleh. (2004). Pendidikan Islam, Falsafah, Sejarah Dan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Ahmad Puhad Alim & Norliza Abdul Manaf. (2010). Kaedah Pengajaran Guru-Guru Pusat Asuhan Tunas Islam (Pasti) Kawasan Bachok. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Chew, F. P. & Mohd Fikri Ismail. (2020). Pelaksanaan Pendekatan Bermain Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Murid Prasekolah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 9(1), 14-25.

Chow, F. M. (2011). Kajian Tindakan: Konsep & Amalan Dalam Pengajaran. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd.

Choong, L. K. (2008). Falsfah Dan Pendidikan Di Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Chua, Y. P. (2013). Asas Statstik Penyelidikan: Analisis Data Skala Likert (2nd ed.). McGraw-Hill Education.

Crowther, I. (2011). Creating Effective Learning Environments (3rd ed.). Ontario: Nelson Education Ltd.

Fauziah Mohd. Jaafar. (2008). Kepentingan Aktiviti Bermain Di Dalam Pendidikan Prasekolah. Kolej Sastera Dan Sains, Kuala Lumpur, Malaysia.

Haliza Hamzah, Joy Nesamalar Samuael & Rafidah Kastawi. (2009). Perkembangan Kanak-Kanak. Selangor Darul Ehsan: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Hidhayathul Haq Mohd. (2013). Penggunaan Teknik Permainan Dalam Meningkatkan Penguasaan Dan Minat Murid Bagi Tajuk Jenis Rumah di Negara Lain. Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.

Jamal Hashim. (2012). Meningkatkan Kemahiran Membaca Perkataan Dua Suku Kata (KV+KV) Melalui Teknik Permainan Bahasa Dalam Membantu Murid Pemulihan. Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.

Juppri Bacotang. (2012). Kesan Pelaksanaan Aktiviti Modul Literasi Awal (MULA) Terhadap Kemahiran Literasi Awal Kanak-Kanak TASKA. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak.

Kamus Dewan. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Sharani Ahmad (2006). Psikologi Kanak-Kanak. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Mok, S. S. (2006). Education Studies (Theme 2): Pedagogy. Puchong : Multimedia-ES Resourches Sdn. Bhd.

Mok, S. S. (2011). Siri Pengajian Profesioanal: Pedagogi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor: Penerbit Multimedia Sdn. Bhd.

Noraini Idris. (2013). Penyelidikan dalam Pendidikan. Selangor: McGraw-Hill Eduation Sdn. Bhd.

Othman Lebar. (2009). Penyelidikan Kualitatif. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Patma Wanwiklai. (2011). Meningkatkan Tahap Penguasaan Murid Terhadap Kata Sendi Kepada Dan Pada Melalui Kaedah Bermain. Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.

Rahman Mahmod. (2012). Meningkatkan Tahap Peguasaan Murid Tahun 5 Mengingat Kedudukan Negeri-Negeri Di Malaysia Menggunakan Teknik Bermain. Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.

Rosinah Edinin. (2012). Penyelidikan Tindakan: Kaedah dan Penulisan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd.

Roselan Baki. (2003). Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Sandra, S. (2010). Playing to Learn. UK: Routledge Taylor & Francis Group.

Suhaimi Yunus. (2009). Permasalahan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid Orang Asli. Projek Master Sains. Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Serdang.

The, C. S. (2013). Penggunaan Teknik Permainan Berdasarkan Kaedah Montessori Untuk Meningkatkan Kemahiran Mengecam Not Pada Baluk Bagi Murid Tahun Lima. Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun.

Zaharah Nor Hashim. (2009). Guna Aktiviti Permainan Tarik Minat Murid. Selangor Darul Ehsan: Widad Publications Sdn. Bhd.

Zosh, J. M., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Hirsh-Pasek, K, Solis, S. L., & Whitebread, D. (2017). Learning Through Play: A Review of The Evidence (White Paper). The LEGO Foundation.

Published
2023-11-03
How to Cite
Ganesan, D. and Abu Bakar, K. (2023) “Penggunaan Kaedah Permainan ‘Maze’ Bagi Mengatasi Masalah Menulis Huruf Besar Berbentuk Lengkok C, O, S dan U”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(10), p. e002441. doi: 10.47405/mjssh.v8i10.2441.
Section
Articles