Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Tentang Tenaga Boleh Baharu dalam kalangan Guru

  • Vanessa Smith Dominic Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Ruhizan Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Tenaga boleh baharu, SDG, Tahap pengetahuan guru, Tahap kesedaran guru

Abstract

Kebergantungan terhadap bahan api fosil untuk menjana tenaga telah mencetus isu global seperti kemerosotan takungan bahan api fosil, pemanasan global dan kesan negatif terhadap kesihatan manusia. Usaha kerajaan untuk beralih ke tenaga boleh baharu (TBB) dapat dibuktikan melalui penerapan elemen ini di dalam Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12) seiring dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG). Namun, usaha ini tidak akan berjaya sekiranya pengetahuan dan kesedaran di kalangan orang awam tentang TBB masih rendah. Kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan dan tahap kesedaran tentang TBB ke atas 62 orang guru daripada 6 buah sekolah menengah di daerah Serian melalui 12 item dalam borang soalan selidik. Dapatan kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan (min skor=4.17) dan tahap kesedaran (min skor=4.06) di kalangan guru adalah tinggi secara keseluruhannya. Selain itu, pengkaji menggunakan ujian-t dan ANOVA satu hala untuk membandingkan tahap pengetahuan berdasarkan kumpulan jantina, umur dan bidang pengajaran guru. Seterusnya ujian Korelasi Pearson dijalankan untuk melihat sekiranya terdapat hubungan positif yang kuat antara tahap pengetahuan dan tahap kesedaran guru. Kajian ini penting memandangkan guru merupakan agen utama dalam menyebarkan ilmu TBB dalam kalangan masyarakat. Dapatan kajian ini juga boleh digunakan untuk oleh pihak bahagian latihan guru untuk membangunkan kursus yang berkaitan dengan TBB bagi guru.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altuntaş Esra Çakirlar & Turan Salih Levent. (2018). Awareness of secondary school students about renewable energy sources. Renewable Energy, 116(A), 741-748. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.09.034.

Çelikler, D. (2013). Awareness about renewable energy of pre-service science teachers in Turkey. Renewable Energy, 60, 343-348. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.05.034.

Çelikler, D., & Aksan, Z. (2016). The development of an attitude scale to assess the attitudes of high school students towards renewable energy sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.049.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research. Planning, Conducting and Qualitative Research (Fourth Editon). Pearson Publication

Doğru, M., & Çelik, M. (2019). Analysis of Pre-service Science and Classroom Teachers' Attitudes and Opinions Concerning Renewable Energy Sources in Terms of Various Variables. International Journal of Renewable Energy Research, 9(4). https://doi.org/10.20508/ijrer.v9i4.10101.g7779

Guven, G., & Sulun, Y. (2017). Pre-service teachers' knowledge and awareness about renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 663-668. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.286.

Hazlee Azil Illias, Nabilah Syuhada Ishak & Nurul Aini Mohd Nor Alam. (2020). Awareness of Secondary School Students in Petaling Jaya Malaysia Towards Renewable Energy. International Journal of Renewable Energy Research, 10(4). https://doi.org/10.20508/ijrer.v10i4.11288.g8049

Hashimah Mohd Yunus, Nor Hashimah Hashim, Munirah Ghazali, Kamarul Aziz Ibrahim & Mohd Dinsuhaimi. (2008). Renewable Energy (RE) and Energy Efficiency (EE) understanding and awareness among secondary school students and teachers in Malaysia: The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. International Organization for Science and Technology Education) SymposiumTurkey.

International Energy Agency. (2022). Oil Market Report. International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/oil-market-report-may-2022

International Labour Office. (2011). Skills and Occupational Needs In Renewable Energy. International Labour Organisation.

Karasmanaki, E., & Tsantopoulos, G. (2019). Exploring future scientists' awareness about and attitudes towards renewable energy sources. Energy Policy, 131. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.04.032.

Liarakou, G., Gavrilakis, C. & Flouri, E. (2009). Secondary School Teachers’ Knowledge and Attitudes Towards Renewable Energy Sources. Journal of Science Education Technology, 18, 120–129. https://doi.org/10.1007/s10956-008-9137-z

Mohd Ali Samsuddin, Abdul Hadi, Norfarah, Noor Hasyimah & Corrienna. (2015). The Effect of Online Project-Based Learning on Students’ Attitudes towards Renewable Energy. Malaysian Journal of Distance Education, 16(2), 39-57. file:///C:/Users/User/Downloads/MJDE1622014-Art.339-57.pdf

Naderifar M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. The Strides in Development of Medical Education Journal, 14(3), e67670. http://dx.doi.org/10.5812/sdme.67670

Nor Aisyah Che Derasid, Lokman Mohd Tahir, Aede Hatib Musta’amal, Zainudin Abu Bakar, Nazaruddin Mohtaram, Norzanah Rosmi & Mohd Fadzli Ali. (2021). Knowledge, awareness and understanding of the practice and support policies on renewable energy: Exploring the perspectives of in-service teachers and polytechnics lecturers. Energy Reports, 7, 3410-3427. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.05.031.

Nurul Ruwaidah Ahamad & Mariani Ariffin. (2018). Assessment of knowledge, attitude and practice towards sustainable consumption among university students in Selangor, Malaysia. Sustainable Production and Consumption, 16, 88-98. https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.06.006.

Pallant, J. (2007). SPSS Survival. A Step-by-step guide to data analysis using SPSS for Window (10th edition). New South Wales, Australia: Allen & Unwin.

S.U. Zakaria, S., Basri, S., Kamarudin, S.K., & Majid, N.A. (2019). Public Awareness Analysis on Renewable Energy in Malaysia. Sustainable Energy and Green Technology; IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 268. https://doi.org/10.1088/1755-1315%2F268%2F1%2F012105

Syed Shah Alam, Nor Fariza Mohd Nor, Maisarah Ahmad & Nik Hazrul Nik Hashim. (2016). A Survey on Renewable Energy Development in Malaysia: Current Status, Problems and Prospects. Environmental and Climate Technologies, 17(1) 5 17. https://doi.org/10.1515/rtuect-2016-0002

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). Sustainable Development Goal 7: Ensure Access to Affordable, Reliable, Sustainable and Modern Energy for All. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7.

Unit Perancangan Ekonomi (UPE). (2021). Dokumen Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025. https://rmke12.ekonomi.gov.my/bm/dokumen/rmke-12

United Nation Climate Change. (2022). What is Kyoto Protocol. https://unfccc.int/kyoto_protocol

Zyadin A., Puhakka A., Ahponen P., & Pelkonen P. (2014). Secondary school teachers' knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 62, 341-348. https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.07.033.

Published
2023-08-31
How to Cite
Dominic, V. and Mohd Yasin, R. (2023) “Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Tentang Tenaga Boleh Baharu dalam kalangan Guru”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(8), p. e002465. doi: 10.47405/mjssh.v8i8.2465.
Section
Articles