Perbicaraan Mengikut Undang-Undang Adat dalam Perkahwinan Komuniti Orang Asli Semai di Pos Bersih, Perak

  • Mohd Firdaus Nordin Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Zanisah Man Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Perbicaraan, Undang-Undang Adat, Adat Perkahwinan, Orang Asli Semai

Abstract

Makalah ini dijalankan bagi membincangkan mengenai perbicaraan mengikut undang-undang adat dalam perkahwinan komuniti Orang Asli Semai. Makalah ini menggunakan kaedah kualitatif. Seramai 8 orang informan yang berumur 45 tahun ke atas dipilih menggunakan teknik persampelan bertujuan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian perpustakaan, temu bual, pemerhatian dan rakaman. Lokasi Pos Bersih dijadikan sebagai lokasi kajian. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 3 tahap perbicaraan berdasarkan undang-undang adat dalam perkahwinan dalam komuniti tersebut iaitu di peringkat waris, peringkat Stin dan peringkat tertinggi iaitu di peringkat Batin. Melalui gabungan peranan yang dimainkan oleh pemimpin adat serta pegangan kukuh terhadap nilai dan norma di kalangan ahli komuniti telah menyumbang kepada kehidupan berumah tangga yang harmoni. Walaupun mengaplikasikan undang-undang tidak bertulis yang tiada kesahan di sisi undang-undang rasmi yang lain, namun ianya telah berfungsi dalam menjaga aturan sosial dalam konteks adat resam bagi komuniti tersebut. Pengamalan undang-undang ini juga sebagai mekanisme yang menyumbang kepada keharmonian hidup di kalangan ahli komuniti yang saling bergantungan antara satu sama lain.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Khairuddin, M. H. & Hanafiah, M. G. (2021). Perubahan budaya masyarakat Orang Asli Suku Temiar di Kampung Bukit Cermin, Kuala Kangsar, Perak. Geografia Online-Malaysian Journal of Society and Space, 17(2), 298-312.

Beattie, J. (1979). Lain-Lain Kebudayaan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bon, A. T., (2003). Kenali Kami Masyarakat Orang Asli di Malaysia. Penerbit KUiTTHO.

Carey, I. (1976). Orang Asli: The Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Oxford University Press.

Conway, D. M. (2008). Indigenizing intellectual property law: customary law, legal pluralism, and the protection of indigenous peoples' rights, identity, and resources. Tex. Wesleyan L. Rev., 15, 207.

Daud, F. (1992). Pengenalan Teori-Teori Sosiologi. Fajar Bakti.

Dentan, R. K. (2003). Keeping the peace. Routledge.

Edo, J. (1988). Agama dan Perubatan Masyarakat Semai. [Doctoral dissertation], University of Malaya.

Edo, J. (2004). Adat dan Nilai Masyarakat Orang Asli. dlm Adi Taha. Orang Asli Khazanah Tersembunyi. Jabatan Muzium Negara.

Fix, A,G. (1977). The Demography of the Semai Senoi. Amerika Syarikat: University of Michigan.

JAKOA. (2021). Statistik Penduduk Orang Asli Daerah Mualim. Tidak diterbitkan.

JAKOA. (2022). Jumlah Penduduk Orang Asli Mengikut Etnik dan Negeri, 2020. Jabatan Kemajuan Orang Asli. Akses: https://www.jakoa.gov.my/orang-asli/jadual-taburan-etnik-orang-asli-mengikut-negeri/

Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan, 10(1), 62-63.

Jo Komar & Amir Zal, W. A., (2014). Adat Orang Asli Suku Temuan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamarudin, K. H. (2005). Merangka Strategi Pembangunan Mapan Komuniti Orang Asli: Suatu Penilaian Tahap Kemapanan Komuniti Temiar Di Rancangan Pengumpulan Semula (Rps) Legap & Pos Kuala Mu, Daerah Kuala Kangsar, Perak. [Doctoral dissertation], Universiti Teknologi Malaysia.

Lebar. O., (2012). Penyelidikan Kualitatif Pengenalan Kepada Teori dan Metod. Penerbit UPSI.

Mariappan, K. (2000). Ketidaksamaan Sosial. Utusan Publication.

Merton, R. K. (1968). Social Theory & Social Structure. Collier Macmillan Publisher.

Mohamad, J. B., Ahmad, A. N., & Razali, J. R. (2016). Faktor-Faktor Keterancaman Budaya Material Masyarakat Orang Asli Che Wong. Journal of Education and Social Sciences, 5(2), 307-317 https://www.jesoc.com/wp-content/uploads/2016/12/KC5_22.pdf

Moss, G. (1997). Explaining The Absence Of Violent Crime Among The Semai Of Malaysia: Is Criminological Theory Up To The Task?. Journal of Crirninal Justice, 25(3), 177-194.

Muda, N. (2016). Penggunaan Bahasa Suku Che Wong di Kuala Gandah, Pahang, Malaysia. [Doctoral dissertation], Universiti Putra Malaysia).

Nicholas, C. (2000). The Orang Asli and the Contest for Resources: Indigenous Politics, Development, and Identity in Peninsular Malaysia. Center for Orang Asli Concerns.

Nor, S. N. M., Kamaluddin, M. R., & Sulaiman, W. S. W. (2019). Profil Jenayah Banduan Wanita di Malaysia: Satu Kajian Kualitatif. Akademika, 89(2).

Patton, M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Method. Sage.

Raho, B. (2021). Teori Sosiologi Modern (edisi revisi). Prestasi Pustaka Publisher.

Rosley, N. A. (2009). Kajian Impak Pembangunan Terhadap Komuniti Orang Seletar: Kajian Kes Di Kg. Simpang Arang, Johor Bahru. dlm Siti Aminah Mohd Sam dan Seow Ta Wee. Kelestarian Pembangunan Sosiobudaya Komuniti Orang Asli. Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar Kali Ke 4.

Rosnon, M. R., Gill, S. S., Badari, S. A. Z., Ab Rahman, N. A. F. W., & Goh, A. D. H. (2019). Petunjuk pembangunan komuniti orang Asli: Suatu analisis penggunaan barangan dan perkhidmatan. Geografia, 15(1).

Saad, N. A., (2015). Pandangan MB Hooker terhadap adat di tanah Melayu: Analisis terhadap buku Islamic law in South-East Asia. [Doctoral dissertation], Universiti Malaya).

Salleh, H. (1989). Bases of Traditional Authority among the Orang Asli of Peninsular Malaysia. Akademika, 35(1).

Skeat, W. W., & Blagden, C. O. (1906). Pagan races of the Malay Peninsula. The Macmillan Company.

Suki Mee. (2009). Orang Asli Perak: Perayaan Jis Pai dan Adat Perkahwinan. Ipoh: Yayasan Orang Asli Perak.

Taib, A. (1985). Asas-asas Antropologi. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Williams-Hunt, P. D. R. (1952). An Introduction to the Malayan Aborigines. Government Press.

Yew, V. W. C., Sia, M., Lam, K. C., Sarmila, M. S., & Selvadurai, S. (2015). Education and awareness of modern health care amongst aboriginal people: The case of the Jakuns of Peninsular Malaysia. Geografia - Malaysian Journal of Society and Space, 11(13), 79–85.

Published
2023-08-31
How to Cite
Nordin, M. F. and Man, Z. (2023) “Perbicaraan Mengikut Undang-Undang Adat dalam Perkahwinan Komuniti Orang Asli Semai di Pos Bersih, Perak”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(8), p. e002471. doi: 10.47405/mjssh.v8i8.2471.
Section
Articles