Seks Sebelum Nikah: Konsep Janji Temu dan Cinta Mengikut Perspektif Islam

  • Abdul Rashid Abdul Aziz Universiti Sains Islam Malaysia
  • Nor Hamizah Ab Razak Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Rezki Perdani Sawai Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Husin Husin Fakultas Tarbiyah, STIQ, Amuntai, Indonesia
Keywords: janji temu, cinta,, seks luar nikah, remaja

Abstract

Isu seks sebelum nikah dalam kalangan remaja di Malaysia kian meningkat dan menyumbang kepada pertambahan kes kehamilan anak luar nikah. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kurangnya pemahaman berkaitan konsep janji temu dan cinta menurut ajaran Islam. Justeru, penulisan ini bertujuan untuk mengenalpasti konsep janji temu dan cinta. Seterusnya, mengkaji janji temu dan konsep cinta dalam Islam serta solusi berhubung dengan natijah daripada penyimpangan dalam tingkah laku seks bebas ekoran daripada salah fahaman terhadap konsep sebenar janji temu dan cinta. Maklumat yang diketengahkan adalah berdasarkan kajian perpustakaan melalui kaedah analisis kandungan. Konsep janji temu dan cinta menurut perspektif islam dibincangkan secara terperinci dan diadun bersama teori segi tiga Sternberg dalam memahami permasalah yang berlaku. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat pelbagai elemen penting dalam konsep janji temu dan cinta menurut islam yang seterusnya menyumbang kepada solusi terhadap isu seks sebelum nikah. Tuntasnya, pengkajian seperti ini amatlah relevan dalam membantu mengawal kebejatan sosial yang berleluasa di negara kita.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Munir. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Akhlak Pelajar.  International Conference on Education, Islamic Studies and Social Sciences Research.

Abdullah Nasih Ulwan. (2012). Pendidikan Anak-anak dalam Islam (Terj. Syed Ahmad Semait). Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd

Abdullah Nasih Ulwan. (2007). Cinta dalam pandangan Islam. Terj. Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Aida Adreena Shamsuddin. (2005). Hubungan Cinta Dalam Kalangan Remaja: Satu Tinjauan Kes Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abd Aziz Shah Kajang. Latihan Ilmiah. Universiti Malaya.

Ajmain@Jimaain Safar, Ab. Halim Tamuri & Mohd Aderi Che Noh. (2012). Penghayatan Adab dan Akhlak Terhadap Alam Sekitar dalam Kalangan Pelajar Sekolah. Jurnal Teknologi (Social Sciences), 58, 1–11.

Arnett, J. J. (2001), Adolescence and emerging Adulthood. USA, Prentice-Hall, Inc.

Azizi Yahaya dan Asiah Suari. (2006). Fenomena Janjitemu, Cinta, Perlakuan Seks dan Hubungannya dengan Masalah Kebimbangan Sosial. Masters thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Azizi Yahaya, Cathy Suhaila Abdullah, Roslee Ahmad & Sharifuddin Ismail. (2006). Punca dan Rawatan Kecelaruan Tingkah Laku. Kuala Lumpur, PTS Profesional Publishing Sendirian Berhad.

Convention on the Rights of the Child. (2008). Capaian pada 10 April 2020 dari http://cyberschoolbus.un.org/treaties/child.asp.

Dhani Ramdhani. (2019). Pergaulan Laki-Laki dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama dan Masyarakat Blater di Desa Kapedi. Al-Manhaj, 1(1), 31-42.

Ezarina Zakaria & Norulhuda Sarnon. (2019). Ketidakfungsian Keluarga Remaja Perempuan Tidak Terkawal: Suatu Kajian Awal. GJAT, 9(3), 79.

Fadillah Ismail. (2016). Faktor Keharmonian dan Keruntuhan Rumah Tangga. PROSIDING PERKEM. 11: 394 – 399.

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir & Salina Nen. (2012). Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-BANGI: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7(1), 84-93.

Glasser, W. (1999). Choice Theory: A New Psychology of Personal Freedom. Amerika: Harper Perennial

Gullotta, T.P., Adams G.R., Markstrom, C.A. (2000). The Adolescent Experience, fourth edition, U.S.A., Academic Press.

Hadis (Bukhari, No. 5090 dan Muslim, No.1466).  Kementerian Kesihatan Malaysia. (2018). Statistik Remaja Hamil 2014-2018. Capaian pada 16 Oktober 2020 dari https://www.moh.gov.my/

Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, Noremy Md. Akhir, Mohd Suhaimi Mohamad,Noorhasliza Mohd Nordin. (2012). Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja. Jurnal of Social Sciences and Humanity, 7(1), 131-140.

Mariam binti Abd Majid & Mohammad Syafirul Zarif bin Saleh Hudin. (2017). Trend dan Faktor Perceraian Rumah Tangga di Negeri Selangor dari Tahun 2011 Hingga 2015. Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues, 2(2), 40-53.

Mínguez, A.M. (2020). Children’s Relationships and Happiness: The Role of Family, Friends and the School in Four European Countries. Journal Happiness Stud, 21, 1859–1878. 

Mohamed Hatta. (1994). Psikologi & Kaunseling Remaja. Kuala Lumpur: Vinlin Press Sdn Bhd.

Mohd. Fauzi, H., & Mohd. Khairul Naim, C. N. (2012). Tinjauan Kepentingan Pembangunan

Modal Insan di Malaysia. Jurnal Al-Tamaddun, 7(1), 75-89. 

Mohd Makzan Musa. (2001). Psikologi Sosial. Selangor: Percetakan Semarak Sdn. Bhd.

