Dilema Budaya: Identiti dan Cara Hidup Komuniti Jakun di Pahang

  • Zuraida Awang Tan Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43000 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Zanisah Man Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti K ebangsaan Malaysia (UKM), 43000 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Sharina Abdul Halim Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti K ebangsaan Malaysia (UKM), 43000 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Orang Asli, Komuniti Jakun, Identiti, Budaya dan Cara Hidup

Abstract

Setiap masyarakat Orang Asli mempunyai budaya yang unik bagi melambangkan identiti mereka. Namun begitu, bagi komuniti Jakun, penggunaan frasa Jakun telah dilihat sebagai satu istilah yang menghina kepada komuniti Jakun secara khususnya dan menyebabkan mereka dilihat sebagai komuniti yang kurang bertamadun. Oleh itu, kajian ini telah dijalankan bagi meneroka pembentukan identiti diri dan budaya sebagai komuniti Jakun di Pahang dengan menggunakan dua buah kampung yang berbeza lokasi petempatan iaitu Kampung Permatang Keledang, Pekan dan Kampung Mentelong, Rompin. Kajian ini menggunakan kaedah kajian temubual dan pemerhatian serta melibatkan seramai 20 orang peserta kajian bagi mendapatkan data keseluruhan pandangan pengkaji lalu dan gambaran kehidupan dan identiti komuniti Jakun pada hari ini. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat empat aspek yang digunakan bagi mengenal pasti identiti komuniti Jakun iaitu bahasa ibunda, adat kematian, adat perkahwinan dan kepercayaan animisme. Hasi kajian turut mendapati bahawa komuniti Jakun di Pahang mempunyai dialek yang berbeza bagi setiap petempatan yang wujud dan mereka mempunyai adat kematian dan perkahwinan yang hampir serupa dengan adat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu pada masa kini. Kajian turut mendapati bahawa majoriti komuniti Jakun di Pahang masih lagi mengamalkan kepercayaan animisme meskipun terdapat segelintir dari mereka yang telah menganut agama lain seperti agama Islam dan Kristian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Razzaq, A. R., & Bokhari, N. (2018). Pembelajaran Dalam Kalangan Orang Asli Jakun Kampung Peta Menerusi Pembangunan Ekopelancongan. Online Journal for TVET Practitioners. https://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4818

Ahmad Mahdzan Ayob (1992). Kaedah Penyelidikan Sosio Ekonomi, Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali, A., Jangga, R., & Yaakob, A. N. (2019). The Implementation Of Aboriginal People Act 1954 (Act 134) And Customary Law In The Appointment Of Tok Batin Kaum Jakun In Bekok, Segamat. GADING (Online) Journal for Social Sciences, Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, 23(1).

Carey, I. (1976). Orang Asli, the Aboriginal Tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Ember, C. R., & Ember, C. (2016) Anthropology 8th Ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited.

Ember, C. R., Ember, & C., Peregrine. (2015). Anthropology (14th Ed.). New Jersey: Pearson Education , Inc.

Edo, J. (1998). Claiming Our Ancestral Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi LandRights in Perak, Malaysia [Unpublished Doctoral Dissertation, Australian National University].

Haidatina Aznam. (2022, Jun 24). ‘Ala-Ala Swiss’- Wanita Ini Kongsi Pengalaman Naik Sleeper Train Ke Kelantan, View Cantik!. Sirap Limau. https://siraplimau.com/ala-ala-swiss-wanita-ini-kongsi-pengalaman-naik-sleeper-train-ke-kelantan-view-cantik/.html.[12 Julai 2022].

Hall, S. (1990). Cultural Identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: Community, Culture, Difference (pp. 222-237). London: Lawrence & Wishart.

Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang. (2019). Bahagian Perancangan dan Penyelidikan: Jabatan Kemajuan Orang Asli.

Jukim, H., Mohd Noor, A. I., & Zalay@Zali, A. A. (2020). Effectiveness of Adapting the Concept of Cultural Identity in Landscape Design in School Grounds. Kupas Seni, 8(2), 52–69. https://doi.org/10.37134/kupasseni.vol8.2.5.2020

Kamus Dewan. (2007). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kasim, M. R. (2021). Etnografi Komunikasi Orang Asli Jakun. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 14(1). https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Rozi-Kasim-2/publication/348558119_ETNOGRAFI_KOMUNIKASI_ORANG_ASLI_JAKUN_Ethnography_of_Communication_of_the_Jakun_Tribe/links/60044a4d45851553a04d17da/ETNOGRAFI-KOMUNIKASI-ORANG-ASLI-JAKUN-Ethnography-of-Communication-of-the-Jakun-Tribe.pdf

Kasim,M.R. (2022). Rekonstruksi fonologi vokal bahasa Jakun: Suatu analisis fonologi diakronik dengan Bahasa Melayu Purba. Jurnal Bahasa, 22(2), 173‒204. https://doi.org/10.37052/jb22(2)no1

Lin, A. M. Y. (2008). Problematizing Identity: Everyday Struggles in Language, Culture and Education. New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Man, Z. (2018). Semelai Connection To Land: Notions Of Territory, Space And Place In Tasek Bera, Malaysia [Unpublished PhD Dissertation, University of Malaya].

