Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan

  • Ahmad Nasir Mohd Yusoff Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Mohd Taufik Mohd Ayup Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Arfah Ab Majid Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Keywords: elemen, kerohanian, program, kebersihan, sekolah menengah

Abstract

Kebersihan kawasan persekitaran yang baik mendorong pelestarian sebuah tamadun yang stabil. Pada tahun 2004, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Program Peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (Program 3K). Program ini merupakan penambahbaikan kepada program sedia ada iaitu Program Sekolah Selamat, Program Kesihatan dan Kebersihan serta Program Keceriaan dan Keindahan Sekolah yang dimulakan sejak tahun 1991. Program ini berjaya mengubah pemandangan kawasan sekolah yang lebih ceria dan selamat. Kajian ini berhasrat melihat keberkesanan Program 3K dengan mengenal pasti persepsi, tingkah laku positif dan pembentukan sahsiah pelajar. Hasil kajian mendapati beberapa perkara penting antaranya; secara keseluruhan pengetahuan pelajar terhadap Program 3K berada pada tahap sederhana, secara keseluruhan penerapan elemen-elemen Kerohanian dalam program penjagaan kebersihan dalam Program 3K adalah pada tahap sederhana, persepsi pelajar terhadap keberkesanan Program 3K di sekolah khususnya komponen kebersihan adalah positif, tingkah laku pelajar terhadap penjagaan kebersihan di luar kawasan sekolah adalah positif, persepsi pelajar terhadap tanggungjawab menjaga kebersihan adalah negatif dan perkaitan songsang antara tahap pengetahuan dengan tingkah laku pelajar iaitu semakin tinggi tahap pengetahuan pelajar semakin rendah akhlak pelajar. Data dikumpul melalui pengedaran borang soal selidik. Alat kajian yang digunakan dibina sendiri dengan perbincangan bersama penyelia. Soal selidik diedarkan kepada 300 pelajar di negeri Selangor. Data yang diperoleh diproses menggunakan perisian IBM SPSS Statistics 20. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menilai tahap pengetahuan dan persepsi, ujian-t untuk melihat perbezaan antara pelajar bandar dengan luar bandar dan korelasi bagi melihat perkaitan tahap pengetahuan pelajar terhadap tingkah laku pelajar. Keputusan boleh disimpulkan bahawa tahap pengetahuan pelajar terhadap Program 3K tidak mendorong perilaku positif pelajar dalam menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Hal ini disebabkan pelaksanaan dan penerapan aspek kerohanian begitu lemah dan tidak diberikan perhatian dalam membina perilaku dan jati diri pelajar. Hal ini tidak menepati FPK yang bermatlamatkan pelajar seimbang dan menyeluruh dengan menerapkan empat komponen iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Statistics
Abstract views: 25 , PDF downloads: 24

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-06-14
How to Cite
Mohd Yusoff, A. N., Mohd Ayup, M. T. and Majid, A. (2020) “Elemen Kerohanian dalam Program Kebersihan Sekolah Menengah di Negeri Selangor Darul Ehsan”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(6), pp. 119 - 127. Available at: https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/428 (Accessed: 3July2020).
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)