Hubungan antara Konsep Kendiri Fizikal dan Keluarga dengan Kesihatan Mental Murid Sekolah Rendah

  • Xue Hong Thea Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Ruslin Amir Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: Konsep kendiri fizikal, Konsep kendiri keluarga, Kesihatan mental

Abstract

Isu kesihatan mental murid sekolah rendah adalah perkara yang signifikan dan perlu dititikberatkan supaya mereka dapat berkembang dan berfungsi dengan sebaiknya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara konsep kendiri fizikal dan keluarga dengan kesihatan mental dalam kalangan murid di salah satu sekolah daerah Larut Matang dan Selama, Perak. Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik. Kaedah persampelan rawak mudah digunakan untuk memilih seramai 144 orang responden kajian dalam kalangan murid sekolah rendah di sebuah sekolah daerah Larut Matang dan Selama, Perak. Skala Konsep Kendiri Tennessee (SKKT) digunakan bagi mengukur tahap konsep kendiri fizikal dan keluarga sementara soal selidik Kekuatan dan Kesusahan (SDQ) digunakan untuk mengukur tahap kesihatan mental. Program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 27 digunakan untuk menganalisis data secara deskriptif dan inferensi. Untuk mengenal pasti hubungan antara konsep kendiri fizikal dan keluarga serta kesihatan mental, analisis kolerasi turut digunakan dalam kajian ini. Keputusan kajian mendapati tahap konsep kendiri fizikal dan keluarga (M=3.08, SD=0.119) serta kesihatan mental (M=2.40, SD=0.242) berada pada tahap sederhana. Melalui ujian Korelasi Pearson mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara elemen-elemen konsep kendiri fizikal dan keluarga dan kesihatan mental murid dalam sampel yang dikaji. Hasil kajian ini dapat memberi maklumat yang berguna kepada ibu bapa, guru, kaunselor sekolah dan pihak-pihak berkepentingan dalam usaha menangani masalah yang berkaitan dengan konsep kendiri dan kesihatan mental murid sekolah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rashid Abdul Aziz, Nurhafizah Sukor & Nor Hamizah Razak. (2020). Wabak Covid-19: Pengurusan aspek kesihatan mental semasa norma baharu. International Journal of Social Science Research, 2(4), 156-174.

Asanjarani, F., & Arslan, G. (2021). Measuring the emotional and behavioral problems among Iranian students: A psychometric study. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 26(4), 302-315.

Azizi Yahaya, Fawziah Yahaya, Zurihanmi Zakariya & Noordin Yahaya. (2005). Pembangunan Kendiri. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Bracken, B. A. (1996). Clinical applications of a multidimensional, context-dependent model of self-concept. In B. A. Bracken (Ed.). Handbook of Self Concept: Developmental, Social, and Clinical Considerations (pp. 463-505). John Wiley and Sons.

Bryman, A. (2008). Social research methods (3rd Edition), Oxford University Press.

Busch, J., Claus, C., Schneider, S. & Siefen, R. G. (2021). Does a lower self-concept contribute to mental health disparities of diverse immigrant youth from middle childhood to late adolescence?. BMC psychology, 9(1), 59. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00555-0

Chua, Y. P. (2014). Kaedah dan statistik penyelidikan: Asas statistik penyelidikan edisi ketiga. McGraw Hill Education.

Costello, E. J., Egger, H. L., & Angold, A. (2005). The developmental epidemiology of anxiety disorders: phenomenology, prevalence, and comorbidity. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 14(4), 631–648. https://doi.org/10.1016/j.chc.2005.06.003

Dakanalis, A., Carrà, G., Calogero, R., Fida, R., Clerici, M., Zanetti, M. A., & Riva, G. (2015). The developmental effects of media-ideal internalization and self- objectification processes on adolescents' negative body-feelings, dietary restraint, and binge eating. European child & adolescent psychiatry, 24(8), 997–1010. https://doi.org/10.1007/s00787-014-0649-1

Dasar Kesihatan Mental Negara (2012). Kementerian Kesihatan Malaysia. https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Rujukan/ NCD/Kesihatan%20 Mental/8_Dasar_Kesihatan_Mental_Negara.pdf

Ďuricová, L. & Hašková, M. (2016). Parenting Style as the Source of Pubescent Self-Concept. Pedagogika.sk, 7(1), 7 – 21. http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-7/cislo-1/studia-duricova.pdf.

Emler, N. (2001) Self esteem: the costs and causes of low self worth. York Publishing Services Ltd.

Fitts, W. H. (1965). Manual For Tennessee Self-Concept Scale. TN: Counselor Recordings and Test.

