Kedudukan Watak-Watak Wanita dalam Kumpulan Cerpen "Ammavuku" Menerusi Kajian Subaltern

  • S. Vinesh Raj Department of Modern Languages, Faculty of Language and Communication, Sultan Idris Education University (UPSI)
  • Manonmani Deve M.A.R. Annamalai Department of Modern Languages, Faculty of Language and Communication, Sultan Idris Education University (UPSI)
Keywords: wanita, subaltern, patriarki, kesusasteraan Tamil

Abstract

Kajian tentang ‘menelusuri watak-watak wanita dalam kumpulan cerpen ‘Ammavuku’; satu kajian subaltern’ ini bertujuan untuk mengenal pasti kedudukan watak wanita dalam sistem patriarki seperti yang digambarkan oleh Saras dalam kumpulan cerpennya ‘Ammavuku’. Kajian ini dapat menjawab persoalan tentang kedudukan wanita-wanita subaltern dalam sesebuah organisasi keluarga. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah kualitatif dan dihuraikan secara deskriptif. Kaedah kajian kepustakaan dibuat untuk mengkumpul maklumat dan data yang berkaitan dalam kajian ini. Bahan – bahan rujukan dalam buku, jurnal, internet, serta perpustakaan daripada beberapa institut pengajian tinggi awam telah dikaji untuk mengambil maklumat dan data dengan terperinci. Kaedah kepustakaan digunakan secara menyeluruh dalam kajian ini. Kajian Subaltern dalam cerpen Saras meliputi hak-hak wanita yang ditindas oleh golongan lelaki dalam kehidupan seharian mereka. Hak wanita yang dikaji dari segi kedudukan wanita sebagai seorang ibu, isteri dan anak. Penelitian terhadap teori subaltern dalam kumpulan cerpen ‘Ammavuku’ akan menjadi suatu kesedaran bagi masalah yang dihadapi oleh kaum wanita dalam institusi kekeluargaan.

Statistics
Abstract views: 90 , PDF downloads: 110

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jesuthas. (2010). Cerpen Karya M.Shanmugasiva: Satu Kajian Tema dan

Nazir Harith. (2017). Perempuan Dalam Imej dan Kata.

Nina Nurmila. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Norhayati Ab. Rahman. (2005). Tesis sarjana sastera.Puitika Sastera Wanita Dalam Novel-novel Pengarang wanita Indonesia dan Malaysia: Satu Kajian Ginokritik. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Nursyamimi Saidi. (2014). Cabaran Wanita Bekerja. [atas talian] [muat turun 25 Jun 2018] http://ww1.utusan.com.my/utusan/Keluarga/20140415/ke_01/Cabaran-wanita-bekerja.

Saras. O. (2015). Ammavukku. Pulau Pinang: K.S.K Printings (M) SDN.BHD Sastera. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Spivok,Gayatri Chakravorthy. (1988). “Can The Subaltern Speak?” Dalam Nelson Cary dan Lawrence Grossberg (ed.). Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinoyis Press. Struktur. Tesis sarjana sastera. Jabatan Pengajian India. Tesis Sarjana 

Siti Nur Husna, Mohd Izhar Ariff & Muhammad Adnan. (2017). Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan: Perbincangan Dari Perspektif Islam. e-Bangi, 12(3), 1-16.
Published
2019-09-11
How to Cite
Raj, S. V. and M.A.R. Annamalai, M. D. (2019) “Kedudukan Watak-Watak Wanita dalam Kumpulan Cerpen "Ammavuku" Menerusi Kajian Subaltern”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(5), pp. 55 - 60. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/260 (Accessed: 14July2020).
Section
Articles