Infrastruktur Dakwah Bil Hal Menurut Perspektif Al-Quran

  • Mohd. Hisyam Abdul Rahim Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
  • Azizul Azra Abdul Razak Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
  • Hafizah Abdul Jalil Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn, 86400 Batu Pahat, Johor, Malaysia.
Keywords: Pendakwah, Infrastruktur, Dakwah bil hal

Abstract

Pendakwah dan infrastruktur dakwah adalah dua elemen yang mempunyai hubungan yang jelas iaitu pendakwah perlu menggerakkan masyarakat ke arah mengejar pembangunan dengan menggunakan infrastruktur atau kemudahan yang telah disediakan. Namun, dalam konteks Malaysia, kefahaman tentang infrastruktur dakwah khususnya dakwah bil hal agak kurang diperjelaskan. Justeru, kajian ini berusaha mengetengahkan berkenaan infrastruktur dakwah bil hal berpandukan kepada adapatasi kajian kemudahan infrastruktur oleh kerajaan pada masa kini. Kajian kualitatif mengaplikasikan metode analisis data dan kandungan digunakan bagi mencapai objektif kajian. Hasil kajian mengenalpasti aspek penting untuk memahami infrastruktur dakwah bil hal iaitu dari segi etika, keperluan dan sumber infrastruktur dakwah bil hal. Implikasi kajian ini memberikan kefahaman yang jelas berkenaan dengan infrastruktur dakwah bil hal yang perlu dipertingkatkan untuk dibangunkan dan menjadi alternatif terbaik dalam konteks dakwah semasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Ahmad Al-Alaf Al-Ghamidi. (2008). Kiprah Dakwah Muslimah. Solo: Pustaka Arafah.

Achmad Mubarok. (2014), Psikologi Dakwah: Membangun Cara Berpikir dan Merasa. Jakarta: Madani.

Burhanuddin Abdul Jalal. (2007) Cabaran Dakwah Islamiah Masa Kini. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

Hasliza Hassan. (2015). Prasarana Mesra OKU di Masjid Masih Kurang. Diakses dari https://www.bharian.com.my/taxonomy/term/61/2015/11/94981/prasarana-mesra-oku-di-masjid-masih-kurang pada 6 September 2023.

Fathul Bahri An-Nabiry. (2008) Meniti Jalan Dakwah: Bekal Perjuangan Para Da’i. Jakarta: AMZAH.

I’anatut Thoifah. (2015). Manajemen Dakwah. Malang: Madani Press.

Jamilah Mohd Zain & Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. (2017). Aktiviti dakwah JAKIM terhadap masyarakat orang asli: Pelaksanaan dan cabarannya. Malaysian Journal for Islamic Studies, 1, 45-61.

Kamus Dewan. (2016). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kathir, I., (2014) Maksud Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir terj H. Salim Bahreisy. Jil 4 Pustaka Jiwa Sdn Bhd. Selangor

Marlin Dwinastiti. (2013). Sarana dan Prasana Dakwah. Diakses dari https://www.slideshare.net/alunalienz/sarana-dan-prasarana-dakwah pada 20 Jun 2023.

Moh. Ali Aziz. (2019). Ilmu Dakwah. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.

Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Nik Muniyati Nik Din, Nur Hafizah Ahmad Tajuddin, Zanirah Mustafa @ Busu & Nik Murshidah Nik Din. (2021) Prasarana masjid: Penilaian masyarakat dan pengaruhnya terhadap solat secara berjemaah di Kelantan. Dalam Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Februari 2021, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan.

Najamuddin. (2008). Metode Dakwah: Menurut Al-Quran. PT. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Norliza Md Nuruddin, Hairunnizam Wahid & Aisyah Abdul-Rahman. (2019). Pembangunan tanah wakaf secara penswastaan: kajian terhadap Projek Menara Imarah Wakaf oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jurnal Syariah, 27(1), 45-76.

Published
2024-05-30
How to Cite
Abdul Rahim, M. H., Abdul Razak, A. and Abdul Jalil, H. (2024) “Infrastruktur Dakwah Bil Hal Menurut Perspektif Al-Quran”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(5), p. e002842. doi: 10.47405/mjssh.v9i5.2842.
Section
Articles