Galderisi, S., Heinz, A., Kastrup, M., Beezhold, J., & Sartorius, N. (2015). Toward a new definition of mental health. World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA), 14(2), 231–233. https://doi.org/10.1002/wps.20231

Gatineau, M., & Dent, M. (2011). Obesity & mental health. National Obesity Observatory, UK. http://www.noo.org.uk/uploads/doc/vid_10266_Obesity%20and%20mental%20 health_FINAL_070311_MG.pdf

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of child psychology and psychiatry, 38(5), 581-586.

Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (2002). Psikologi personaliti edisi kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Institut Kesihatan Umum. (2020). Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi (NHMS) 2019 : Penyakit tidak berjangkit, permintaan jagaan kesihatan, dan literasi kesihatan: Penemuan utama (NMRR-18-3085-44207). Institut Kesihatan Negara, Kementerian Kesihatan Negara. https://iptk.moh.gov.my/images/technical_report/2020/4_Infographic_Booklet_NHMS_2019_-_BM.pdf

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2013), Petunjuk Kesihatan Health Indicator 2012. Pusat Informatik Kesihatan, Bahagian Perancangan Dan Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia. https://www.moh.gov.my/moh/images/gallery/publications/md/hi/hi_2012.pdf

KidsMatter. (2013). KidsMatter: Growing healthy minds. https://www.kidsmatter.edu.au/sites/default/files/public/15734%20KM%20Brochure_Web.pdf

Konting, M. M., Kamaruddin, N., & Man, N. A. (2009). Quality Assurance in Higher Education Institutions: Exist Survey among Universiti Putra Malaysia Graduating Students. International Education Studies, 2(1), 25-31. https://doi.org/10.5539/ies.v2n1p25

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size For Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308

Litovsky, V. G., & Dusek, J. B. (1985). Perceptions of child rearing and self-concept development during the early adolescent years. Journal of youth and adolescence, 14(5), 373–387. https://doi.org/10.1007/BF02138833

Manwell L. A., Barbic S. P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., & McKenzie, K. (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey. BMJ Open, 5(6), e007079. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007079

Mohamad Najib Abdul Ghaffar. (1999). Penyelidikan Pendidikan. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Fauziah Mohd Saad, Abdul Malek Abdul Rahman, Syed Sofian Syed Salim, Mohammad Nasir Bistaman, Muhammad Bazlan Mustafa. (2014). Analisis statistik kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik Skala Konsep Kendiri Multi Dimensi (SKKM). Jurnal Psikologi Malaysia, 28(1), 12-35.

Molero, D., Zagalaz, M.L., & Cachón, J. (2013). A comparative study of the physical self-concept across the life span. Revista de Psicología del Deporte, 22(1), 135- 142.

Neuman, W. L. (2012). Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. Pearson.

Neves, C. M., Cipriani, F. M., Meireles, J. F. F., Morgado, F. F. D. R., & Ferreira, M. E. C. (2017). Body image in childhood: An integrative literature review. Rev Paul Pediatr, 35(3), 331–339. https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;3;00002

Noor Atiqah Sulaiman. (2022, Oktober 10). Masalah kesihatan mental membimbangkan-Khairy. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/10/1010651/masalah-kesihatan-mental-membimbangkan-khairy

Räty, L. K., Larsson, G., Söderfelt, B. A., & Larsson, B. M. (2005). Psychosocial aspects of health in adolescence: the influence of gender, and general self-concept. J Adolescence Health, 36(6), 530. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2004.10.006

Rogers, S. R. (1951) Client Centred Therapy. Houghton Mifflin.

Sidek Mohd Noah. (1998). Pengujian Dalam Psikologi dan Kaunseling. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Sohana, A. H. (2019). Tahap kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa institut pengajian tinggi: Kajian literasi. E-prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan (PESAKA), 329 – 335.

Soon, M. P. & Shahlan Surat. (2021). Pandemik Covid-19: impak terhadap kesihatan mental pelajar. International Journal of Advanced Research in Islamic Studies and Education (ARISE), 1(2), 98-108.

Wan Nur Ainna Waheda. (2020). Tahap Kesihatan Mental Dalam Kalangan Kanak-kanak. Jurnal Al-Haady. 1(1), 34-40. https://ejournal.kuipsas.edu.my/index.php/haady/article/view/46

World Health Organization. (2018). Mental health: strengthening our response. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

World Health Organization. (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. https://www.who.int/publications/i/item/mental-health-and-psychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak

Zahari Ishak. (2011). Pembinaan Model Konsep Kendiri Pelajar Tingkatan Empat. [Tesis PhD tidak diterbitkan]. Universiti Malaya.

Published
2024-06-29
How to Cite
Thea, X. H. and Amir, R. (2024) “Hubungan antara Konsep Kendiri Fizikal dan Keluarga dengan Kesihatan Mental Murid Sekolah Rendah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(6), p. e002858. doi: 10.47405/mjssh.v9i6.2858.
Section
Articles