Golongan Islamis: Kemunculan dan Perkembangan dari Tahun 1970-an Sehingga Tahun 1999 di Malaysia

  • Adibah Yasmin Alias Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Jamaie Haji Hamil Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Mohd Irwan Syazli Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia. https://orcid.org/0000-0002-3069-8206
Keywords: Golongan Islamis, Gerakan Islam, Islam Politik, Islamisasi, Malaysia

Abstract

Artikel ini membahaskan kemunculan golongan Islamis bermula daripada fenomena kebangkitan Islam sehingga tercetusnya gelombang Reformasi 1998 yang membawa kepada pembentukan Parti Keadilan Nasional (KeADILan) pada tahun 1999. Kemunculan golongan Islamis di Malaysia lahir daripada Gerakan Islam seperti ABIM dan JIM yang mempunyai ciri-ciri pemikiran reformis yang di inspirasikan daripada Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dengan menggunakan konsep Islam politik serta Islam dan Demokrasi, penulisan ini akan membentangkan dua bahagian utama: kemunculan golongan Islamis dan aliran dukungan golongan Islamis dalam Parti KeADILan. Kajian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber diperolehi menerusi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperolehi menerusi temubual dengan beberapa orang responden dan sumber sekunder diperolehi melalui buku-buku yang dipinjam daripada Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM, koleksi buku peribadi dan rujukan artikel melalui internet, dan tesis ilmiah. Berdasarkan analisis kajian yang dibuat, kemunculan golongan Islamis begitu ketara semasa program Islamisasi dekad 80-an dan 90-an dijalankan oleh pemerintah di mana gerakan Islam seperti ABIM dan JIM dilihat mengiktiraf program Islamisasi tersebut. Seterusnya, pengembangan aliran golongan Islamis (ABIM dan JIM) ini semakin jelas semasa gelombang Reformasi berlaku sehingga tertubuhnya Parti KeADILan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Muhammad. (2021). Parti Keadilan Rakyat: Jejak-jejak Kelahiran Mengislah Kenegaraan. Seri Kembangan, Selangor: AKAR.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid. (1998). Islamic Resurgence in Periphery: A Study of Political Islam in Contemporary Malaysia with Special Reference to the Darul Arqam Movement. [Degree of the Doctor of Philosophy. University of Newcastle Upon Tyne United Kingdom].

Ahmad Zaki Abd. Latiff. (2003). Pengaruh Gerakan Islam Timur Tengah Dalam Perkembangan Pemikiran Agama dan Politik Masyarakat Melayu (1971 -1998). [Disertasi Dr. Fal.], Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya.

Badlisham Mohd Noor. (2007). Da’wah in Pronouncements of the ABIM Leaders (1975-1990s). Jurnal Usuluddin, 26(6), 85-104.

Badlisham Mohd Nasir. (2015). ABIM dan PAS Dalam Gerakan Dakwah Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bassam Tibi. (2012). Islamism and Islam. New Haven & London: Yale University Press.

Bayart, J. F.. (1994). Republican Trajectories in Iran and Turkey: A Tocquevillian Reading. Dalam Ghassan Salame (ed.), Democracy Without Democrats? The Renewal of Politics in the Muslim World. London: I.B. Tauris.

Chandra Muzaffar. (1988). Kebangkitan Semula Islam di Malaysia. Terj. Adibah Amin. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Esposito, J.L. (1999). The Islamic Threat: Myth or Reality? New York, Oxford University Press.

Farish A. Noor. (1999). Looking for Reformasi: The Discursive Dynamics of the Reformasi Movement and its Prospects as a Political Project. Indonesia and the Malay World, 27(77), 5-18. DOI: 10.1080/13639819908729929

Ghadbian, N. (1997). Democratization and the Islamist Challenge in the Arab World. Boulder: Westview.

Hamdan Mohd Salleh. (2018). Parti Keadilan Rakyat sebagai parti oposisi dalam amalan demokrasi di Malaysia. Dalam Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman, Rosmadi Fauzi (pnyt.), Merentasi Sempadan Yang Melewati Zaman (halaman 311). Penerbit Universiti Malaya.

Hussin Mutalib. (1990). Islam and Ethnicity in Malay Politics. Singapore: Oxford University Press.

Ibrahim Majdi & Mariam. (2017). Analisis Kritikal Perkembangan Intelektual Muslim di Malaysia Pasca Merdeka (1960-1990) Terhadap Kebangkitan Islam di Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, 10(2), 88-110.

