Kefahaman dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik COVID-19

  • Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Abdul Rashid Abdul Aziz Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Asma Md. Isa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Keywords: filantropi, COVID-19, kedermawanan

Abstract

Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberikan implikasi yang amat besar kepada rakyat. Hal ini kerana, ia telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan, dan pendidikan negara. Bahkan, wabak yang berlaku juga menyebabkan individu kehilangan kerja dan punca pendapatan, pelajar-pelajar miskin ketinggalan dalam pelajaran disebabkan oleh pengenalan kepada sistem pembelajaran secara online, masalah kesihatan mental yang semakin meruncing dan banyak lagi. Amalan filantropi dilihat amatlah signifikan dalam keadaan semasa ini bagi meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat, mengurangkan kadar kemiskinan dan membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam masyarakat. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menilai tahap kefahaman masyarakat terhadap amalan filantropi serta menilai tahap kesediaan dan penglibatan masyarakat melalui sikap dan tingkah laku terhadap amalan filantropi semasa wabak COVID-19. Kajian ini menggunakan metod kuantitatif dengan reka bentuk kajian rentas terhadap 250 orang responden beragama Islam yang bekerja. Perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) digunakan dalam menganalisis data. Hasil kajian mendapati bahawa responden menunjukkan tahap kefahaman yang positif terhadap amalan filantropi (nilai min antara 3.89 hingga 4.61). Responden juga dilihat menunjukkan tahap kesediaan dan penglibatan masyarakat dalam amalan filantropi yang tinggi apabila min bagi setiap konstruk yang mengukur objektif ini berada pada nilai 4.0 dan ke atas. Kajian ini dilihat amat signifikan dalam mengurangkan kadar kemiskinan dan jurang ekonomi yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Ia dapat menjadi sumber rujukan dan panduan bagi badan kerajaan atau bukan kerajaan dalam membentuk sesuatu polisi baru serta merangka ekonomi Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran al-Karim

Abdul Hadi Awang. (2008). Beriman kepada qadak dan qadar. Batu Caves. Selangor.Ots Islamika.

Abdul Hasbi, Z,. (2018). Aplikasi wakaf kontemporari dalam konteks filantrofi Islam: Kajian persepsi masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdiansyah, L. (2015). Filantrofi islam sebagai instrumen keadilan ekonomi. Jurnal Prespektif Darussalam, 1(2): 154-171

Abdul Halim, S. (2007). Dana wakaf untuk pendidikan: Satu tinjauan awal. Jurnal Pengurusan JAWHAR, 1(2).

Abdullah Alqari, M. Z., Wan Mohd, W. C, Engku Muhammad, T. E. A., & Syed Mohd Azmi, S. A. R. (2018). Potensi filantropi islam dalam Institusi Pemulihan Dadah. Asian People Journal (APJ), 1(2): 125-134.

Al-Sharanbasiyy, Ramadan Aliyy al-Sayyid. (2002). Ahkam al-Mirath Bayna al-Sharicah Wa al-Qanun. al-Iskandariyyah: Mansha’at al-Macarif.

Alterman, Jon B., & Hunter, S. (2004). The ideas of philantrophy in Muslim contexts. USAID (United States Agency International Development). Washington: The Center for Strategic and International Studies.

Anwar, M. A. (2014). Undang-undang pentadbiran Zakat pada zaman awal Islam. International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014),1-2 December, Kuala Lumpur: Malaysia.

Aris, P. P., & Muchlis, Y. (2018). A Review on Islamic philantrohy literature between 2008 to 2018. Jurnal Al-Muzara’ah, 6(2): 129-138.

Bakr, M.A. (2001). Islam, Civil Society, and Ethnic Relations in Malaysiain N. Mitsuo, S. Siddiquue, and O.F.Bajunid, eds., Islam and Civil Society in Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).

Bekkers, R & Wiepking, P. (2011). A Literature review of empirical studies of philanthropy: Eight mechanisms that drive charitable giving. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(5): 924–73.

Sinar Harian. (2020, 16 September, Isnin). Baitulmal MAIWP permudahkanlah bantuan zakat, kata Zulkifli. Sinar Harian, Nasional. Retrieved from https://www.sinarharian.com.my/article/93262/BERITA/Nasional/Baitulmal-MAIWP-permudahkanlah-bantuan-zakat-kata-Zulkifli

Berita Harian Online (2020, 3 Julai, Jumaat. COVID 19: Angka kematian dunia hamper 518,000. Berita Harian Online, Dunia. Retrieved from https://www.bharian.com.my/dunia/eropah/2020/07/706738/covid-19-angka-kematian-dunia-hampiri-518000

Bilal, A. M. (2016). Philanthropy in practice: Role of zakat in the realization of justice  and economic growth. International Journal of Zakat, 1(1): 64-77.

