Pengetahuan, Sikap dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro

  • Mahani Amat Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Suraiya Ishak Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: pengetahuan, sikap, kesedaran, inovasi pembungkusan, usahawan mikro

Abstract

Tingkah laku inovasi pembungkusan didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran. Artikel ini bertujuan untuk mengukur tahap faktor pendorong tingkah laku inovasi pembungkusan yang terdiri daripada faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran usahawan mikro. Kerangka kajian ini berasaskan kepada Teori Tingkah Laku Terancang. Seramai 40 orang usahawan mikro makanan di negeri Selangor telah dipilih sebagai sampel kajian melalui teknik persampelan rawak sistematik. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik dengan enam skala Likert dan mengandungi item-item yang telah disahkan oleh pakar-pakar penilai serta mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif iaitu berasaskan nilai min dan peratusan. Dapatan kajian menunjukkan purata peratusan dan nilai min keseluruhan bagi tahap pengetahuan dan kesedaran tingkah laku inovasi pembungkusan adalah tinggi. Malah, usahawan juga bersikap sangat positif untuk melaksanakan inovasi pembungkusan. Kesimpulannya, tingkah laku inovasi pembungkusan usahawan mikro didorong oleh faktor pengetahuan, sikap dan kesedaran setelah mendapat bimbingan agensi.

Statistics
Abstract views: 34 , PDF downloads: 32

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-05-17
How to Cite
Amat, M. and Ishak, S. (2020) “Pengetahuan, Sikap dan Kesedaran Pendorong Tingkah Laku Inovasi Pembungkusan Usahawan Mikro”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(5), pp. 1 - 11. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/418 (Accessed: 6June2020).
Section
Articles