Mohd Noor, A. F., Jasmi, K. A. & A Shukor, K. (2013). Masalah Sosial dalam Kalangan Pelajar dan Peranan Pensyarah Pendidikan Islam dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Proceedings of the First Seminar on Islamic Education and Research at The Main Hall, Faculty of Islamic Cilization, Universiti Teknologi Malaysia on 17-18 September 2013.

Mohd Razimi Husin, Nur Syahira Sofia Mohd Suhairi, Wan Noraqilah Wan Aziz, Wan Muhammad Aiman Zukifli, Norul Alia Ismail, Ernadia Hazlin Mohd Hata, Sharifah Rashidah Syed Mohmad Rashid, Venusha Segar & Faradyna Shafeena Effendy. (2020). Masalah Berpasang-pasangan dalam Kalangan Pelajar Sekolah. Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1), 1-12.

Nabilah Huda Zaim, Norsaleha Mohd Salleh. (2019). Kesejahteraan Keluarga di Malaysia: Suatu Sorotan Awal.  Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah, 27-36.

Nasrudin Subhi, Radhiah Abu Bakar, Norazura Ahmad, Suzana Mohd Hoesni, Fauziah Ibrahim & Mohd Suhaimi Mohamad. (2012). Hubungan Seksual Remaja: Antara Cinta Dan Nafsu (Sexual Relationship Among Adolescent: Between Love and Lust. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 15-25.

National Health & Morbidity Survey. (2017). Sex and Teens: What is Going on in Malaysia. Capaian pada 1 Oktober 2020 dari http://www.iku.gov.my/nhms

Nik Norliati Fitri Md Nor & Suriati Ghazali. (2016). Peranan Anak Lelaki sebagai Penjaga Utama Warga Tua Melayu di Luar Bandar: Kajian Kes di Daerah Jerantut, Pahang. Geografi, 4(1), 25-34.

Nina Surtiretna. (1998). Bimbingan Seks Menurut Pandangan Islam dan Perubatan. Selangor: Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Nurul Wahidah Fauzi, Siti Nor Baya Yaacob, Syaimak Ismail & Nasaruddin Yunus. (2015). Konsep dan Perspektif Cinta Hakiki: Empat Pendekatan Cinta Dalam Mursyid Al-Syabab oleh Bediuzzaman Said Nursi Dan Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Proceedings of ICIC2015 – International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century: 724-733.

Nur Zahidah Jaapar & Raihanah Azahari. (2011). Model Keluarga Bahagia Menurut Islam. Jurnal Fiqh, 8, 25-44.

Rezki Perdani Sawai, Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Sidek Mohd Noah, Rumaya Juharid & Steven Eric Krauss. (2019). Akhlak Percintaan dan Rasa Malu. Al-'Abqari Journal of Islamic Social Sciences and Humanities,18.

Safeek Affendy Razali. (2019). Dua Kementerian Bincang Mengenai Pendidikan Seks. Capaian pada 4 Oktober 2020 dari https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2019/01/518350/2-kementerian-bincang-mengenai-pendidikan-seks

Shuhairimi & Huzaili. (2012). Eksprektasi Antara Hasrat dan Realiti Wanita Bekerjaya Terhadap Pengurusan Kekeluargaan. Journal of Human Development and Communication, 1, 107-127.

Siti Zuriyani Tumain. (2006). Hanya lelaki; meneroka 1001 rahsia diri. Selangor: Dasar Cetak (M) Sendirian Berhad.

Syah Rizal, Hamdi Ishak & Najah Nadiah Amran. (2017). Hubungan Antara Amalan Ibu Bapa Dengan Tingkah Laku Remaja.  Proceedings of the International Conference on Islam, Development and Social Harmony in Southeast Asia, 261-267.

Syaidatun Nazirah Abu Zahrin, Fazilah Idris, Fariza Md Sham, Rezki Perdani Sawai & Joki Perdani Sawai. (2014). Psikologi Agama dalam Menangani Gejala Sosial Remaja. Malaysian Journal of Youth Studies, 187-203.

Syeikh Ghazali Abd. Rahman. (2000). Memasuki Gerbang Perkahwinan. Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Thalhah Ajmain & Ahmad Ezzuddin. (2019). Kaedah dan Ciri Pendidikan dalam Melahirkan Sebuah Keluarga yang Sejahtera. Seminar Kebangsaan Keluarga Sejahtera Negeri Johor.

Thomas Jay Oord. (2010). Defining Love: A Philosophical, Scientific, and Theological Engagement. Amerika: Brazos Press.

Valeria.V., Giuseppe R., Valeria. S., Jessica P., Roberto B. & Lilybeth. F.  (2020). Personal and Family Correlates to Happiness amongst Italian Children and Pre-adolescents. International Journal of Emotional Education, 12 (1), 48 – 64.

Zainal Madon & Mohd. Sharani Ahmad. (2006). Panduan Mengurus Remaja Moden. Pahang: PTS Publication

Zaiton Mu’tadin. (2002). Pendidikan seksual pada remaja. Capaian pada 13 Ogos 2020 dari http://www.wattpad.com/77072-pendidikan-seksual-pada-remaja

Zulaiha, Ali Othman, Roslan Ahmad, Umi Nadzrah & Zurina Muda. (2016). Remaja Bercinta: Kajian Terhadap Tiga Jenis Sekolah Menengah Kebangsaan, Agama dan Agama Swasta. Jurnal Hadhari, 8(1), 187-210.
Published
2020-12-01
How to Cite
Abdul Aziz, A. R., Ab Razak, N. H., Perdani Sawai, R. and Husin, H. (2020) “Seks Sebelum Nikah: Konsep Janji Temu dan Cinta Mengikut Perspektif Islam”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), pp. 131 - 143. doi: 10.47405/mjssh.v5i12.590.
Section
Articles