Pengaruh Antara Gaya Pembelajaran dan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah

  • M. Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: gaya pembelajaran, pencapaian mata pelajaran sejahrah, sekolah menengah

Abstract

Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sama ada terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian mata pelajaran sejarah, di samping untuk menentukan sama ada terdapat sumbangan pembolehubah peramal iaitu gaya visual, gaya auditori, gaya taktil, gaya kinestetik, gaya bersendirian dan gaya berkumpulan terhadap pencapaian mata pelajaran sejarah. Seramai 521 orang murid Tingkatan Empat dari sebuah negeri di utara Semenanjuang Malaysia melalui teknik persampelan rawak mudah merupakan sampel kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik Perceptual Learning Style Preferences Questionnaire dan ujian pencapaian mata pelajaran sejarah yang telah disahkan oleh paka-pakar penilai dan mempunyai nilai kebolehpercayaan, indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang baik. Data kajian ini dianalisis secara statistik inferensi iaitu ujian korelasi Pearson dan ujian regresi pelbagai melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan linear negatif sederhana tinggi yang signifikan antara gaya pembelajaran dan pencapaian mata pelajaran sejarah. Dari segi jenis gaya pembelajaran pula, gaya visual, gaya auditori, gaya kinestetik, gaya bersendirian dan gaya berkumpulan telah melaporkan terdapat hubungan linear negatif yang sederhana tinggi secara signifikan dengan pencapaian mata pelajaran sejarah, manakala hanya gaya taktil sahaja yang telah menunjukkan terdapat hubungan linear negatif yang rendah secara signifikan dengan pencapaian mata pelajaran sejarah dalam kajian ini. Selain itu, dapatan kajian ini juga telah melaporkan bahawa hanya pembolehubah peramal iaitu gaya bersendirian dan gaya berkumpulan sahaja telah menyumbang secara signifikan berbanding dengan pembolehubah peramal gaya visual, gaya taktil, gaya auditori dan gaya kinestetik yang telah menyumbang secara tidak signifikan terhadap pencapaian mata pelajaran sejarah. Implikasi kajian ini telah menjelaskan bahawa gaya pembelajaran dan pencapaian mata pelajaran adalah saling mempengaruhi antara satu sama lain yang mencadangkan kepada pihak guru agar memberikan fokus kepada aplikasi gaya pembelajaran murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainun Rahmah Iberhim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(2), 77-88.

Anuar Ahmad., & Nelson Jinggan. (2015). Pengaruh kompetensi guru dalam pengajaran terhadap pencapaian akademik pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(2), 1-11.

Anuar Ahmad, Siti Haishah Abdul Rahim & Nur Atiqah T.Abdullah. (2009). Tahap Keupayaan Pengajaran Guru Sejarah dan Hubungannya dengan Pencapaian Murid Berprestasi Rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia, 34(1), 53-66

Atkins, II., Moore, D., & Sharpc, S. (Jun, 2001). Learning style theory and computer mediated communication. Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Ed Media, Finland. Retrieved from: http://oufent5.open.ac.uk/

Azizi Hj. Yahaya, Shareeza Abdul Karim & Noordin Yahaya. (Oktober, 2003). Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar di Tingkatan Empat Sekolah Menengah teknik Negeri Sembilan. Kertas kerja yang dibentangkan di National Seminar Memperkasakan Sistem Pendidikan, Puteri Pacific, Johor Bahru.

Azizi Yahaya, Mohd Najib Ghaffar, Jamaludin ramli, Yusuf Boon & Wan Zuraidah Wan Hamid. (2010). Hubungan di antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akdemik pelajar. Retrieved from:http://eprints.utm.my/id/eprint/10443

Azrul Mahfurdz & Saifuddin Semail. (2009). Hubungan gaya pembelajaran, motivasi dan pencapaian pelajar semester satu dalam Modul Matematik kejuruteraan. Jurnal Digest Politeknik & Kolej Komuniti Zon Sarawak, 1-10.

Blickle, G. (1996). Persoanlity traits, learning strategies and performance. European Journal of Persoanlity, 10, 337-352.

Briggs, M.I., McCaulley, M.H., Quenk, N., & Hammer, A. (1998). MBTI Handbook: A Guide to the development and use of the Myers-Briggs Type Indicator (3rd ed.). Conculting Psychologist Press.

Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Persoanlity and Individual Differences, 29, 1057-1068.

Conllison, E. (2000). A survey of elementary students learning style preferences and academic success. Contemporary Education, 71, 42.47.

Creswell, J.W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). United States of America: Pearson New International Edition.

Davies, J. A. (1971). Elementary Survey Analysis. New Jersey: Prentice Hall.

Dunn, R., & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning skills: A practical approach for grades 3-6. Boston: Boston Publishing Company.

Felder, R.M. (1996). Reading the second tier: Learning and teaching styles in college science education. Journal of College Science Teaching, 23(5), 286-290.