Ismail Faruqi & A. Umar Nassif. (1981). Social and Natural Science: The Islamic Perspectives. Jeddah: Hodder & Stoughton

Jan Stark. (2003). The Islamic Debate in Malaysia: The Unfinished Project. South East Asia Research, 11(2), 173-201.

Jomo Kwame Sundaram & Ahmad Shabery Cheek. (1988). The Politics of Malaysia’s Islamic Resurgence. Third World Quarterly, 10(2), 843-868.

Khuri, R.K. (1998). Freedom, Modernity and Islam- Towards a Creative Synthesis. Syracuse, N.York: Syracuse University Press.

Maszlee Malik. (2022). Sejarah Terpendam: Kemunculan, Kebangkitan dan Perkembangan Pertubuhan jamaah Islah Malaysia (JIM). Kuala Lumpur: Ilhambooks.

Mashitah Sulaiman. (2013). Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori. Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013, 4-5 June 2013, Penang.

Mauzy, D.K & Milne, R.S. (1983). The Mahathir Administration in Malaysia: Discipline through Islam. Pacific Affairs, 56(4), 617-648. https://doi.org/10.2307/2758595

Muhammad Abu Bakar. (2018). Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiram Tentang Islam Semasa. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Monshipouri, M. (1997). Islamism, Civil Society, and the Democracy Conundrum. The Muslim World, LXXXVII, 1, 54-66. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1997.tb02741.x

Mohamad Redzuan Othman & Shaharuddin Badaruddin. (2014). Islam dan Politik Partisan: Peranan Badan Bukan Kerajaan dalam Politik Kepartian, dalam Mohd Izani Mohd Zain (pnyt.), Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik (halaman 170). Penerbit Universiti Malaya.

Muhammad Syukri Salleh. (2000). Reformasi, reradikalisasi dan kebangkitan Islam di Malaysia. Pemikir, 20, 35-50.

Nagata, J. (1994). How to be Islamic without being an Islamic state: Contested Models of Development in Malaysia. Dalam Akber S. Ahmed and Hasting Donnan (ed.), Islam, Globalization and Postmodernity (Halaman 63-90). Routledge.

Norazlan Hadi Yaacob. (2017). Kebangkitan Semula Islam di Malaysia: Peranan dan Sumbangan Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-2008. [Ijazah Doktor Falsafah], Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaysia.

Nakhaie Ahmad. (2014). Islam, Politik dan Pembentukan Masyarakat Bertamadun. Dalam Mohd Izani Mohd Zain (pnyt.), Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik (Halaman 30-32). Penerbit Universiti Malaya.

Roy, O. (1994). The Failure of Political Islam. Trans. Carol Volk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Shadi Hamid & William Mc Cants. (2017). Rethinking Political Islam. New York: Oxford University Press.

Shaharuddin Badaruddin. (2016). Masyarakat Madani dan Politik: ABIM dan Proses Demokrasi. Shah Alam: Institut Darul Ehsan.

Shaharuddin Badaruddin & Mohammad Syazwanuddin. (2017). Islam, Demokrasi dan Politik Bangkangan di Malaysia. Shah Alam: Institut Darul Ehsan.

Syed Ahmad Hussein. (2014). Politik Muslim dan demokrasi di Malaysia: Anjakan, pertemuan dan landasan baharu dalam persaingan politik. Dalam Mohd Izani Mohd Zain, sunt. Demokrasi dan Dunia Islam: Perspektif Teori dan Praktik (Halaman 131, 133 dan 145). Penerbit Universiti Malaya.

Tarek Osman. (2016). Islamism: A History of Political Islam from the Fall of the Ottoman Empire to the Rise of ISIS. New Haven and London: Yale University Press.

Tessler, M. (1997). The Origins of Popular Support for Islamist Movement: A Political Economy Analysis. Dalam John P. Antelis (ed.), Islam, Democracy and the State in North Africa (Pp 93-126). Indiana University Press.

Wan Nik Wan Yussof. (2014). Peranan Negara Dalam Mengendalikan Kumpulan Islamis: Kajian di Malaysia, turki dan Indonesia. [Tesis Doktor Falsafah], Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zulkifly Abdul Malek. (2011). From Cairo to Kuala Lumpur: The Influences of the Egyptian Muslim Brotherhood on the Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM). [Thesis M.A], Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences, Georgetown University.

Published
2023-08-31
How to Cite
Alias, A., Hamil, J. and Syazli, M. (2023) “Golongan Islamis: Kemunculan dan Perkembangan dari Tahun 1970-an Sehingga Tahun 1999 di Malaysia”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(8), p. e002478. doi: 10.47405/mjssh.v8i8.2478.
Section
Articles