Kepimpinan Instructional Penyelia Operasi Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Hubungnya dengan Kepuasan Kerja Pemaju Masyarakat TABIKA atau TASKA KEMAS

  • Mary Jipin Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Abdul Said Ambotang Fakulti Psikologi dan Pendidikan , Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: pendidikan awal kanak-kanak, kepimpinan, intruksional, penyelia operasi pendidikan awal kanak-kanak, kepuasan kerja

Abstract

Kertas konsep ini bertujuan untuk membincangkan mengenai kepimpinan instruktional dalam kalangan Penyelia Pendidikan awal kanak-kanak dan kepuasan kerja guru Tabika/Taska KEMAS. Dalam era globlalisasi yang pesat dengan pembangunan teknologi alam maya, pemimpin dan peneraju pendidikan awal kanak-kanak perlu mempunyai kompetensi seiring dengan tranformasi pendidikan yang telah dirancang. Kepimpinan instruktional dalam kalangan Penyelia Operasi Pendidikan Awal Kanak-kanak Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS perlu di implementasikan untuk mencapai tahap kepimpinan optimum yang selaras dengan Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan. Kajian tinjauan ini dilaksanakan bagi tujuan untuk mengenalpasti tahap kepimpinan instruksional Penyelia Operasi Pendidikan Awal Kanak-kanak dan hubunganya dengan kepuasan kerja, Pemaju Masyarakat Tabika/Taska (guru) KEMAS. Seramai 24 orang Penyelia Operasi Pendidikan awal Kanak-kanak dari 24 Parlimen dan 240 Pemaju Masyarakat Tabika/Taska KEMAS di Sabah akan dipilih dalam kajian ini. Seterusnya kajian ini memberi implikasi bahawa pengaruh tahap kepimpinan Penyelia Operasi Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan kepuasan kerja Pemaju Masyarakat Tabika/Taska amat penting untuk memastikan halatuju pendidikan awal kanak-kanak di Jabatan KEMAS.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azizi Yahya, Peter Voo, Ismail Maakip dan Mohd Dahlan A. Malek, (2017). Kaedah Penyelidikan dalam pendidikan. Tanjung Malim, Perak: Penerbit Universiti          Pendidikan Sultan Idris.

Azman, I. & Nurul Inani, I. (2010). Motivasi latihan sebagai pembolehubah penghubung antara program latihan dan keberkesanan latihan. Jurnal Kemanusiaan Bil 6.

Berawi, Fuad Muhamed, (2017). Metodologi Penyelidikan, Panduan Menulis Tesis. Sintok   Kedah: UUM Press.

Diana Lu Li Li, Jamalul Lail Abdul Wahab. (2017). Amalan Gaya Kepimpinan Instruksional Pengetua di Sekolah Menengah Swasta Daerah Miri dan hubunganya dengan kepuasan kerja guru. Seminar Penyelidikan Pendidikan 2017, P-542-552.

Danielle  Fong, Mohd Khairuddin.(2017). Analisis Perbandingan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Kepuasan Kerja Guru. Jurnal of Education, Psychology and Counseling 2(5),318-339.

Dayang Hayanti, Mohamed Yusoff, (2017). Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Kepuasan Kerja Guru. Seminar Penyelidikan Pendidikan 2017, P-514-525.

Dolly Ratcha , Mohamed Yusoff, (2017). Amalan Kepimpinan Guru dan Hubunganya Dengan Kepuasan Kerja Guru Sekolah Rendah di Daerah Julau. Seminar Penyelidikan Pendidikan 2017,P-553-568.

Hallinger P, Murphy JF.(1987). Menilai dan membangun prinsipal kepimpinan instruksional. Educational Leadership. 45(1): 54-62.

Hallinger P. (2003). Leading Educational Change: Reflections On Practise Of Instructional And Transformational Leadership. Cambridge Journal of Educational, 13(3), 219-356.

Hallinger P. Kajian semula dua dekad mengenai pengetua dengan menggunakan Penilaian Pengurusan Utama Skala. Dalam Kertas dibentangkan pada mesyuarat tahunan Amerika Persatuan Penyelidikan, Seattle, Washington. 2000.

Hallinger P.2011. Kajian tiga dekad kajian doktoral menggunakan Skala Penarafan Penilaian Pengajaran Utama: Kanta pada Kemajuan metodologi dalam Pengajaran Utama: Kanta pada kemajuan metodologi dalam kepimpinan pendidikan. Educ Adm Q. 2011; 47 (2); 271-306.

Hallinger, P. (2012). A Data-Driven Approach To Assess And Develop Instructional Leadership with the PIMRS. In Shen, J., Tools for Improvings’ work (pp.4769). New York : Peter Lang Publishing.

Ingersoll, R. (2001). Teacher turnover and teacher shortage. American Educational Research Journal, 38(3), 499-534.

Jamelaa, B. A. 2012. Amalan Kepimpinan Instruksional dan Sikap Terhadap Perubahan Dalam Kalangan Pengetua Sekolah Menengah di Negeri Pahang. Thesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia.

James AJE, Balasandran R. Kepimpinan Instruksional:Satu Panduan Praktikal. Ed ed. Kuala Lumpur:PTS Akademia; 2013.

Johan, Jamalul, (2017). Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Hubunganya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Asajaya. Seminar Penyelidikan Pendidikan 2017 : P- 617-630.

Lay Yoon Fah, Khoo Chwee Hoon, (2014). Pengenalan kepada Pendekatan Kuantitatif dalam Penyelidikan Pendidikan. Kota Kinabalu, Sabah: Penerbit Universiti          Malaysia Sabah.

Laporan Tahunan Jabatan Kemajuan Masyarakat 2017.

Locke, E. A. 1976. Handbook of Industrial and organizational Psychology. Randy McNally College Publishing Company. 1297-1350.

Nur Faezah, Dg Norizah, (2018). Kepimpinan Pengajaran, Sekolah Berkesan dan Peradaban Organisasi di Pedalaman Sarawak. Malaysian Journal of Social Sciences and Humaities (MJ-SSH), 3, 2, 127-136.

Normiati, Abdul Said, (2019). Pengaruh Pengajaran Guru Terhadap Kualiti Pengajaran Guru. Malaysian Journal of Social Sciences and Humaities (MJ-SSH), 4, 2, 30-42.

Sisman M. Faktor yang berkaitan dengan persepsi kepimpinan pengajaran dan kesan kepimpinan instruksional ke atas pembolehubah organisasi: A meta-analisis. Educ Sci Theory Pract. 2016; 16 (5): 1761-87.

Wong Jen Leong , Azlin Noraini Mansor.(2017). Kepuasan Kerja dalam kalangan guru sekolah rendah di Daerah Meradong, Sarawak. Seminar Penyelidikan Pendidikan 2017, 848-859.
Published
2019-12-06
How to Cite
Jipin, M. and Ambotang, A. S. (2019) “Kepimpinan Instructional Penyelia Operasi Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Hubungnya dengan Kepuasan Kerja Pemaju Masyarakat TABIKA atau TASKA KEMAS”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(7), pp. 197 - 201. doi: 10.47405/mjssh.v4i7.321.
Section
Articles