Keberkesanan Kaedah Hafalan Fakta dan Pembentangan Murid Tahfiz Terhadap Pencapaian Subjek Sejarah

  • Nur Atiqah Ismady Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Anuar Ahmad Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Norasmah Othman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Kaedah hafalan fakta, Kaedah pembentangan Sejarah, Murid tahfiz

Abstract

Subjek Sejarah merupakan subjek wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia sewajarnya semua pihak dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan pencapaian subjek ini. Justeru, terdapat pelbagai kaedah pembelajaran berkesan yang perlu dilaksanakan guru terhadap murid melalui kaedah berpusatkan guru mahupun secara berpusatkan murid. Ini kerana kaedah berpusatkan guru dalam pembelajaran Sejarah sering dikaitkan dengan kaedah menghafal fakta manakala kaedah berpusatkan murid pula berkait dengan pelaksanaan pembentangan oleh murid tahfiz di dalam kelas. Oleh itu, wujud keperluan di dalam kajian kes ini yang bertujuan mengenal pasti tahap keberkesanan kaedah hafalan fakta dan pembentangan murid tahfiz terhadap pencapaian subjek Sejarah. Kajian kes ini menggunakan pendekatan kualitatif sepenuhnya. Seramai 10 orang murid dilibatkan sebagai informan kajian. Informan kajian ini terdiri daripada pelbagai umur dan jantina serta tahap pendidikan yang berbeza. Laporan diperoleh melalui temu bual, pemerhatian dan analisa dokumen. Hasil kajian melalui temu bual, pemerhatian dan analisa dokumen membuktikan peningkatan pencapaian subjek Sejarah murid tahfiz adalah dengan menggunakan kaedah hafalan fakta dan pembentangan yang berkesan. Pengkaji mendapati penggunaan kaedah pembelajaran yang berkesan penting di dalam kelas kerana dapat memberi impak terhadap pencapaian akademik murid. Melalui kajian ini, usaha murid juga penting bagi memperoleh pencapaian subjek Sejarah yang baik. Tindakan sedemikian patut dilaksanakan bagi melancarkan proses pembelajaran dan memudahkan pemahaman murid terhadap subjek Sejarah. Implikasi kajian ini menyediakan maklumat kepada guru-guru Sejarah untuk melihat keberkesanan kaedah pembelajaran yang sesuai.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahim, A., Aminurraasyid, Y. & Mohd Farihal, O. (2018). Student Quality Evaluation amongst Tahfiz Science Schools in Malaysia. The Journal of Social Sciences Research, Academic Research Publishing Group, 4(6), 319-32. https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.319.324

Abdullah, S. H. (2019). Pendidikan Sejarah: Pemikiran, Pemahaman Dan Empati. Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Abdul Talib, N. S., Abdul Ghani, K., & Yusoff, N. A. (2016). Tahap Pengetahuan Dan Sikap Graduan IPT Serta Hubungannya Dengan Minat Terhadap Sejarah: Usaha Awal Memupuk Semangat Cinta Negara. Jurnal Pemikir Pendidikan, 7, 57-72.

Abd Razak, M. R. (2009). Pembinaan Negara Bangsa Malaysia: Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. JEBAT, 36, 90-106.

Agus, A., & Salleh, M. J. (2009). Kreativiti Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah. Dalam A. R. Ahmad & I. M. Si (Eds.), Transformasi Pengajaran dan Pembalajaran Sejarah. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi dan FKIP, Universitas Riau, Pekan Baru Indonesia. (pp 183-196). International Islamic University Malaysia.

Abdul Aziz, W. M. S. (2010). Pendidikan Tahfiz Al-Quran Aliran Sains: Satu Inovasi Baru Dalam Sistem Pendidikan Islam Di Malaysia. Pengalaman Darul Quran Jakim Meniti Kecemerlangan Akademik Aliran Sains Para Huffaz, Kertas Kerja Konvensyen Sekolah-Sekolah Agama Menengah Tahfiz Aliran Sains Peringkat Kebangsaan.