Cucinotta, D & Vanelli. (2020). WHO declares Covid 19 a Pandemic. Acta Biomed, 91(1), 157-160.

Cogswell, E. (2002). Private philanthropy in multiethnic Malaysia. Macalester International,12(1), 105-121.

Cresswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conduct and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. Bonston: Pearson.

Fauzi al-Maburok & Ahmad Buchori, M. (2020). Kesalehan Sosial Melalui Pendidikan Philantropi Islam. Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research, 1(1): 1-15.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. Reading: M.A Addison-Wesley.

Hadil, A., Fatemah, B & Reem, A. (2020). An Analytical study on awareness, attitude and practicing during the COVID-19 pandemic in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Infection and Public Helath:1-7.

Icek Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behaviour and Human Decision Processes 50, 179–211.

Ismail, A. G., Zaenal, M. H., & Shafiai, H. (2013). Philanthrophy in Islam : A promise to welfare economics system. Proceedings of World Universities’ Islamic Philanthropic 2013, 1–2.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2020). Sekteriat dan Jawatankuasa Khas DOSM menangani COVID-19: Statistik & Info Media (BDA), 54:1-49.

Jusuf, C. (2007). Filantropi modern untuk pembangunan sosial. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(1), 74–84.

Joseph. F. H & Babbie F, H. (1997). Exploring social issues using spss for windows. California: Pine Forge Progress.

Josie M, F. & Abdul Rahim, I. (2002). A giving society?: The State of Philantrophy in Malaysia. Penang: Universiti Sains Malaysia.

Kamaruddin, M.  I. H., & Ramli, N. M. (2015). Enhancing financial accountability of Islamic philanthropic organizations through financial disclosure. Online Journal of Research in Islamic Studies, 1(2):129-42.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2010). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Laporan Harian Kes COVID-19. Capaian pada 10 Oktober 2020 dari http://covid-19.moh.gov.my/

Klein, Kim. (2001). Fundraising for sosial change. 4th Edition. Oakland California: Chardon Press.

Lilly Family School of Philanthropy. (2013). The Million Dollar Donors Report 2013. coutts.com/donorsreport

Liza Mokhtar & Ridaudin Daud. (2020). 21 Mac Sabtu. Pakej selamatkan ekonomi angkara COVID-19. Sinar Harian. Retrived from https://www.sinarharian.com.my/article/74759/BERITA/Nasional/Pakej-selamatkan-ekonomi-angkara-Covid-19

Lwin, Michael, Ian Phau & Aaron Lim. (2013). Charitable Donations: Empirical Evidence from Brunei. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 5(3); 215-233.

Madhu, S. Mohanty. (2011). Effects of Charity on Social Welfare: A theoretical analysis. Sociology Mind, 1(2): 33-35.

Mahani Ishak (Mei 15, 2020).PETRONAS komited hulur bantuan demi kesejahteraan masyarakat. Berita Harian Online. Dicapai pada 1 Oktober 2020 dari https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/688955/petronas-komited-hulur-bantuan-demi-kesejahteraan-masyarakat

Merriam-Webster. Merriam-Webster Online Dictionary Online. (2008).

McCully,  George (2008).  Philanthropy  reconsidered :  Private  initiatives  public  good  quality of life. Bloomington. AuthorHouse.

Mohd Faez Mohd Shah & Noor Naemah Abdul Rahman. (2014). Kepentingan kaedah penyelidikan moden dalam fatwa semasa. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. 4. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd Faisal, M. Y., Mohd Faiz, M. Y., Mazlin, H. H., Nurhanani, R. (2011). Cash & Infaq: A proposed E-Philantrophy in Malaysia. Jurnal Kemanusiaan, 22, 1-10.

Mohd Farhan, A., Mohd Ali, M. D, Mahfuzah, M. Z, Rohaya, S & Azizah M. S. (2018). The National Model of Philantrophy towards the global philantrophic practices. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 8(11), 791-799.

Mohd Nahar. (2017). Kejayaan Konsep Filantropi Barat Satu Panduan kepada Pengurusan Wakaf. Seminar filantrofii dan derma bakti Islam. Pendekatan Korporat dalam Konsep Wakaf.

Mohd Zahir, Z., Roziah, O & Mohd Fuazi, K. (2015). Implementasi dasar sosial dan impak kepada komuniti: Kajian Perbandingan di Malaysia dan Indonesia. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman), 3(3), 29-40.

Mufti Wilayah Persekutuan. (2015). Irsyad Fatwa Ke-14 : Hukum Memberi Zakat Kepada Mangsa Bencana Alam Seperti Banjir Dan Lain-Lain. Capaian pada 5 Oktober 2020 dari http://www.muftiwp.gov.my.

