Kemurungan dan Motivasi Belajar Murid

  • Nadirah Halim Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Saemah Rahman Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
  • Shahlan Surat Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Keywords: kemurungan, motivasi belajar, murid sekolah

Abstract

Motivasi belajar merupakan suatu elemen psikologi yang menggerakkan murid untuk belajar dan mencapai sesuatu kejayaan. Namun begitu, apabila pembentukan motivasi ini terganggu oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran yang tidak baik, maka murid mudah terdedah dengan gejala depresi. Lantaran itu, kajian ini dijalankan untuk menentukan hubungan antara tahap kemurungan dengan tahap motivasi belajar murid tingkatan empat di tiga buah sekolah menengah di daerah Hulu Langat, Selangor. Kajian berbentuk kuantitatif ini menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik. Pendekatan kuantitatif melalui tinjauan telah diaplikasikan kepada 375 orang murid tingkatan empat sebagai sampel kajian dengan menggunakan teknik persampelan rawak mudah. Soal selidik yang diadaptasi daripada kajian Rozaidi (2022) digunakan untuk mengukur tahap motivasi belajar dan Patient Health Questionnaire (PHQ-9) digunakan untuk mengukur tahap kemurungan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Ujian Kolerasi Spearman-rho mendapati terdapat hubungan signifikan yang negatif antara tahap kemurungan dan tahap motivasi belajar murid di sekolah menengah (r= -0.11, p < 0.05) yang menunjukkan terdapat hubungan songsang antara kedua-dua pemboleh ubah yang dikaji. Implikasi kajian turut dibincangkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rashid Abdul Aziz, Mohd Faizal Kasmani, & Nor Hamizah Ab Razak. (2021). Implikasi Ketagihan Media Sosial Terhadap Kesihatan Mental Remaja Semasa Pandemik Covid-19. e-Bangi, 18(8). https://ejournals.ukm.my/ebangi/article/download/51790/12383

Adila Sharinni Wahid. (2024, Mei 27). [VIDEO] Remaja murung raih 9A SPM. Sinar Harian. https://www.sinarharian.com.my/article/666936/edisi/kelantan/remaja-murung-raih-9a-spm

Alon Mandimpu Nainggolan, & Adventrianis Daeli. (2021). Analisis Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Implikasinya bagi Pembelajaran. Journal of Psychology Humanlight, 2(1), 31–47. https://doi.org/10.51667/jph.v2i1.554

Amna Emda. (2017). Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran. Lantanida Journal, 5(2 ), 93-196.

Annisa Afiananda Rizqi, Yusmansyah, & Shinta Mayasari. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar. Jurnal Bimbingan Konseling, 6(2).

Asma Mat, Wan Marzuki Wan Jaafar, & Nurazidawati Mohamad Arsad. (2021). Keberkesanan Modul Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Kepada Kemurungan Remaja Delinkuen Di Sekolah Tunas Bakti. International Journal Of Education, Psychology And Counselling (IJEPC), 6(44), 206-221. https://doi.org/10.35631/IJEPC.644016

Aslina Ahmad. (2013). Kesan intervensi Psiko-Pendidikan Terhadap Tingkah Laku Murid Sekolah Menengah Oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling [PhD Thesis, Universiti Malaya]. http://studentsrepo.um.edu.my/5535/

Azizi Subeli, & Roslinda Rosli. (2021). Sikap dan Kesediaan Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Perlaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Pembelajaran Matematik. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(3), 54 – 68. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i3.710

Bhattarai, D., Shrestha, N., & Paudel, S. (2020). Prevalence And Factors Associated With Depression Among Higher Secondary School Adolescents Of Pokhara Metropolitan, Nepal: A Cross Sectional Study. BMJ Open, 10, Article e044042. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044042

Che Ahmad Azlan, Wong, J. H. D., Li, K. T., Muhammad Shahrun Nizam A.D. Huri, Ngie, M. U., Vinod, P., Phoay, C. L. T., Chai, H. Y., & Ng, K. H. (2020). Teaching And Learning Of Postgraduate Medical Physics Using Internet-Based E-Learning During The COVID-19 Pandemic-A Case Study From Malaysia. Physica Medica, 80, 10–16. https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2020.10.002

Cheng, S. K. (2012). Peranan Sikap Ketidakfungsian dan Penghargaan Kendiri di Dalam Hubungan Antara Sokongan Sosial Dan Tahap Kemurungan Dalam Kalangan Remaja Akhir. [Doctoral dissertation, Universiti Kebangsaan Malaysia].