Abd Hamid, A., Razaq Ahmad, A., & Mahzan Awang, M. (2019). Concept, Issues and Challenges for Effective Facilitations in History Education. Global Conferences Series: Social Sciences, Education and Humanities, 2(2), 176-182. https://doi.org/10.32698/GCS.0193

Ahmad, A. (2015). Pentaksiran Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ahmad, A., & Jinggan, N. (2015). Pengaruh Kompentensi Kemahiran Guru Dalam Pengajaran Terhadap Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 3(2), 1-11.

Amiruddin, A. (2019). Pembelajaran Kooperatif dan Kolaboratif. Journal Of Education Science, 5(1), 24-32.

Awang, M. M., Alfitri, A., Ahmad, A. R., Careemdeen, J. D., & Ahmad, J. (2022). Socio-Ecological Support and Physical Facilities Satisfaction: How They Link to Social Participation and Well-Being among Urban Residents in Malaysia. Sustainability, 14(3), 1-18. https://doi.org/10.3390/su14031184

Banggu, J. & Ag. Kiflee @ Dzulkifli, D. N. (2022). Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Subjek Sejarah PraUniversiti. Evaluation Studies in Social Sciences, 3(1), 42–53. https://doi.org/10.37134/esss.vol3.1.4.2022

Barton, K. C., & Levstik, L. S. (2004). Teaching history for the common good. Routledge.

Boudersa, N., & Hamada, H. (2015). Student-Centered Teaching Practices: Focus on The Project-Based Model to Teaching in the Algerian High-School Contexts. Arab World English Journal, 25-41.

Chapman, A. (2015). Developing Historical And Meta-Historical Thinking In History Classrooms: Reflections On Research And Practice In England. Dialogos, 19(1), 29-55.

Chua, Y. P. (2014). Kaedah Penyelidikan. Edisi Kedua. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education.

Che Dahalan, S., Ahmad, A. R., & Awang, M. M. (2020). The Effectiveness of the 21st Century Teaching History Module (21-Cthm) Towards High Order Thinking Skills. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(11), 106-120.

Chew, F. P., & Mohamed Sulong, M. (2019). Kesan Strategi Gallery Walk Terhadap Pencapaian Murid-Murid Dalam Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu. Jurnal Penyelidikan Sains Sosial, 2(5), 43-62.

Din, F. & Wheatley, F. (2007). A Literature Review of the Student-Centered Teaching Approach: National Implications. National Forum Of Teacher Education Journal, 17(3), 1-17.

Fauzan, A. S., & Mohamad, S. (2017). Kesan Hafazan Al-Quran dan Hubungannya dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Jurnal Al-Turath, 2(2), 54-59.

Ghazali, D. & Sufean, H. (2021). Metodologi Penyelidikan dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian (3rd ed.). Universiti Malaya (UM).

Habibollah, N., Rohani , A., Tengku Aizan, H., Jamaluddin, S., & Kumar, V. (2009). Creativity, Age And Gender As Predictors Of Academic Achievement Among Undergraduate Students. Journal of American Science, 5(5), 101-112.

Hover, S.D.V., & Yeager, E.A. (2004). Challenges Facing Beginning History Teachers: An Exploratory Study. International Journal of Social Studies, 19(1), 18-26.

Inouye, M., Houseal, A. K., Gunshenan, C., McReynolds, A., & Perkins, M. (2023). Exploring Collaborative Professionalism as a Means of Virtually Supporting Rural Teachers. The Rural Educator, 44(1), 14-27. https://doi.org/10.55533/2643-9662.1313

Jaafar, S. A. & Mohd Noor, A. (2016). Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sejarah Di Sekolah-Sekolah Di Malaysia, 1957-1989. SEJARAH: Journal of the Department of History, 25(2), 40-57.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2003). Student Motivation In Co-Operative Groups: Social Interdependence Theory. In R. M. Gillies & A. F. Ashman (Eds.), Co-operative Learning, (1st ed., pp. 136-176). RoutledgeFalmer.

