Pengaruh Pengurusan Program Terhadap Interaksi Sosial di dalam Program Pendidikan Luar Pusat Kokurikulum Negeri Sabah

  • Suhairullah Omar Ramih Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
  • Ambrews Andau Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
  • Roslee Talip Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Muhamad Suhaimi Taat Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: pengurusan program pendidikan luar, interaksi sosial, Pusat Kokurikulum Sabah

Abstract

Kajian ini melihat kepada pengaruh pengurusan program terhadap interaksi sosial dalam program pendidikan luar di Pusat Kokurikulum Sabah. Kajian kuantitatif ini menggunakan instrumen soal selidik. Seramai 113 responden telah terlibat dari kawasan pantai barat Sabah. Dapatan kajian menerangkan skor min bagi tahap pengurusan program dan interaksi sosial adalah pada tahap tinggi. Manakala hasil korelasi menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan namun bersifat sederhana (r=0.469, k < 0.05). Lanjutan daripada korelasi yang terhasil, ujian regresi seterusnya menunjukkan bahawa nilai R square adalah 0.220 menjelaskan sebanyak 22% varians dalam pembolehubah pengurusan program mampu menjelaskan mengenai pembolehubah bersandar iaitu interaksi sosial (F 1,111 = 31.360, k<0.05). Justeru implikasi daripada kajian ini membawa kepada dua perkara iaitu pada bahagian teori yang menyokong penggunaan sistem sokongan (scaffolding) dan pengurusan saintifik serta bahagian kedua implikasi dari segi kajian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anuar Bin Din, & Salleh Abd Rashid. (2006). Gaya Kepimpinan Jurulatih Dalam Program Latihan, (2003), 1–13.

Anuar Din, Salleh Abd Rashid, & Mohd Isha Awang. (2015). Aspek Pengurusan Program Latihan Dan Kesannya Terhadap Kepuasan Atlet Sekolah Sukan Management Training Programme And Its Effect On The Sports School Athletes’ Satisfaction. Ijms, 22(221), 73–95.

Azman Ismail, dan  Nurul Inani Ibrahim. (2010). Motivasi latihan sebagai pembolehubah penghubung antara program latihan dan keberkesanan latihan. Jurnal Kemanusiaan, 6, 84–94.

Ford, P.M. (2005). Principles And Practise Of Outdoor Environmental Education. New York: John Wiley And Sons.

Glover Jeffrey T. (2014). Adventure Movement Project: Building A Sustainable Adventure Movement. Prescott College.Arizona.Usa.

Gray, T., & Martin, P. (2012). The Role And Place Of Outdoor Education In The Australian National Curriculum. Australian Journal Of Outdoor Education, 16(1), 43–54.

Irwin, D., & Straker, J. (2015). Tenuous Affair: Environmental And Outdoor Education In Aotearoa New Zealand. Australian Journal Of Environmental Education, 30(2), 151–166. Https://Doi.Org/10.1017/Aee.2015.9

Jones, G. R., & George, J. M. (2015). Contemporary Management.Ninth Edition.Mcgraw Hill Education.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Laporan Awal-Ringkasan Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Https://Doi.Org/10.1017/CBO9781107415324.004

Laporan Tahunan Pusat Kokurikulum Negeri Sabah 2011.(2012). Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Laporan Tahunan Pusat Kokurikulum Negeri Sabah 2015.(2016). Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Laporan Tahunan Pusat Kokurikulum Negeri Sabah 2016.(2017). Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Mazuki Bin Mohd Yasim. (2016). Effects Of Outdoor Education On Group Cohesion      Among Second Year Undergraduate Teacher Trainees From Selected Teacher.           Universiti Putra Malaysia

Mohd Salleh Aman. (2005). Asas Pengurusan Sukan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Omar Firdaus B. Mohd Said. (2016). Kesan Program Perkhemahan Pendidikan Luar Terhadap Sikap Alam Sekitar Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Sabak Bernam. Fakulti Sains Sukan Dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Robiah Sidin .(1998). Pemikiran Dalam Pendidikan.Halaman 3.Shah Alam: Penerbit Fajar           Bakti Sdn. Bhd

Rorlinda Yusof, Noriah Mohd Ishak, Siti Aishah Hassan, & Afifah Mohd Radzi. (2016). Kajian Jatidiri Dan Tekanan Isu Sosio-Emosi Dalam Kalangan Pelajar Pintar Dan Berbakat (a Study of Identity and Socio- Emotional Stress Among Intelligent and Talented Students). Jurnal Psikologi Malaysia, 30(2), 42–60.

Santoso, S. (2010). Teori-Teori Psikologi Sosial. Yogyakarta: Reflika Aditama

Spiers, A. J. W., & A. (2012). Achieving A Better Understanding Of Outdoor Recreation Conflict And Its Management In Canada ’ S National Parks.

Taff, Md Amin Md, Aziz, Azlizam Abdul, & Zakaria, J. (2011). Kerelevanan Pendidikan Luar Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Malaysia. Ajtlhe, 3(1), 11–27. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Thomas, G. (2007). A Study Of The Theories And Practices Of Facilitator Educators, 1–216. La Trobe University. Bundoora, Victoria 3086 Australia. retrieved From Https://Espaceweb1.Library.Uq.Edu.Au/Eserv/Uq:240921/Thomas_Doctoral_Thesis.Pdf

Tyler, Ralph W. (1969). Basic Principles Of Curriculum And Instruction. Chicago: The University Of Chicago Press.

Walgito, B. (2003). Psikologi Sosial Suatu Pengantar. Yogyakarta: Andi Offset.
Published
2019-12-31
How to Cite
Omar Ramih, S., Andau, A., Talip, R. and Taat, M. S. (2019) “Pengaruh Pengurusan Program Terhadap Interaksi Sosial di dalam Program Pendidikan Luar Pusat Kokurikulum Negeri Sabah”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(8), pp. 75 - 84. doi: 10.47405/mjssh.v4i8.338.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>