Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes

  • Roslina Mohd Nor Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Nik Mohd Rahimi Bin Nik Yusoff Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Hamdzun Bin Haron Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: kaedah pengajaran, guru cemerlang pendidikan seni visual, kajian kes

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk meneroka kaedah pengajaran guru Pendidikan Seni Visual di Selangor. Kajian kualitatif menggunakan reka bentuk kajian kes. Lima orang guru Pendidikan Seni Visual yang dipilih secara rawak bertujuan sebagai peserta kajian. Data dikumpul melalui kaedah temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Data dianalisis secara trangulasi iaitu data temu bual akan disokong dengan data pemerhatian dan analisis dokumen. Analisis data kualitatif dirumuskan bahawa terdapat tujuh tema ditemui yang banyak digunakan oleh guru Pendidikan Seni Visual dalam pengajaran dan pemudah cara (PdPc) mereka iaitu persediaan rangcangan pengajaran PdPc, menyediakan set induksi, mengurusan bilik darjah ketika pdpc, mengamalkan pelbagai pedagogi PdPc, membuat penilaian semasa PdPc, membuat kesimpulan PdPc dan menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar. Implikasi kajian ini adalah untuk menjadi guru cemerlang Pendidikan Seni Visual, seseorang guru Pendidikan Seni Visual itu perlu memiliki tujuh ciri PdPc seperti yang dimiliki oleh guru cemerlang Pendidikan Seni Visual dalam kajian ini.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainon Wazir & Nik Rahimi Nik Yusof. (2013). Pengetahuan Isi Kandungan Bahasa Arab Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah: Satu Tinjauan Awal, seminar kebangsaan penyelidikan J-Qaf (2013) SKPj-QAF 2013)

Ainon Wazir. (2016). Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan Guru Bahasa Arab Sekolah Rendah, Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Aisah Binti Hasmam. (2017). Amalan Guru Cemerlang Bahasa Arab Dalam Pengajaran Kosa Kata Peringkat Menengah Rendah Tesis Dr. Fal, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Choong, L. K. (2009). Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Kursus Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Chow, F. M. (2005). Jendela kelabu: Pendekatan kualitatif dalam kajian tindakan. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Penyelidikan Tindakan. Batu Pahat, Johor, 25-27 September.

Cresswell, J.W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 5th Edition, Kindle Edition Sage Publication.

Cohen, D.K. (1986). Assessing the Quality of Teacher Education. East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Education

Merriam, S.B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation: JOSSEY-BASS A Wiley Imprint

Magdeline Anak Nor, (2014). Teras Pengetahuan Dan Pedagogi Guru Bahasa Iban Sekolah  Menengah Di Sarawak. UKM Bangi.

Magdeline Anak Nor & Zambri Mahmud (2016). Teras Pengetahuan Dan Pedagogi Guru Bahasa Iban Sekolah  Menengah Di Sarawak. UKM Bangi

Nurul Hudaa Hassan. (2005). Persepsi guru-guru Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) Bahasa Arab MPI-UIAM terhadap ilmu nahu. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Ong, S.C., Zambri & Mohd Izham (2017). Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang PSV Negeri Sarawak: Satu Kajian Kes. Jurnal pendidikan PSV Vol.7, Bi. 1 (Mei 2017).

Taylor, S.J. & Bogden, R. (2015). Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource, 4th Edition: New York: John Wiley & Sons.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, CA: Sage.
Published
2020-05-17
How to Cite
Mohd Nor, R., Nik Yusoff, N. M. R. and Haron, H. (2020) “Meneroka Kaedah Pengajaran Guru Cemerlang Pendidikan Seni Visual Selangor (GCPSV): Satu Kajian Kes”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 125 - 140. doi: 10.47405/mjssh.v5i5.394.
Section
Articles