Chua, Y. P. (2021). Kaedah dan Statistik Penyelidikan : Buku 1 Edisi Keempat. Mcgraw-Hill Education. Kuala Lumpur

Dimyati & Mudjiono. (2006). Belajar & Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwi Tri Santosa, & Tawardjono Us. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Dan Solusi Penanganan Pada Siswa Kelas XI Jurusan Teknik Sepeda Motor. 14 Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Edisi XIII, 13(2).

https://journal.student.uny.ac.id/index.php/otomotifs1/article/viewFile/2896/2504

Elvira Utami, Rahmadhani Fitri, & Muhyiatul Fadilah. (2022). Hubungan Motivasi Dan Minat Belajar Dengan Hasil Belajar (Literatur review). Symbiotic, 3(2), 65–70. https://doi.org/10.32939/symbiotic.v3i2.64

Etty Kustinah, Kambali Kambali, & Marwah Lama’atushabakh. (2022). Humanistic Counseling And Student Learning Motivation. International Journal of Educational Qualitative Quantitative Research, 1(2), 31–39. https://doi.org/10.58418/ijeqqr.v1i2.19

Fauzi Hussin, Jamal Ali & Mohd Saifoul Zamzuri Noor. (2014). Kaedah Penyelidikan & Analisis Data SPSS. UUM Press.

Haizvanie Muhamed Ganasan, & Norzaini Azman. (2021). Kesihatan Mental dan Motivasi Pelajar Semasa Pembelajaran Dalam Talian Sepanjang Pandemik Covid-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(10), 25–40. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1100.

Handayani Sura. (2018). Motivasi Belajar Rendah Dan Upaya Penanganannya Dengan Modeling Langsung (Studi Kasus Di SMPN I Bonggakaradeng). Prosiding Seminar Nasional Pendidikan “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak: Optimalisasi Peran Pendidik dalam Perspektif Hukum”. 1(1), 110–119). https://journal.stkip-andi-matappa.ac.id/index.php/SemNas/article/view/160

Grahek, I., Shenhav, A., Musslick, S., Krebs, R. M., & Koster, E. H.W. (2019). Motivation and Cognitive Control in Depression. Neurosci Biobehav, 102, 371–381. http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.04.011

Kamus Dewan Edisi Ketiga. (1994). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Krejcie, R.V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample saiz for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. https://home.kku.ac.th/sompong/guest_speaker/KrejcieandMorgan_ article.pdf

Kroenke, K., Spitzer, R.L., & Williams, J.B.W. (2001). The PHQ-9: Validity Of A Brief Depression Severity Measure. Journal of General Internal Medicine, 16, 606–613. https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

Kunal Kishor Jha, Satyajeet Kumar Singh, Santosh Kumar Nirala, Chandramani Kumar, Pragya Kumar, & Neeraj Aggrawal. (2017). Prevalence of Depression among School‑going Adolescents in an Urban Area of Bihar, India. Indian Journal of Psychological Medicine, 39(3), 287-292. http://doi.org/10.4103/0253-7176.207326

Latiffah Abdul Latiff, Esra Tajik, Normala Ibrahim, Azrin Shah Abubakar & Shirin Shameema Albar Ali. (2016). Depression And Its Associated Factors Among Secondary School Students In Malaysia. PubMed, 47(1), 131–141. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27086434

Mageret Lo, & Ruhizan M. Yasin. (2022). Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti serta Hubungannya dengan Motivasi Murid SJKC Sepanjang PdPR. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(4), e001426.

https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i4.1426

Mayuri Borah. (2021). Motivation In Learning. Journal Of Critical Reviews , 8(2).

Mohammad Fadzia Termize, Ruhizan Mohd, & Ahmad Zamri. (2021). Tahap Sokongan Ibu Bapa dalam Membantu Pembelajaran Murid B40 Di Sekolah Luar Bandar. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 707-717. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd

Muhammad Adli Mohd Ranizal, Wan Qatrunnisa Wan Zabidi, Saidatul Aziera, Mohd Shariff, Jackleyn Stanis & Shahira Amiera Shamsul Amir. (2019). Depression Among University Students. e-Journal of Media & Society, 2. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/29297/1/29297.pdf

Muh. Nasrullah, Nur Wahdaniar, Sirajuddin Saleh, & Nurjannah. (2022). Factors Causing Lack Of Students’ Learning Motivation In The Online Learning Process During The COVID-19 Pandemic Class X at SMK Negeri 4 Sinjai. Pinisi Journal of Education and Management, 1(1), 13–20. https://doi.org/10.26858/pjoem.v1i1.32660

Muhammad Faiz Rosli, Abd Razaq Ahmad, & M. Khalid M. Nasir. (2022). Hubungan Antara Kompetensi Guru dengan Motivasi Murid Untuk Belajar dalam Norma Baharu. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 7(3), e001373. https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i3.1373