Muhammmad Yusri, M. (2020, 22 April Rabu). Covid-19: Bayar Zakat Fitrah dalam talian. Berita Harian Online, COVID-19. Retrieved from  https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/680266/covid-19-bayar-zakat-fitrah-dalam-talian

National Philanthropic Trust. (2015). Donor-Advised Fund Report 2015. http://www.nptrust.org/dafreport/

Qurratul Uyun. 2015. Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantrofi Islam,     Islamuna, 2(2).

Payton, R. L. (1988). Philanthropy: Voluntary action for the public good. New York: American Council on Education.

Pejabat Tanah dan Jajahan Pasir Mas. (2015). Penyerahan Kunci Rumah Agihan Zakat (MAIK). Capaian pada 6 Oktober 2020 dari http://ptjpm.kelantan.gov.my/index.php/my/penerbitan/berita-terkini/12-arkib-berita/93-penyerahan-kunci-rumah-agihan-zakat-maik-dan-penyampaian-one-off-zakat-maik-kepada-mangsa-banjir-dan-asnaf-miskin-di-jajahan-pasir-mas-bagi-tahun-2015.

Prihatini, F. Et. Al. (2005). Hukum Islam zakat dan waqaf. Jakarta. Papas Sinar Mentari & Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas.

Pryce, H. & Hall, A., Hill, R, G. (2015). The role of volunteer support in the community for adults with the hearing loss and hearing aids. Patient Education and Counselling, 98(8): 954-960.

Razali Othman. (2017). Konsep Philantropi dalam Sudut Pandangan Islam. Seminar Filantrofi Derma-Bakti Islam: Pendekatan Korporat Dalam Konteks Wakaf. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia.

René Bekkers and Pamala Wiepking. (2011). A Literature Review of Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive Charitable Giving. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(5), 924-973.

Robert , H.  B. (1988).  American Philanthropy. Chicago: University of Chicago Press.

Rosyahaida Abdullah (Mac 28, 2020). MyCare Bantu Keluarga Terjejas Covid-19. Harian Metro. Dicapai pada 10 Oktober 2020 dari https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/03/559589/mycare-bantu-keluarga-terjejas-covid-19.

Salamon, L. M., Anheier, H. K. (1992). In search of the non-profit sector II: The problem of Classication. Voluntas, 3(3), 267-309.

Salwa Amirah, A., Joni Tamkin, B., Mohamad Taqiudin, M. & Fidlizan, M. (2017). The scenario of giving to beggars: A behavioral analysis among Malaysian. Labuan e-Journal of Muamalat and Society,11, 39-50.

Samiul Hasan. (2004). Islamic Philantrophy, Social Justice and Development: Modern Challenge & Responses. International Society for Third-Sector Research Biennial Conference. Ryerson University: Canada. July 11-14 July.

Sekaran, U. & Bougie, R. (2003). Research & Method for Business: A skill Buiding Approach. New York John Willey & Son.

Siti Hasnah, H., Tajul Ariffin, M. Noor,. M & Ramayah, T. (2018). Antecedents of trust towards the attitudes of charitable organization in monetary philantrophic donation among generation-Y. Asian Academy of Management Journal, 23(1), 53-78.

Skarmeas, D. & Shabbir, H.A. (2011). Relationship quality and giving behaviour in the UK fundraising sector exploring the antecedent roles of religiosity. European Journal of Marketing, 45(5), 720–38.

Tamin, I. H. (2011). Peranan filantropi dalam pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal. Jurnal Sosiologi Islam, 1(1), 35–58.

Tohari, Hajriyanto Y, Muhammadiyah. (2017). Sebagai Gerakan Filantropi: Perspektif Historis dan Sosiologis. Baitul Arqam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.

Wan MohdYusof, W. C, Engku Muhammad Tajuddin, E. Ali, Syed Mohd Azmi Syed, A.R, Abdullah Alqari, M. Z. (2018). Filantrofi: Satu sorotan dari sudut hukum taklifi. Asian People Journal, 1(1), 12-27.

Zain, S. M., Mahmood N. A., Basri, N. E. A., Zawawi. M, Mamat, L. F. & Saad N, F, M. (2014). Ekorelawan Kejuruteraan Dan Pendidikan Kelestarian Kongress Pengajaran Dan Pembelajaran:UKM Februari 11-12, 1-12.
Published
2020-12-01
How to Cite
Mohd Soffian Lee, U. H., Abdul Aziz, A. R. and Md. Isa, A. (2020) “Kefahaman dan Tingkah Laku Masyarakat Terhadap Amalan Filantropi Islam Semasa Pandemik COVID-19”, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), pp. 1 - 15. doi: 10.47405/mjssh.v5i12.591.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)