Sikap Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Sejarah: Satu Tinjauan Awal dalam kalangan Murid Tingkatan Satu

  • M Kaviza Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia (UUM)
Keywords: mata pelajaran sejarah, murid tingkatan satu, sikap

Abstract

Kajian berbentuk tinjauan secara deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap sikap terhadap pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah dalam kalangan murid tingkatan satu. Seramai 128 orang murid tingkatan satu terlibat dalam kajian ini yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan bertujuan. Soal selidik yang diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik merupakan instrumen kajian ini. Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif melalui perisian IBM SPSS. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap sikap terhadap pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah berada pada tahap tinggi, di samping keenam- enam konstruknya iaitu kepentingan belajar sejarah, keseronokkan belajar sejarah, kebolehan belajar sejarah, motivasi belajar sejarah, kerisauan belajar sejarah dan pengajaran guru sejarah juga berada pada tahap tinggi. Implikasi kajian ini telah mencadangkan kepada para guru sejarah untuk mengambil langkah-langkah yang strategik bagi memastikan sikap yang lebih positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah dapat dibentuk dalam kalangan murid.

Statistics
Abstract views: 143 , PDF downloads: 135

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahim Abdul Rashid. (1999). Pendidikan sejarah, falsafah, teori dan amalan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Agustina Banjarnahor. (2016). Upaya meningkatkan sikap belajar sejarah dengan model think pair share kelas X P.IPS 3 SMA Negeri 2 Kabanjahe. Jurnal Handayani, 6(1), 164-173.

Ahamad Rahim, Abdul Razaq Ahmad, & Anuar Ahmad. (2009). Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Menengah Rendah Tingkatan 2 di Sekolah-sekolah Menengah Semenanjung Malaysia. Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM, 77-88. Retrieved from: https://www.academia.edu/2291607/

Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. (2017). Pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian bahasa melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 7(1), 77-88.

Anandan, K., & Sumathi, R. (2017). A study on attitude towards history and achievement in history among X Standard students in Thiruvallur Distict. International Educational Scientific Research Journal, 3(7), 56-61.

Aziz Nordin & Lin, H.L. (2011). Hubungan sikap terhadap mata pelajaran sains dengan penguasaan konsep asas pelajar tingkatan dua. Journal of Science & Mathematics Educational, 2, 89-101.

Baildon, M., Rajah, C., & Afandi, S. (2019). Sparking Joy in History Classrooms. HSSE Online, 8(1), 66-76.

Berg, C.W. (2019). Why study history? An examination of undergraduate student’s notions and perceptions about history. Journal of Historical Consciousness, historical cultures and history education, 6(1), 54-71.

Chang, L.H., Mohd Faris Dziauddin, Baharuddin Jabar, Mohd Noor Daud, Nurul Firdauz Abd Rahman & Zainuddin Othman. (2014). Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher Education, 4(2), 59-72.

Creswell, J. W. (2014). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Dan, Y., & Todd, R. (2014). Examining the mediating effect of learning strategies on the relationship between students’ history interest and achievement. Educational Psychology, 34(7), 799-817.

Eny Kusumawati & Hasan. (2018). Strategi pembelajaran elaborasi, kognitif dan pemahaman mata kuliah sejarah. Prosiding Seminar National Sistem Informasi, 1455-1462.

Joseph, S. (2011). What are upper secondary school students saying about history? Caribbean Curriculum, 18(1), 1-26.

Khairul Ghufran Kaspin, Mansor Mohd Noor & Mohd Mahzan Awang. (2018). Perspektif pelajar terhadap kurikulum sejarah peringkat menengah di Malaysia. Jurnal Pemikir Pendidikan, 9, 31-42.

Mansor Mohd Noor & Khairul Ghufran Kaspin. (2015). Keberkesanan Mata pelajaran sejarah dalam membina etos bangsa generasi muda di Malaysia. Jurnal Komunikasi Borneo Edisi Khas, 29-46.

Mohd Uzir Zubir, Rohaidah Kamaruddin & Sharil Nizam Sha’ri. (2018). Motivasi dan sikap terhadap pembelajaran bahasa melayu murid tingkatan satu (Junior One Loyalty), Sekolah Menengah Persendirian Kwang Hua. Jurnal Kesidang, 3, 82-91.

Mok, S.S (2008). Murid dan Alam Belajar. Ipoh: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.

Nasyimah Ismail & Zamri Mahamod. (2016). Sikap dan kesediaan pelajar sekolah menengah terhadap kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 6(2), 59-67.

Noor Erma Abu & Leong, K.E. (2014). Hubungan antara sikap, minat, pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya terhadap pencapaian matematik tambahan tingkatan 4. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik, 2(1), 1-10.

Noorafini Kassim, Saini Ag. Damit & Muhammad Suhaimi Taat. (2017). Pengaruh sikap pelajar dan pengajaran guru terhadap penguasaan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar PPIN, UMS. Jurnal ‘Ulwan, 1, 125-142.

Norlida Razali (2018). Kajian sikap dan persepsi terhadap pembelajaran bahasa mandarin dalam kalangan pelajar UiTM Kelantan. Journal of Social Sciences and Humanities, 2, 54-69.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometrie Theory (2nd ed). New York: McGraw Hill.

NurSyazwani Abdul Talib, Kamarulzaman Abdul Ghani & Nur Azuki Yussuff. (2019). Kaedah Pembelajaran Sejarah Berasaskan Lawatan ke Muzium. Online Journal of Language, Communication and Humanities, 2(1), 45-57.

Rosfiani, Akhbar, M., & Neolaka, A. (2019). Assessing student social studies learning: Effects of learning environment, inquiry and students learning interest. Journal of Education in Muslim Society Website, 6(1), 45-56.

Siti Nor Azhani Mohd Tahar, Fauziah Ani & Asbah Razali. (2019). Penerapan Identiti Nasional Melalui Sejarah: Membina Kelestarian Insan dalam Kalangan Generasi Muda. Journal of Techno Sosial, 11(1), 54-60.

Tika Ali Ashmad. (2018). Pengaruh pengajaran guru dan sikap akademik pelajar terhadap KBAT dalam mata pelajaran sejarah tingkatan empat. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (Special Issue), 161-169.

Wahyu Djoko Sulistyo. (2019). Pemanfaatan dan pemaknaan situs sejarah kawasan alun-alun merdeka Kota Malang. Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, 2(1), 49-63.

Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2014). Sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 134, 408-415.
Published
2019-10-22
How to Cite
Kaviza, M. (2019) “Sikap Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Subjek Sejarah: Satu Tinjauan Awal dalam kalangan Murid Tingkatan Satu”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(6), pp. 72 - 81. doi: https://doi.org/10.47405/mjssh.v4i6.280.
Section
Articles