Nor Aroma Abu Bakar, Puvaneswary Batmanathan, & Zetty Nurzuliana Rashed. (2021). Tahap Motivasi Belajar Dalam Kalangan Murid Di Dua Buah Sekolah Di Daerah Hilir Perak. Proceeding of the 8th International Conference on Management and Muamalah 2021 (ICoMM 2021), 2, 56–63. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/ESSS/article/download/6486/3416/28755

Nunnally, J. C. & Bernstein I. H. (1994). The Assessment Of Reliability : Pychhometric Theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Nuramirah Nabila Zakaria, & Norzaini Azman. (2021). Daya Tahan dan Motivasi Pembelajaran Dalam Talian Semasa Pandemik Covid-19 Pelajar Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(10), 41–53.https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i10.1092

Nur Syazana Abd Shukor, & Mohd Nasir Masroom. (2020). Gaya Pembelajaran Dan Motivasi Dalam Kalangan Calon Spm Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Negeri Johor. Jurnal Kemanusiaan, 18(2),77-90. https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/394

Nur Ashidah Yahya, & Fariza Md Sham. (2020). Sejarah dan Simptom Kemurungan: Kajian Literatur. Sains Insani, 5(1), 34-42.

Nur Karmiela Najwa Azilan. (2023). Hubungan Kesihatan Mental Dengan Motivasi Dalam Kalangan Palapes Universiti Utara Malaysia. Jurnal Pembangunan Sosial, 26, 113-138. https://doi.org/10.32890/jps2023.26.6

Nur Shyahirah Mahpis, & Noremy Md Akhir. (2020). Hubungan Sokongan Sosial Terhadap Kemurungan Dalam Kalangan Pelajar. Jurnal Wacana Sarjana, 4(2), 1–10. http://journalarticle.ukm.my/16614/

Nurul Ain Hamsari, & Azizi Yahaya. (2012). Peranan Motivasi Pembelajaran, Gaya Keibubapaan dan Sikap Dengan Pencapaian Akademik. Journal of Educational Psychology & Counseling, 5, 30–57. http://eprints.utm.my/id/eprint/23001/

Piriya Shiwaruangrote, Akekanat Chunhagsikarn, & Nathorn Jinnawaso. (2022). The Effect of Depression on Motivation to Study. International Journal of Current Science Research and Review, 5(6). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V5-i6-48

Rahimah Abdullah. (2020, Oktober 30). Kajian UNICEF, UNFPA: 1 daripada 5 murid hilang minat ke sekolah selepas PKP. Astro Awani. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/kajian-unicef-unfpa-1-daripada-5-murid-hilang-minat-ke-sekolah-selepas-pkp-265961

Rike Andrianik, & Rasto. (2019). Motivasi Belajar Sebagai Determinan Hasil Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 4(1), 80-86. https://doi.org/10.17509/jpm.v4i1.14958

Reza Fathuddin Yusuf, Sumarwiyah, & Erni Haryanti. (2022). Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Online. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 5(2), 472–477. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i2.433

Rosli Hamid, Muhammad Faizal A. Ghani, Syed Kamaruzaan Syed Ali, Megat Ahmad Kamaludin Megat Daud, & Rahma Dewi. (2021). Kemurungan, Kebimbangan Dan Tekanan Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Di Daerah Kota Setar. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 7(4), 30–34. https://adum.um.edu.my/index.php/JUPIDI/article/view/28300

Rozaidi Omar. (2022). Hubungan Motivasi Belajar Dengan Minat Belajar Pelajar Bermasalah Disiplin Di Sebuah Sekolah Menengah. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(3), 288–302. https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.3.25

Ryan Hidayat Rafiola, Punaji Setyosari, Carolina Ligya Radjah, & M. Ramli. (2020). The Effect Of Learning Motivation, Self-Efficacy, And Blended Learning On Students’ Achievement In The Industrial Revolution 4.0. International Journal of Emerging Technologies in Learning/International Journal: Emerging Technologies in Learning, 15(08), 71. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i08.12525

Salasiah Hanin Hamjah, Ermy Azziaty Rozali, Rosmawati Mohamad Rasit, & Zainab Ismail. (2012). Kaedah Meningkatkan Motivasi Belajar dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pengajian Islam. Prosiding Seminar Pemantauan Projek Penyelidikan Tindakan/Strategik (PTS) Fakulti Pengajian Islam 2012. http://www.ukm.my/fpipts/online%20proceedings.html

