Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Atribut Semula Jadi dalam Memartabatkan Profesionalisme Keguruan di SMK St Micheal Penampang, Sabah

  • Rohani Binti Marasan Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Dg. Norizah Ag. Kiflee@Dzukifli Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Colonius Atang Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: cabaran impak globalisasi, kepimpinan pengetua, atribut semula jadi

Abstract

Kepimpinan pengetua diterokai berdasarkan atribut semula jadi yang memfokuskan ketegasan kepimpinan pengetua dalam lapan bidang amalan pengurusan di sekolah. Kerangka teoritikal adalah bersandarkan Teori The Great Man dan model pengetua berkesan diaplikasikan dalam menjalankan kajian secara kualitatif iaitu melalui kajian kes tunggal. Data kualitatif ini diperolehi dengan menemubual pengetua, barisan pentadbir, guru kanan mata pelajaran, dan guru-guru. Data kualitatif dianalisa secara manual. Dapatan menunjukkan atribut semula jadi pengetua berdasarkan aspek ketegasan adalah mencerminkan kewibawaan sikap pengetua dalam amalan pengurusannya di sekolah. Aspek ini diteliti berdasarkan tema demografi pengetua dan pandangan guru-guru. Temu bual mendalam ini menjelaskan amalan pengurusan kepimpinan pengetua dalam lapan bidang utama di sekolah didapati menyokong dapatan sebagaimana dalam teori dibangunkan serta model pengetua berkesan. Bagaimanapun, dalam menghadapi cabaran impak globalisasi, pengetua juga memerlukan sokongan daripada pelbagai pihak sama ada warga sekolah mahupun pihak luar dalam mengurus sekolah dengan lebih berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amy Smith (2018). Organizational Leadership Department.Proquest February 2018.

Bass dan Bernard (1989). Handbook of  leadership : A Survey of Theory and Managerial Application. New York. Free Press.

Bity Salwana Alias, Ahmad Basri Md. Yussuf, Ramlee Mustapha dan Muhammad Jani Ibrahim (2010). Analisis kompetensi Pengetua berdasarkan kualiti peribadi, kemahiran dan amalan dalam bidang pengurusan sekolah menengah Malayisa. Journal Pendidikan Malaysia 35 (2) (2010), 31-41.

Firmaningsih-Kolu, Yunita. (2015). The Role of the Principals Instructionl Leadership at Schools in Indonesia.

Siti Uzairiah (2018). Mudahnya Kajian Literatur.  Reezqi Publication Selangor.

Siti Uzairiah (2017). Kajian Kualitatif dan Analisis Temu bual. Aras Publisher Kuala Lumpur Malaysia.

Hallinger, Philips and Murphy. J.F (1987). Assessing and Developing Principals Instructional Leadership. Educational Leadership. Sept.54-61.

Great Man Theory. A Personal Account of Attraction. Paper for the IBA Confference. Helen L. Echmann. National University Diego.

Hairuddin Mohd Ali, Shariffah Sebran Jamila Syed Imam. Muhammad Sani Hj Ibrahim dan Mohd Izham Hamzah (2013). Tret Personaliti Pengetua dan Guru  Besar Novis di Malaysia.

Ishak Sin (2001). Intitut Aminuddin Baki. Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ishak Sin (2004). Apakah yang tertulis dalam khazanah tulisan ilmiah tentang tret, tingkah laku dan tindakan diperlukan untuk menjadi seorang pengetua yang berkesan. Journal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan 14(1):1-17.

Jemaah Nazir (2001) Pernyataan Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan (SKTP) Kuala Lumpur.

James Sebatian, Haigen Huang dan Elaine Allesworth, (2017). Examining Intergrated Leadership System in High School : Conneting Principal and Teacher Leadaership to Organizational Process and Students Outcome. Journal             Http://www.Tndfonlime.com

James Ang Jit Eng. (2018). Kepimpinan Knstruksional . Satu Panduan Praktikal. PTS Professional. Kuala Lumpur.

Jamilah et al ,2011). Amalan Kepimpinan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) di Malaysia. Journal of Edupress, 1 323-335

Lokman Mohd Tahir dan Mohd Anuar Abdul Rahman,2011. Orientasi Kepimpinan Sekolah Menengah di Johor : Satu Analisis. Jurnal Teknologi, 48€ Jun 2008: 85-97 . UTM.

Moorhead dan Griffin, 1998. Organizational behavior : managing people and organizational. Ed ke-5 Boston: Houghton Miffin Co.

Micheal Quinn Patton (2002) Qualitative Research and Evalution Methods. 3 Edition. Sage Publications.

Miles . M. b and Huberman A.M 1994. Qualitative Data Analysis.

Merriam, Sharan B. 2009. Qualitative Research :A Guide to Design and Implementation San Francisco. Jossey Bass.

Mua’azam bin Mohammad, Yahya bin Don dan Siti Noor bt. Ismail, 2016. Kepimpinan Strategik dan Hubungannya dengan Kesediaan Peubahaan Warga Organisasi. Jurnal Kepimpinan, April 2016. Bil 3 Isu 2.

Malaysia K.P. 2010. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, 2010. Nazir dan Jaminan Kualiti KPM, 2010.

Nurul Hudani Md. Nawi, Ma’rof Redzuan dan  Noor Hisham Md. Nawi, 2016. Jurnal Psikologi Malaysia 30 (1) (2016) ; 102-112ISSN-2289-8174

Phillip Hallinger, Shengnen Liau dan Parnaree (2017). Http://dol.org/101080/03057925 :2017

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM ), (2013-2025). KPM.

Robert K. Yin, 2018,. Case Study Researh Design and Methods. Third Edition. Sage Publications.

Roxanne M, Mitchell, Lisa A.W.Kensler and Megan Tschannen-Moran, 2015. Examining Effects Instructional leadership on School Academic Press and Students achievement. Http://doi.org/10.1177/10526846.

Stogdill, R (1974). Handbook of Leadership A Servey of Theory and Reasearch. New York .The Free Press.

Sharifah Madinah bt. Syed Abdul Rahman, (2007). The Principal Factor. Sasbadi Selangor Malaysia.

Yin, R.K (2003) Case Study Research , Design and Method. Sage. Thousand Oaks. California.

Wan Noor Adzmin binti Mohd Sabri dan Suria Baba. (2017) Julai. Jurnal Kepimpinan Pendidikan IPG kampus Pendidikan Teknik KPM
Published
2019-12-01
How to Cite
Marasan, R., Ag. Kiflee@Dzukifli, D. N. and Atang, C. (2019) “Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Atribut Semula Jadi dalam Memartabatkan Profesionalisme Keguruan di SMK St Micheal Penampang, Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(7), pp. 168 - 177. doi: 10.47405/mjssh.v4i7.315.
Section
Articles