Kepentingan Bahan Sastera dalam Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing

  • Rosni Samah Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Aishah bt. Isahak Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Khairul Asyraf bin Mohd Nathir Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Mohamad Yazid bin Abdul Majid Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Mohd Adi Amzar bin Muhammad Nawawi Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
  • Hishomudin bin Ahmad Jabatan Bahasa Arab dan Sastera Islam, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
Keywords: Bahasa Arab, Sastera Arab, Motivasi, Bahasa Asing, Kosa kata Bahasa Arab

Abstract

Pembelajaran bahasa Arab di Malaysia lebih menumpukan sudut kemahiran bahasa yang mempunyai sukatan berhubung dengan komunikasi. Buku teks mengemukakan tajuk-tajuk berhubung dengan komunikasi semasa. Petikan sastera kurang mendapat tempat di dalam sukatan tersebut yang menyebabkan pelajar tidak berminat dengan sastera Arab dan juga menganggapnya subjek yang sukar dipelajari. Dalam pembelajaran bahasa English sebagai bahasa kedua atau asing, bahan sastera dimasukkan ke dalam sukatan bagi menarik minat pelajar dan membantu dalam penguasaan bahasa yang baik. Tujuan kajian ini ia lah melihat persepsi pelajar terhadap kepentingan bahan sastera dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kajian ini menggunakan borang soal selidik bagi mendapatkan data. Sampel dipilih daripada Kumpulan pelajar yang telah mengambil beberapa kursus sastera Arab. Dapatan kajian ini menunjukkan sampel kajian menyatakan kepentingan bahan sastera dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab untuk menyuntik minat dan motivasi belajar bahasa, serta membantu dalam penguasaan bahasa Arab dari sudut penguasaan kosa kata, frasa, gaya bahasa dan kefahaman dan templat bahasa untuk ungkapan. Kajian ini mencadangkan supaya dimasukkan bahan sastera dalam sukatan bahasa Arab untuk membantu pelajar dalam peningkatan kemahiran.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Razak, Z.R. & Samah, R. (2018). Saiz Kosa Kata Bahasa Arab dalam kalangan Pelajar di Peringkat Pengajian Tinggi: Permasalahan dan Strategi Pengajaran. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 8(2), 61-70.

Abdul Razif Zaini, Muhammad Redzaudin Ghazali, Mohd Rufian Ismail, Noorshamsinar Zakaria, Hasmadi Hamdan, Mohamad Rushdan Hj. Azizan. (2017). Permasalahan dalam Pengajaran Bahasa Arab di Malaysia. http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/pendidikan/31-DR.ABDUL-RAZIF.pdf

Abdul Razif Zaini, Yaakob Hasan & Muhammad Harun Husaini. (2021). Saiz Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Penuntut Tahun Akhir Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Journal al-Irsyad, 6(1), 606-614.

Al–Dajani. (2019). The function of Arabic literature in Arabic language teaching: A gateway to cultural literacy. Dirasat: Human and Social Sciences, 46(1), 281- 293.

Asmuni Zumrah, Nazipah Mat Shaid@Md. Said, Rosni Samah. (2020). Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Politik dan Ekonomi dalam Kalangan Pelajar Tahun Satu di Universiti Awam. Sains Humanika, 12(2), 55-60.

Bamford, J. and Day R. R. (2004). Extensive Reading Activities for Teaching Language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Barzani, S. H. H. (2020). The perceptions of EFL teachers and students on the use of short stories to enhance reading comprehension. Asian EFL Journal, 27(3.1), 325-341.

Brian, P. & Helen, R. T. (2000). Teaching literature in a second language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Brown, R. (2000). Extensive reading in the EFL class. Paper presented at the 2000 JALT Conference. Retrieved May 20, 2003, from Extensive Reading. http://www. extensivereading.net /er/rbrown.html.

Brumfit, C. J. & Carter, R. A. (1991). Literature and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Clandfield, L. & Duncan, F. (2006). Teaching Materials: Using Literature in the EFL/ESL Classroom. The Internet TESL Journal, 10(12), 12.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Duff, A. & Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.

Duff, A. & Maley, A. (2007). Literature. (Second edition). Oxford: Oxford University Press.

Elhaj, A. I. (2017). The role of short stories in developing reading skill for EFL learners. (MA thesis). Sudan University of Science and Technology College of Graduate Studies.

Emos Paran. (2008). The Role of Literature in Instructed Foreign Language Learning and Teaching: An Evidence-Based Survey. Language Teaching, 41(04), 465 – 496.

Haldun Vural. (2013). Use of Literature to Enhance Motivation in ELT Classes. Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 15-23. http://dx.doi.org/10.13054/mije.13.44.3.4

Harun Baharudin. (2017). Strategi dan TeknikTerjemahan Novel Arab dalam Kalangan Pelajar Universiti. GEMA Online® Journal of Language Studies, 17(4), 225-245.