Sarbhan Singh, Chee H.L., Nuur Hafizah Md Iderus, Sumarni Mohd Ghazali, Chen L.R.Q Ahmad, Lim M.C., Mohamad Nadzmi Nadzri, Asrul Anuar Zulkifli, Jeyanthi Suppiah, Rafdzah Ahmad Zaki, Nik Daliana Nik Farid, S. Rama Krishna, Awatef Amer Nordin, Chong Z.L., Kushilpal Kaur & Nur’ain Mohd Ghazali. (2023). Prevalence and Determinants of Depressive Symptoms among Young Adolescents in Malaysia: A Cross-Sectional Study. Children, 10(1), 141. https://doi.org/10.3390/children10010141

Sekar Anggayuh Laras, & Achmad Rifai. (2019). Pengaruh Minat Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Di BBPLK Semarang. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus), 4(2), 121–130. https://doi.org/10.30870/e-plus.v4i2.7307

Semuel H. Nitbani. (2022). Motivasi Belajar Dalam Pembelajaran Konstruktivistik (Sebuah Kajian Teoretik Berdasarkan Teori Ekspektansi VRoom). Jurnal Lazuardi, 5(2), 1–12. https://doi.org/10.53441/jl.vol5.iss2.73

Shaamala. R, & Mohd Izwan Mahmud. (2022). Hubungan Antara Motivasi Dan Penglibatan Terhadap Proses Pembelajaran Atas Talian Semasa Pandemik Covid 19 Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 4(1), 226-241. https://doi.org/10.55057/jdpd.2022.4.1.17

Sheau, T.C, Juliana Rosmidah Jaafar, Samsudin A. Rahim,Nurhana Zainal, Subhi, N., & Nor Ba’yah Abdur Kadir. (2012). Motivasi Diri Dan Dorongan Ibu Bapa Terhadap Minat Akademik Belia. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 026-033.

Siti Nazurana Konaen, Fadzilah Abd Rahman, & Samsilah Roslan. (2019). Meneroka Sikap dan Motivasi Murid Rendah Pencapaian Bahasa Melayu: Satu Kajian Kes di FELDA. International Journal of Education and Training (InjET), 5(1), 1-9. http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/22870/

Siti Raba’ah Hamzah, & Nur Salihah Min Athaha. (2022). Hubungan Faktor Psikososial dan Tahap Kesihatan Mental Pelajar Universiti Semasa Pandemik Covid-19. International Journal of Education and Training (InjET), 8(2), 1-9. https://myjurnal.mohe.gov.my/public/article-view.php?id=194925

Sri Lutfiwati. (2020). Motivasi Belajar Dan Prestasi Akademik. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam, 10(1). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh

Sunarti Rahman. (2021). Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar “Merdeka Belajar dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0”. Universitas Negeri Gorontalo. https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1076

Tamilmullai Thannimalai, & Salini Baloh. (2021). Cabaran Pdpr Bahasa Tamil Di Sekolah Luar Bandar. Muallim Journal of Social Science and Humanities, 5(2), 183–190 https://doi.org/10.33306/mjssh/132

Tuan, P.V. (2023). The Relationship Between Mental Health And Learning Motivation Of Psychology Students At Van Lang University, Vietnam. International Journal Of Education, Psychology And Counselling, 8(49), 141-149. https://doi.org/10.35631/IJEPC.849010

Uno, H. B. (2006). Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis Di Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Xu, R., Wang, Q., Chin, N. S., & Teo, E. W. (2021). Analysis of Learning Motivation and Burnout of Malaysian and Chinese College Students Majoring in Sports in an Educational Psychology Perspective. Frontiers in Psychology, 12, Article 691324. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.691324

Yanuari Dwi Puspitarini, & Muhammad Hanif. (2019). Using Learning Media to Increase Learning Motivation in Elementary School. Anatolian Journal of Education, 4(2), 53-60. https://doi.org/10.29333/aje.2019.426a

Yue, Z. (2023). The Influence of Depression on Learning Motivation among Chinese High School Students. Journal of Education, Humanities and Social Sciences, 22, 134–139. https://doi.org/10.54097/ehss.v22i.12409

Zuraini Jusoh, Fadzilah Abd Rahman, Norazlina Mohd Kiram, & Samsilah Roslan. (2016). Motivasi Belajar Dan Keterlibatan Dalam Pembelajaran Kemahiran Mengarang Bahasa Melayu. Journal of Social Sciences and Humanities, 11(1), 213-226. https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/14452

Published
2024-06-30
How to Cite
Halim, N., Rahman, S. and Surat, S. (2024) “Kemurungan dan Motivasi Belajar Murid”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 9(6), p. e002866. doi: 10.47405/mjssh.v9i6.2866.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>