Pembelajaran Koperatif Kemahiran 4K dan Penggunaan Media Digital terhadap Sikap Akademik Pelajar

  • Mohd. Sahrul Nizam Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Muhamad Suhaimi Taat Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: pembelajaran koperatif, kemahiran 4K, media digital, sikap akademik, sejarah

Abstract

Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti pengaruh pembelajaran koperatif kemahiran 4k (komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreatif) pelajar dan penggunaan media digital oleh guru terhadap sikap akademik pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Responden terdiri daripada 400 orang pelajar tingkatan empat bagi 18 buah sekolah menengah harian di daerah Kota Kinabalu Sabah. Reka bentuk kajian ini adalah bukan eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. Instrumen kajian yang digunakan adalah melalui borang soal selidik dengan pengukuran skala likert. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan menggunakan perisian SPSS 25. Hasil dapatan kajian menunjukkan tahap penggunaan media digital oleh guru berada pada tahap sederhana. Selain itu, tidak terdapat perbezaan yang signifikan penggunaan media digital oleh guru antara pelajar lelaki dan perempuan. Terdapat juga hubungan yang signifikan tetapi lemah antara penggunaan media digital oleh guru dengan sikap akademik pelajar. Implikasi dan cadangan lanjut turut dibincangkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aimi Hafizah binti Fadzilah. (2017). Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Berasaskan Abad ke-21: Satu Tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nenas. Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Univerisiti Tun Hussien Onn Malaysia.

Ainun Rahmah Iberahim, Zamri Mahamod dan Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. (2017). Pembelajaran Abad Ke-21 dan Pengaruhnya Terhadap Sikap, Motivasi dan Pencapaian Bahasa Melayu Pelajar Sekolah Menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. 7(2), 77-88.

Anuar Ahmad dan Nelson Jinggan. (2015). Pengaruh Kompotensi Kemahiran Guru dalam Pengajaran terhadap Pencapaian Akademik Pelajar dalam Mata Pelajaran Sejarah. JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 3(2),1-11.

Aziz Nordin dan Lin Hui Ling. (2011). Hubungan Sikap Terhadap Mata Pelajaran Sains   dengan Penguasaan Konsep Asas Sains Pelajar Tingkatan Dua. Journal of Science & Mathematics Educational, 2, 89-101.

Borg, W. R. & Gall, M. D. (1983). Educational Research and Introduction. New York:Longman.

Chua Bee Seok, Ferlis Bullare dan Jasmine Adela Mutang. (2016). SPSS: Prinsip dan Analisis dalam Sains Tingkah Laku (Edisi 5). McGraw-Hill.

Hasan Subekti. (2016). Representasi Penggunaan Media Digital dan Pembelajaran Berbasis Penelitian: Sebuah Survei untuk Mengukur Perilaku pada Mahasiswa Baru di Program Studi Pendidikan Sains Unesa. Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, JPPIPA, 1(1).

Khairul Ghufran Kaspin, Mansor Mohd Noor dan Mohd Mahzan Awang. (2018). Perspektif Pelajar Terhadap Kurikulum Sejarah Peringkat Menengah di Malaysia. UPSI dan UKM.

Leedy, P. D. & Ormrod, J. E. (2005). Practical Research Planning and Design. (8th Ed.). Upper Saddle River. New York. Prentice-Hall, Inc.

Lezah @ Lejah binti Kiamsin dan Rosy Talin. (2018). Kaedah Pengajaran Sejarah yangDiminati Pelajar dan Justifikasinya. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities. 3(2), 137-145.

Mohamad Fadzil Che Amat dan Abdul Jaleel Abdul Hakeem (2013). Menilai Keberkesanan Pelaksanaan Program Diploma Perguruan Lepas Ijazah Pendidikan Sejarah Sekolah Rendah di Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Seminar Pendidikan Sejarah dan Geografi 2013. 29-30 Ogos 2013. Hlm. 214-225.

Mohamad Johdi Bin Salleh & Ariegusrini Bte Agus. (2009). Transformasi Pengajaran Sejarah Berasaskan Multimedia. Dlm Abdul Razaq & Isjoni. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Penerbitan Bersama: Fakulti           Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi dan FKIP, Universitas Riau, Pekan Baru Indonesia. Hlm. 113-126.

Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Nora Asikin Abu Bakar, Sayuti Abd Ghani, Asyraf Nadia Mohd Yunus, Mohd Asrul Hery Ibrahim, Jaya Chitra Ramalu, Che Pee Saad dan Mohd Jasmy Abd Rahman. (2013). Students’ Attitudes and Their Academic Performance in Nationhood Education. International Education Studies. Canadian Center of Science and Education, 6(11).

Mohd Yusof Abdullah. (2006). Pengaruh Motif, Sikap dan Latihan Perguruan Terhadap Profesionalisme Keguruan di Kalangan Pelajar Program Pendidikan IPTA. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

Mohd. Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Samsudin dan Shahizan Shaharuddin. (2012). Pendidikan Dan Pengajaran Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Di Malaysia. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy. 39(2), 116-141.

Norakma binti Mohd Daud, Abdul Razak Ahmad dan Noria Munirah Yakub. (2015). Pembelajaran Berteraskan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, Nov, 5-7, 352-360.

Nurazidawati Mohamad Arsad. (2011). Penyepaduan Kemahiran-Kemahiran Abad Ke-21 dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi. (Tesis Sarjana Pendidikan) Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nurul Ain Azmi, Zamri Mahamod, Nik Norhamizah Nek Ali, Noor Syazwani Roni dan Mohd Shah Rizal Othman. (2012). Penyepaduan Kemahiran-Kemahiran Abad Ke-21 dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu.    International Seminar on educational Comparative in Competency Based Curriculum Between Indonesia and Malaysia 2012.

Raja Abdullah Raja Ismail dan Daud Ismail. (2018). Aplikasi Konsep 4C Pembelajaran Abad ke-21 dalam Kalangan Guru Pelatih Pengajian Agama Institut Pendidikan Guru kampus Dato Razali Ismail. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato       Razali Ismail. Univerisiti Sultan Zainal Abidin. Asian People Journal. 1(1), 45-65.

Renuka Ramakrishnan & Siti Hawa Abdullah. (2012). Penggunaan Sumber Digital  Sejarah dalam Kalangan Guru Sejarah. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan IPTA. Universiti Teknologi Malaysia.

Roekel, D. V. (2017). Preparing 21st Century Students for a Global Society. National Education Associatuion. Washington, Dc.

S. Azman Ligun, Mohd Mahzan Awang, Abdul Razaq Ahmad, Mohd Isa Hamzah dan Noor Wahidan Hassan. (2017). Muzium Sebagai Instrumen Pembelajaran Sejarah Luar Bilik Darjah. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik. 5(1), 19-30.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). Consumer Behaviour (10th ed). New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Simpson, R. D. & Oliver, J. S. (1990). A Summary of Major Influences on Attitude Toward and Achievement in Science Among Adolescent Students. Science Education, 74(1), 1-18.

Siti Hawa Abdullah. (2008). Empati Sejarah Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Jurnal Pendidik dan Pendidikan. 28(1), 131 -146.

Siti Norsyiqah Binti Azmi dan Khairunniza Binti Abdul Hamid. (2018). Penggunaan Nota Digital Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Satu. Proceedings of International Conference on The Future of Education 2018,   Institute of Teacher Education Tuanku Bainun Campus, Penang, Malaysia, 10-12 July 2018.

Siti Zaleha Hamid dan Siti Mistina Maat. (2017). Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Matematik di Zon Kajang, Selangor. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti Zubaidah Bt Che Mohd Noor dan Abdul Razak Ahmad. (2015). Kreativiti Guru Dalam Meningkatkan Kefahaman Dan Penghayatan Sejarah. Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education. Nov, 5-7, 457-468.

Tan Choon Keong & Carol Abu. (2013). Pengaplikasian Video Youtube: Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sains Sosial. Universiti Malaysia Sabah.

Tika binti Ali Asmad. (2018). Pengaruh Pengajaran Guru dan Sikap Akademik Pelajar terhadap KBAT dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Special Issue. 161-169.

Wright, G. B. (2011). Student-Centered Learning in High Education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 23(3), 101-113.
Published
2020-04-26
How to Cite
Nizam, M. and Taat, M. S. (2020) “Pembelajaran Koperatif Kemahiran 4K dan Penggunaan Media Digital terhadap Sikap Akademik Pelajar”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(4), pp. 133 - 141. doi: 10.47405/mjssh.v5i4.393.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)