Manickam, S. K. (2015). Taming the wild: Aborigines and racial knowledge in Colonial Malaya. Singapore: Asian Studies Association of Australia and NUS Press.

Md Yusof, A. F., & Wook, I. (2022). Indigenous Peoples Living in Protected Areas: An Observation on The Impact of COVID-19 in Kampung Peta, Endau-Rompin National Park. INSLA E-Proceedings, 3(1). https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/18/30

Mohd Nor, M. M., Sukimi, M. F., & Mohd Nor, M. N. (2018). Kesedaran Pendidikan Dan Minat Kerja Pelajar Orang Asli Suku Kaum Jakun Di Rompin, Pahang. Malaysian Journal of Society and Space, 14(1), 72–86. https://doi.org/10.17576/geo-2018-1401-06

Mohd Yusoff, M. Y., Mansor, S., Harun, K., & Abd Razak, M. R. (2021). Masyarakat Orang Asli Jakun di Rompin, Pahang: Kajian terhadap pemuliharaan cerita lisan. Malaysian Journal of Society and Space, 17(2). https://doi.org/10.17576/geo-2021-1702-27

Mohsin, I. M., Hisham, N. Q. B., & Azizun, N. (2021). Ending Racial Tension by Eliminating the Shadow of Discrimination in the Minds of Malaysians. In I-CReST 2020 International Conference on Research and Practices in Science, Technology and Social Sciences: PROCEEDING BOOK. Pusat Asasi, UiTM Cawangan Dengkil.

Nurasyikin Ghazali, Sharina Abdul Halim & Nor Haidanadia Hasni. (2020). Kelestarian Budaya Mendriq Malaysia. In W.A. Amir Zal & Hasan Mat Nor (Eds.), Prolegomena: Masa Hadapan Orang Asli Malaysia (pp. 59-78). Universiti Malaysia Kelantan.

Portal Rasmi JAKOA (2024). Orang Asli. Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia. https://www.jakoa.gov.my/orang-asli/

Parker, J., Crabtree, S. A., Parker, M. C., & Parker, I. C. (2019). “Behaving like a Jakun!” A case study of conflict, “othering” and indigenous knowledge in the Orang Asli of Tasik Chini | Journal of Sociology and Development. Journal of Sociology and Development, 3(1). https://www.ajol.info/index.php/jsd/article/view/216307

Skeat, W. W., Blagden, O., & Ridley, H. N. (1907). The Pagan Races of the Malay Peninsula. Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, 49, 1–5. https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/184985

Sarifin, M. R., & Sukimi, M. F. (2018). Budaya dan Identiti dalam Kalangan Orang Bawean Malaysia. In MALAYSIA: Pembangunan Negara & Kerencaman Isu Sosial. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tyler, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom Vol 1. London: J. Murray

Wahab, N., Abdullah, R., Astuti, S. I., & Rohaizad, N. A. A. (2020). Indigenous knowledge and cultural tourism among the Mah Meri people in Malaysia. EurAsian Journal of BioSciences Eurasia J Biosci, 14, 4137–4143. https://staffnew.uny.ac.id/upload/131808673/penelitian/publikasi_Indigenous_knowledge_and_cultu(1).pdf

Yang, B., Zhao, D., & Liu, L. (2021). An Analysis of Hall’s Theory of Cultural Identity and Its Application in Flipped Class. Proceedings of the 2nd International Conference on Language, Communication and Culture Studies (ICLCCS 2021), 588.

Zainudin, N. S., & Suhaimi, M. S. (2023). Tahap Kefahaman Makna Simbolik Permainan Kercang Dalam Kalangan Remaja Orang Asli Suku Kaum Jakun : The Level Of Understanding On The Symbolic Meaning Of The Kercang Game Among The Youth’s Jakun Tribe. Jurnal Gendang Alam (GA), 13(1). https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/GA/article/view/4376/2777

Zakaria, M. F. A., & Suhaimi, M. S. (2022). Hentian Glotis Dalam Kata Tanya Dialek Orang Asli Suku Kaum Jakun. Asian People Journal, 5(2). https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/388/229

Published
2024-05-25
How to Cite
Awang Tan, Z., Man, Z. and Abdul Halim, S. (2024) “Dilema Budaya: Identiti dan Cara Hidup Komuniti Jakun di Pahang”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(5), p. e002818. doi: 10.47405/mjssh.v9i5.2818.
Section
Articles