Kempen Penghayatan Bulan Kebangsaan Wahana Menyampaikan Mesej

  • Sitinurbayu Mohd Yusoff Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Syahruddin Ag. Ahmad Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Aisah Meri Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Cyril Modili Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Eko Prayitno Joko Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Keywords: kempen, Hari Kebangsaan, semantik, wacana, patriotisme

Abstract

Kempen merupakan satu set aktiviti yang dirancang oleh seseorang dalam jangka masa tertentu untuk mencapai sesuatu objektif. Dalam mencapai misi dan matlamat, setiap kempen berbeza dari segi pendekatannya bergantung kepada objektif dan khalayak sasaran. Matlamat utama kempen kesedaran awam bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai sesuatu dasar, perkhidmatan, program atau mengenai sesuatu isu. Oleh itu, kerajaan bertanggungjawab merancang dan melaksanakan kempen Hari Kebangsaan dengan teliti bagi mencapai tujuan yang direncanakan agar dapat dihayati dengan sepenuh hati oleh golongan sasar. Dalam usaha mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan bulan Kebangsaan, setiap tahun kerajaan akan menganjurkan kempen Hari Kebangsaan bagi menyuntik semangat patriotisme di kalangan masyarakat. Oleh itu, wacana tentang kemerdekaan yang diketengahkan oleh pihak kerajaan melalui kempen bulan Kebangsaan saban tahun harus dirancang dengan teliti agar kewibawaan, konsep dan motif yang direncanakan dalam sesebuah kempen dapat dihayati dengan sepenuh hati oleh golongan sasar.  Dalam masa yang sama kandungan serta tujuan kempen tersebut dijalankan agar dapat menjawab persoalan tentang kelunturan semangat patriotisme dalam kalangan belia hari ini.  Perbincangan kumpulan fokus ke atas belia Sabah, Sarawak dan Semenanjung dijalankan khusus untuk mendapatkan maklumat tentang penghayatan mesej patriotisme menerusi kempen Hari Kebangsaan yang berpotensi membantu membina negara yang berdaya tahan dalam menghadapi cabaran dan arus pemodenan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Rahim Abd Rashid (2004). Patriotisme: Agenda Pembinaan Bangsa. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Ashiqin Rosselly (2018) Siapa Tak Kenal Tan Hong Ming? 15 Iklan Merdeka Yang Mampu Pupuk Semangat Cintakan Negara Dipetik daripada: https://says.com/my/seismik/iklan-merdeka-lama diakses pada 25 April 2019

Asmah Omar. (1986). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Billig, M. (1993). Studying Nationalism as an Everyday Ideology. Papers on Social Representation, 2(1), 40-43.

Billig, M. (1995). Banal Nationalism. London: SAGE Publications Ltd. 

Baldi, P. & Hasebrink, U. (2007) Broadcasters and Citizens in Europe: Trends in Media Accountability and Viewer Participation.UK: Intellect Books

Djajasudarma, F. (2012). Wacana dan Pragmatik. Bandung: PT. Refika Aditama.

Eko Prayitno Joko, Zaini Othman & Saat Awg. Damit. (2016). Belia dan Kelansungan Hegemoni Barisan Nasional: Kajian Kes Pilihan Raya Umum 13 di Sabah. Jurnal Komunikasi Borneo (Edisi Khas Konvekesyen ke-18 UMS)

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Harlow: Longman.

Faridah Ibrahim, Badrul Redzuan (2012). Membangun “Sinema Sikap”: Memproblematik Hubungan Kekuasaan Melayu-Tionghua dalam Mukhsin. Jurnal Komunikasi, 27(2), 137-160

Hodge, R. & G. Kress. (1988). Social Semiotics. Cambridge: Polity

Hodge, R. (1990) Literature as Discourse: Textual Strategies in English and History. Polity Press.

Idris Aman. (2000). Bahasa, Kuasa, dan Ideologi: Analisis Wacana Kritis Sebutan Baku Bahasa Melayu. AKADEMIKA, 56, 121-133.

Jewitt, C & Oyama, R. (2001). Visual Meaning: A Social Semiotic Approach. London. SAGE Publications.

Kress, G. (2009) Critical Discourse Analysis dlm. Robert Kaplan, ed., Annual Review of Applied Linguistics, Vol. II.

Kress, G. (2010) Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. New York. Routledge.

Kress, G. (2012) Multimodal: Discourse Analysis. New York. Routledge.

Mohd. Foad Sakdan. (1997). Pengetahuan Asas Politik Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 

Moriarty, S. & Duncan, T. (1990). How to Create and Deliver Winning Advertising Presentations. United States of America. NTC Business Books.

Nayan Ahmad. (1984). Komunikasi Visual Kewartawanan Foto. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Mohamad Shakeel Hamid (2020). Hayati Semangat Sehati Sejiwa. Utusan Malaysia. Diakses pada 26 Ogos 2020.

Potter, J. & Wetherell, M. (1992). Re-representing representations: discussion of Raty and Snellman. On-going production on Social Representations, 1, 15-20.

Ricoeur, P. (1986). Lectures on Ideology and Utopia. New York: Columbia University Press.

Shirato, T. & Yell, S. (2000) Communication and Culture: An Introduction. Australia: Allen & Unwin.

Sitinurbayu & Badrul Redzuan. (2014). Implikasi Komunikatif Logo Hari Kemerdekaan: Sebuah Nota Penyelidikan. Jurnal Komunikasi, 30(1), 199-219

Syahruddin Hj. Awg. Ahmad. (2015). Aplikasi Model Analisis Proposisi Bingkai DPM dan Justifikasi Pendapat dalam Wacana di Laman Sosial dan Portal Berita. Jurnal Komunikasi Borneo, 2.

Tarigan Henry Guntur. 2009. Pengajaran Wacana. Bandung. Penerbit ANGKASA.

Van L., T. (2005) Introducing Social Semiotics. London. Routledge.

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2015). Patriotisme dan Ketatanegaraan. Kuala Lumpur: Arial Communications Sdn Bhd

Yang, Y. (2016). A Social Semiotic Approach to Multimodal Discourse of the Badge of Xi’an Jiaotong University. Theory and Practice in Language Studies, 6(8), 1596-1601.

Zainal Abidin Abdul Wahid et al. (1996). Malaysia: Warisan dan Perkembangan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Published
2020-10-02
How to Cite
Mohd Yusoff, S., Ahmad, S. A., Meri, A., Modili, C. and Joko, E. P. (2020) “Kempen Penghayatan Bulan Kebangsaan Wahana Menyampaikan Mesej”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), pp. 58 - 66. doi: 10.47405/mjssh.v5i10.505.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)