Johari, A. S., & Ahmad, A. (2016). The Relationship Between Learning Style And Student Achievement In History Subject. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 21(07), 07-14. https://doi.org/10.18535/ijsshi/v4i3.04

Jia Chzin, D., & Surat, S. (2021). Sorotan Literatur Bersistematik : Faktor-Faktor Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(12), 137-157. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i12.1210

Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Kursus Penyelidikan Kualitatif siri 1 2012 pada 28-29 Mac 2012 di Puteri Resort Melaka anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim, p. 1-33

Kementerian Pendidikan Malaysia (2018). Kurikulum Standard Sekolah Menengah Sejarah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sejarah Tingkatan 4 & 5. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2019). Laporan Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2018. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Laporan Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2019. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2021). Laporan Analisis Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tahun 2020. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Khusenovna, S. M. (2023). Methods of Forming Perfect Memory in School Students. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 115–119.

Kiamsin, L. @ L., & Talin, R. (2018). Kaedah Pengajaran Sejarah yang Diminati Pelajar dan Justifikasinya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 137- 145. https://doi.org/10.47405/mjssh.v3i2.92

Kulasingam, K., & Kaviza, M. (2022). Pendekatan Proses Belajar dalam kalangan Murid Sejarah: Permukaan atau Dalaman?. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(11), 1-11. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i11.2005

Ladjaharun, H., & Ahmad, A. (2023). Pengajaran Terbeza: Kajian Tinjauan Terhadap Guru Sejarah Sekolah Menengah di Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 8(1), 1-17. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i1.2050

Ladjaharun, H., Mahzan Awang, M., & Muhthar, A. (2022). Penerapan Empati Dalam Pembelajaran Dan Pemudahcaraan Mata Pelajaran Sejarah. International Conference On Global Education, 508-521.

Lim, C.P., Zhao, Y., Tondeur, J., Chai, C.S., & Tsai, C.C. (2013). Bridging the Gap: Technology Trends and Use of Technology in Schools. Educational Technology & Society, 16(2), 59-68.

Ma’arof, N. H., Joli, N. S., & Lani, N. N. (2018). Tinjauan Kecenderungan Pelajar Pintar, Cerdas dan Berbakat dalam Subjek Sejarah Malaysia. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(20), 51-64.

Ma’arof, N. H., Joli, N. S., Hamzah, K. Z., & Yusof, R. (2021). Persepsi Amalan Kemahiran Pemikiran Sejarah: Tinjauan Terhadap Perbezaan Pencapaian Pelajar Pintar Dan Berbakat. International Journal of Modern Education, 3(10), 1-18.

Maloy, R. W., & LaRoche, I. (2010). Student-Centered Teaching Methods in the History Classroom: Ideas, Issues, and Insights for New Teachers. Social Studies Research and Practice, 5(3), 46-61.

Mat Lui, M. Z., & Ahmad, A. (2021). Minat Murid Terhadap Gaya, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Guru dalam Pendidikan Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(2), 211 - 221. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i2.676

McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Smith, M., & Wineburg, S. (2018). Can Students Evaluate Online Sources? Learning From Assessments of Civic Online Reasoning. Theory & Research in Social Education, 46(2), 165–193. https://doi.org/10.1080/00933104.2017.1416320

Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research and Case Study Application in Education. San Francisco: Jossey-Bass Pub.

Misni, M. B., Ahamed, A. B. B., Jangir Singh, G. K., Ja’afar, Z. B., & Abdul Shukor, S. A. B. (2022). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Berdasarkan Pengalaman Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah: Suatu Eksplorasi. Jurnal Penyelidikan Teknokrat, 23(2), 1–15.

Mohd Zin, S. M., Azizan, N. I., Ismail, S., & Mansor, F. N. (2021). Pendekatan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hafazan Al-Quran Antara Dua Institusi Pra Tahfiz di Selangor. Jurnal Pengajian Islam, 14(1), 74–89.

Mohd Razali, M. S., & Abdol Raop, N. (2018). Mengenalpasti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pelajar Sarjana Muda Psikologi, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Jurnal Sains Sosial, 3(1), 77–87.

Mohd Shukri, S. H. D. (2021). Kesan Pandemik Covid-19 Terhadap Pencapaian Tahap Akademik Murid. Online Journal of Islamic Education, 4(1), 313–343.

Nair, S., & Muthiah, M. (2005). Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan, 20, 21–42.

