Gaya Pembelajaran dan Persekitaran Sekolah serta Perkaitannya Dengan Kecerdasan Emosi Pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar

  • Andang Andaiyani Ahmad Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Abdul Sain Bin Ambotang Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: gaya pembelajaran, persekitaran sekolah, kecerdasan emosi

Abstract

Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti hubungan gaya pembelajaran dan persekitaran sekolah dengan kecerdasan emosi pelajar sekolah menengah luar bandar. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam menentukan perhubungan antara kesemua pemboleh ubah tidak bersandar (gaya pembelajaran dan persekitaran sekolah) dengan pemboleh ubah bersandar (kecerdasan emosi). Sampel kajian ini telah diperoleh daripada pelajar sekolah menengah kebangsaan dalam daerah Tawau, Sabah. Sebanyak 351 sampel telah diperoleh oleh penyelidik untuk diuji dalam kajian ini. Setiap hipotesis telah diuji dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 20.0. Dapatan kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan pada tahap sederhana kuat iaitu r = 0.431 di antara pemboleh ubah gaya pembelajaran dengan kecerdasan emosi pelajar, hubungan yang signifikan pada tahap kuat r = 0.528 di antara pemboleh ubah persekitaran sekolah dan kecerdasan emosi pelajar. Oleh hal yang demikian kajian ini turut mengesyorkan bahawa maklumat dan pengetahuan ibu bapa dan guru-guru adalah sangat penting dalam mengenalpasti keadaan kecerdasan emosi dan menggunakan kecerdasan emosi murid dalam membantu murid agar dapat mendepani carabaran masa hadapan yang kian mencabar.

Statistics
Abstract views: 36 , PDF downloads: 36

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-05-17
How to Cite
Ahmad, A. A. and Ambotang, A. S. (2020) “Gaya Pembelajaran dan Persekitaran Sekolah serta Perkaitannya Dengan Kecerdasan Emosi Pelajar Sekolah Menengah Luar Bandar”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 141 - 148. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/406 (Accessed: 6June2020).
Section
Articles