Hedge, T. (1985). Using Readers in English Teaching. London, UK: Macmillan.

Izzah Syakirah Maaruf & Rosni Samah. (2020). The Ability To Translate Arabic Vocabulary Among Stam Student/ Kebolehan Menterjemah Kosa Kata Bahasa Arab Dalam Kalangan Pelajar STAM. Sains Humanika, 12(3), 12-23.

Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511733048

Littlewood, W. (2000). Do Asian Students Really Want to Listen and Obey? E.L.T. Journal, 54, 31-36. https://doi.org/10.1093/elt/54.1.31.

Lok Raj Sharma, Rajendra Bhattarai, Abhimanyu Humagain, Shyam Subedi & Hareram Acharya. (2022). Importance of Incorporating Literature in the Language Classroom. Nepal Journal of Multidisciplinary Research (NJMR), 5(5), 59-74.

Mohamad, A. H., & Sulong, W. M. W. (2016). Minat dan sikap pelajar bacelor bahasa Arab di IPTA Malaysia terhadap bahasa Arab. Jurnal al-Anwar, 1(1), 21-37.

Newton, J. M., Ferris, D. R., Goh, C. C. M., Grabe, W., Stoller, F. L., & Vandergrift, L. (2018). Teaching English to second language learners in academic contexts: Reading, writing, listening, and speaking. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315626949

Nursafira Lubis Safian, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Nik Hanan Mustapha. (2022) Persepsi dan Strategi Pelajar Bukan Arab terhadap Penggunaan Novel dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Issues in Language Studies, 11(1), 55-73.

Ono, L., Day, R. R., & Harsch, K. (2004). Tips for reading extensively. English Teaching Forum, 42(4), 12–19.

Pulverness, A. (2007). The Ghost at the Banquet. English Teaching Professional, 50, 4-6.

Radzi, N. A. A., Mustapha, N. F., & Tok Lubok, P. (2017). Pemilihan bahan bacaan Arab dalam kalangan pelajar universiti awam. Jurnal Kesidang, 2, 144-153.

Rew, S., & Moon, Y. (2013). The effects of using English drama on the learning of target expressions for primary school students. The Journal of Asia Tefl, 10(4), 215- 239.

Rosni Samah. (2009). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Bahasa Arab Untuk Penutur Bukan Jati. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah, Aishah Isahak, Khairul Asyraf Mohd Nathir, Mohamad Yazid Abdul Majid, Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi, & Hishomudin Ahmad. (2023). Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab dalam Bidang Sastera dalam Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences, 6(4), 64-67.

Rosni Samah. (2012). Pembinaan Ayat Bahasa Arab dalam Kalangan Lepasan Sekolah Menengah Agama. GEMA Online® Journal of Language Studies, 12(2), 555-569.

Rosni Samah, Aishah Isahak, & Wan Azura Wan Ahmad. (2020). Amalan Guru Cemerlang dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa dan Sastera Arab Mengikut Strategi Ibnu Khaldun. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 35(1), 37–54.

Rosni Samah. (2013). Kaedah Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Untuk Pelajar Bukan Arab. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia.

Rosni Samah. (2014). Using SILL’s Strategies among Student in Learning Arabic Language in Malaysia. Wulfenia journal, 21(1), 26-34.

Sami Hussein Hakeem Barzani, Reman Sabah Meena & Hewa Fouad Ali. (2021). Integrationof Literature in English Language Teaching: Learners’Attitudesand Opinions. Canadian Journal of Language and Literature Studies, 1(1), 27-43.

Tsang, A., Paran, A. & Lau, W. W. (2020). The language and non-language benefits of literature in foreign language education: An exploratory study of learners’ views. Language Teaching Research, 24(6), 211-229. https: //doi.org/10.1177/1362168820972345

Zainur Rijal Abdul Razak, Rosni Samah & Sulaiman Ismail. (2020). Tahap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Pelajar Universiti: Satu Kajian Korpus di Universiti Sains Islam Malaysia. International Journal of Language Education and Applied Linguistics, 10(1), 71-80.

Zainur Rijal, Rosni Samah, Mohammad Fauzi Jumingan & Mohd Shahriman Abu Bakar. (2016). Kebolehan Menguasai Kosa Kata Bahasa Arab dalam Buku Teks di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM). International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL), 5, 33- 43.

Published
2023-10-27
How to Cite
Samah, R., Isahak, A., Mohd Nathir, K. A., Abdul Majid, M. Y., Muhammad Nawawi, M. A. A. and Ahmad, H. (2023) “Kepentingan Bahan Sastera dalam Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 8(10), p. e002559. doi: 10.47405/mjssh.v8i10.2559.
Section
Articles