Nasyrudin, W., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I. & Mohd Zhaffar, N. (2023). Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam. Journal Of Quran Sunnah Education And Special Needs, 7(1), 1-15. https://doi.org/10.33102/jqss.vol7no1.182

Portal PPD Seberang Perai Selatan. (2023). https://jpnpp.moe.gov.my/.

Portal SMA Maahad As-Syakhsiah Tahfiz Sains. (2023, November 25). Profil SMA MATSA. SMA Maahad As-Syakhsiah Tahfiz Sains. https://www.matsa.edu.my/index.php

Pulong, L., & Awang, M. M. (2023). Strategi Pilihan Untuk Menggalakkan Penglibatan Murid dalam Pembelajaran Secara Atas Talian. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 8(4), 1-13. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i4.2250

Rajakumar, S., & Ahmad, A. (2023). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Think-Pair-Share dalam Meningkatkan Pencapaian Murid Tahun 4 bagi Mata Pelajaran Sejarah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 8(5), 1-9. https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i5.2178

Renuka Ramakrishnan, Norizan Esa, & Siti Hawa Abdullah. (2014). Kesan Penggunaan Sumber Digital Sejarah Terhadap Amalan Pemikiran Sejarah. Kertas kerja yang dibentangkan di 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA 2014), 23-27 Ogos 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Samsudin, M., & Shaharuddin, S. (2012). Pendidikan Dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Di Malaysia. JEBAT, 39(2), 116–141.

Sojep, A., & Ahmad, A. (2023). Kompetensi Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Berasaskan Analisis Dokumen. International Journal Of Advanced Research In Education And Society, 4(4), 180-189. https://doi.org/10.55057/ijares.2022.4.4.17

Surtahman, A. W., Rohana, N. A. M., Raffar, I. N. A. Zur, Abidin, M. H. Z., & Hasan, A. D. (2023). Tahfiz Education in Forming Adolescent Behavior in Malaysia. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 12(1), 918-926. http://dx.doi.org/10.6007/IJARPED/v12-i1/16192

Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 2(1), 43-50. https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.11206

Tambyah, M. M. (2017). Teaching for ‘Historical Understanding’: What Knowledge(s) do Teachers Need to Teach History?. Australian Journal of Teacher Education, 42(5), 35-52. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2017v42n5.3

Tamuri, A. H., & Ismail, A. M. (2021). Faktor-Faktor Sosial dan Amalan Akhlak Dalam Kalangan Murid-Murid Sekolah-Sekolah Menengah Di Malaysia. E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 8(1), 87-111.

Tan, W. X., & Ahmad, K. (2023). Penggunaan Teknik Nyanyian Dalam Pdp Sejarah: Satu Kajian Kes Dalam Kalangan Guru Pelatih Sejarah IPGKDA. Jurnal Penyelidikan Dedikasi, 21(1), 153–184.

Vitria, V., Sulaiman, S., Rizalie, A. M., & Suhaimi, S. (2021). The Relationship between Principal Transformational Leadership, Work Environment and Job Satisfaction with Teacher Performance in Public Elementary Schools in Mataraman District, Banjar Regency. Journal of Advances in Education and Philosophy, 5(12), 408-414. https://doi.org/10.36348/jaep.2021.v05i12.006

Wan Yahaya, W. A. J., Mohamad Zaini, K., & Md Napeah, R. (2021). Suatu Tinjauan Literatur Pelaksanaan Program Bilik Darjah Berasaskan Mata Pelajaran (BDBM). Journal of Educational Research and Indigenous Studies, 3(1), 62–73.

Yin, R.K. (1994). Case Study Research : Design and Methods. 2nd ed. Thousand Oak, Calif: Sage.

Zhao, Y., Wehmeyer, M., Basham, J., & Hansen, D. (2019). Tackling the Wicked Problem of Measuring What Matters: Framing the Questions. ECNU Review of Education, 2(3), 262–278. https://doi.org/10.1177/2096531119878965

Published
2024-01-31
How to Cite
Ismady, N., Ahmad, A. and Othman, N. (2024) “Keberkesanan Kaedah Hafalan Fakta dan Pembentangan Murid Tahfiz Terhadap Pencapaian Subjek Sejarah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(1), p. e002650. doi: 10.47405/mjssh.v9i1.2650.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>