Felder, R. M., & Soloman, B. A. (1997). Index of learning styles questionnaire. Retrieved from: http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html

Geiser, W.F. (1999). Effects of learning style responsive versus traditional study on achievement, study and attitudes of suburban eight grade mathematics students. Research in Middle Level Education Quarterly, 22, 19-41.

Ira Fazlin Mohd Fauzi & Hasanah Saflen @ Shafie. (Mac, 2017). Hubungan Gaya Pembelajaran dengan pencapaian pelajar bagi kursus Matematik Kejuruteraan 1. Kertas kerja yang dibentangkan di National Innovation and Invention Competition through Exhibition 2017, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (POLIMAS), Jitra, Kedah.

Kaviza, M. (2019). Hubungan antara Gaya Pembelajaran dengan Amalan Kemahiran Pemikiran Sejarah: Satu Kajian Tinjauan Korelasi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4(3), 93-106.

Kaviza, M. (2019). Hubungan Penerapan Elemen Kemahiran Pemikiran Sejarah dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Terhadap Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah dalam Kalangan Murid. Juku: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 7(1), 30-38.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Krejie, V.R., & Morgan, W.D. (1970). Determining Sampel Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement. Duluth: University of Minnesota.

Ling, W.A., Mona Massod., & Siti Hawa Abdullah. (2016). Analysing the relationship of sequential and global styles on students’ historical thinking and understanding: A case dtudy on form four secondary school students in Malaysia. International Journal of Assessment and Evaluation in Education, 6, 51-58.

Misnan Jemali, Ibrahim Hashim, Ahmad Yunus Kasim & Mohamad Nasir Bustamam. (2006). Hubungan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik Kursus Tamadun Islam di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dalam Abdul Halim Ali, Abdul Halim Ibrahim & Zuraini Ramli (pynt), Menanggapi Keberkesanan dan Perubahan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mohamad Yusri Bakir & Mohd Razimi Husin. (2014). Motivasi dan Gaya Belajar Pendidikan Islam Dalam Kalngan Murid Asli. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 8, 1-19.

Norhani Bakri, Noor Zainab Abdul Razak, Hamidah Abdul Rahman & Aminah Ahmad Khalid (2005). Punca prestasi pembelajaran yang lemah dalam kalangan pelajar Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. Jurnal Teknologi, 43, 29-44.

Nitko, A. J. (2004). Educational Assessment of Students. Ed. Ke-4. Upper Saddle River: Merril.

Norlia Abd Aziz, T.Subahan M.Meerah, Lilia Halim & Kamisah Osman. (2009). Hubungan antara Motivasi, Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian Matematik Tambahan Pelajar Tingkatan 4. Jurnal Pendidikan 31, 123-141.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). Huraian Sukatan pelajaran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Reid, J. (1984). Perceptual Learning Style Preferences of ESL Students. TESOL Quarterly, 21, 87-111.

Rully Putri Nirmala Puji & Abdul Razaq Ahmad. (2016). Learning Style of MBTI Personality Types in History Learning at Higher Education. Scientific Journal of PPI-UKM, 3(6), 289-295.

Ryan, R.M., Hicks, I., Midgley, C. (1997). Social goals, academic goals and avoiding seeking help in the classroom. Journal of the Early Adolescence, 17(2), 152-171.

Sadler, S.E. (1996). Approaches to studying: Age, gender and academic performance. Educational Studies, 22(3), 367-379.

Siti Nor Azhani Mohd Tohar, Fauziah Ani, & Asbah Razali. (2019). Penerapan Identiti Nasional melalui sejarah: Membina kelestarian insan dalam kalangan generasi muda. Journal of Techni Sosial, 11(1), 54-60.

Sternberg, R.J. (1999). Thinking styles. London: Cambridge University Press.

Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor. (2008). Psikologi Pendidikan. Shah Alam: Penerbit Oxford Fajar Sdn Bhd.

Uk Rani a/p Chen, Alias Masek & Mohd Hasril Amiruddin. (Ogos 2014). Kajian Gaya Pembelajaran dan motivasi terhadap pencapaian pelajar diploma kejuruteraan di Politeknik. Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Pendidikan (Penyelidikan dan Inovasi) dalam PLTV (CiE-TVET), Mersing, Johor.

Whittington, M.S., & Raven, M.R. (1995). Learning and teaching styles of student’s teachers in the northwest. Journal of Agricultural Education, 36(4), 10-17.

Woolfolk, A.E. (1998). Educational Psychology (3rd ed). New Jersey: Prentice Hall Inc.
Published
2019-08-18
How to Cite
Kaviza, M. (2019) “Pengaruh Antara Gaya Pembelajaran dan Pencapaian Mata Pelajaran Sejarah: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(4), pp. 98 - 108. doi: 10.47405/mjssh.v4i4.246.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>